ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
พระไตรปิฎก
 หน้า
 แสดง
หน้า
พระไตรปิฏกเล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ-จริยาปิฎก

หน้าที่ ๓๕๑.


                                                                 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน [๕๖. ยสวรรค]

                                                                 ๘. ภัททชิเถราปทาน

[๑๐๒] ขอพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุจงรับเพื่ออนุเคราะห์ข้าพระองค์เถิด ลำดับนั้น พระศาสดาผู้ประกอบด้วยพระกรุณา มีพระยศยิ่งใหญ่เสด็จลงจากอากาศ [๑๐๓] พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุ ทรงรับภิกษาหารของข้าพเจ้าเพื่อทรงอนุเคราะห์ ครั้นทรงรับภิกษาหารแล้ว ได้กระทำอนุโมทนาแก่ข้าพเจ้าว่า [๑๐๔] ท่านผู้มีบุญมาก ขอจงมีความสุขเถิด คติจงสำเร็จแก่เธอ ด้วยการถวายเหง้าบัวนี้ เธอจงได้รับความสุขอันไพบูลย์เถิด [๑๐๕] พระชินสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ครั้นตรัสพระดำรัสนี้แล้ว ทรงรับภิกษาหารแล้วเหาะไปทางอากาศ [๑๐๖] ลำดับนั้น ข้าพเจ้าถือเหง้าบัวกลับมายังอาศรม ของข้าพเจ้า แขวนเหง้าบัวไว้ที่ต้นไม้ แล้วระลึกถึงทานของตน [๑๐๗] ครั้งนั้น ลมพายุใหญ่ก็เกิดขึ้น ได้พัดป่าให้ปั่นป่วน ครั้งนั้น อากาศบันลือลั่นและฟ้าผ่าลงมา [๑๐๘] ลำดับนั้น สายฟ้าผ่าลงที่ศีรษะของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้นั่งตายในที่นั้นเอง [๑๐๙] ข้าพเจ้าประกอบด้วยบุญกรรม จึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ทิ้งไว้แต่ซากศพ ข้าพเจ้าอภิรมย์อยู่ในเทวโลก {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๓ หน้า : ๓๕๑}

เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับ มจร. เล่มที่ ๓๓ หน้าที่ ๓๕๑. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_page.php?book=33&page=351&pages=1&edition=mcu ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_read.php?B=33&A=9721 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_line.php?B=33&A=9721#p351 สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 33 :- http://84000.org/tipitaka/read/?index_33จบการแสดงผล หน้าที่ ๓๕๑.

บันทึก ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com