ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.
                 Sakkapañhasuttaṃ
   [247]  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā magadhesu viharati
pācīnato rājagahassa ambasaṇḍo 1- nāma brāhmaṇagāmo tassuttarato
vediyake  pabbate  indasālaguhāyaṃ  .  tena  kho  pana  samayena
sakkassa  devānamindassa  ussukkaṃ  udapādi  bhagavantaṃ  dassanāya .
Athakho  sakkassa  devānamindassa  etadahosi  kahaṃ  nu  kho bhagavā
etarahi  viharati  arahaṃ  sammāsambuddhoti  .  addasā  kho sakko
devānamindo  bhagavantaṃ  magadhesu  viharantaṃ  pācīnato  rājagahassa
ambasaṇḍo  nāma  brāhmaṇagāmo  tassuttarato  vediyake  pabbate
indasālaguhāyaṃ  disvāna  deve  tāvatiṃse  āmantesi ayaṃ mārisā
bhagavā  magadhesu  viharati  pācīnato  rājagahassa  ambasaṇḍo  nāma
brāhmaṇagāmo  tassuttarato  vediyake  pabbate  indasālaguhāyaṃ
yadi  pana  mārisā  mayantaṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  upasaṅkameyyāma
arahantaṃ  sammāsambuddhanti . evaṃ bhaddantavāti kho devā tāvatiṃsā
sakkassa devānamindassa paccassosuṃ.
   {247.1} Athakho sakko devānamindo pañcasikhaṃ gandhabbaputtaṃ 2- āmantesi
ayaṃ tāta pañcasikha bhagavā magadhesu viharati pācīnato rājagahassa ambasaṇḍo nāma
brāhmaṇagāmo tassuttarato vediyake pabbate indasālaguhāyaṃ yadi hi 3-
@Footnote: 1 Ma. Yu. ambasaṇḍā. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. gandhabbadevaputtaṃ.
@3 Ma. Yu. hisaddo natthi.
Pana  tāta  pañcasikha  mayaṃ  taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya upasaṅkameyyāma
arahantaṃ  sammāsambuddhanti  .  evaṃ  bhaddantavāti  kho  pañcasikho
gandhabbaputto 1- sakkassa devānamindassa paṭissutvā veḷuvapaṇḍuvīṇaṃ 2-
ādāya sakkassa devānamindassa anucariyaṃ upāgami.
   {247.2} Athakho sakko devānamindo devehi tāvatiṃsehi parivuto
pañcasikhena  gandhabbaputtena  purakkhato seyyathāpi nāma balavā puriso
sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya evameva
kho devesu tāvatiṃsesu antarahito magadhesu pācīnato rājagahassa ambasaṇḍo
nāma  brāhmaṇagāmo  tassuttarato  vediyake pabbate paccuṭṭhāsi .
Tena kho pana samayena vediyako pabbato atiriva obhāsajāto hoti
ambasaṇḍo  ca  brāhmaṇagāmo  yathā taṃ devānaṃ devānubhāvena .
Apissudaṃ  parito  gāmesu  manussā  evamāhaṃsu  ādittassu nāmajja
vediyako  pabbato jhāyatassu nāmajja vediyako pabbato jalatassu 3-
nāmajja vediyako kiṃ su nāmajja vediyako pabbato atiriva obhāsajāto
ambasaṇḍo ca brāhmaṇagāmoti. Saṃviggā lomahaṭṭhajātā ahesuṃ.
   {247.3}  Athakho  sakko  devānamindo pañcasikhaṃ gandhabbaputtaṃ
āmantesi  durupasaṅkamā  kho  tāta  pañcasikha  tathāgatā  mādisena
jhāyī jhānaratā tadanantaraṃ 4- paṭisallīnā yadi pana tvaṃ tāta pañcasikha
bhagavantaṃ  paṭhamaṃ  pasādeyyāsi  tayā  tāta  paṭhamaṃ  pasāditaṃ pacchā
@Footnote: 1 Ma. gandhabbadevaputto. 2 Ma. Yu. beluvapaṇḍuvīṇaṃ. ito paraṃ īdisameva.
@3 jhāyitassu ... jalitassūtipi pāṭhadvayena bhavitabbaṃ. 4 Ma. tadantaraṃ.
Mayaṃ   taṃ   bhagavantaṃ   dassanāya   upasaṅkameyyāma   arahantaṃ
sammāsambuddhanti   .   evaṃ   bhaddantavāti   kho  pañcasikho
gandhabbaputto  sakkassa  devānamindassa  paṭissutvā  veḷuvapaṇḍuvīṇaṃ
ādāya   yena   indasālaguhā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā
ettāvatā me bhagavā neva avidūre kho 1- vasati nāccāsannena
saddañca me sossatīti ekamantaṃ aṭṭhāsi.
   {247.4}  Ekamantaṃ  ṭhito  kho  pañcasikho  gandhabbaputto
veḷuvapaṇḍuvīṇaṃ  ādāya  2-  assāvesi  imā ca gāthāyo abhāsi
buddhūpasañhitā  dhammūpasañhitā  saṅghūpasañhitā  3-  arahantūpasañhitā
kāmūpasañhitā
   [248] Vande te pitaraṃ bhadde    timbaruṃ suriyavacchase 4-
        yena jātāsi kalyāṇī   ānandajananī mama.
        Vātova sedataṃ kanto     pānīyaṃva pipāsato
        aṅgiraṃsī 5- piyā mesi    dhammo arahataṃ 6- iva.
        Āturasseva bhesajjaṃ     bhojanaṃva jighacchato
        parinibbāpayi 7- bhadde  jalantamiva vārinā.
        Sītodakaṃ pokkharaṇiṃ      yuttaṃ kiñjakkhareṇunā
        nāgo ghammābhitattova   ogāhe te thanūdaraṃ.
        Accaṅkusova nāgo ca     jitaṃ me tuttatomaraṃ
        kāraṇaṃ nappajānāmi     sammatto lakkhaṇūruyā.
@Footnote: 1 Ma. avidūre bhavissati. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Sī. saṅghūpasañhitāti pāṭho
@na dissati. 4 Sī. Yu. suriyavaccase. 5 Ma. aṅgarasi. Yu. aṅgīrasī. 6 Ma.
@arahatāmiva. 7 Ma. parinibbāpaya maṃ.
        Tayi gadhitacittosmi 1-     cittaṃ vipariṇāmitaṃ
        paṭiggantuṃ na sakkomi     vaṅkaghattova 2- ambujo.
        Vāmūru saja maṃ bhadde       saja maṃ mandalocane
        palissaja maṃ kalyāṇi      etaṃ me abhipatthitaṃ.
        Appako vata me santo     kāmo vellitakesiyā
        anekabhāvo 3- samapādi 4- arahanteva dakkhiṇā.
        Yaṃ me atthi kataṃ puññaṃ    arahantesu tādisu
        taṃ me sabbaṅgakalyāṇi    tayā saddhiṃ vipaccataṃ.
        Yaṃ me atthi kataṃ puññaṃ    asmiṃ paṭhavimaṇḍale
        taṃ me sabbaṅgakalyāṇi    tayā saddhiṃ vipaccataṃ.
        Sakyaputtova jhānena     ekodi nipako sato
        amataṃ muni jigiṃsāno 5-    tamahaṃ suriyavacchase.
        Yathāpi muni nandeyya     patvā sambodhimuttamaṃ
        evaṃ nandeyyaṃ kalyāṇi   missabhāvaṃ 6- gato tayā.
        Sakko ce me varaṃ dajjā    tāvatiṃsānamissaro
        tāhaṃ bhadde vareyyāhe    evaṃ kāmo daḷho mama.
        Sālaṃva na ciraṃ phullaṃ       pitaraṃ te sumedhase
        vandamāno namassāmi     yassāsetādisī pajāti.
   [249]  Evaṃ  vutte bhagavā pañcasikhaṃ gandhabbaputtaṃ etadavoca
@Footnote: 1 Ma. ... gedhita .... 2 vaṅkaghasovātipi pāṭho. Ma. vaṅkaghasto va. Yu. vaṅkaghasatova.
@3 anekabhāgotipi pāṭho. 4 Ma. samuppādi. 5 Ma. jigīsāno. 6 Ma. Yu. missībhāvaṃ.
Saṃsandati  kho  te  pañcasikha  tantissaro  gītassarena  gītassaro ca
tantissarena neva 1- pana te pañcasikha tantissaro gītassaraṃ ativattati
na 2- gītassaro ca tantissaraṃ kadā saṃyūḷhā pana te pañcasikha imā
gāthā  buddhūpasañhitā  dhammūpasañhitā  saṅghūpasañhitā  arahantūpasañhitā
kāmūpasañhitāti  . ekamidāhaṃ bhante samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati
najjā  nerañjarāya  tīre ajapālanigrodhe paṭhamābhisambuddho . tena
kho  panāhaṃ  bhante  samayena  bhaddā  nāma suriyavacchasā timbaruno
gandhabbarañño dhītā tamābhikaṅkhāmi.
   {249.1} Sā kho pana bhante bhaginī parakāminī hoti sikhaṇḍi 3- nāma
mātalissa saṅgāhakassa putto tamābhikaṅkhati . yato kho ahaṃ bhante taṃ
bhaginiṃ  nālatthaṃ kenaci pariyāyena athāhaṃ veḷuvapaṇḍuvīṇaṃ ādāya yena
timbaruno   gandhabbarañño   nivesanaṃ  tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā
veḷuvapaṇḍuvīṇaṃ  assāvesiṃ  imā  [4]- gāthā abhāsiṃ buddhūpasañhitā
dhammūpasañhitā saṅghūpasañhitā arahantūpasañhitā kāmūpasañhitā
      vande te pitaraṃ bhadde    timbaruṃ suriyavacchase
      yena jātāsi kalyāṇī   ānandajananī mama. .pe.
      Sālaṃva na ciraṃ phullaṃ       pitaraṃ te sumedhase
      vandamāno namassāmi    yassāsetādisī pajāti.
   [250] Evaṃ vutte bhante bhaddā suriyavacchasā maṃ etadavoca
na kho me mārisa so bhagavā sammukhā diṭṭho apica sutoyeva me so
@Footnote: 1 Ma. Yu. na ca pana. 2 Ma. Yu. nasaddo natthi. 3 Ma. sikhaṇḍī.
@4 Ma. Yu. imā ca gāthāyo.
Bhagavā  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ  sudhammāya  sabhāya  upanaccantiyā yato
kho tvaṃ mārisa taṃ bhagavantaṃ kittesi hotu no ajja samāgamoti .
Soyeva  no bhante tassā bhaginiyā saddhiṃ samāgamo ahosi na 1-
vadāmi tato pacchāti.
   {250.1}   Athakho  sakkassa  devānamindassa  etadahosi
paṭisammodati  kho  2-  pañcasikho  gandhabbaputto bhagavatā bhagavā ca
pañcasikhenāti  .  athakho  sakko devānamindo pañcasikhaṃ gandhabbaputtaṃ
āmantesi  abhivādehi  me  tvaṃ  tāta  pañcasikha  bhagavantaṃ sakko
bhante  devānamindo  sāmacco  saparijano  bhagavato  pāde sirasā
vandatīti  .  evaṃ bhaddantavāti kho pañcasikho gandhabbaputto sakkassa
devānamindassa  paṭissutvā  bhagavantaṃ  abhivādesi  3- sakko bhante
devānamindo  sāmacco saparijano bhagavato pāde sirasā vandatīti .
Evaṃ  sukhī  hotu  pañcasikha sakko devānamindo sāmacco saparijano
sukhakāmā  hi  devā  manussā asurā nāgā gandhabbā ye caññe
santi puthukāyāti.
   [251]  Evañca  pana  tathāgatā evarūpe mahesakkhe yakkhe
abhivadanti  .  abhivadito  sakko  devānamindo bhagavato indasālaguhaṃ
pavisitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  devāpi
tāvatiṃsā  indasālaguhaṃ  pavisitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
aṭṭhaṃsu  .  pañcasikhopi  gandhabbaputto  indasālaguhaṃ  pavisitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . tena kho pana samayena
@Footnote: 1 Ma. Yu. na cadāni. 2 Ma. khosaddo natthi. 3 Ma. abhivādeti.
Indasālaguhā visamā santi samā samapādi sambādhā santi uruddhā 1-
samapādi  andhakāro  guhāyaṃ  antaradhāyi āloko udapādi yathā taṃ
devānaṃ devānubhāvena.
   [252] Athakho bhagavā sakkaṃ devānamindaṃ etadavoca acchariyamidaṃ
āyasmato   kosiyassa  abbhūtamidaṃ  āyasmato  kosiyassa  tava
bahukiccassa  bahukaraṇīyassa  yadidaṃ  idhāgamananti  .  cirapaṭikāhaṃ bhante
bhagavantaṃ  dassanāya  upasaṅkamitukāmo  apica  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ
kehici  kiccakaraṇīyehi  byāvaṭo  evāhaṃ nāsakkhiṃ bhagavantaṃ dassanāya
upasaṅkamituṃ  .  ekamidaṃ  bhante  samayaṃ  bhagavā  sāvatthiyaṃ  viharati
salaḷāgārake  .  athakhohaṃ  bhante  sāvatthiṃ  agamāsiṃ  bhagavantaṃ
dassanāya  .  tena  kho  pana  bhante samayena bhagavā aññatarena
samādhinā nisinno hoti . bhujagī 2- nāma vessavaṇassa mahārājassa
paricārikā  bhagavantaṃ  paccupaṭṭhitā  hoti  pañjalikā  namassamānā
tiṭṭhati.
   {252.1} Athakhohaṃ bhante bhujagiṃ etadavocaṃ abhivādehi me tvaṃ
bhagini  bhagavantaṃ  sakko  bhante  devānamindo  sāmacco  saparijano
bhagavato  pāde  sirasā vandatīti . evaṃ vutte bhante sā bhujagī
maṃ  etadavoca  akālo  kho  mārisa bhagavantaṃ dassanāya paṭisallīno
bhagavāti  .  tenahi  bhagini yadā bhagavā tamhā samādhimhā vuṭṭhito
hoti  atha  mama  vacanena  bhagavantaṃ  abhivādehi  sakko  bhante
@Footnote: 1 Sī. Yu. urundā. Ma. uruddā. 2 Sī. Yu. bhuñjatī ca nāma. Ma. bhūjati ca nāma.
Devānamindo  sāmacco saparijano bhagavato pāde sirasā vandatīti .
Kacci me sā bhante bhaginī bhagavantaṃ abhivādesi sarati bhagavā tassā
bhaginiyā  vacananti  . abhivādesi maṃ sā devānaminda bhaginī sarāmahaṃ
tassā bhaginiyā vacanaṃ apicāhaṃ āyasmato cakkanemisaddena 1- tamhā
samādhimhā  vuṭṭhitoti  .  ye te bhante devā amhehi paṭhamataraṃ
tāvatiṃsakāyaṃ  upapannā  tesaṃ  me  sammukhā sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
yadā  tathāgatā  loke  uppajjanti arahanto sammāsambuddhā dibbā
kāyā  paripūrenti  hāyanti  asurakāyāti  .  taṃ me idaṃ bhante
sakkhidiṭṭhaṃ  yato  tathāgato  loke  uppanno  arahaṃ sammāsambuddho
dibbā kāyā paripūrenti hāyanti asurakāyāti.
   {252.2} Idheva bhante kapilavatthusmiṃ gopikā nāma sakyadhītā ahosi
buddhe pasannā dhamme pasannā saṅghe pasannā sīlesu paripūrīkārinī 2- sā
itthīcittaṃ  3- virājetvā purisacittaṃ 4- bhāvetvā kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapannā devānaṃ tāvatiṃsānaṃ sahabyataṃ
amhākaṃ  puttattaṃ  ajjhupagatā  tatrāpi  naṃ  evaṃ jānanti gopako
devaputto gopako devaputtoti . aññepi bhante tayo bhikkhū bhagavati
brahmacariyaṃ  caritvā  hīnaṃ  gandhabbakāyaṃ  upapannā  te  pañcahi
kāmaguṇehi  samappitā  samaṅgibhūtā  paricārayamānā  amhākaṃ upaṭṭhānaṃ
āgacchanti  amhākaṃ  pāricariyaṃ  .  te amhākaṃ upaṭṭhānaṃ āgate
amhākaṃ  pāricariyaṃ  gopako  devaputto  paṭicodesi kutomukhā nāma
@Footnote: 1 Ma. nemisaddena. 2 Ma. Yu. paripūrakārinī. ito paraṃ īdisameva. 3 Ma.
@itthittaṃ. 4 Ma. purisattaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Tumhe  mārisā  tassa  bhagavato dhammaṃ āyūhittha 1- ahaṃ hi nāma
itthikā  samānā  buddhe  pasannā  dhamme pasannā saṅghe pasannā
sīlesu  paripūrīkārinī  itthīcittaṃ  virājetvā  purisacittaṃ  bhāvetvā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ upapannā devānaṃ
tāvatiṃsānaṃ  sahabyataṃ  sakkassa  devānamindassa  puttattaṃ  ajjhupagatā
idhāpi  maṃ  evaṃ  jānanti gopako devaputto gopako devaputtoti
tumhe   pana   mārisā  bhagavati  brahmacariyaṃ  caritvā  hīnaṃ
gandhabbakāyaṃ  upapannā  duddiṭṭharūpaṃ  vata  bho  addasāma  ye
mayaṃ  addasāma  sahadhammike  hīnaṃ  gandhabbakāyaṃ  upapanneti . tesaṃ
bhante  gopakena  devaputtena  paṭicoditānaṃ dve devā diṭṭhe va
dhamme  satiṃ  paṭilabhiṃsu  kāyaṃ  brahmapurohitaṃ  . eko pana devo
kāme ajjhāvasi.
   [253] Upāsikā cakkhumato ahosiṃ
           nāmaṃpi mayhaṃ ahu gopikāti
           buddhe ca dhamme ca abhippasannā
           saṅghañcupaṭṭhāsiṃ pasannacittā.
           Tasseva buddhassa sudhammatāya
           sakkassa puttomhi mahānubhāvo
           mahājutiko tidivūpapanno
           jānanti maṃ idhāpi gopakoti.
@Footnote: 1 Ma. assuttha. Yu. assutvā.
           Addasaṃ bhikkhavo diṭṭhapubbe
           gandhabbakāyūpagate vasine
           ime hi te gotamasāvakāse
           ye ca mayaṃ pubbe manussabhūtā.
           Annena pānena upaṭṭhahimhā
           pādūpasaṅgayha sake nivesane
           kutomukhā nāma ime bhavanto
           buddhassa dhammaṃ 1- na paṭiggahesuṃ.
           Paccattaṃ veditabbo hi dhammo
           sudesito cakkhumatānubuddho
           ahaṃpi tumhe va upāsamānā 2-
           sutvāna ariyānaṃ subhāsitāni.
           Sakkassa puttomhi mahānubhāvo
           mahājutiko tidivūpapanno
           tumhe pana seṭṭhamupāsamānā
           anuttare 3- brahmacariyaṃ caritvā.
           Hīnakāyaṃ upapannā bhavanto
           anānulomā bhavatūpapatti
           duddiṭṭharūpaṃ vata addasāma
           sahadhammike hīnakāyūpapanne.
@Footnote: 1 Ma. ... dhammāni paṭiggahesuṃ. 2 Ma. upāsamāno. 3 Ma. anuttaraṃ.
           Gandhabbakāyūpagatā bhavanto
           devānamāgacchatha pāricariyaṃ
     agāre vasato mayhaṃ   imaṃ passa visesataṃ.
           Itthī hutvā svājja 1- pumomhi devā
           dibbehi kāmehi samaṅgibhūto
           te coditā gotamasāvakena
           saṃvegamāpādu samecca gopakaṃ.
           Handa vigāyāma 2- viyāyamāma
           mā no mayaṃ parapessā ahumhā
           tesaṃ duve vīriyamārabhiṃsu
           anussaraṃ gotamasāsanāni.
           Idheva cittāni virājayitvā
           kāmesu ādīnavamaddasiṃsu
           te kāmasaññojanabandhanāni
           pāpimato 3- yogāni duraccayāni.
           Nāgova santāni 4- guṇāni chetvā 5-
           deve tāvatiṃse atikkamiṃsu
           saindadevā sapajāpatīkā
           sabbe sudhammāya sabhāyupaviṭṭhā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. svajja pumomhi devo. 2 Ma. viyāyāma byāyāma. Yu. vitāyāma.
@3 Ma. Yu. pāpimayogāni. 4 Ma. sannāni. 5 Sī. Yu. bhetvā.
           Tesannisinnā 1- na atikkamiṃsu
           vīrā virāgā virajaṃ karontā
           te disvā saṃvegamakāsi vāsavo
           devābhibhū devagaṇassa majjhe.
           Ime hi te hīnakāyūpapannā
           deve tāvatiṃse atikkamanti
           saṃvegajātassava 2- te nisamma
           [3]- Gopako vāsavaṃ ajjhabhāsi.
           Buddho janindatthi manussaloke
           kāmābhibhū sakyamunīti ñāyati
           tasseva te puttā satiyā vihīnā
           cuditā 4- mayā te sati paccalatthuṃ.
           Tiṇṇaṃ tesaṃ avasinettha eko
           gandhabbakāyūpagato vasīno
           dve va 5- sambodhipadānusārino
           devepi hīḷenti samāhitattā.
           Etādisī dhammapakāsanettha
           na tattha kiṃ kaṅkhati koci sāvako
           nittiṇṇaoghaṃ vicikicchachinnaṃ
           buddhaṃ namassāma jinaṃ janindaṃ.
@Footnote: 1 Ma. tesaṃ nisinnānaṃ atikkamiṃsu. Yu. te sannisinnānaṃ .... 2 Ma. Yu.
@saṃvegajātassa vaco nisamma. 3 Ma. Yu. so .... 4 Ma. coditā. 5 Ma. ca. Yu. ceva.
      Yaṃ te dhammaṃ idhaññāya   visesaṃ ajjhagamaṃsu 1- te
      kāyaṃ brahmapurohitaṃ     duve tesaṃ visesagū.
      Tassa dhammassa pattiyā  āgatamhāpi 2- mārisa
      katāvakāsā bhagavatā    pañhaṃ pucchemu mārisāti.
   [254]  Athakho bhagavato etadahosi dīgharattaṃ visuddho kho ayaṃ
sakko  3-  yaṅkiñci  maṃ  pañhaṃ  pucchissati sabbantaṃ atthasañhitaṃyeva
pucchissati  no  anatthasañhitaṃ  yañcassāhaṃ  puṭṭho  byākarissāmi
taṃ  khippameva  ājānissatīti  .  athakho  bhagavā sakkaṃ devānamindaṃ
gāthāya ajjhabhāsi
      puccha vāsava maṃ pañhaṃ     yaṅkiñci manasicchasi
      tassa tasseva pañhassa   ahaṃ antaṃ karomi teti.
              Paṭhamabhāṇavāraṃ.
   [255] Katāvakāso sakko devānamindo bhagavatā 4- imaṃ bhagavantaṃ
paṭhamaṃ  pañhaṃ  apucchi  kiṃsaññojanā  nu  kho mārisa devā manussā
asurā  nāgā  gandhabbā  ye caññe santi puthukāyā te averā
adaṇḍā  asapattā  abyāpajjhā  viharemu  averinoti  iti  ca
nesaṃ  hoti  atha  ca  pana saverā sadaṇḍā sasapattā sabyāpajjhā
viharanti saverinoti . itthaṃ sakko devānamindo bhagavantaṃ [5]- pañhaṃ
apucchi. Tassa bhagavā pañhaṃ puṭṭho byākāsi
   {255.1}   issāmacchariyasaññojanā   kho   devānaminda
devā    manussā    asurā    nāgā    gandhabbā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ajjhagaṃsu. 2 Ma. āgatamhāsi. Yu. ... se. 3 Ma. Yu. yakkho.
@4 Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 5 Sī. Yu. imaṃ paṭhamaṃ ....
Ye  caññe  santi  puthukāyā  te  averā  adaṇḍā  asapattā
abyāpajjhā  viharemu  averinoti  iti  ca  nesaṃ  hoti  atha
ca  pana  saverā  sadaṇḍā  sasapattā  sabyāpajjhā  viharantā
saverinoti  .  itthaṃ  bhagavā  sakkassa devānamindassa pañhaṃ puṭṭho
byākāsi  .  attamano  sakko  devānamindo  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandi  anumodi  evametaṃ  bhagavā  evametaṃ  sugata  tiṇṇā
mettha   kaṅkhā  vigatā  kathaṃkathā  bhagavato  pañhāveyyākaraṇaṃ
sutvāti.
   [256] Itiha sakko devānamindo bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  bhagavantaṃ  uttariṃ  pañhaṃ  apucchi  issāmacchariyaṃ  pana
mārisa  kiṃnidānaṃ kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ kiṃpabhavaṃ kismiṃ hi sati issāmacchariyaṃ
hoti kismiṃ hi asati issāmacchariyaṃ na hotīti.
   {256.1}  Issāmacchariyaṃ  kho  devānaminda  piyāppiyanidānaṃ
piyāppiyasamudayaṃ   piyāppiyajātikaṃ  piyāppiyapabhavaṃ  piyāppiye  sati
issāmacchariyaṃ hoti piyāppiye asati issāmacchariyaṃ na hotīti.
   {256.2}  Piyāppiyaṃ  pana  mārisa  kiṃnidānaṃ kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ
kiṃpabhavaṃ kismiṃ sati piyāppiyaṃ hoti kismiṃ asati piyāppiyaṃ na hotīti.
Piyāppiyaṃ  kho  devānaminda  chandanidānaṃ  chandasamudayaṃ  chandajātikaṃ
chandapabhavaṃ  chande  sati  piyāppiyaṃ  hoti  chande  asati  piyāppiyaṃ
na hotīti.
   {256.3}   Chando  pana  mārisa  kiṃnidāno  kiṃsamudayo
kiṃjātiko kiṃpabhavo kismiṃ sati
Chando  hoti  kismiṃ  asati  chando  na  hotīti  .  chando kho
devānaminda    vitakkanidāno    vitakkasamudayo   vitakkajātiko
vitakkapabhavo  vitakke  sati  chando  hoti  vitakke  asati  chando
na hotīti.
   {256.4}  Vitakko  pana mārisa kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko
kiṃpabhavo kismiṃ sati vitakko hoti kismiṃ asati vitakko na hotīti .
Vitakko    kho    devānaminda    papañcasaññāsaṅkhānidāno
papañcasaññāsaṅkhāsamudayo papañcasaññāsaṅkhājātiko
papañcasaññāsaṅkhāpabhavo    papañcasaññāsaṅkhāya   sati   vitakko
hoti papañcasaññāsaṅkhāya asati vitakko na hotīti.
   [257]  Kathaṃpaṭipanno  pana  mārisa  bhikkhu  papañcasaññāsaṅkhā-
nirodhasāruppagāminīpaṭipadaṃ paṭipanno hotīti.
   {257.1} Somanassaṃ cāhaṃ 1- devānaminda duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpi  domanassaṃ  cāhaṃ devānaminda duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpi  upekkhaṃ  cāhaṃ  devānaminda duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpi  somanassaṃ  cāhaṃ devānaminda duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpīti . iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ. Tattha
yaṃ jaññā somanassaṃ imaṃ kho me somanassaṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti   kusalā  dhammā  parihāyantīti  evarūpaṃ  somanassaṃ
na   sevitabbaṃ   .   tattha  yaṃ  jaññā  somanassaṃ  imaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. sabbavāresu pahanti pāṭho dissati. Ma. pāhaṃ.
Kho  me  somanassaṃ  sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti kusalā
dhammā  abhivaḍḍhantīti  evarūpaṃ  somanassaṃ  sevitabbaṃ . tattha yañce
savitakkaṃ  savicāraṃ  yañce  avitakkaṃ avicāraṃ ye avitakke avicāre
[1]- Paṇītatare somanassaṃ cāhaṃ devānaminda duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpīti. Iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {257.2} Domanassaṃ cāhaṃ devānaminda duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpīti . iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ. Tattha
yaṃ  jaññā  domanassaṃ  imaṃ  kho  me  domanassaṃ sevato akusalā
dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyantīti  evarūpaṃ domanassaṃ
na  sevitabbaṃ . tattha yaṃ jaññā domanassaṃ imaṃ kho me domanassaṃ
sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhantīti
evarūpaṃ domanassaṃ sevitabbaṃ . tattha yañce savitakkaṃ savicāraṃ yañce
avitakkaṃ  avicāraṃ  ye avitakke avicāre paṇītatare domanassaṃ cāhaṃ
devānaminda  duvidhena  vadāmi sevitabbaṃpi asevitabbaṃpīti . iti yantaṃ
vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {257.3} Upekkhaṃ cāhaṃ devānaminda duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi
asevitabbaṃpīti . iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ. Tattha
yaṃ  jaññā  upekkhaṃ imaṃ kho me upekkhaṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyantīti  evarūpā  upekkhā  na
sevitabbā  .  tattha  yaṃ  jaññā  upekkhaṃ imaṃ kho me upekkhaṃ
@Footnote: 1 Ma. te. Sī. Yu. se. ito paraṃ īdisameva.
Sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhantīti
evarūpā  upekkhā  sevitabbā  .  tattha yañce savitakkaṃ savicāraṃ
yañce  avitakkaṃ  avicāraṃ  ye  avitakke  avicāre  paṇītatare
upekkhaṃ cāhaṃ devānaminda duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi asevitabbaṃpīti.
Iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {257.4}  Evaṃpaṭipanno  kho devānaminda bhikkhu papañcasaññā-
saṅkhānirodhasāruppagāminīpaṭipadaṃ  paṭipanno  hotīti  .  itthaṃ  bhagavā
sakkassa  devānamindassa  pañhaṃ puṭṭho byākāsi . attamano sakko
devānamindo bhagavato bhāsitaṃ abhinandi anumodi evametaṃ bhagavā evametaṃ
sugata  tiṇṇā  mettha kaṅkhā vigatā kathaṃkathā bhagavato pañhābyākaraṇaṃ
sutvāti.
   [258] Itiha sakko devānamindo bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  bhagavantaṃ  uttariṃ  1- pañhaṃ apucchi kathaṃ paṭipanno pana
mārisa  bhikkhu  pātimokkhasaṃvarāya  paṭipanno  hotīti . kāyasamācāraṃ
cāhaṃ  devānaminda  duvidhena  vadāmi  sevitabbaṃpi  asevitabbaṃpi
vacīsamācāraṃ cāhaṃ devānaminda duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi asevitabbaṃpi
pariyesanaṃ cāhaṃ devānaminda duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi asevitabbaṃpi.
   {258.1}  Kāyasamācāraṃ  cāhaṃ  devānaminda  duvidhena vadāmi
sevitabbaṃpi  asevitabbaṃpīti  .  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ
paṭicca  vuttaṃ  .  tattha  yaṃ  jaññā  kāyasamācāraṃ imaṃ kho me
@Footnote: 1 Ma. utatari.
Kāyasamācāraṃ  sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā dhammā
parihāyantīti  evarūpo  kāyasamācāro  na  sevitabbo . tattha yaṃ
jaññā  kāyasamācāraṃ  imaṃ  kho me kāyasamācāraṃ sevato akusalā
dhammā parihāyanti kusalā dhammā abhivaḍḍhantīti evarūpo kāyasamācāro
sevitabbo  .  kāyasamācāraṃ  cāhaṃ  devānaminda  duvidhena  vadāmi
sevitabbaṃpi asevitabbaṃpīti. Iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {258.2}  Vacīsamācāraṃ  cāhaṃ  devānaminda  duvidhena  vadāmi
sevitabbaṃpi  asevitabbaṃpīti  .  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ
paṭicca  vuttaṃ  .  tattha  yaṃ  jaññā  vacīsamācāraṃ  imaṃ kho me
vacīsamācāraṃ  sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā
parihāyantīti  evarūpo  vacīsamācāro  na  sevitabbo  . tattha yaṃ
jaññā  vacīsamācāraṃ  imaṃ  kho  me  vacīsamācāraṃ sevato akusalā
dhammā  parihāyanti kusalā dhammā abhivaḍḍhantīti evarūpo vacīsamācāro
sevitabbo  .  vacīsamācāraṃ  cāhaṃ  devānaminda  duvidhena  vadāmi
sevitabbaṃpi asevitabbaṃpīti. Iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {258.3}  Pariyesanaṃ  cāhaṃ  devānaminda  duvidhena  vadāmi
sevitabbaṃpi  asevitabbaṃpīti  .  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ
paṭicca  vuttaṃ . tattha yaṃ jaññā pariyesanaṃ imaṃ kho me pariyesanaṃ
sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyantīti
evarūpā  pariyesanā  na  sevitabbā . tattha yaṃ jaññā pariyesanaṃ
Imaṃ  kho  me pariyesanaṃ sevato akusalā dhammā parihāyanti kusalā
dhammā  abhivaḍḍhantīti  evarūpā  pariyesanā  sevitabbā . pariyesanaṃ
cāhaṃ  devānaminda  duvidhena  vadāmi  sevitabbaṃpi  asevitabbaṃpīti .
Iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {258.4} Evaṃpaṭipanno kho devānaminda bhikkhu pātimokkhasaṃvarāya
paṭipanno hotīti.
   [259] Kathaṃpaṭipanno pana mārisa bhikkhu indriyasaṃvarāya paṭipanno
hotīti  .  cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃ  cāhaṃ  devānaminda duvidhena vadāmi
sevitabbaṃpi  asevitabbaṃpi  .  sotaviññeyyaṃ  saddaṃ cāhaṃ devānaminda
duvidhena  vadāmi  sevitabbaṃpi  asevitabbaṃpi  .  ghānaviññeyyaṃ  gandhaṃ
cāhaṃ  devānaminda  duvidhena  vadāmi  sevitabbaṃpi  asevitabbaṃpi .
Jivhāviññeyyaṃ  rasaṃ cāhaṃ devānaminda .pe. kāyaviññeyyaṃ phoṭṭhabbaṃ
cāhaṃ  devānaminda  .pe.  manoviññeyyaṃ  dhammaṃ  cāhaṃ devānaminda
duvidhena vadāmi sevitabbaṃpi asevitabbaṃpīti.
   {259.1} Evaṃ vutte sakko devānamindo bhagavantaṃ etadavoca
imassa kho ahaṃ bhante bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena
atthaṃ  ājānāmi yathārūpaṃ bhante cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ sevato akusalā
dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā dhammā parihāyantīti evarūpaṃ cakkhuviññeyyaṃ
rūpaṃ na sevitabbaṃ . yathārūpañca kho bhante cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ sevato
akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhantīti  evarūpaṃ
cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃ sevitabbaṃ . yathārūpañca kho bhante sotaviññeyyaṃ
Saddaṃ  sevato  .pe.  ghānaviññeyyaṃ  gandhaṃ  sevato  .pe.
Jivhāviññeyyaṃ  rasaṃ  sevato  .pe.  kāyaviññeyyaṃ  phoṭṭhabbaṃ
sevato  .pe.  manoviññeyyaṃ  dhammaṃ  sevato  akusalā  dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyantati  evarūpo  manoviññeyyo
dhammo  na  sevitabbo  .  yathārūpañca  kho  bhante manoviññeyyaṃ
dhammaṃ  sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā
abhivaḍḍhantīti  evarūpo  manoviññeyyo  dhammo  sevitabbo .
Imassa kho ahaṃ bhante bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena
atthaṃ  ājānanto  tiṇṇā  mettha  kaṅkhā vigatā kathaṃkathā bhagavato
pañhāveyyākaraṇaṃ sutvāti.
   [260] Itiha sakko devānamindo bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  bhagavantaṃ  uttariṃ  pañhaṃ  apucchi  sabbe  va  nu kho
mārisa  samaṇabrāhmaṇā  ekantavādā  ekantasīlā  ekantacchandā
ekantaajjhosānāti  .  na  kho devānaminda sabbe samaṇabrāhmaṇā
ekantavādā  ekantasīlā  ekantacchandā  ekantaajjhosānāti .
Kasmā  pana  mārisa  na  sabbe  samaṇabrāhmaṇā  ekantavādā
ekantasīlā  ekantacchandā  ekantaajjhosānāti  .  anekadhātu
nānādhātu  kho devānaminda loko tasmiṃ anekadhātumhi nānādhātumhi
loke  yaṃ  yadeva  sattā  dhātuṃ  abhinivisanti  taṃ tadeva thāmasā
parāmāsā  abhinivissa  voharanti  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
Tasmā  na  sabbe  samaṇabrāhmaṇā  ekantavādā  ekantasīlā
ekantacchandā ekantaajjhosānāti .pe.
   [261] Sabbe va nu kho mārisa samaṇabrāhmaṇā accantaniṭṭhā
accantayogakkhemī  accantabrahmacārī  accantapariyosānāti  . na kho
devānaminda  sabbe  samaṇabrahmaṇā  accantaniṭṭhā  accantayogakkhemī
accantabrahmacārī  accantapariyosānāti  .  kasmā  pana  mārisa na
sabbe    samaṇabrāhmaṇā    accantaniṭṭhā   accantayogakkhemī
accantabrahmacārī  accantapariyosānāti  . ye kho te devānaminda
bhikkhū  taṇhāsaṅkhayavimuttā  te  accantaniṭṭhā  accantayogakkhemī
accantabrahmacārī  accantapariyosānā tasmā na sabbe samaṇabrāhmaṇā
accantaniṭṭhā accantayogakkhemī accantabrahmacārī accantapariyosānāti.
   {261.1}  Itthaṃ  bhagavā  sakkassa  devānamindassa  pañhaṃ
puṭṭho  byākāsi  . attamano sakko devānamindo bhagavato bhāsitaṃ
abhinandi  anumodi  evametaṃ  bhagavā  evametaṃ sugata tiṇṇā mettha
kaṅkhā vigatā kathaṃkathā bhagavato pañhāveyyākaraṇaṃ sutvāti.
   [262] Itiha sakko devānamindo bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  bhagavantaṃ  etadavoca  ejā  bhante  rogo  ejā
gaṇḍo  ejā  sallaṃ  ejā  imaṃ  purisaṃ parikaḍḍhati tassa tasseva
bhavassa abhinibbattiyā 1- tasmā ayaṃ puriso uccāvacamāpajjati.
@Footnote: 1 abhinipphattiyāti vā pāṭho.
   {262.1}  Yesāhaṃ  bhante  pañhānaṃ  ito bahiddhā aññesu
samaṇabrāhmaṇesu  okāsakammaṃpi  nālatthaṃ  te me bhagavatā byākatā
dīgharattānupassatā  1- yañca pana 2- me vicikicchākathaṃkathāsallaṃ tañca
bhagavatā  abbūḷhanti  .  abhijānāsi  no  tvaṃ  devānaminda ime
pañhe  aññe  samaṇabrāhmaṇe  pucchitoti  .  abhijānāmahaṃ  bhante
ime  pañhe  aññe  samaṇabrāhmaṇe  pucchitoti  .  yathākathaṃ pana
te devānaminda byākariṃsu 3- sace te agaru bhāsassūti . na kho
me bhante garu yatthassa bhagavā nisinno bhagavantarūpo cāti.
   {262.2} Tenahi devānaminda bhāsassūti . yesāhaṃ 4- bhante
maññāmi   samaṇabrāhmaṇā   āraññakā  pantasenāsanāti  tyāhaṃ
upasaṅkamitvā  ime pañhe pucchāmi te mayā puṭṭhā na sampāyanti
asampāyantā  mamaṃyeva  paṭipucchanti  konāmo  āyasmāti  tesāhaṃ
puṭṭho byākaromi ahaṃ kho mārisa sakko devānamindoti te mamaṃyeva
uttariṃ  paṭipucchanti  kiṃ  panāyasmā  devānaminda  5- kammaṃ katvā
imaṃ  ṭhānaṃ  pattoti  tesāhaṃ  yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ dhammaṃ desemi
te  tāvatakeneva  attamanā  honti  sakko ca no devānamindo
diṭṭho  yañca  no  apucchimhā  tañca  no  byākāsīti  te
aññadatthuṃ  mamaṃyeva  sāvakā  sampajjanti  na  cāhaṃ tesaṃ ahaṃ kho
pana  bhante  bhagavato  sāvako  sotāpanno  avinipātadhammo niyato
@Footnote: 1 Ma. dīgharattānusayitañca pana me. Sī. Yu. dīgharattānusayino yañca pana ....
@2 tañca panāti vā pāṭho. 3 Ma. Yu. byākaṃsu. 4 Ma. yesvāhaṃ. 5 Sī. Yu.
@devānamindo.
Sambodhiparāyanoti  .  abhijānāsi no tvaṃ devānaminda ito pubbe
evarūpaṃ  vedapaṭilābhaṃ  somanassapaṭilābhanti  .  abhijānāmahaṃ  bhante
ito  pubbe  evarūpaṃ  vedapaṭilābhaṃ  somanassapaṭilābhanti . yathākathaṃ
pana  tvaṃ  devānaminda abhijānāsi ito pubbe evarūpaṃ vedapaṭilābhaṃ
somanassapaṭilābhanti.
   [263] Bhūtapubbaṃ bhante devāsurasaṅgāmo samupabyuḷho 1- ahosi.
Tasmiṃ kho pana bhante saṅgāme devā jiniṃsu asurā va parājayiṃsu.
Tassa  mayhaṃ  bhante  taṃ  saṅgāmaṃ  abhivijinitvā  abhivijitasaṅgāmassa
etadahosi  yā  cevadāni  dibbā  ojā  yā ca asurā ojā
ubhayamettha  2-  devā  paribhuñjissantīti  so kho pana me bhante
vedapaṭilābho  somanassapaṭilābho  sadaṇḍāvacaro  sasatthāvacaro  na
nibbidāya  na  virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na
sambodhāya  na  nibbānāya  saṃvattati yo kho pana me ayaṃ bhante
bhagavato  dhammaṃ  sutvā  vedapaṭilābho  somanassapaṭilābho  so
adaṇḍāvacaro  asatthāvacaro  ekantanibbibāya  virāgāya  nirodhāya
upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattatīti.
   {263.1} Kathaṃ 3- pana tvaṃ devānaminda atthavasaṃ sampassamāno
evarūpaṃ vedapaṭilābhaṃ somanassapaṭilābhaṃ pavedesīti . cha kho ahaṃ bhante
atthavase sampassamāno evarūpaṃ vedapaṭilābhaṃ somanassapaṭilābhaṃ pavedemi.
@Footnote: 1 Sī. Yu. samūpabbulho. 2 Sī. Ma. ubhayametaṃ. 3 Ma. Yu. kiṃ.
   [264] Idheva tiṭṭhamānassa      devabhūtassa me sato
        punevāyu 1- va me laddho   evaṃ jānāhi mārisāti
imaṃ kho ahaṃ bhante paṭhamaṃ atthavasaṃ sampassamāno evarūpaṃ vedapaṭilābhaṃ
somanassapaṭilābhaṃ pavedemi.
   [265] Cutāhaṃ diviyā kāyā     āyuṃ hitvā amānusaṃ
        amūḷho gabbhamessāmi 2- yattha me ramatī manoti
imaṃ kho ahaṃ bhante dutiyaṃ atthavasaṃ sampassamāno evarūpaṃ vedapaṭilābhaṃ
somanassapaṭilābhaṃ pavedemi.
   [266] Svāhaṃ amūḷhapañhassa   viharaṃ sāsane rato
        ñāyena viharissāmi      sampajāno paṭissatoti
imaṃ kho ahaṃ bhante tatiyaṃ atthavasaṃ sampassamāno evarūpaṃ vedapaṭilābhaṃ
somanassapaṭilābhaṃ pavedemi.
   [267] Ñāyena ca me parato     sambodhi ce bhavissati
        aññātā viharissāmi   sveva anto bhavissatīti
imaṃ kho ahaṃ bhante catutthaṃ atthavasaṃ sampassamāno evarūpaṃ vedapaṭilābhaṃ
somanassapaṭilābhaṃ pavedemi.
   [268] Cutāhaṃ mānusā kāyā    āyuṃ hitvāna mānusaṃ
        puna devo bhavissāmi      devalokasmimuttamoti
imaṃ kho ahaṃ bhante pañcamaṃ atthavasaṃ sampassamāno evarūpaṃ vedapaṭilābhaṃ
somanassapaṭilābhaṃ pavedemi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. punarāyu ca .... 2 Yu. gabbhamissāmi.
   [269] Te paṇītatarā devā     akaniṭṭhā yasassino
        antime vattamānamhi     so nivāso bhavissatīti
imaṃ kho ahaṃ bhante chaṭṭhaṃ atthavasaṃ sampassamāno evarūpaṃ vedapaṭilābhaṃ
somanassapaṭilābhaṃ  pavedemi  .  ime kho ahaṃ bhante cha atthavase
sampassamāno evarūpaṃ vedapaṭilābhaṃ somanassapaṭilābhaṃ pavedemi.
   [270] Apariyositasaṅkappo     vicikicchākathaṃkathī
        vicaraṃ 1- dīghamaddhānaṃ      anvesanto tathāgataṃ.
        Yassa 2- maññāmi samaṇe  pavivittavihārino
        sambuddhā iti maññamāno  gacchāmi te 3- upāsituṃ.
        Kathaṃ ārādhanā hoti       kathaṃ hoti virādhanā
        iti puṭṭhā na sambhonti 4-  magge paṭipadāsu ca.
        Tyassa 5- yadā maṃ jānanti  sakko devānamāgato
        tyassa 6- mameva pucchanti   kiṃ katvā pāpuṇī idaṃ.
        Tesaṃ yathāsutaṃ dhammaṃ        desayāmi jane sutaṃ 7-
        tena attamanā honti     diṭṭho no vāsavoti ca.
        Yadā ca sambuddhamaddakkhiṃ   vicikicchāvitāraṇaṃ
        somhi vītabhayo ajja      sambuddhaṃ payirupāsayiṃ 8-
        taṇhāsallassa hantāraṃ   buddhaṃ appaṭipuggalaṃ
@Footnote: 1 Ma. vicariṃ. Yu. vicarī. 2 Ma. Yu. yassu. 3 Sī. no. 4 Ma. na sampāyanti.
@5-6 Ma. tyassu tyāssu. 7 Ma. janesuta. 8 Ma. Yu. payirupāsiya.
        Ahaṃ vande mahāvīraṃ        buddhamādiccabandhunaṃ.
        Yaṃ karomase 1- brahmuno    samaṃ devehi mārisa
        tadajja tuyhaṃ dassāmi      handa sāmaṃ karoma te.
        Tvameva sivaṃ 2- sambuddho   tuvaṃ satthā anuttaro
        sadevakasmiṃ lokasmiṃ       natthi te paṭipuggaloti.
   [271] Athakho sakko devānamindo pañcasikhaṃ gandhabbaputtaṃ āmantesi
bahūpakāro kho mesi tvaṃ tāta pañcasikha yaṃ tvaṃ bhagavantaṃ paṭhamaṃ pasādesi
tayā  tāta  paṭhamaṃ  pasāditaṃ  pacchā  mayaṃ  taṃ bhagavantaṃ dassanāya
upasaṅkamimhā  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  pettike  [3]-  ṭhāne
ṭhapayissāmi  gandhabbarājā  bhavissasi  bhaddañca  te  suriyavacchasaṃ dammi
sā hi te abhipatthitāti.
   {271.1} Athakho sakko devānamindo pāṇinā paṭhaviṃ parāmasitvā
tikkhattuṃ udānaṃ udānesi
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
      Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
      Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassāti.
   [272]  Imasmiñca  pana  veyyākaraṇasmiṃ  bhaññamāne  sakkassa
devānamindassa   virajaṃ   vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci
samudayadhammaṃ   sabbantaṃ   nirodhadhammanti   aññesañca   asītiyā
devatāsahassānaṃ  .  iti  ye sakkena devānamindena ajjhiṭṭhapañhā
@Footnote: 1 Ma. karomasi. 2 Ma. asi. 3 Ma. vā.
Puṭṭhā  te  bhagavatā  byākatā  .  tasmā imassa veyyākaraṇassa
sakkapañhotveva adhivacananti.
         Sakkapañhasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
          ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 298-324. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=10&item=247&items=26              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=10&item=247&items=26&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=10&item=247&items=26              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=10&item=247&items=26              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=247              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=7978              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=7978              Contents of The Tipitaka Volume 10 http://84000.org/tipitaka/read/?index_10

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :