ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

page623.

Dhananjanisuttam 1- [672] Evamme sutam ekam samayam bhagava rajagahe viharati veluvane kalandakanivape . tena kho pana samayena ayasma sariputto dakkhinagirismim carikancarati mahata bhikkhusanghena saddhim . Atha kho annataro bhikkhu rajagahe vassam vuttho yena dakkhinagiri yenayasma sariputto tenupasankami upasankamitva ayasmata sariputtena saddhim sammodi sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi. [673] Ekamantam nisinnam kho tam bhikkhum ayasma sariputto etadavoca kaccavuso bhagava arogo ca balava cati . arogo cavuso bhagava balava cati . kacci panavuso bhikkhusangho arogo ca balava cati . bhikkhusanghopi kho avuso arogo ca balava cati . ettha avuso tandulapaladvarayam dhananjani nama brahmano atthi kaccavuso dhananjani 2- brahmano arogo ca balava cati . dhananjanipi kho avuso brahmano arogo ca balava cati . kacci panavuso dhananjani brahmano appamattoti . kuto no avuso dhananjanissa brahmanassa appamado dhananjani avuso brahmano rajanam nissaya brahmanagahapatike vilumpati brahmanagahapatike nissaya rajanam @Footnote: 1 Yu. dhananjanisuttam. 2 Yu. dhananjani nama.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page624.

Vilumpati yapissa bhariya saddha saddha kula anita sapi 1- kalakata annassa bhariya asaddha asaddha kula anitati . dussutam 2- vatavuso assumha [3]- ye mayam dhananjanim brahmanam pamattam assumha appevanama 4- mayam kadaci karahaci dhananjanina brahmanena saddhim samagaccheyyama appevanama siya kocideva kathasallapoti . Atha kho ayasma sariputto dakkhinagirismim yathabhirantam viharitva yena rajagaham tena carikam pakkami anupubbena carikancaramano yena rajagaham tadavasari. [674] Tatra sudam ayasma sariputto rajagahe viharati veluvane kalandakanivape . atha kho ayasma sariputto pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya rajagaham [5]- pavisi . tena kho pana samayena dhananjani brahmano bahinagare gavo gotthe duhapeti 6- . atha kho ayasma sariputto rajagahe pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto yena dhananjani brahmano tenupasankami . addasa kho dhananjani brahmano ayasmantam sariputtam duratova agacchantam disvana yenayasma sariputto tenupasankami upasankamitva ayasmantam sariputtam etadavoca ito bho sariputta payo piyatam tava bhattassa kalo bhavissatiti . alam brahmana katam me ajja bhattakiccam amukasmim me rukkhamule divaviharo bhavissati tatra agaccheyyasiti . evam bhoti kho @Footnote: 1 Yu. sapissa. 2 Yu. ettha amenditam katam. 3 Yu. dussatam. @4 Yu. appeva ca nama. 5 Yu. etthantare pindayati dissati. @6 Yu. dohapeti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page625.

Dhananjani 1- brahmano ayasmato sariputtassa paccassosi . atha kho dhananjani 2- brahmano pacchabhattam bhuttapataraso yenayasma sariputto tenupasankami upasankamitva ayasmata sariputtena saddhim sammodi sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi. [675] Ekamantam nisinnam kho dhananjanim brahmanam ayasma sariputto etadavoca kaccisi dhananjani appamattoti . kuto bho sariputta amhakam appamado yesanno matapitaro posetabba puttadaro posetabbo dasakammakaraporisam posetabbam mittamaccanam mittamaccakaraniyam katabbam natisalohitanam natisalohitakaraniyam katabbam atithinam atithikaraniyam katabbam pubbapetanam pubbapetakaraniyam katabbam devatanam devatakaraniyam katabbam ranno rajakaraniyam katabbam ayampi kayo pinetabbo bruhetabboti. [676] Tam kim mannasi dhananjani idhekacco matapitunam 3- hetu adhammacari visamacari assa tamenam adhammacariyavisamacariyahetu nirayam nirayapala upakaddheyyum labheyya nu kho so aham kho matapitunam 4- hetu adhammacari visamacari ahosim ma mam nirayam nirayapalati matapitaro va panassa labheyyum eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi ma nam nirayam nirayapalati . no hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva @Footnote: 1-2 Yu. dhananjani. 3-4 Yu. matapitunnam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page626.

Niraye nirayapala pakkhipeyyum. [677] Tam kim mannasi dhananjani idhekacco puttadarassa hetu adhammacari visamacari assa tamenam adhammacariyavisamacariyahetu nirayam nirayapala upakaddheyyum labheyya nu kho so aham kho puttadarassa hetu adhammacari visamacari ahosim ma mam nirayam nirayapalati puttadaro va panassa labheyya eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi ma nam nirayam nirayapalati . No hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum. [678] Tam kim mannasi dhananjani idhekacco dasakammakaraporisassa hetu adhammacari visamacari assa tamenam adhammacariyavisamacariyahetu nirayam nirayapala upakaddheyyum labheyya nu kho so aham kho dasakammakara- porisassa hetu adhammacari visamacari ahosim ma mam nirayam nirayapalati dasakammakaraporisam va panassa labheyya eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi ma nam nirayam nirayapalati . no hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum. [679] Tam kim mannasi dhananjani idhekacco mittamaccanam hetu adhammacari visamacari assa tamenam adhammacariyavisamacariyahetu nirayam nirayapala upakaddheyyum labheyya nu kho so aham kho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page627.

Mittamaccanam hetu adhammacari visamacari ahosim ma mam nirayam nirayapalati mittamacca va panassa labheyyum eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi ma nam nirayam nirayapalati . No hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum. [680] Tam kim mannasi dhananjani idhekacco natisalohitanam hetu adhammacari visamacari assa tamenam adhammacariyavisamacariyahetu nirayam nirayapala upakaddheyyum labheyya nu kho so aham kho natisalohitanam hetu adhammacari visamacari ahosim ma mam nirayam nirayapalati natisalohita va panassa labheyyum eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi ma nam nirayam nirayapalati . no hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum. [681] Tam kim mannasi dhananjani idhekacco atithinam hetu adhammacari visamacari assa tamenam adhammacariyavisamacariyahetu nirayam nirayapala upakaddheyyum labheyya nu kho so aham kho atithinam hetu adhammacari visamacari ahosim ma mam nirayam nirayapalati atithino va panassa labheyyum eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi ma nam nirayam nirayapalati . no hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page628.

[682] Tam kim mannasi dhananjani idhekacco pubbapetanam hetu adhammacari visamacari assa tamenam adhammacariyavisamacariyahetu nirayam nirayapala upakaddheyyum labheyya nu kho so aham kho pubbapetanam hetu adhammacari visamacari ahosim ma mam nirayam nirayapalati pubbapeta va panassa labheyyum eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi ma nam nirayam nirayapalati . No hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum. [683] Tam kim mannasi dhananjani idhekacco devatanam hetu adhammacari visamacari assa tamenam adhammacariyavisamacariyahetu nirayam nirayapala upakaddheyyum labheyya nu kho so aham kho devatanam hetu adhammacari visamacari ahosim ma mam nirayam nirayapalati devata va panassa labheyyum eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi ma nam nirayam nirayapalati . no hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum. [684] Tam kim mannasi dhananjani idhekacco ranno hetu adhammacari visamacari assa tamenam adhammacariyavisamacariyahetu nirayam nirayapala upaddheyyum labheyya nu kho so aham kho ranno hetu adhammacari visamacari ahosim ma mam nirayam nirayapalati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page629.

Raja va panassa labheyya eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi ma nam nirayam nirayapalati . no hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum. [685] Tam kim mannasi dhananjani idhekacco kayassa pinanahetu bruhanahetu adhammacari visamacari assa tamenam adhammacariyavisama- cariyahetu nirayam nirayapala upakaddheyyum labheyya nu kho so aham kho kayassa pinanahetu bruhanahetu adhammacari visamacari ahosim ma mam nirayam nirayapalati pare va panassa labheyyum eso kho kayassa pinanahetu bruhanahetu adhammacari visamacari ahosi ma nam nirayam nirayapalati . no hidam bho sariputta atha kho nam vikandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum. [686] Tam kim mannasi dhananjani yo va matapitunam hetu adhammacari visamacari assa yo va matapitunam hetu dhammacari samacari assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta matapitunam hetu adhammacari visamacari assa na tam seyyo yo ca kho bho sariputta matapitunam hetu dhammacari samacari assa tadevettha seyyo adhammacariyavisamacariyahi bho sariputta dhammacariyasamacariya seyyoti . atthi kho dhananjani anne sahetuka dhammika kammanta yehi sakka matapitaro ceva posetum na ca papakammam katum punnanca patipadam patipajjitum.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page630.

[687] Tam kim mannesi dhananjani yo va puttadarassa hetu adhammacari visamacari 1- assa yo va puttadarassa hetu dhammacari samacari assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta puttadarassa hetu adhammacari visamacari assa na tam seyyo yo ca kho bho sariputta puttadarassa hetu dhammacari samacari assa tadevettha seyyo adhammacariyavisamacariyahi bho sariputta dhammacariyasamacariya seyyoti . atthi kho dhananjani anne sahetuka dhammika kammanta yehi sakka puttadare ceva posetum na ca papakammam katum punnanca patipadam patipajjitum. [688] Tam kim mannasi dhananjani yo va dasakammakaraporisassa hetu adhammacari visamacari assa yo va dasakammakaraporisassa hetu dhammacari samacari assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta dasakammakaraporisassa hetu adhammacari visamacari assa na tam seyyo yo ca kho bho sariputta dasakammakaraporisassa hetu dhammacari samacari assa tadevettha seyyo adhammacariyavisamacariyahi bho sariputta dhammacariyasamacariya seyyoti . atthi kho dhananjani anne sahetuka dhammika kammanta yehi sakka dasakammakaraporisam ceva posetum na ca papakammam katum punnanca patipadam patipajjitum. [689] Tam kim mannasi dhananjani yo va mittamaccanam @Footnote: 1 Yu. visamacariti na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page631.

Hetu adhammacari visamacari assa yo va mittamaccanam hetu dhammacari samacari assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta mittamaccanam hetu adhammacari visamacari assa na tam seyyo yo ca kho bho sariputta mittamaccanam hetu dhammacari samacari assa tadevettha seyyo adhammacariyavisamacariyahi bho sariputta dhammacariyasamacariya seyyoti . atthi kho dhananjani anne sahetuka dhammika kammanta yehi sakka mittamaccananceva mittamaccakaraniyam katum na ca papakammam katum punnanca patipadam patipajjitum. [690] Tam kim mannasi dhananjani yo va natisalohitanam hetu adhammacari visamacari assa yo va natisalohitanam hetu dhammacari samacari assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta natisalohitanam hetu adhammacari visamacari assa na tam seyyo yo ca kho bho sariputta natisalohitanam hetu dhammacari samacari assa tadevettha seyyo adhammacariyavisamacariyahi bho sariputta dhammacariyasamacariya seyyoti . atthi kho dhananjani anne sahetuka dhammika kammanta yehi sakka natisalohitananceva natisalohitakaraniyam katum na ca papakammam katum punnanca patipadam patipajjitum. [691] Tam kim mannasi dhananjani yo va atithinam hetu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page632.

Adhammacari visamacari assa yo va atithinam hetu dhammacari samacari assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta atithinam hetu adhammacari visamacari assa na tam seyyo yo ca kho bho sariputta atithinam hetu dhammacari samacari assa tadevettha seyyo adhammacariyavisamacariyahi bho sariputta dhammacariyasamacariya seyyoti . atthi kho dhananjani anne sahetuka dhammika kammanta yehi sakka atithinanceva atithikaraniyam katum na ca papakammam katum punnanca patipadam patipajjitum. [692] Tam kim mannasi dhananjani yo va pubbapetanam hetu adhammacari visamacari assa yo va pubbapetanam hetu dhammacari samacari assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta pubbapetanam hetu adhammacari visamacari assa na tam seyyo yo ca kho bho sariputta pubbapetanam hetu dhammacari samacari assa tadevettha seyyo adhammacariyavisamacariyahi bho sariputta dhammacariyasamacariya seyyoti . atthi kho dhananjani anne sahetuka dhammika kammanta yehi sakka pubbapetananceva pubbapetakaraniyam katum na ca papakammam katum punnanca patipadam patipajjitum. [693] Tam kim mannasi dhananjani yo va devatanam hetu adhammacari visamacari assa yo va devatanam hetu dhammacari

--------------------------------------------------------------------------------------------- page633.

Samacari assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta devatanam hetu adhammacari visamacari assa na tam seyyo yo ca kho bho sariputta devatanam hetu dhammacari samacari assa tadevettha seyyo adhammacariyavisamacariyahi bho sariputta dhammacariyasamacariya seyyoti . atthi kho dhananjani anne sahetuka dhammika kammanta yehi sakka devatananceva devatakaraniyam katum na ca papakammam katum punnanca patipadam patipajjitum. [694] Tam kim mannasi dhananjani yo va ranno hetu adhammacari visamacari assa yo va ranno hetu dhammacari samacari assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta ranno hetu adhammacari visamacari assa na tam seyyo yo ca kho bho sariputta ranno hetu dhammacari samacari assa tadevettha seyyo adhammacariyavisamacariyahi bho sariputta dhammacariyasamacariya seyyoti . Atthi kho dhananjani anne sahetuka dhammika kammanta yehi sakka ranno ceva rajakaraniyam katum na ca papakammam katum punnanca patipadam patipajjitum. [695] Tam kim mannasi dhananjani yo va kayassa pinanahetu bruhanahetu adhammacari visamacari assa yo va kayassa pinanahetu bruhanahetu dhammacari samacari assa katamam seyyoti . yo hi bho sariputta kayassa pinanahetu bruhanahetu adhammacari

--------------------------------------------------------------------------------------------- page634.

Visamacari assa na tam seyyo yo ca kho bho sariputta kayassa pinanahetu bruhanahetu dhammacari samacari assa tadevettha seyyo adhammacariyavisamacariyahi bho sariputta dhammacariyasamacariya seyyoti . atthi kho dhananjani anne sahetuka dhammika kammanta yehi sakka kayassa 1- ceva pinetum bruhetum na ca papakammam katum punnanca patipadam patipajjitunti . atha kho dhananjani brahmano ayasmato sariputtassa bhasitam abhinanditva anumoditva utthayasana pakkami. [696] Atha kho dhananjani brahmano aparena samayena abadhiko hoti 2- dukkhito balhagilano . atha kho dhananjani brahmano annataram purisam amantesi ehi tvam ambho purisa yena bhagava tenupasankama upasankamitva mama vacanena bhagavato pade sirasa vandahi dhananjani bhante brahmano abadhiko dukkhito balhagilano so bhagavato pade sirasa vandatiti yena cayasma sariputto tenupasankama upasankamitva mama vacanena ayasmato sariputtassa pade sirasa vandahi dhananjani bhante brahmano abadhiko dukkhito balhagilano so ayasmato sariputtassa pade sirasa vandatiti evanca vadehi sadhu kira bhante ayasma sariputto yena dhananjanissa brahmanassa nivesanam tenupasankamatu anukampam upadayati. @Footnote: 1 Yu. kayam. 2 Yu. ahosi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page635.

[697] Evam bhanteti kho so puriso dhananjanissa brahmanassa [1]- patissutva yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho so puriso bhagavantam etadavoca dhananjani bhante brahmano abadhiko dukkhito balhagilano so bhagavato pade sirasa vandatiti yenayasma 2- sariputto tenupasankami upasankamitva ayasmantam sariputtam abhivadetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho so puriso ayasmantam sariputtam etadavoca dhananjani bhante brahmano abadhiko dukkhito balhagilano so ayasmato sariputtassa pade sirasa vandati evanca vadeti sadhu kira bhante ayasma sariputto yena dhananjanissa brahmanassa nivesanam tenupasankamatu anukampam upadayati . adhivasesi kho ayasma sariputto tunhibhavena. [698] Atha kho ayasma sariputto nivasetva pattacivaramadaya yena dhananjanissa brahmanassa nivesanam tenupasankami upasankamitva pannatte asane nisidi . nisajja kho ayasma sariputto dhananjanim brahmanam etadavoca kacci te dhananjani khamaniyam kacci yapaniyam kacci dukkha vedana patikkamanti no abhikkamanti patikkamosanam pannayati no abhikkamoti. [699] Na me bho sariputta khamaniyam na yapaniyam balha @Footnote: 1 Yu. etthantare vacananti dissati 2 Yu. yena cayasma.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page636.

Me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti abhikkamosanam pannayati no patikkamo seyyathapi bho sariputta balava puriso tinhena sikharena muddhanam abhimattheyya evameva kho me bho sariputta adhimatta vata muddhanam ohananti 1- {699.1} na me bho sariputta khamaniyam na yapaniyam balha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti abhikkamosanam pannayati no patikkamo seyyathapi bho sariputta balava puriso dalhena varattakkhandhena 2- sise sisavedhanam dadeyya 3- evameva kho me bho sariputta adhimatta sise sisavedana na me bho sariputta khamaniyam na yapaniyam balha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti abhikkamosanam pannayati no patikkamo seyyathapi bho sariputta dakkho goghatako va goghatakantevasi va tinhena govikantanena kucchim parikanteyya evameva kho me bho sariputta adhimatta vata kucchim parikantanti {699.2} na me bho sariputta khamaniyam na yapaniyam balha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti abhikkamosanam pannayati no patikkamo seyyathapi bho sariputta dve balavanto purisa dubbalataram purisam nanabahasu gahetva angarakasuya santapeyyum samparitapeyyum evameva kho me bho sariputta adhimatto kayasmim daho na me bho sariputta khamaniyam na yapaniyam balha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti abhikkamosanam @Footnote: 1 Yu. uhananti. 2 Yu. varattabandhena. 3 Yu. bandheyya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page637.

Pannayati no patikkamoti. [700] Tam kim mannasi dhananjani katamam seyyo nirayo va tiracchanayoni vati . niraya bho sariputta tiracchanayoni seyyoti. Tam kim mannasi dhananjani katamam seyyo tiracchanayoni va pittivisayo vati . tiracchanayoniya bho sariputta pittivisayo 1- seyyoti . tam kim mannasi dhananjani katamam seyyo pittivisayo va manussa vati . pittivisaya bho sariputta manussa seyyoti. Tam kim mannasi dhananjani katamam seyyo manussa va catummaharajika deva vati . manussehi bho sariputta catummaharajika deva seyyoti. {700.1} Tam kim mannasi dhananjani katamam seyyo catummaharajika 2- deva va tavatimsa deva vati . catummaharajikehi bho sariputta devehi tavatimsa deva seyyoti . tam kim mannasi dhananjani katamam seyyo tavatimsa deva va yama deva vati . tavatimsehi bho sariputta devehi yama deva seyyoti . tam kim mannasi dhananjani katamam seyyo yama deva va tusita deva vati . Yamehi bho sariputta devehi tusita deva seyyoti . tam kim mannasi dhananjani katamam seyyo tusita deva va nimmanarati deva vati . Tusitehi bho sariputta devehi nimmanarati deva seyyoti . tam kim mannasi dhananjani katamam seyyo nimmanarati deva va paranimmitavasavatti deva @Footnote: 1 Yu. pettivisayo 2 Yu. catummaharajika va deva tavatimsa va devati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page638.

Vati . nimmanaratihi bho sariputta devehi paranimmitavasavatti deva seyyoti. {700.2} Tam kim mannasi dhananjani katamam seyyo paranimmitavasavatti deva va brahmaloko vati . brahmalokoti bhavam sariputto aha brahmalokoti bhavam sariputto ahati . atha kho ayasmato sariputtassa etadahosi ime kho brahmana brahmalokadhimutta yannunaham dhananjanissa brahmanassa brahmanam sahabyataya maggam deseyyanti . brahmanam 1- dhananjani sahabyataya maggam desessami tam sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti . evam bhoti kho dhananjani brahmano ayasmato sariputtassa paccassosi. [701] Ayasma sariputto etadavoca katamo ca dhananjani brahmanam sahabyataya maggo idha dhananjani bhikkhu mettasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbatthataya 2- sabbavantam lokam mettasahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharati ayampi kho dhananjani brahmanam sahabyataya {701.1} maggo puna caparam dhananjani bhikkhu karunasahagatena cetasa ... muditasahagatena cetasa ... upekkhasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbatthataya sabbavantam @Footnote: 1 Yu. brahmanam te. 2 katthaci sabbattatayatipi dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page639.

Lokam upekkhasahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharati ayam kho dhananjani brahmanam sahabyataya maggoti . tenahi bho sariputta mama vacanena bhagavato pade sirasa vandahi dhananjani bhante brahmano abadhiko dukkhito balhagilano so bhagavato pade sirasa vandatiti. [702] Atha kho ayasma sariputto dhananjanim brahmanam sati uttarikaraniye hine brahmaloke patitthapetva utthayasana pakkami . atha kho dhananjani brahmano acirapakkante ayasmante sariputte kalamakasi brahmalokam upapajji . atha kho bhagava bhikkhu amantesi eso bhikkhave sariputto dhananjanim brahmanam sati uttarikaraniye hine brahmaloke patitthapetva utthayasana pakkantoti. [703] Atha kho ayasma sariputto yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho ayasma sariputto bhagavantam etadavoca dhananjani bhante brahmano abadhiko dukkhito balhagilano so bhagavato pade sirasa vandatiti . kim pana tvam sariputta dhananjanim brahmanam sati uttarikaraniye hine brahmaloke patitthapetva utthayasana pakkantoti . mayham kho bhante evam ahosi ime kho brahmana brahmalokadhimutta yannunaham dhananjanissa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page640.

Brahmanassa brahmanam sahabyataya maggam deseyyanti . kalakatova 1- sariputta dhananjani brahmano brahmaloke 2- upapannoti 3-. Dhananjanisuttam nitthitam sattamam. ---------- @Footnote:Yu. kalakato ca . 2 Yu. brahmalokanca. 3 Yu. uppanno.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 623-640. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=672&items=32&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=13&item=672&items=32&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=13&item=672&items=32&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=13&item=672&items=32&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=672              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7753              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7753              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :