ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๔๑ ภาษาบาลีอักษรไทย ชา.อ.๗ วีสติ-จตฺตาฬีส

หน้าที่ ๔๕๕.

ตทา มาตาปิตโร มหาราชกุลานิ อเหสุ จนฺทา ราหุลมาตา อโหสิ เชฏฺปุตฺโต สารีปุตฺโต อโหสิ กนิฏฺโ ราหุโล อโหสิ ธาตี ขุชฺชุตฺตรา อโหสิ กุลพนฺธนเสฏฺี กสฺสโป อโหสิ มหาเสนคุตฺโต โมคฺคลฺลาโน อโหสิ โสมทตฺตกุมาโร อานนฺโท อโหสิ เสสปริสา พุทฺธปริสา อเหสุ สุตโสมราชา ปน อหเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ จุลฺลสุตโสมชาตกํ นิฏฺิตํ ฯ ปญฺจมํ ฯ อิติ จตฺตาลีสนิปาตวณฺณนา นิฏฺิตา ฯ


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๔๑ หน้า ๔๕๕. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=41&A=9358&pagebreak=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=9358&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2519              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=27&A=10564              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=11569              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=11569              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com