ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
           Puṇṇovādasuttaṃ
   [754]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  atha kho āyasmā puṇṇo
sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā puṇṇo bhagavantaṃ etadavoca sādhu maṃ bhante
bhagavā  saṅkhittena  ovādena  ovadatu yamahaṃ bhagavato dhammaṃ sutvā
eko  vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpī  pahitatto  vihareyyanti .
Tenahi  puṇṇa  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  .
Evambhanteti kho so 1- āyasmā puṇṇo bhagavato paccassosi.
   [755]  Bhagavā  etadavoca  santi  kho puṇṇa cakkhuviññeyyā
rūpā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā
tañce  bhikkhu  abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ
abhinandato   abhivadato  ajjhosāya  tiṭṭhato  uppajjati  nandi
nandisamudayā  dukkhasamudayo  puṇṇāti  vadāmi  .  santi  kho  puṇṇa
sotaviññeyyā saddā ... ghānaviññeyyā gandhā ... Jivhāviññeyyā
rasā ... kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā ... Manoviññeyyā dhammā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā  tañce  bhikkhu
abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  abhinandato
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Abhivadato  ajjhosāya  tiṭṭhato  uppajjati  nandi  nandisamudayā
dukkhasamudayo puṇṇāti vadāmi.
   [756] Santi ca kho puṇṇa cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā  tañce  bhikkhu nābhinandati
nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  anabhinandato  anabhivadato
anajjhosāya  tiṭṭhato  nandi  nirujjhati  nandinirodhā  dukkhanirodho
puṇṇāti  vadāmi  .  santi  kho puṇṇa sotaviññeyyā saddā ...
Ghānaviññeyyā gandhā ... jivhāviññeyyā rasā ... Kāyaviññeyyā
phoṭṭhabbā ... manoviññeyyā dhammā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā
kāmūpasañhitā   rajanīyā  tañce  bhikkhu  nābhinandati  nābhivadati
nājjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  anabhinandato anabhivadato anajjhosāya
tiṭṭhato   nandi  nirujjhati  nandinirodhā  dukkhanirodho  puṇṇāti
vadāmi . iminā ca tvaṃ puṇṇa mayā saṅkhittena ovādena ovadito
katamasmiṃ  janapade  viharissasīti . imināhaṃ bhante bhagavatā saṅkhittena
ovādena  ovadito  atthi  sunāparanto  nāma  janapado  tatthāhaṃ
viharissāmīti.
   [757]  Caṇḍā  kho puṇṇa sunāparantakā manussā pharusā kho
puṇṇa  sunāparantakā  manussā  sace  taṃ  puṇṇa  sunāparantakā
manussā  akkosissanti  paribhāsissanti  tattha  te  puṇṇa  kinti
bhavissatīti  .  sace  maṃ bhante sunāparantakā manussā akkosissanti
paribhāsissanti  tattha  me  evaṃ  bhavissati  bhaddakā  vatime
Sunāparantakā  manussā  subhaddakā  vatime  sunāparantakā manussā yaṃ
me  nayime  pāṇinā  pahāraṃ  dentīti  evamettha bhagavā bhavissati
evamettha sugata bhavissatīti.
   [758]  Sace  pana te puṇṇa sunāparantakā manussā pāṇinā
pahāraṃ  dassanti  tattha  pana  te  puṇṇa  kinti  bhavissatīti .
Sace  me  bhante  sunāparantakā  manussā pāṇinā pahāraṃ dassanti
tattha  me  evaṃ  bhavissati  bhaddakā  vatime sunāparantakā manussā
subhaddakā  vatime  sunāparantakā  manussā  yaṃ me nayime leḍḍunā
pahāraṃ  dentīti  evamettha  bhagavā  bhavissati  evamettha  sugata
bhavissatīti.
   [759]  Sace pana te puṇṇa sunāparantakā manussā leḍḍunā
pahāraṃ  dassanti  tattha  pana  te  puṇṇa kinti bhavissatīti . sace
me  bhante  sunāparantakā  manussā leḍḍunā pahāraṃ dassanti tattha
me  evaṃ  bhavissati bhaddakā vatime sunāparantakā manussā subhaddakā
vatime  sunāparantakā  manussā  yaṃ  me  nayime  daṇḍena  pahāraṃ
dentīti evamettha bhagavā bhavissati evamettha sugata bhavissatīti.
   [760]  Sace  pana te puṇṇa sunāparantakā manussā daṇḍena
pahāraṃ  dassanti  tattha  pana  te  puṇṇa kinti bhavissatīti . sace
me  bhante  sunāparantakā  manussā  daṇḍena pahāraṃ dassanti tattha
me  evaṃ  bhavissati bhaddakā vatime sunāparantakā manussā subhaddakā
Vatime  sunāparantakā  manussā  yaṃ  me  nayime  satthena  pahāraṃ
dentīti evamettha bhagavā bhavissati evamettha sugata bhavissatīti.
   [761]  Sace  pana te puṇṇa sunāparantakā manussā satthena
pahāraṃ  dassanti  tattha  pana  te  puṇṇa kinti bhavissatīti . sace
me  bhante  sunāparantakā  manussā  satthena pahāraṃ dassanti tattha
me  evaṃ  bhavissati bhaddakā vatime sunāparantakā manussā subhaddakā
vatime  sunāparantakā  manussā  yaṃ  maṃ  nayime  tiṇhena  satthena
jīvitā  voropentīti  evamettha  bhagavā  bhavissati evamettha sugata
bhavissatīti.
   [762]  Sace  pana  taṃ puṇṇa sunāparantakā manussā tiṇhena
satthena  jīvitā  voropessanti  tattha  pana  te  puṇṇa  kinti
bhavissatīti  .  sace  maṃ  bhante  sunāparantakā  manussā  tiṇhena
satthena  jīvitā  voropessanti  tattha  me  evaṃ  bhavissati santi
kho bhagavato sāvakā kāyena ca jīvitena ca aṭṭiyamānā harāyamānā
jigucchiyamānā 1- satthahārakaṃ pariyesanti taṃ me idaṃ apariyiṭṭhaṃyeva satthahārakaṃ
laddhanti evamettha bhagavā bhavissati evamettha sugata bhavissatīti.
   [763]  Sādhu  sādhu  puṇṇa sakkhissasi kho tvaṃ puṇṇa iminā
damūpasamena  samannāgato  sunāparantasmiṃ  janapade  viharituṃ  yassadāni
tvaṃ  puṇṇa  kālaṃ  maññasīti  . atha kho āyasmā puṇṇo bhagavato
bhāsitaṃ   abhinanditvā   anumoditvā   uṭṭhāyāsanā   bhagavantaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. jigucchamānā.
Abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaramādāya
yena  sunāparanto  janapado  tena  cārikaṃ  pakkāmi . anupubbena
cārikañcaramāno yena sunāparanto janapado tadavasari.
   [764]  Tatra  sudaṃ  āyasmā  puṇṇo sunāparantasmiṃ janapade
viharati  . atha kho āyasmā puṇṇo tenevantaravassena pañcamattāni
upāsakasatāni  paṭidesesi  1-  tenevantaravassena  pañcamattāni
upāsikāsatāni  paṭidesesi  2-  tenevantaravassena  tisso  vijjā
sacchākāsi 3- . atha kho āyasmā puṇṇo aparena samayena parinibbāyi.
Atha  kho  sambahulā  bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho
te  bhikkhū  bhagavantaṃ  etadavocuṃ  yo  so  bhante  puṇṇo nāma
kulaputto  bhagavatā  saṅkhittena  ovādena  ovadito so kālakato
tassa kā gati ko abhisamparāyoti.
   [765]  Paṇḍito  bhikkhave  puṇṇo  kulaputto  paccapādi 4-
dhammassānudhammaṃ  na  ca  maṃ  dhammādhikaraṇaṃ  viheṭhesi  parinibbuto
bhikkhave puṇṇo kulaputtoti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Puṇṇovādasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            ---------
@Footnote: 1-2 Yu. paṭipādesi . 3 Yu. sacchikāsi . 4 Po. saccavādī.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 481-485. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=754&items=12              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=14&item=754&items=12&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=754&items=12              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=754&items=12              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=754              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=6071              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=6071              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :