ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
           Cūḷavedallasuttaṃ
   [505]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  atha  kho  visākho  upāsako yena
dhammadinnā  bhikkhunī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  dhammadinnaṃ  bhikkhuniṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [506]  Ekamantaṃ  nisinno  kho visākho upāsako dhammadinnaṃ
bhikkhuniṃ  etadavoca  sakkāyo  sakkāyoti  ayye  vuccati  katamo
nu  kho  ayye  sakkāyo  vutto  bhagavatāti . pañca kho ime
āvuso  visākha  upādānakkhandhā sakkāyo vutto bhagavatā seyyathīdaṃ
rūpūpādānakkhandho    vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandho  ime  kho  āvuso
visākha pañcupādānakkhandhā sakkāyo vutto bhagavatāti.
   {506.1} Sādhayyeti kho visākho upāsako dhammadinnāya bhikkhuniyā
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  dhammadinnaṃ  bhikkhuniṃ  uttariṃ  pañhaṃ
apucchi  sakkāyasamudayo sakkāyasamudayoti ayye vuccati katamo nu kho
ayye sakkāyasamudayo vutto bhagavatāti . yāyaṃ āvuso visākha taṇhā
ponobbhavikā   nandirāgasahagatā   tatratatrābhinandinī   seyyathīdaṃ
kāmataṇhā  bhavataṇhā  vibhavataṇhā  ayaṃ  kho  āvuso  visākha
sakkāyasamudayo vutto bhagavatāti.
   {506.2}  Sakkāyanirodho  sakkāyanirodhoti  ayye  vuccati
katamo  nu  kho  ayye  sakkāyanirodho  vutto  bhagavatāti .
Yo kho āvuso visākha tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodho cāgo
paṭinissaggo  mutti anālayo ayaṃ kho āvuso visākha sakkāyanirodho
vutto  bhagavatāti  .  sakkāyanirodhagāminī paṭipadā sakkāyavirodhagāminī
paṭipadāti  ayye  vuccati  katamā nu kho ayye sakkāyanirodhagāminī
paṭipadā vuttā bhagavatāti.
   {506.3} Ayameva kho āvuso visākha ariyo aṭṭhaṅgiko maggo
sakkāyanirodhagāminī  paṭipadā  vuttā  bhagavatā  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhīti.
   {506.4} Taññeva nu kho ayye upādānaṃ te pañcupādānakkhandhā
udāhu   aññatra  pañcahupādānakkhandhehi  upādānanti  .  na
kho  āvuso visākha taññevupādānaṃ te pañcupādānakkhandhā napi 1-
aññatra  pañcahupādānakkhandhehi  upādānaṃ  yo  kho āvuso visākha
pañcasu upādānakkhandhesu chandarāgo taṃ tattha upādānanti.
   [507]  Kathaṃ panayye sakkāyadiṭṭhi hotīti . idhāvuso visākha
assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido
ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā
attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ vedanaṃ ... Saññaṃ ...
Saṅkhāre  ...  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  evaṃ
@Footnote: 1 Ma. nāpi.
Kho āvuso visākha sakkāyadiṭṭhi hotīti . kathaṃ panayye sakkāyadiṭṭhi
na  hotīti . idhāvuso visākha sutavā ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī
sappurisadhammassa  kovido  sappurisadhamme  suvinīto  na  rūpaṃ  attato
samanupassati  na rūpavantaṃ vā attānaṃ na attani vā rūpaṃ na rūpasmiṃ
vā attānaṃ na vedanaṃ ... na saññaṃ ... na saṅkhāre ... na
viññāṇaṃ  attato  samanupassati  na  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  na
attani  vā  viññāṇaṃ  na  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  evaṃ  kho
āvuso visākha sakkāyadiṭṭhi na hotīti.
   [508] Katamo panayye ariyo aṭṭhaṅgiko maggoti . ayameva
kho  āvuso  visākha ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati sammāsamādhīti . ariyo panayye aṭṭhaṅgiko
maggo  saṅkhato  udāhu  asaṅkhatoti . ariyo kho āvuso visākha
aṭṭhaṅgiko  maggo saṅkhatoti . ariyena nu kho ayye aṭṭhaṅgikena
maggena tayo khandhā saṅgahitā udāhu tīhi khandhehi ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  saṅgahitoti  . na kho āvuso visākha ariyena aṭṭhaṅgikena
maggena  tayo  khandhā  saṅgahitā  tīhi  ca  kho  āvuso visākha
khandhehi  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  saṅgahito yā cāvuso visākha
sammāvācā  yo  ca  sammākammanto  yo  ca sammāājīvo ime
Dhammā  sīlakkhandhena  saṅgahitā  yo  ca  sammāvāyāmo  yā  ca
sammāsati  yo  ca  sammāsamādhi  ime  dhammā  samādhikkhandhena
saṅgahitā  yā  ca  sammādiṭṭhi yo ca sammāsaṅkappo ime dhammā
paññākkhandhena  saṅgahitāti  .  katamo  panayye  samādhi  katame
dhammā  samādhinimittā  katame  dhammā  samādhiparikkhārā  katamā
samādhibhāvanāti . yā kho āvuso visākha cittassekaggatā ayaṃ samādhi
cattāro   satipaṭṭhānā  samādhinimittā  cattāro  sammappadhānā
samādhiparikkhārā  yā  tesaññeva  dhammānaṃ  āsevanā  bhāvanā
bahulīkammaṃ ayaṃ tattha samādhibhāvanāti.
   [509]  Katī  panayye saṅkhārāti . tayome āvuso visākha
saṅkhārā  kāyasaṅkhāro  vacīsaṅkhāro  cittasaṅkhāroti  .  katamo
panayye  kāyasaṅkhāro katamo vacīsaṅkhāro katamo  cittasaṅkhāroti .
Assāsapassāsā  kho  āvuso  visākha  kāyasaṅkhāro  vitakkavicārā
vacīsaṅkhāro  saññā  ca  vedanā  ca  cittasaṅkhāroti  .  kasmā
panayye   assāsapassāsā  kāyasaṅkhāro  kasmā  vitakkavicārā
vacīsaṅkhāro  kasmā  saññā  ca  vedanā  ca  cittasaṅkhāroti .
Assāsapassāsā  kho  āvuso  visākha  kāyikā  ete  dhammā
kāyapaṭibaddhā  tasmā  assāsapassāsā  kāyasaṅkhāro  pubbe  kho
āvuso  visākha  vitakketvā  vicāretvā  vācaṃ  bhindati  tasmā
vitakkavicārā  vacīsaṅkhāro  saññā  ca vedanā ca cetasikā ete
Dhammā cittapaṭibaddhā tasmā saññā ca vedanā ca cittasaṅkhāroti.
   [510] Kathaṃ 1- panayye saññāvedayitanirodhasamāpatti hotīti .
Na  kho  āvuso  visākha saññāvedayitanirodhaṃ samāpajjantassa bhikkhuno
evaṃ  hoti  ahaṃ  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjissanti  vā  ahaṃ
saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjāmīti  vā  ahaṃ  saññāvedayitanirodhaṃ
samāpannoti  vā  atha  khvassa  pubbeva  tathā cittaṃ bhāvitaṃ hoti
yantaṃ  tathattāya  upanetīti  .  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjantassa
panayye  bhikkhuno  katame  dhammā  paṭhamaṃ  nirujjhanti  yadi  vā
kāyasaṅkhāro yadi vā vacīsaṅkhāro yadi vā cittasaṅkhāroti.
   {510.1}  Saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjantassa  kho  āvuso
visākha  bhikkhuno paṭhamaṃ nirujjhati vacīsaṅkhāro tato kāyasaṅkhāro tato
cittasaṅkhāroti  .  kathaṃ  panayye  saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhānaṃ hotīti . na kho āvuso visākha saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhahantassa  bhikkhuno  evaṃ  hoti ahaṃ saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhahissanti  vā  ahaṃ  saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhahāmīti vā
ahaṃ  saññāvedayitanirodhasamāpattiyā  vuṭṭhitoti  vā  atha  khvassa
pubbeva  tathā  cittaṃ  bhāvitaṃ  hoti  yantaṃ tathattāya upanetīti .
Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā  vuṭṭhahantassa  panayye  bhikkhuno  katame
dhammā paṭhamaṃ uppajjanti yadi vā kāyasaṅkhāro yadi vā vacīsaṅkhāro
@Footnote: 1 Yu. kathañca panayyeti dissati.
Yadi   vā   cittasaṅkhāroti   .  saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhahantassa kho āvuso visākha bhikkhuno paṭhamaṃ uppajjati cittasaṅkhāro
tato kāyasaṅkhāro tato vacīsaṅkhāroti . Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhitaṃ panayye bhikkhuṃ katī phassā phusantīti. Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhitaṃ kho āvuso visākha bhikkhuṃ tayo phassā phusanti suññato phasso
animitto  phasso appaṇihito phassoti . saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhitassa panayye bhikkhuno kiṃninnaṃ cittaṃ hoti kiṃpoṇaṃ kiṃpabbhāranti .
Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā  vuṭṭhitassa  kho āvuso visākha bhikkhuno
vivekaninnaṃ cittaṃ hoti vivekapoṇaṃ vivekapabbhāranti.
   [511]  Katī panayye vedanāti . tisso kho imā āvuso
visākha vedanā sukhā vedanā dukkhā vedanā adukkhamasukhā vedanāti.
Katamā  panayye  sukhā  vedanā  katamā  dukkhā  vedanā  katamā
adukkhamasukhā  vedanāti  .  yaṃ  kho  āvuso  visākha kāyikaṃ vā
cetasikaṃ  vā  sukhaṃ  sātaṃ  vedayitaṃ  ayaṃ  sukhā  vedanā yaṃ kho
āvuso  visākha  kāyikaṃ  vā  cetasikaṃ  vā dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ
ayaṃ  dukkhā  vedanā  yaṃ kho āvuso visākha kāyikaṃ vā cetasikaṃ
vā  neva  sātaṃ  nāsātaṃ vedayitaṃ ayaṃ adukkhamasukhā vedanāti .
Sukhā  panayye  vedanā  kiṃsukhā  kiṃdukkhāti  . sukhā kho āvuso
visākha  vedanā  ṭhitisukhā  vipariṇāmadukkhā  dukkhā vedanā ṭhitidukkhā
Vipariṇāmasukhā  adukkhamasukhā  vedanā  saññāṇasukhā  aññāṇadukkhāti .
Sukhāya  panayye  vedanāya  kiṃ  anusayo  anuseti  dukkhāya
vedanāya  kiṃ  anusayo  anuseti adukkhamasukhāya vedanāya kiṃ anusayo
anusetīti  .  sukhāya  kho  āvuso  visākha vedanāya rāgānusayo
anuseti  dukkhāya  vedanāya  paṭighānusayo  anuseti  adukkhamasukhāya
vedanāya  avijjānusayo anusetīti . sabbāya nu kho ayye sukhāya
vedanāya  rāgānusayo  anuseti  sabbāya  dukkhāya  vedanāya
paṭighānusayo  anuseti  sabbāya  adukkhamasukhāya vedanāya avijjānusayo
anusetīti.
   {511.1}  Na  kho āvuso visākha sabbāya sukhāya vedanāya
rāgānusayo  anuseti  na  sabbāya  dukkhāya  vedanāya paṭighānusayo
anuseti  na   sabbāya  adukkhamasukhāya  vedanāya  avijjānusayo
anusetīti  .  sukhāya  panayye  vedanāya  kiṃ  pahātabbaṃ  dukkhāya
vedanāya  kiṃ  pahātabbaṃ  adukkhamasukhāya vedanāya kiṃ pahātabbanti .
Sukhāya  kho  āvuso  visākha  vedanāya  rāgānusayo  pahātabbo
dukkhāya  vedanāya  paṭighānusayo  pahātabbo  adukkhamasukhāya vedanāya
avijjānusayo  pahātabboti  .  sabbāya  nu  kho  ayye  sukhāya
vedanāya  rāgānusayo  pahātabbo  sabbāya  dukkhāya  vedanāya
paṭighānusayo  pahātabbo sabbāya adukkhamasukhāya vedanāya avijjānusayo
pahātabboti  .  na  kho āvuso visākha sabbāya sukhāya vedanāya
rāgānusayo  pahātabbo  na  sabbāya dukkhāya vedanāya paṭighānusayo
Pahātabbo  na  sabbāya  adukkhamasukhāya  vedanāya  avijjānusayo
pahātabbo  idhāvuso  visākha  bhikkhu  vivicceva  kāmehi  vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  rāgantena  pajahati  na  tattha  rāgānusayo
anuseti  idhāvuso  visākha  bhikkhu  iti  paṭisañcikkhati  kudāssu
nāmahaṃ  tadāyatanaṃ  upasampajja  viharissāmi  yadariyā etarahi āyatanaṃ
upasampajja  viharantīti  iti  anuttaresu vimokkhesu pihaṃ upaṭṭhāpayato
uppajjati  pihapaccayā  1-  domanassaṃ  paṭighantena  pajahati na tattha
paṭighānusayo  anuseti  idhāvuso  visākha  bhikkhu  sukhassa ca pahānā
dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  aṭṭhaṅgamā
adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
avijjantena pajahati na tattha avijjānusayo anusetīti.
   [512] Sukhāya panayye vedanāya kiṃ paṭibhāgoti . sukhāya kho
āvuso  visākha  vedanāya  rāgo  paṭibhāgoti . dukkhāya panayye
vedanāya  kiṃ  paṭibhāgoti . dukkhāya kho āvuso visākha vedanāya
paṭigho  paṭibhāgoti  .  adukkhamasukhāya  panayye  vedanāya  kiṃ
paṭibhāgoti  .  adukkhamasukhāya kho āvuso visākha vedanāya avijjā
paṭibhāgoti  .  avijjāya  panayye kiṃ paṭibhāgoti . avijjāya kho
āvuso visākha vijjā paṭibhāgoti . vijjāya panayye kiṃ paṭibhāgoti.
Vijjāya  kho  āvuso  visākha  vimutti  paṭibhāgoti  .  vimuttiyā
@Footnote: 1 Ma. pihāpaccayā.
Panayye kiṃ paṭibhāgoti . vimuttiyā kho visākha nibbānaṃ paṭibhāgoti.
Nibbānassa  panayye  kiṃ  paṭibhāgoti  . accasarāvuso visākha pañhaṃ
nāsakkhi  pañhānaṃ  pariyantaṃ  gahetuṃ  nibbānogadhaṃ hi āvuso visākha
brahmacariyaṃ  nibbānaparāyanaṃ  nibbānapariyosānaṃ  ākaṅkhamāno ce tvaṃ
āvuso  visākha  bhagavantaṃ  upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyāsi yathā
ca te bhagavā byākaroti tathā naṃ dhāreyyāsīti.
   [513]  Atha  kho  visākho  upāsako dhammadinnāya bhikkhuniyā
bhāsitaṃ   abhinanditvā   anumoditvā   uṭṭhāyāsanā   dhammadinnaṃ
bhikkhuniṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno kho visākho upāsako yāvatako ahosi dhammadinnāya bhikkhuniyā
saddhiṃ kathāsallāpo taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesi . Evaṃ vutte bhagavā
visākhaṃ  upāsakaṃ  etadavoca  paṇḍitā  visākha  dhammadinnā  bhikkhunī
mahāpaññā  visākha  dhammadinnā  bhikkhunī  mañcepi  tvaṃ  visākha
etamatthaṃ paṭipuccheyyāsi 1- ahampi taṃ evameva byākareyyaṃ yathā taṃ
dhammadinnāya bhikkhuniyā byākataṃ esovetassa attho evametaṃ dhārehīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  visākho  upāsako  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Cūḷavedallasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. puccheyyāsi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 547-555. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=505&items=9              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=505&items=9&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=505&items=9              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=505&items=9              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=505              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=6750              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=6750              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :