ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [57]  Pañcimāni  bhikkhave  ṭhānāni  abhiṇhaṃ paccavekkhitabbāni
itthiyā  vā  purisena  vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā katamāni
pañca  jarādhammomhi  jaraṃ  anatītoti  abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā
vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā byādhidhammomhi byādhiṃ
anatītoti  abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena
vā  pabbajitena  vā  maraṇadhammomhi  maraṇaṃ  anatītoti  abhiṇhaṃ
@Footnote: 1 Po. cassa.
Paccavekkhitabbaṃ  itthiyā  vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena
vā  sabbehi  me piyehi manāpehi nānābhāvo vinābhāvoti abhiṇhaṃ
paccavekkhitabbaṃ  itthiyā  vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena
vā  kammassakomhi  kammadāyādo  kammayoni  kammabandhu kammapaṭisaraṇo
yaṃ kammaṃ karissāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā tassa dāyādo bhavissāmīti
abhiṇhaṃ  paccavekkhitabbaṃ  itthiyā  vā  purisena  vā  gahaṭṭhena
vā pabbajitena vā.
   {57.1} Kiñca 1- bhikkhave atthavasaṃ paṭicca jarādhammomhi jaraṃ
anatītoti  abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena
vā  pabbajitena  vā  atthi bhikkhave sattānaṃ yobbane yobbanamado
yena madena sattā 2- kāyena duccaritaṃ caranti vācāya duccaritaṃ caranti
manasā  duccaritaṃ  caranti  tassa  taṇṭhānaṃ  abhiṇhaṃ paccavekkhato yo
yobbane  yobbanamado so sabbaso vā pahīyati tanu vā pana hoti
idaṃ kho bhikkhave atthavasaṃ paṭicca jarādhammomhi jaraṃ anatītoti abhiṇhaṃ
paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā.
   {57.2} Kiñca 1- bhikkhave atthavasaṃ paṭicca byādhidhammomhi byādhiṃ
anatītoti  abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena
vā  pabbajitena vā atthi bhikkhave sattānaṃ ārogye ārogyamado
yena madena sattā kāyena duccaritaṃ caranti vācāya duccaritaṃ caranti
manasā  duccaritaṃ  caranti  tassa  taṇṭhānaṃ  abhiṇhaṃ paccavekkhato yo
ārogye  ārogyamado  so  sabbaso  vā pahīyati tanu vā pana
@Footnote: 1 Po. kañca. Yu. kathañca. aparaṃpi evaṃ ñātabbaṃ . 2 Ma. Yu. mattā. aparaṃpi
@evaṃ ñātabbaṃ.
Hoti  idaṃ  kho  bhikkhave  atthavasaṃ  paṭicca  byādhidhammomhi byādhiṃ
anatītoti  abhiṇhaṃ  paccavekkhitabbaṃ  itthiyā  vā  purisena  vā
gahaṭṭhena vā pabbajitena vā.
   {57.3}  Kiñca  bhikkhave  atthavasaṃ paṭicca maraṇadhammomhi maraṇaṃ
anatītoti  abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena
vā pabbajitena vā atthi bhikkhave sattānaṃ jīvite jīvitamado yena madena
sattā kāyena duccaritaṃ caranti vācāya duccaritaṃ caranti manasā duccaritaṃ
caranti tassa taṇṭhānaṃ abhiṇhaṃ paccavekkhato yo jīvite jīvitamado so
sabbaso vā pahīyati tanu vā pana hoti idaṃ kho bhikkhave atthavasaṃ paṭicca
maraṇadhammomhi  maraṇaṃ  anatītoti  abhiṇhaṃ  paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā
purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā.
   {57.4} Kiñca bhikkhave atthavasaṃ paṭicca sabbehi me piyehi manāpehi
nānābhāvo  vinābhāvoti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena
vā  gahaṭṭhena  vā  pabbajitena vā atthi bhikkhave sattānaṃ piyesu
chandarāgo 1- yena rāgena sattā kāyena duccaritaṃ caranti vācāya
duccaritaṃ  caranti  manasā  duccaritaṃ  caranti  tassa  taṇṭhānaṃ  abhiṇhaṃ
paccavekkhato yo piyesu [2]- chandarāgo so sabbaso vā pahīyati
tanu  vā pana hoti idaṃ kho bhikkhave atthavasaṃ paṭicca sabbehi me
piyehi  manāpehi  nānābhāvo  vinābhāvoti  abhiṇhaṃ  paccavekkhitabbaṃ
itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā.
   {57.5}    Kiñca    bhikkhave    atthavasaṃ   paṭicca
kammassakomhi     kammadāyādo    kammayoni    kammabandhu
@Footnote: 1 Ma. piyesu manāpesu yo chandarāgo . 2 Ma. manāpesu.
Kammapaṭisaraṇo  yaṃ  kammaṃ  karissāmi  kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā tassa
dāyādo bhavissāmīti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā
gahaṭṭhena  vā  pabbajitena  vā atthi bhikkhave sattānaṃ kāyaduccaritaṃ
vacīduccaritaṃ  manoduccaritaṃ  tassa  taṇṭhānaṃ  abhiṇhaṃ  paccavekkhato
sabbaso  vā duccaritaṃ pahīyati tanu vā pana hoti idaṃ kho bhikkhave
atthavasaṃ   paṭicca   kammassakomhi   kammadāyādo   kammayoni
kammabandhu  kammapaṭisaraṇo  yaṃ  kammaṃ  karissāmi  kalyāṇaṃ  vā
pāpakaṃ  vā  tassa  dāyādo  bhavissāmīti  abhiṇhaṃ  paccavekkhitabbaṃ
itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā.
   {57.6} Sa 1- kho so bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati na kho
ahaññeveko 2- jarādhammo jaraṃ anatīto athakho yāvatā sattānaṃ āgati
gati cuti upapatti sabbe sattā jarādhammā jaraṃ anatītāti tassa taṇṭhānaṃ
abhiṇhaṃ paccavekkhato maggo sañjāyati so taṃ maggaṃ āsevati bhāveti
bahulīkaroti  tassa  taṃ  maggaṃ  āsevato  bhāvayato  bahulīkaroto
saññojanāni pahīyanti anusayā byantī honti.
   {57.7} Na kho ahaññeveko byādhidhammo byādhiṃ anatīto athakho
yāvatā sattānaṃ āgati gati cuti upapatti sabbe sattā byādhidhammā
byādhiṃ anatītāti tassa taṇṭhānaṃ abhiṇhaṃ paccavekkhato maggo sañjāyati
so taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato
@Footnote: 1 Yu. sa ce so . 2 Ma. Yu. ahañceveko. aparaṃpi evaṃ īdisameva.
Bahulīkaroto saññojanāni pahīyanti anusayā byantī honti.
   {57.8} Na kho ahaññeveko maraṇadhammo maraṇaṃ anatīto athakho
yāvatā  sattānaṃ āgati gati cuti upapatti sabbe sattā maraṇadhammā
maraṇaṃ  anatītāti tassa taṇṭhānaṃ abhiṇhaṃ paccavekkhato maggo sañjāyati
so taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti tassa taṃ maggaṃ āsevato
bhāvayato  bahulīkaroto  saññojanāni  pahīyanti  anusayā  byantī
honti.
   {57.9} Na kho mayhevekassa sabbehi piyehi manāpehi nānābhāvo
vinābhāvo  athakho  yāvatā  sattānaṃ  āgati  gati  cuti  upapatti
sabbesaṃ  sattānaṃ  piyehi  manāpehi  nānābhāvo vinābhāvoti tassa
taṇṭhānaṃ  abhiṇhaṃ  paccavekkhato  maggo  sañjāyati  so  taṃ  maggaṃ
āsevati  bhāveti  bahulīkaroti  tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato
bahulīkaroto saññojanāni pahīyanti anusayā byantī honti.
   {57.10}  Na  kho  ahaññeveko kammassakomhi kammadāyādo
kammayoni  kammabandhu  kammapaṭisaraṇo  yaṃ kammaṃ karissāmi kalyāṇaṃ vā
pāpakaṃ vā tassa dāyādo bhavissāmi athakho yāvatā sattānaṃ āgati
gati  cuti  upapatti sabbe sattā kammassakā kammadāyādā kammayonī
kammabandhū  kammapaṭisaraṇā yaṃ kammaṃ karissanti kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā
tassa  dāyādā  bhavissantīti  tassa  taṇṭhānaṃ  abhiṇhaṃ  paccavekkhato
maggo  sañjāyati  so  taṃ  maggaṃ  āsevati  bhāveti  bahulīkaroti
Tassa  taṃ  maggaṃ  āsevato  bhāvayato  bahulīkaroto  saññojanāni
pahīyanti anusayā byantī hontīti.
     Byādhidhammā jarādhammā    atho maraṇadhammino
     yathā dhammā tathā santā 1-  jigucchanti puthujjanā.
     Ahañcetaṃ jiguccheyyaṃ       evaṃdhammesu pāṇisu
     na metaṃ 2- paṭirūpassa      mama evaṃ vihārino.
     Sohaṃ evaṃ viharanto       ñatvā dhammaṃ nirūpadhiṃ
     ārogye yobbanasmiṃ 3-   jīvitasmiñca yo mado 4-
     sabbe made abhibhosmi      nekkhammaṃ daṭṭhu khemato.
     Tassa me ahu ussāho     nibbānaṃ abhipassato
     nāhaṃ bhabbo etarahi       kammāni paṭisevituṃ
     anivatti bhavissāmi        brahmaceraparāyanoti 5-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 81-86. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item.php?book=22&item=57&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item.php?book=22&item=57&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=22&item=57&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=57&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=57              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com