ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มหาวรรค ภาค ๑

พระวินัยปิฎก มหาวรรค [๒. อุโปสถขันธกะ]

๑๐๖. รวมเรื่องที่มีในอุโปสถขันธกะ

๑๐๖. รวมเรื่องที่มีในอุโปสถขันธกะ
เรื่องปริพาชกอัญเดียรถีย์ เรื่องพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ เรื่องภิกษุประชุมนั่งนิ่ง เรื่องทรงอนุญาตให้กล่าวธรรมในวันประชุม เรื่องพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด เรื่องยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงทุกวัน เรื่องทรงอนุญาตให้ยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงปักษ์ละครั้ง เรื่องพระฉัพพัคคีย์ยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงในบริษัทเท่าที่มี เรื่องทรงอนุญาตให้ยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุผู้พร้อมเพรียงกัน เรื่องทรงอนุญาตความพร้อมเพรียงกำหนดเขตอาวาสเดียว เรื่องมัททกุจฉิมฤคทายวัน เรื่องทรงอนุญาตให้สมมติสีมาและนิมิตสีมา เรื่องสมมติสีมาใหญ่เกินขนาด เรื่องสมมตินทีปารสีมา เรื่องยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงตามบริเวณวิหาร เรื่องสมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่งในอาวาสเดียวกัน เรื่องสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินไป เรื่องภิกษุผู้นวกะลงประชุมก่อน เรื่องกรุงราชคฤห์ เรื่องสมมติแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร เรื่องสมมติสมานสังวาสสีมาก่อน เรื่องถอนสมานสังวาสสีมาภายหลัง เรื่องคามสีมาที่ไม่ได้สมมติ เรื่องอุทกุกเขปสีมาในแม่น้ำ เรื่องอุทกุกเขปสีมาในสมุทร เรื่องอุทกุกเขปสีมาในชาตสระ เรื่องสีมาสังกระกัน เรื่องสมมติสีมาทับสีมา เรื่องประเภทแห่งวันอุโบสถ เรื่องประเภทการทำอุโบสถ เรื่องประเภทแห่งปาติโมกขุทเทส เรื่องทรงอนุญาตให้ยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อเมื่อ ชาวป่ามาพลุกพล่าน เรื่องอันตราย ๑๐ ประการ เรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระแสดงธรรมโดยไม่ต้องได้รับอาราธนา {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔ หน้า : ๒๘๙}

พระวินัยปิฎก มหาวรรค [๒. อุโปสถขันธกะ]

๑๐๖. รวมเรื่องที่มีในอุโปสถขันธกะ

เรื่องถามพระวินัยท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับสมมติก่อน เรื่องคุกคามจะฆ่า เรื่องพระฉัพพัคคีย์วิสัชนาพระวินัย เรื่องโจทด้วยอาบัติ เรื่องขอโอกาสก่อนโจท เรื่องทรงอนุญาตให้คัดค้านกรรมที่ไม่ชอบธรรม เรื่องภิกษุ ๔-๕ รูปแสดงความเห็นแย้ง เรื่องแกล้งยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงไม่ให้ได้ยิน เรื่องพยายามยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดง เรื่องยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงในบริษัทที่มีคฤหัสถ์ เรื่องยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยไม่ได้รับอาราธนา เรื่องภิกษุชาวเมืองโจทนาวัตถุไม่รู้จักอุโบสถ เรื่องภิกษุมากรูปไม่รู้จักอุโบสถ เรื่องส่งภิกษุไปเรียน พระปาติโมกข์ยังอาวาสใกล้เคียงพอจะกลับมาทันในวันนั้น เรื่องภิกษุผู้นวกะไม่ยอมไปเรียนพระปาติโมกข์ เรื่องวิธีการนับปักษ์ เรื่องทรงอนุญาตให้นับภิกษุในวันอุโบสถ เรื่องไปบิณฑบาตยังบ้านไกล เรื่องนึกไม่ได้ เรื่องบุพพกรณ์และบุพพกิจในโรงอุโบสถ เรื่องปูอาสนะและตามประทีปเป็นต้น เรื่องภิกษุจะไปไหนต้องบอกลาก่อน เรื่องควรสงเคราะห์ภิกษุผู้เป็นพหูสูต เรื่องส่งภิกษุไปเรียนพระปาติโมกข์ยังอาวาสใกล้เคียงพอจะกลับมา ทันในวันนั้น เรื่องเข้าพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุพอจะยก พระปาติโมกข์ขึ้นแสดงได้ เรื่องการทำอุโบสถ เรื่องมอบปาริสุทธิ เรื่องทำกรรมที่จะต้องทำ เรื่องพวกญาติ เรื่องภิกษุคัคคะ เรื่องภิกษุ ๔ รูป ๓ รูป ๒ รูป และ ๑ รูป ทำอุโบสถ ๓ อย่างตามลำดับ เรื่องแสดงอาบัติก่อนทำอุโบสถ เรื่องแสดงสภาคาบัติ เรื่องระลึกอาบัติได้เมื่อยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดง {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔ หน้า : ๒๙๐}

พระวินัยปิฎก มหาวรรค [๒. อุโปสถขันธกะ]

๑๐๖. รวมเรื่องที่มีในอุโปสถขันธกะ

เรื่องสงฆ์ทั้งหมดต้องสภาคาบัติและไม่แน่ใจ เรื่องไม่รู้ชื่อและโคตรอาบัติ เรื่องภิกษุพหูสูต เรื่องภิกษุมามากกว่า มาเท่ากัน และมาน้อยกว่า เรื่องบริษัทยังไม่ทันลุกขึ้น เรื่องบริษัทลุกขึ้นบางส่วน เรื่องบริษัทลุกขึ้นทั้งหมด เรื่องภิกษุรู้ว่ายังมีพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสที่ยังไม่มา เรื่องภิกษุไม่แน่ใจว่าควรทำอุโบสถหรือไม่ เรื่องภิกษุกังวลใจทำอุโบสถ เรื่องภิกษุที่อยู่ในอาวาสรู้ เห็น ได้ยินว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นอยู่ เรื่องภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุที่อยู่ในอาวาสนับวันอุโบสถต่างกัน เรื่องอาการของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเป็นต้น เรื่องภิกษุอาคันตุกะเข้าใจว่าภิกษุที่อยู่ในอาวาสมีสังวาสต่างกัน เรื่องปาริวาสิกปาริสุทธิ เรื่องทำอุโบสถในวันมิใช่วันอุโบสถ ยกเว้นแต่เป็นวันที่สงฆ์สามัคคี หัวข้อที่จำแนกเหล่านี้เป็นหัวข้อที่บอกเรื่อง๑-
อุโปสถขันธกะ จบ
@เชิงอรรถ : @ ชื่อเรื่องเหล่านี้ ในเนื้องเรื่อง มิได้ตั้งเป็นข้อไว้ทั้งหมด {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔ หน้า : ๒๙๑}


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔ หน้าที่ ๒๘๙-๒๙๑. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=66              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=4&A=5414&Z=5449                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=204              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=4&item=204&items=1              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=4&item=204&items=1                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu4              อ่านเทียบฉบับแปลอังกฤษ Compare with English Translation :- https://suttacentral.net/pli-tv-kd2/en/brahmali#pli-tv-kd2:36.4.5 https://suttacentral.net/pli-tv-kd2/en/horner-brahmali#BD.4.181บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :