ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
         Suttantapitake samyuttanikayassa
           pancamo bhago
             ----
           mahavaravaggo
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
          Avijjavaggo pathamo
   [1] Evamme sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu amantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava
etadavoca.
   [2] Avijja bhikkhave pubbangama akusalanam dhammanam samapattiya
anvadeva 1- ahirikam anottappam . avijjagatassa bhikkhave aviddasuno
micchaditthi   pahoti   micchaditthissa   micchasankappo   pahoti
micchasankappassa  micchavaca  pahoti  micchavacassa  micchakammanto
pahoti  micchakammantassa   micchaajivo  pahoti  micchaajivassa
micchavayamo  pahoti  micchavayamassa micchasati pahoti micchasatissa
micchasamadhi pahoti.
   [3] Vijja ca kho bhikkhave pubbangama kusalanam dhammanam samapattiya
anvadeva  2-  hirottappam  .  vijjagatassa  bhikkhave  viddasuno
@Footnote: 1-2 Yu. anudeva.
Sammaditthi   pahoti   sammaditthissa   sammasankappo   pahoti
sammasankappassa  sammavaca  pahoti  sammavacassa  sammakammanto
pahoti   sammakammantassa  sammaajivo  pahoti  sammaajivassa
sammavayamo   pahoti   sammavayamassa   sammasati   pahoti
sammasatissa sammasamadhi pahotiti.
   [4]  Evamme  sutam  ekam  samayam  bhagava  sakyesu viharati
sakkaram  nama  sakyanam  nigamo  .  atha  kho ayasma anando
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  ayasma anando
bhagavantam  etadavoca  upaddhamidam  bhante  brahmacarayassa  1-  yadidam
kalyanamittata kalyanasahayata kalyanasampavankatati.
   [5] Ma hevam ananda avaca 2- ma hevam ananda avaca 3- sakalameva 4-
hidam  ananda  brahmacariyam  yadidam  kalyanamittata  kalyanasahayata
kalyanasampavankata   .   kalyanamittassetam   ananda  bhikkhuno
patikankham  kalyanasahayakassa  kalyanasampavankassa  ariyam  atthangikam
maggam bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [6]   Kathancananda  bhikkhu  kalyanamitto  kalyanasahayo
kalyanasampavanko ariyam atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam
bahulikaroti  .  idhananda  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti vivekanissitam
viraganissitam   nirodhanissitam  vossaggaparinamim  sammasankappam  bhaveti
@Footnote: 1 Ma. brahmacariyam. 2-3 Ma. Yu. ayam patho natthi. 4 Ma. sakamevidam ananda ....
Vivekanissitam  .pe.  sammavacam  bhaveti  .pe.  sammakammantam
bhaveti  .pe.  sammaajivam  bhaveti .pe. sammavayamam bhaveti
.pe.  sammasatim  bhaveti  .pe. sammasamadhim bhaveti vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  kho ananda
bhikkhu   kalyanamitto   kalyanasahayo  kalyanasampavanko  ariyam
atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti.
   [7]  Tadiminapetam  1-  ananda  pariyayena veditabbam yatha
sakalamevidam   brahmacariyam  yadidam  kalyanamittata  kalyanasahayata
kalyanasampavankatati  .  mamanhi  ananda  kalyanamittam  agamma
jatidhamma  satta  jatiya  parimuccanti  jaradhamma  satta jaraya
parimuccanti  maranadhamma  satta  maranena  parimuccanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupayasadhamma  satta  sokaparidevadukkhadomanassupayasehi
parimuccanti  . imina kho etam ananda pariyayena veditabbam yatha
sakalamevidam   brahmacariyam  yadidam  kalyanamittata  kalyanasahayata
kalyanasampavankatati.
   [8]  Savatthinidanam  .  atha kho ayasma sariputto yena
bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  ayasma  sariputto bhagavantam
etadavoca  sakalamidam  bhante  brahmacariyam  yadidam  kalyanamittata
kalyanasahayata kalyanasampavankatati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tadaminapetam.
   [9]  Sadhu  sadhu  sariputta  sakalamidam  sariputta brahmacariyam
yadidam   kalyanamittata  kalyanasahayata  kalyanasampavankata  .
Kalyanamittassetam  sariputta  bhikkhuno  patikankham  kalyanasahayassa
kalyanasampavankassa  ariyam  atthangikam  maggam  bhavessati  ariyam
atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [10]  Kathanca  sariputta  bhikkhu  kalyanamitto kalyanasahayo
kalyanasampavanko  ariyam  atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam atthangikam
maggam  bahulikaroti  .  idha  sariputta  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti
vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .pe.
Sammasamadhim   bhaveti   vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .  evam  kho  sariputta  bhikkhu  kalyanamitto
kalyanasahayo   kalyanasampavanko   ariyam   atthangikam   maggam
bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti.
   [11]  Tadiminapetam  sariputta  pariyayena  veditabbam  yatha
sakalamidam   brahmacariyam   yadidam   kalyanamittata  kalyanasahayata
kalyanasampavankatati   .   mamanhi   sariputta   kalyanamittam
agamma  jatidhamma  satta  jatiya  parimuccanti  jaradhamma
satta  jaraya  parimuccanti  maranadhamma  satta  maranena parimuccanti
sokaparidevadukkhadomanassupayasadhamma    satta   sokaparidevadukkha-
domanassupayasehi parimuccanti . imina kho etam sariputta pariyayena
Veditabbam   yatha  sakalamidam  brahmacariyam  yadidam  kalyanamittata
kalyanasahayata kalyanasampavankatati.
   [12] Savatthinidanam . atha kho ayasma anando pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisi . addasa
kho  ayasma  anando  janussonim  brahmanam  sabbasetena
valavabhirathena  savatthiya  niyyayantam  seta  sudam  assa  yutta
honti  setalankara  seto  ratho  setaparivaro seta rasmiyo
seta  patodalatthi setam chattam setam unhisam setani vatthani seta
upahana  setaya  sudam  valavijaniya 1- vijiyyati . tamenam jano
disva evamaha brahmam vata bho yanam brahmayanarupam vata bhoti.
   [13] Atha kho ayasma anando savatthiyam pindaya caritva
pacchabhattam   pindapatapatikkanto   yena   bhagava   tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma  anando  bhagavantam  etadavoca  idhaham
bhante   pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya  savatthim
pindaya  pavisim  addasam  khvaham  bhante  janussonim  brahmanam
sabbasetena  valavabhirathena  savatthiya  niyyayantam  seta  sudam
assa yutta honti setalankara seto ratho setaparivaro seta
rasmiyo seta patodalatthi setam chattam setam unhisam setani vatthani
@Footnote: 1 Ma. valabijaniya bijiyyati. evamupari.
Seta  upahana  setaya  sudam  valavijaniya  vijiyyati  . tamenam
jano  disva  evamaha  brahmam  vata  bho  yanam  brahmayanarupam
vata  bhoti  . sakka nu kho bhante imasmim dhammavinaye brahmayanam
pannapetunti.
   [14]  Sakka  anandati bhagava avoca imasseva kho etam
ananda  ariyassa  atthangikassa  maggassa  adhivacanam  brahmayanam
itipi dhammayanam itipi anuttaro sangamavijayo itipi.
   [15] Sammaditthi ananda bhavita bahulikata ragavinayapariyosana
hoti dosavinayapariyosana hoti mohavinayapariyosana hoti.
   [16] Sammasankappo ananda bhavito bahulikato ragavinayapariyosano
hoti dosavinayapariyosano hoti mohavinayapariyosano hoti.
   [17] Sammavaca ananda bhavita bahulikata ragavinayapariyosana
hoti dosavinayapariyosana hoti mohavinayapariyosana hoti.
   [18] Sammakammanto ananda bhavito bahulikato ragavinayapariyosano
hoti dosavinayapariyosano hoti mohavinayapariyosano hoti.
   [19] Sammaajivo ananda bhavito bahulikato ragavinayapariyosano
Hoti dosavinayapariyosano hoti mohavinayapariyosano hoti.
   [20] Sammavayamo ananda bhavito bahulikato ragavinayapariyosano
hoti dosavinayapariyosano hoti mohavinayapariyosano hoti.
   [21] Sammasati ananda bhavita bahulikata ragavinayapariyosana
hoti dosavinayapariyosana hoti mohavinayapariyosana hoti.
   [22] Sammasamadhi ananda bhavito bahulikato ragavinayapariyosano
hoti dosavinayapariyosano hoti mohavinayapariyosano hoti.
   [23]  Imina  kho etam ananda pariyayena veditabbam yatha
imassevetam  ariyassa  atthangikassa  maggassa  adhivacanam  brahmayanam
itipi  dhammayanam  itipi  anuttaro  sangamavijayo  itipiti .
Idamavoca bhagava idam vatvana sugato athaparam etadavoca sattha
   [24] Yassa saddha ca panna ca dhamma yugga 1- saddha dhuram
       hiri isa mano yottam       sati arakkhasarathi.
       Ratho silaparikkharo        jhanakkho cakkaviriyo
       upekkha dhurasamadhi         aniccha parivaranam.
       Abyapado avihimsa       viveko yassa avudham
       titikkha dhammasannaho 2-  yogakkhemaya vattati .
@Footnote: 1 Po. yutta saddha dhuram. Ma. Yu. yutta sada dhuram. 2 Ma. cammasannaho.
       Etadattani 1- sambhutam       brahmayanam anuttaram
       niyyanti dhira lokamha      annadatthu jayam jayanti.
   [25] Savatthinidanam . atha kho sambahula bhikkhu yena bhagava
tenupasankamimsu   upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidimsu  .  ekamantam  nisinna  kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum
idha  no  bhante  annatitthiya  paribbajaka  amhe evam pucchanti
kimatthiyam  avuso  samane  gotame  brahmacariyam  vussatiti  . evam
puttha  mayam  bhante  tesam  annatitthiyanam  paribbajakanam  evam
byakaroma  dukkhassa  kho  avuso  parinnattham  bhagavati  brahmacariyam
vussatiti  .  kacci  mayam  bhante  evam puttha evam byakaramana
vuttavadino  ceva  bhagavato  homa  na  ca  bhagavantam  abhutena
abbhacikkhama  dhammassa  canudhammam  byakaroma  na  ca  koci
sahadhammiko vadanuvado garayham thanam agacchatiti .
   [26]  Taggha tumhe bhikkhave evam puttha evam byakaramana
vuttavadino ceva me hotha na ca mam abhutena abbhacikkhatha dhammassa
canudhammam  byakarotha  na ca koci sahadhammiko vadanuvado garayham
thanam agacchati dukkhassa hi parinnattham mayi brahmacariyam vussati.
   [27]  Sace  vo  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka evam
puccheyyum  atthi  panavuso  maggo  atthi  patipada  etassa
@Footnote: 1 Yu. etadattaniyam bhutam.
Dukkhassa  parinnayati  .  evam  puttha  tumhe  bhikkhave  tesam
annatitthiyanam  paribbajakanam  evam  byakareyyatha  atthi  kho
avuso maggo atthi patipada etassa dukkhassa parinnayati.
   [28]  Katamo  ca  bhikkhave  maggo katama patipada etassa
dukkhassa  parinnayati  .  ayameva  ariyo  atthangiko  maggo .
Seyyathidam  .  sammaditthi  .pe.  sammasamadhi  .  ayam  bhikkhave
maggo  ayam  patipada  etassa  dukkhassa  parinnayati  .  evam
puttha  tumhe  bhikkhave  tesam  annatitthiyanam  paribbajakanam  evam
byakareyyathati.
   [29] Savatthinidanam . atha kho annataro bhikkhu yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantam etadavoca brahmacariyam
brahmacariyanti  bhante vuccati . katamam nu kho bhante brahmacariyam .
Katamam brahmacariyapariyosananti.
   [30] Ayameva kho bhikkhu ariyo atthangiko maggo brahmacariyam.
Seyyathidam . sammaditthi .pe. sammasamadhi . Yo kho bhikkhu ragakkhayo
dosakkhayo mohakkhayo idam brahmacariyapariyosananti.
   [31] Savatthinidanam . atha kho annataro bhikkhu yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantam etadavoca ragavinayo
dosavinayo mohavinayoti bhante vuccati . kissa nu kho etam bhante
adhivacanam  ragavinayo  dosavinayo  mohavinayoti  .  nibbanadhatuya
kho  etam  bhikkhu  adhivacanam  ragavinayo  dosavinayo mohavinayoti .
Asavanam khayo tena vuccatiti.
   [32] Evam vutte so bhikkhu bhagavantam etadavoca amatam amatanti
bhante vuccati . katamam nu kho bhante amatam katamo amatagamimaggoti.
Yo kho bhikkhu ragakkhayo dosakkhayo mohakkhayo idam vuccati amatam.
Ayamevariyo  atthangiko  maggo  amatagamimaggo  .  seyyathidam .
Sammaditthi .pe. Sammasamadhiti.
   [33]  Savatthinidanam  .  ariyam vo bhikkhave atthangikam maggam
desessami  vibhajissami tam sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti .
Evambhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava etadavoca
katamo  ca  bhikkhave  ariyo  atthangiko  maggo  . seyyathidam .
Sammaditthi .pe. Sammasamadhi.
   [34] Katama ca bhikkhave sammaditthi . yam kho bhikkhave dukkhe
nanam  dukkhasamudaye  nanam  dukkhanirodhe  nanam  dukkhanirodhagaminiya
patipadaya nanam. Ayam vuccati bhikkhave sammaditthi.
   [35] Katamo ca bhikkhave sammasankappo . yo kho bhikkhave
Nekkhammasankappo  abyapadasankappo  avihimsasankappo  .  ayam
vuccati bhikkhave sammasankappo.
   [36] Katama ca bhikkhave sammavaca. Ya kho bhikkhave musavada
veramani  pisunaya  vacaya  veramani  pharusaya  vacaya  veramani
samphappalapa veramani. Ayam vuccati bhikkhave sammavaca.
   [37] Katamo ca bhikkhave sammakammanto . ya kho bhikkhave
panatipata   veramani   adinnadana  veramani  abrahmacariya
veramani. Ayam vuccati bhikkhave sammakammanto.
   [38] Katamo ca bhikkhave sammaajivo. Idha bhikkhave ariyasavako
micchaajivam  pahaya  sammaajivena  jivikam  kappeti . ayam vuccati
bhikkhave sammaajivo.
   [39] Katamo ca bhikkhave sammavayamo . idha bhikkhave bhikkhu
anuppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam  anuppadaya  chandam
janeti  vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati
uppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam  pahanaya  chandam  janeti
vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati  anuppannanam
kusalanam  dhammam  uppadaya  chandam  janeti  vayamati  viriyam arabhati
cittam  pagganhati  padahati  uppannanam  kusalanam  dhammanam  thitiya
asammosaya  bhiyyobhavaya  vepullaya  bhavanaya  paripuriya  chandam
janeti  vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati .
Ayam vuccati bhikkhave sammavayamo.
   [40]  Katama  ca  bhikkhave sammasati . idha bhikkhave bhikkhu
kaye  kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya
loke  abhijjhadomanassam  vedanasu  vedananupassi  viharati  atapi
sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam citte cittanupassi
viharati  atapi  sampajano  satima vineyya loke abhijjhadomanassam
dhammesu  dhammanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima vineyya
loke abhijjhadomanassam. Ayam vuccati bhikkhave sammasati.
   [41]  Katamo ca bhikkhave sammasamadhi . idha bhikkhave bhikkhu
vivicceva  kamehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram
vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  vitakkavicaranam
vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram
samadhijam  pitisukham  dutiyam  jhanam  upasampajja  viharati  pitiya  ca
viraga  upekkhako  ca  viharati  sato  ca  sampajano  sukhanca
kayena  patisamvedeti  yantam  ariya  acikkhanti  upekkhako satima
sukhavihariti  tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati  sukhassa  ca  pahana
dukkhassa  ca  pahana  pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama
adukkhamasukham   upekkhasatiparisuddhim   catuttham   jhanam   upasampajja
viharati. Ayam vuccati bhikkhave sammasamadhiti.
   [42] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave salisukam va yavasukam
va  micchapanihitam  hatthena  va  padena  va akkantam hattham va
padam va bhindissati lohitam va uppadessatiti netam thanam vijjati.
Tam  kissa  hetu  .  micchapanihitatta bhikkhave sukassa . evameva
kho  bhikkhave  so vata bhikkhu micchapanihitaya ditthiya micchapanihitaya
maggabhavanaya  avijjam  bhindissati  vijjam  uppadessati  nibbanam
sacchikarissatiti netam thanam vijjati . tam kissa hetu. Micchapanihitatta
bhikkhave ditthiya.
   [43] Seyyathapi bhikkhave salisukam va yavasukam va sammapanihitam
hatthena  va  padena va akkantam hattham va padam va bhindissati
lohitam  va  uppadessatiti thanametam vijjati . tam kissa hetu .
Sammapanihitatta  bhikkhave sukassa . evameva kho bhikkhave so vata
bhikkhu   sammapanihitaya   ditthiya  sammapanihitaya  maggabhavanaya
avijjam  bhindissati  vijjam  uppadessati  nibbanam  sacchikarissatiti
thanametam  vijjati  .  tam  kissa hetu . sammapanihitatta bhikkhave
ditthiya.
   [44]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  sammapanihitaya  ditthiya
sammapanihitaya  maggabhavanaya  avijjam  bhindissati  vijjam uppadessati
nibbanam  sacchikarissati  .  idha  bhikkhave bhikkhu sammaditthim bhaveti
vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .pe.
Sammasamadhim   bhaveti   vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu  sammapanihitaya
ditthiya   sammapanihitaya   maggabhavanaya   avijjam   bhindissati
vijjam uppadessati nibbanam sacchikarissatiti.
   [45] Savatthinidanam . atha kho nandiyo paribbajako yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi  sammodaniyam
katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi . ekamantam nisinno
kho nandiyo paribbajako bhagavantam etadavoca kati nu kho bho gotama
dhamma  bhavita  bahulikata  nibbanagama  honti  nibbanaparayana
nibbanapariyosanati . atthime kho nandiya dhamma bhavita bahulikata
nibbanagama  honti  nibbanaparayana  nibbanapariyosana  . katame
attha  . seyyathidam . sammaditthi .pe. sammasamadhi . ime kho
nandiya  attha  dhamma  bhavita  bahulikata  nibbanagama  honti
nibbanaparayana nibbanapariyosanati.
   [46]  Evam  vutte nandiyo paribbajako bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bho  gotama  abhikkantam  bho  gotama  seyyathapi  bho
gotama  nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya
mulhassa  va  maggam  acikkheyya  andhakare  va  telappajjotam
dhareyya  cakkhumanto rupani dakkhantiti . evameva bhota gotamena
anekapariyayena  dhammo  pakasito  esaham  bhavantam  gotamam  saranam
Gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam  bhavam gotamo dharetu
ajjatagge panupetam saranangatanti.
           Avijjavaggo pathamo.
             Tassuddanam
     avijjanca 1- upaddham ca    sariputto ca brahmano
     kimatthiyam 2- ca dve bhikkhu    vibhango sukanandiyati 3-.
            -----------
@Footnote: 1 Yu. avijja ca. 2 Ma. Yu. kimatthiyo. 3 Yu. sukanandiyoti.
           Viharavaggo dutiyo
   [47] Savatthinidanam . icchamaham bhikkhave addhamasam patisalliyitum
namhi kenaci upasankamitabbo annatra ekena pindapataniharakenati .
Evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato patissutva. Nassudha koci bhagavantam
upasankamati annatra ekena pindapataniharakena.
   [48] Atha kho bhagava tassa addhamasassa accayena patisallana
vutthito bhikkhu amantesi yena svaham bhikkhave viharena pathamabhisambuddho
viharami tassa padesena vihasim so evam pajanami micchaditthipaccayapi
vedayitam  sammaditthipaccayapi  vedayitam  .pe.  micchasamadhipaccayapi
vedayitam   sammasamadhipaccayapi  vedayitam  chandapaccayapi  vedayitam
vitakkapaccayapi  vedayitam sannapaccayapi vedayitam chando ca avupasanto
hoti vitakka 1- ca avupasanta honti sanna ca avupasanta hoti
tappaccayapi  vedayitam  chando  ca  vupasanto hoti vitakka 2- ca
vupasanta  honti  sanna  ca  vupasanta hoti tappaccayapi vedayitam
appattassa  pattiya  atthi  vayamam  3- tasmimpi thane anuppatte
tappaccayapi vedayitanti.
   [49]  Savatthinidanam . icchamaham bhikkhave temasam patisalliyitum
namhi kenaci upasankamitabbo annatra ekena pindapataniharakenati .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vitakko ca avupasanto hoti. 2 Ma. vupasanto. evamupari. 3 Ma. Yu.
@ayamam. evamupari.
Evam  bhanteti kho te bhikkhu bhagavato patissutva . nassudha koci
bhagavantam upasankamati annatra ekena pindapataniharakena.
   [50] Atha kho bhagava tassa temasassa accayena patisallana
vutthito bhikkhu amantesi yena svaham bhikkhave viharena pathamabhisambuddho
viharami tassa padesena vihasim so evam pajanami micchaditthipaccayapi
vedayitam   micchaditthivupasamapaccayapi   vedayitam   sammaditthipaccayapi
vedayitam  sammaditthivupasamapaccayapi  vedayitam  .pe.  micchasamadhi-
paccayapi    vedayitam    micchasamadhivupasamapaccayapi   vedayitam
sammasamadhipaccayapi     vedayitam     sammasamadhivupasamapaccayapi
vedayitam   chandapaccayapi   vedayitam  chandavupasamapaccayapi  vedayitam
vitakkapaccayapi    vedayitam    vitakkavupasamapaccayapi    vedayitam
sannapaccayapi    vedayitam    sannavupasamapaccayapi    vedayitam
chando ca avupasanto hoti vitakka ca avupasanta honti sanna ca
avupasanta  hoti  tappaccayapi  vedayitam  chando ca vupasanto hoti
vitakka  ca vupasanta honti sanna ca vupasanta hoti tappaccayapi
vedayitam  appattassa  pattiya  atthi  vayamam  tasmimpi  thane
anuppatte tappaccayapi vedayitanti.
   [51] Savatthinidanam . atha kho annataro bhikkhu yena bhagava
tenupasankami  .pe.  ekamantam  nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantam
Etadavoca  sekkho 1- sekkhoti bhante vuccati kittavata nu kho
bhante  sekkho  hotiti  .  idha  bhikkhu  sekkhaya  sammaditthiya
samannagato  hoti  .pe.  sekkhena  sammasamadhina  samannagato
hoti. Ettavata kho bhikkhu sekkho hotiti.
   [52] Savatthinidanam . atthime bhikkhave dhamma bhavita bahulikata
anuppanna  uppajjanti  nannatra  tathagatassa  patubhava  arahato
sammasambuddhassa  . katame attha . seyyathidam . sammaditthi .pe.
Sammasamadhi  .  ime kho bhikkhave attha dhamma bhavita bahulikata
anuppanna   uppajjanti   nannatra   tathagatassa   patubhava
arahato sammasambuddhassati.
   [53] Savatthinidanam . atthime bhikkhave dhamma bhavita bahulikata
anuppanna  uppajjanti  nannatra  sugatavinaya  .  katame attha .
Seyyathidam . sammaditthi .pe. sammasamadhi . ime kho bhikkhave attha
dhamma  bhavita  bahulikata  anuppanna  uppajjanti  nannatra
sugatavinayati.
   [54]  Savatthinidanam  .  atthime  bhikkhave dhamma parisuddha
pariyodata   anangana  vigatupakkilesa  anuppanna  uppajjanti
nannatra  tathagatassa  patubhava  arahato  sammasambuddhassa .
Katame attha . seyyathidam . sammaditthi .pe. sammasamadhi . Ime
kho  bhikkhave  attha  dhamma  parisuddha  pariyodata  anangana
@Footnote: 1 Yu. sekho sekhoti. evamupari.
Vigatupakkilesa   anuppanna   uppajjanti  nannatra  tathagatassa
patubhava arahato sammasambuddhassati.
   [55]  Savatthinidanam  .  atthime  bhikkhave dhamma parisuddha
pariyodata   anangana  vigatupakkilesa  anuppanna  uppajjanti
nannatra  sugatavinaya  .  katame attha . seyyathidam . sammaditthi
.pe.  sammasamadhi  .  ime kho bhikkhave attha dhamma parisuddha
pariyodata   anangana  vigatupakkilesa  anuppanna  uppajjanti
nannatra sugatavinayati.
   [56] Savatthinidanam . evamme sutam ekam samayam ayasma ca
anando  ayasma ca bhaddo pataliputte viharanti kukkutarame .
Atha  kho  ayasma  bhaddo  sayanhasamayam  patisallana  vutthito
yenayasma   anando  tenupasankami  upasankamitva  ayasmata
anandena  saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham saraniyam vitisaretva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  ayasma  bhaddo
ayasmantam  anandam  etadavoca  abrahmacariyam abrahmacariyanti avuso
ananda  vuccati  katamam  nu  kho  avuso abrahmacariyanti . sadhu
sadhu  avuso bhadda bhaddako kho te avuso bhadda ummango 1-
bhaddakam  patibhanam  kalyani  paripuccha  evam  hi tvam avuso bhadda
pucchasi  abrahmacariyam  abrahmacariyanti  avuso  ananda  vuccati
katamam  nu  kho avuso abrahmacariyanti . evamavusoti . ayameva
@Footnote: 1 Yu. ummaggo. evamupari.
Kho  avuso  atthangiko  micchamaggo abrahmacariyam . seyyathidam .
Micchaditthi .pe. Micchasamadhiti.
   [57]  Pataliputtanidanam  .pe.  brahmacariyam  brahmacariyanti
avuso  ananda  vuccati  katamam  nu kho avuso brahmacariyam katamam
brahmacariyapariyosananti  .  sadhu  sadhu  kho  1-  avuso bhadda
bhaddako  kho  te  avuso  bhadda  ummango  bhaddakam  patibhanam
kalyani  paripuccha  evam  hi tvam avuso bhadda pucchasi brahmacariyam
brahmacariyanti  avuso  ananda  vuccati  katamam  nu  kho  avuso
brahmacariyam  katamam  brahmacariyapariyosananti  .  evamavusoti .
Ayameva  kho  avuso  ariyo  atthangiko  maggo  brahmacariyam .
Seyyathidam  .  sammaditthi  .pe. sammasamadhi . yo kho avuso
ragakkhayo dosakkhayo mohakkhayo idam brahmacariyapariyosananti.
   [58]   Pataliputtanidanam   .  brahmacariyam  brahmacariyanti
avuso  ananda  vuccati  katamam nu kho avuso brahmacariyam katamo
brahmacari   katamam   brahmacariyapariyosananti  .  sadhu  sadhu
avuso  bhadda  bhaddako  kho  te avuso bhadda ummango bhaddakam
patibhanam  kalyani  paripuccha  evam  hi tvam avuso bhadda pucchasi
brahmacariyam   brahmacariyanti   avuso  ananda  vuccati  katamam
nu  kho  avuso  brahmacariyam  katamo brahmacari katamam brahmacariya-
pariyosananti  .  evamavusoti  .  ayameva kho avuso ariyo
@Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi.
Atthangiko  maggo  brahmacariyam  .  seyyathidam . sammaditthi .pe.
Sammasamadhi  .  yo  kho  avuso  imina  ariyena atthangikena
maggena  samannagato  ayam  vuccati brahmacari . yo kho avuso
ragakkhayo  dosakkhayo  mohakkhayo  idam  brahmacariyapariyosananti .
Suttattayam 1- ekanidanam.
          Viharavaggo dutiyo.
            Tassuddanam
     dve vihara ca sekho ca    uppade 2- apare duve
     parisuddhena dve vutta    kukkutaramena tayoti.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. tini suttantani ekanidanani. Yu. imesam tinnam suttantanam ekanidanam.
@2 Ma. uppada ....
          Micchattavaggo tatiyo
   [59]  Savatthinidanam  . micchattanca vo bhikkhave desessami
sammattanca tam sunatha.
   [60]  Katamanca  bhikkhave micchattam . seyyathidam . micchaditthi
.pe. Micchasamadhi. Idam vuccati bhikkhave micchattam.
   [61]  Katamanca  bhikkhave sammattam . seyyathidam . sammaditthi
.pe. Sammasamadhi. Idam vuccati bhikkhave sammattanti.
   [62] Savatthinidanam . akusale ca vo bhikkhave dhamme desissami
kusale ca dhamme tam sunatha.
   [63]  Katame  ca  bhikkhave akusala dhamma . seyyathidam .
Micchaditthi  .pe.  micchasamadhi  . ime vuccanti bhikkhave akusala
dhamma.
   [64]  Katame  ca  bhikkhave  kusala dhamma . seyyathidam .
Sammaditthi  .pe.  sammasamadhi  .  ime vuccanti bhikkhave kusala
dhammati.
   [65] Savatthinidanam . micchapatipadanca vo bhikkhave desessami
sammapatipadanca tam sunatha.
   [66] Katama ca bhikkhave micchapatipada. Seyyathidam. Micchaditthi
.pe. Micchasamadhi. Ayam vuccati bhikkhave micchapatipada.
   [67] Katama ca bhikkhave sammapatipada. Seyyathidam. Sammaditthi
.pe. Sammasamadhi. Ayam vuccati bhikkhave sammapatipadati.
   [68]  Savatthinidanam . gihino vaham bhikkhave pabbajitassa va
micchapatipadam  na  vannemi  .  gihi  va  bhikkhave  pabbajito va
micchapatipanno  micchapatipattadhikaranahetu  naradhako  hoti  nayam
dhammam  kusalam  .  katama ca bhikkhave micchapatipada . seyyathidam .
Micchaditthi .pe. micchasamadhi . ayam vuccati bhikkhave micchapatipada.
Gihino vaham bhikkhave pabbajitassa va micchapatipadam na vannemi . Gihi
va  bhikkhave  pabbajito  va micchapatipanno micchapatipattadhikaranahetu
naradhako hoti nayam dhammam kusalam.
   [69]  Gihino  vaham  bhikkhave  pabbajitassa  va sammapatipadam
vannemi  .  gihi  va  bhikkhave  pabbajito  va  sammapatipanno
sammapatipattadhikaranahetu  aradhako  hoti  nayam  dhammam  kusalam .
Katama  ca bhikkhave sammapatipada . seyyathidam . sammaditthi .pe.
Sammasamadhi  .  ayam  vuccati  bhikkhave  sammapatipada  .  gihino
vaham  bhikkhave  pabbajitassa  va  sammapatipadam vannemi . gihi va
bhikkhave  pabbajito  va  sammapatipanno  sammapatipattadhikaranahetu
aradhako hoti nayam dhammam kusalanti.
   [70]  Savatthinidanam  . asappurisanca vo bhikkhave desissami
Sappurisanca tam sunatha.
   [71] Katamo ca bhikkhave asappuriso . idha bhikkhave ekacco
micchaditthiko  hoti  micchasankappo  micchavaco  micchakammanto
micchaajivo  micchavayamo  micchasati  micchasamadhi  .  ayam
vuccati bhikkhave asappuriso.
   [72] Katamo ca bhikkhave sappuriso . idha bhikkhave ekacco
sammaditthiko  hoti  sammasankappo  sammavaco  sammakammanto
sammaajivo  sammavayamo  sammasati  sammasamadhi  .  ayam
vuccati bhikkhave sappurisoti.
   [73]  Savatthinidanam . asappurisanca vo bhikkhave desessami
asappurisena  asappurisataranca  .  sappurisanca vo bhikkhave desissami
sappurisena sappurisataranca tam sunatha.
   [74] Katamo ca bhikkhave asappuriso . idha bhikkhave ekacco
micchaditthiko  hoti  .pe.  micchasamadhi  .  ayam vuccati bhikkhave
asappuriso.
   [75]  Katamo  ca  bhikkhave  asappurisena  asappusataro .
Idha  bhikkhave  ekacco  micchaditthiko  hoti  .pe.  micchasamadhi
micchanani  micchavimutti  .  ayam  vuccati  bhikkhave  asappurisena
asappurisataro.
   [76] Katamo ca bhikkhave sappuriso . idha bhikkhave ekacco
Sammaditthiko  hoti  .pe.  sammasamadhi  .  ayam vuccati bhikkhave
sappuriso.
   [77]  Katamo  ca  bhikkhave  sappurisena sappurisataro . idha
bhikkhave  ekacco  sammaditthiko  hoti  .pe.  sammasamadhi
sammanani  sammavimutti  .  ayam  vuccati  bhikkhave  sappurisena
sappurisataroti.
   [78]  Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave kumbho anadharo
suppavattiyo  hoti  sadharo  duppavattiyo  hoti . evameva kho
bhikkhave cittam anadharam suppavattiyam hoti sadharam duppavattiyam hoti.
   [79] Ko ca bhikkhave cittassa adharo. Ayamevariyo atthangiko
   maggo  .  seyyathidam  . sammaditthi .pe. sammasamadhi ayam
cittassa adharo.
   [80] Seyyathapi bhikkhave kumbho anadharo suppavattiyo hoti
sadharo duppavattiyo hoti . evameva kho bhikkhave cittam anadharam
suppavattiyam hoti sadharam duppavattiyam hotiti.
   [81]  Savatthinidanam  .  ariyam  vo  bhikkhave  sammasamadhim
desessami saupanisam saparikkharam tam sunatha.
   [82]  Katamo  ca  bhikkhave  ariyo  sammasamadhi  saupaniso
saparikkharo. Seyyathidam. Sammaditthi 1- .pe. Sammasamadhi.
@Footnote: 1 Ma. sammaditthi .pe. sammasati.
   [83] Ya kho bhikkhave imehi sattahangehi cittassa ekaggata
saparikkhata  1-  ayam  vuccati bhikkhave ariyo sammasamadhi saupaniso
itipi saparikkharo itipiti.
   [84] Savatthinidanam . tisso ima bhikkhave vedana. Katama
tisso  .  sukha  vedana dukkha vedana adukkhamasukha vedana .
Ima kho bhikkhave tisso vedana.
   [85] Imasam kho bhikkhave tissannam vedananam parinnaya ariyo
atthangiko maggo bhavetabbo . katamo ariyo atthangiko maggo.
Seyyathidam  . sammaditthi .pe. sammasamadhi . imasam kho bhikkhave
tissannam  2-  vedananam  parinnaya  ariyo  atthangiko  maggo
bhavetabboti.
   [86] Savatthinidanam . atha kho ayasma uttiyo yena bhagava
tenupasankami  .pe.  ekamantam  nisinno  kho  ayasma  uttiyo
bhagavantam  etadavoca  idha  mayham  bhante  rahogatassa  patisallinassa
evam  cetaso  parivitakko  udapadi  panca  kamaguna  vutta
bhagavata. Katame nu kho panca kamaguna vutta 3- bhagavatati.
   [87]  Sadhu  sadhu  uttiya  panca  khome uttiya kamaguna
vutta  maya  .  katame  panca  .  cakkhuvinneyya rupa ittha
kanta  manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya . sotavinneyya
sadda  .  ghanavinneyya  gandha  .  jivhavinneyya  rasa .
@Footnote: 1 Po. parikkharata. Ma. saparikkharata. Yu. saparikkhara. 2-3 Yu. ayam patho natthi.
Kayavinneyya photthabba ittha kanta manapa piyarupa kamupasanhita
rajaniya. Ime kho uttiya panca kamaguna vutta maya.
   [88] Imesam kho uttiya pancannam kamagunanam pahanaya ariyo
atthangiko maggo bhavetabbo . katamo ariyo atthangiko maggo.
Seyyathidam  .  sammaditthi .pe. sammasamadhi . imesam kho uttiya
pancannam  kamagunanam  pahanaya  [1]-  ariyo  atthangiko  maggo
bhavetabboti.
          Micchattavaggo tatiyo.
            Tassuddanam
     micchattam akusalam dhammam 2-    duve patipadapi ca
     asappurisena 3- dve vutta  kumbho samadhi vedanuttiyenati.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam. 2 Yu. ayam patho natthi. 3 Ma. asappurisena dve kumbho.
@Yu. dve sappurisena kumbho.
          Patipattivaggo catuttho
   [89] Savatthinidanam . micchapatipattinca vo bhikkhave desessami
sammapatipattinca tam sunatha.
   [90] Katama ca bhikkhave micchapatipatti. Seyyathidam. Micchaditthi
.pe. Micchasamadhi. Ayam vuccati bhikkhave micchapatipatti.
   [91] Katama ca bhikkhave sammapatipatti. Seyyathidam. Sammaditthi
.pe. Sammasamadhi. Ayam vuccati bhikkhave sammapatipattiti.
   [92] Savatthinidanam . micchapatipannanca vo bhikkhave desissami
sammapatipannanca tam sunatha.
   [93]  Katamo  ca  bhikkhave  micchapatipanno . idha bhikkhave
ekacco  micchaditthiko  hoti  .pe.  micchasamadhi . ayam vuccati
bhikkhave 1- micchapatipanno.
   [94] Katamo ca bhikkhave sammapatipanno. Idha bhikkhave ekacco
sammaditthiko  hoti  .pe.  sammasamadhi  .  ayam vuccati bhikkhave
sammapatipannoti.
   [95] Savatthinidanam . yesam kesanci bhikkhave ariyo atthangiko
maggo viraddho viraddho tesam ariyo atthangiko maggo sammadukkhakkhayagami.
Yesam kesanci bhikkhave ariyo atthangiko maggo araddho araddho tesam
ariyo atthangiko maggo sammadukkhakkhayagami.
@Footnote: 1 Yu. ayam patho natthi.
   [96] Katamo ca bhikkhave ariyo atthangiko maggo. Seyyathidam.
Sammaditthi .pe. sammasamadhi . yesam kesanci [1]- ariyo atthangiko
maggo viraddho viraddho tesam ariyo atthangiko maggo sammadukkhakkhayagami.
Yesam   kesanci   bhikkhave   ariyo   atthangiko   maggo
araddho araddho tesam ariyo atthangiko maggo sammadukkhakkhayagamiti.
   [97]  Savatthinidanam  .  atthime  bhikkhave  dhamma bhavita
bahulikata  apara  param  gamanaya  samvattanti  . katame attha .
Seyyathidam . sammaditthi .pe. sammasamadhi . ime kho [2]- attha
dhamma  bhavita  bahulikata  apara  param  gamanaya samvattantiti .
Idamavoca  bhagava  idam  vatvana  sugato  athaparam  etadavoca
sattha
   [98] Appaka te manussesu    ye jana paragamino
     athayam itara paja         tiramevanudhavati.
     Ye ca kho sammadakkhate     dhamme dhammanuvattino
     te jana paramessanti      maccudheyyam suduttaram.
     Kanham dhammam vippahaya      sukkam bhavetha pandito
     oka anokamagamma       viveke yattha duramam
     tatrabhiratimiccheyya       hitva kame akincano
     pariyodapeyya attanam     cittaklesehi pandito.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhave ayam .... 2 Po. Ma. Yu. bhikkhave.
     Yesam sambodhiyangesu       samma cittam subhavitam
     adanapatinissagge      anupadaya ye rata
     khinasava jutimanto       te loke parinibbutati.
   [99]  Savatthinidanam  . samannanca vo bhikkhave desessami
samannaphalani ca tam sunatha.
   [100] Katamanca [1]- bhikkhave samannam. Ayamevariyo atthangiko
maggo . seyyathidam . sammaditthi .pe. sammasamadhi . idam vuccati
bhikkhave samannam.
   [101]  Katamani  ca  bhikkhave samannaphalani . sotapattiphalam
sakadagamiphalam  anagamiphalam  arahattaphalam  .  imani vuccanti bhikkhave
samannaphalani.
   [102]  Savatthinidanam  . samannanca vo bhikkhave desissami
samannatthanca tam sunatha.
   [103] Katamanca [2]- bhikkhave samannam. Ayamevariyo atthangiko
maggo  .  seyyathidam  .  sammaditthi  .pe. sammasamadhi . idam
vuccati bhikkhave samannam.
   [104]  Katamo ca bhikkhave samannattho . yo kho bhikkhave
ragakkhayo  dosakkhayo  mohakkhayo  .  ayam  vuccati  bhikkhave
samannatthoti.
   [105]  Savatthinidanam . brahmannanca vo bhikkhave desissami
@Footnote: 1-2 Ma. kho.
Brahmannaphalani ca tam sunatha.
   [106] Katamanca [1]- bhikkhave brahmannam. Ayamevariyo atthangiko
maggo  .  seyyathidam  .  sammaditthi  .pe. sammasamadhi . idam
vuccati bhikkhave brahmannam.
   [107]  Katamani  ca bhikkhave brahmannaphalani . sotapattiphalam
sakadagamiphalam  anagamiphalam  arahattaphalam  .  imani vuccanti bhikkhave
brahmannaphalaniti.
   [108]  Savatthinidanam . brahmannanca vo bhikkhave desissami
brahmannatthanca tam sunatha.
   [109]  Katamanca  bhikkhave  brahmannam  .  ayameva  ariyo
atthangiko maggo . seyyathidam . sammaditthi .pe. sammasamadhi .
Idam vuccati bhikkhave brahmannam.
   [110]  Katamo  ca  bhikkhave  brahmannattho . yo ca 2-
bhikkhave  ragakkhayo  dosakkhayo  mohakkhayo . ayam vuccati bhikkhave
brahmannatthoti.
   [111] Savatthinidanam . brahmacariyanca vo bhikkhave desissami
brahmacariyaphalani ca tam sunatha.
   [112] Katamanca bhikkhave brahmacariyam . ayamevariyo atthangiko
maggo  .  seyyathidam  .  sammaditthi  .pe. sammasamadhi . idam
vuccati bhikkhave brahmacariyam.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. kho.
   [113]  Katamani ca bhikkhave brahmacariyaphalani . sotapattiphalam
sakadagamiphalam  anagamiphalam  arahattaphalam  .  imani vuccanti bhikkhave
brahmacariyaphalaniti.
   [114] Savatthinidanam . brahmacariyanca vo bhikkhave desissami
brahmacariyatthanca tam sunatha.
   [115] Katamanca bhikkhave brahmacariyam . ayamevariyo atthangiko
maggo  .  seyyathidam  .  sammaditthi  .pe. sammasamadhi . idam
vuccati bhikkhave brahmacariyam.
   [116] Katamo ca bhikkhave brahmacariyattho . Yo ca 1- bhikkhave
ragakkhayo  dosakkhayo  mohakkhayo  .  ayam  vuccati  bhikkhave
brahmacariyatthoti.
          Patipattivaggo catuttho.
            Tassuddanam
     patipatti patipanno ca       viraddhanca 2- param gama
     samannena [3]- dve vutta   brahmanna apare duve
     brahmacariyena dve vutta     vaggo tena pavuccatiti.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho. 2 Po. viraddham aparam gama. 3 Ma. ca.
          Annatitthiyavaggo pancamo
   [117]  Savatthinidanam  .  sace  vo  bhikkhave annatitthiya
paribbajaka  evam  puccheyyum  kimatthiyam  avuso  samane  gotame
brahmacariyam  vussatiti  .  evam  puttha  tumhe  bhikkhave  tesam
annatitthiyanam    paribbajakanam    evam    byakareyyatha
ragaviragattham kho avuso bhagavati brahmacariyam vussatiti.
   [118]  Sace  pana  vo  bhikkhave  annatitthiya paribbajaka
evam puccheyyum atthi panavuso maggo atthi patipada ragaviragayati.
Evam  puttha  tumhe  bhikkhave  tesam  annatitthiyanam  paribbajakanam
evam  byakareyyatha  atthi  kho  avuso  maggo  atthi patipada
ragaviragayati.
   [119]  Katamo  ca  bhikkhave  maggo  katama  ca  patipada
ragaviragaya  .  ayamevariyo  atthangiko maggo . seyyathidam .
Sammaditthi  .pe.  sammasamadhi  .  ayam  bhikkhave  maggo  ayam
patipada  ragaviragayati  .  evam  puttha  tumhe bhikkhave tesam
annatitthiyanam paribbajakanam evam byakareyyathati.
   [120]  Savatthinidanam  .  sace  vo  bhikkhave annatitthiya
paribbajaka  evam  puccheyyum  kimatthiyam  avuso  samane  gotame
brahmacariyam vussatiti . evam puttha tumhe bhikkhave tesam annatitthiyanam
Paribbajakanam   evam   byakareyyatha   sannojanapahanattham  kho
avuso bhagavati brahmacariyam vussatiti .pe.
   [121]  Anusayasamugghatanattham  kho  avuso  bhagavati brahmacariyam
vussatiti .pe.
   [122]  Addhanaparinnattham  kho  avuso  bhagavati  brahmacariyam
vussatiti .pe.
   [123]  Asavanam  khayattham  kho  avuso  bhagavati brahmacariyam
vussatiti .pe.
   [124]  Vijjavimuttiphalasacchikiriyattham  kho  avuso  bhagavati
brahmacariyam vussatiti .pe.
   [125]  Nanadassanattham  kho  avuso  bhagavati  brahmacariyam
vussatiti .pe.
   [126]  Sace  vo  bhikkhave  annatitthiya paribbajaka evam
puccheyyum  kimatthiyam  avuso  samane gotame brahmacariyam vussatiti .
Evam  puttha  tumhe  bhikkhave  tesam  annatitthiyanam  paribbajakanam
evam  byakareyyatha  anupadaparinibbanattham  kho  avuso  bhagavati
brahmacariyam vussatiti.
   [127] Sace pana vo bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam
puccheyyum  atthi  panavuso  maggo  atthi  patipada  anupada-
parinibbanayati . evam puttha tumhe bhikkhave tesam annatitthiyanam
Paribbajakanam  evam  byakareyyatha atthi kho avuso maggo atthi
patipada anupadaparinibbanayati.
   [128] Katamo ca bhikkhave maggo katama ca patipada anupada-
parinibbanaya  .  ayamevariyo atthangiko maggo . seyyathidam .
Sammaditthi  .pe. sammasamadhi . ayam bhikkhave maggo ayam patipada
anupadaparinibbanayati  .  evam  puttha  tumhe  bhikkhave  tesam
annatitthiyanam paribbajakanam evam byakareyyathati.
         Annatitthiyavaggo 1- pancamo.
            Tassuddanam
     viragasannojanam anusayam    addhanaasava khaya
     vijjavimutti nananca     anupadaya atthami.
            -------
@Footnote: 1 Ma. annatitthiyapeyyalam. Yu. annatitthiyapeyyalo.
          Suriyapeyyalo chattho
   [129] Savatthinidanam. Suriyassa 1- bhikkhave udayato etam pubbangamam
etam  pubbanimittam  yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  atthangikassa  maggassa  uppadaya  etam  pubbangamam  etam
pubbanimittam  yadidam  kalyanamittata  .  kalyanamittassetam  bhikkhave
bhikkhuno  patikankham  ariyam atthangikam maggam bhavessati ariyam atthangikam
maggam bahulikarissatiti 2-.
   [130]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu kalyanamitto ariyam atthangikam
maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam bahulikaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim   .pe.   sammasamadhim   bhaveti  vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  kho bhikkhave
bhikkhu  kalyanamitto  ariyam  atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam
maggam bahulikarotiti.
   [131] Savatthinidanam . suriyassa bhikkhave udayato etam pubbangamam
etam  pubbanimittam  yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  atthangikassa  maggassa  uppadaya  etam  pubbangamam  etam
pubbanimittam  yadidam  silasampada  .  silasampannassetam bhikkhave bhikkhuno
patikankham .pe.
@Footnote: 1 Ma. suriyassa. evamupari. 2 Ma. Yu. itisaddo natthi. evamupari.
   [132] Yadidam chandasampada .pe.
   [133] Yadidam attasampada .pe.
   [134] Yadidam ditthisampada .pe.
   [135] Yadidam appamadasampada .pe.
   [136] Savatthinidanam . suriyassa bhikkhave udayato etam pubbangamam
etam  pubbanimittam  yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  atthangikassa  maggassa  uppadaya  etam  pubbangamam  etam
pubbanimittam  yadidam  yonisomanasikarasampada  .  yonisomanasikara-
sampannassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam  atthangikam maggam
bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [137]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikarasampanno ariyam
atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  vivekanissitam viraganissitam
nirodhanissitam   vossaggaparinamim   .pe.   sammasamadhim  bhaveti
vivekanissitam   viraganissitam   nirodhanissitam   vossaggaparinamim  .
Evam  kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikarasampanno ariyam atthangikam
maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikarotiti.
   [138] Savatthinidanam . suriyassa bhikkhave udayato etam pubbangamam
etam  pubbanimittam  yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  atthangikassa  maggassa  uppadaya  etam  pubbangamam  etam
Pubbanimittam   yadidam   kalyanamittata   .   kalyanamittassetam
bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam  atthangikam  maggam  bhavessati
ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [139]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu kalyanamitto ariyam atthangikam
maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam bahulikaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam
mohavinayapariyosanam  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  ragavinayapariyosanam
dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam  .  evam kho bhikkhave bhikkhu
kalyanamitto  ariyam  atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam
maggam bahulikarotiti.
   [140] Savatthinidanam . suriyassa bhikkhave udayato etam pubbangamam
etam  pubbanimittam  yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  atthangikassa  maggassa  uppadaya  etam  pubbangamam  etam
pubbanimittam yadidam silasampada .pe.
   [141] Yadidam chandasampada .pe.
   [142] Yadidam attasampada .pe.
   [143] Yadidam ditthisampada .pe.
   [144] Yadidam appamadasampada .pe.
   [145]  Savatthinidanam  .  yadidam  yonisomanasikarasampada .
Yonisomanasikarasampannassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam
Atthangikam maggam bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [146]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikarasampanno ariyam
atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti. Idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam
mohavinayapariyosanam  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  ragavinayapariyosanam
dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam  .  evam kho bhikkhave bhikkhu
yonisomanasikarasampanno  ariyam  atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam
atthangikam maggam bahulikarotiti.
          Suriyapeyyalo samatto.
            Tassuddanam
     kalyanamittam silanca     chando ca attasampada
     ditthi ca appamado ca    yoniso bhavati sattamam.
            -------
         Ekadhammapeyyalo sattamo
   [147] Savatthinidanam . ekadhammo bhikkhave bahupakaro ariyassa
atthangikassa  maggassa  uppadaya  .  katamo  ekadhammo . yadidam
kalyanamittata  .  kalyanamittassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham
ariyam atthangikam maggam bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [148]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu kalyanamitto ariyam atthangikam
maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam bahulikaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .pe. sammasamadhim bhaveti vivekanissitam viraganissitam
nirodhanissitam vossaggaparinamim . evam kho bhikkhave bhikkhu kalyanamitto
ariyam atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikarotiti.
   [149] Savatthinidanam . ekadhammo bhikkhave bahupakaro ariyassa
atthangikassa  maggassa  uppadaya  .  katamo  ekadhammo . yadidam
silasampada .pe.
   [150] Yadidam chandasampada .pe.
   [151] Yadidam attasampada .pe.
   [152] Yadidam ditthisampada .pe.
   [153] Yadidam appamadasampada .pe.
   [154]  Savatthinidanam  .  yadidam  yonisomanasikarasampada .
Yonisomanasikarasampannassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam
atthangikam maggam bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [155]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikarasampanno ariyam
atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam atthangikam maggam bahulikaroti . idha
bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam
nirodhanissitam   vossaggaparinamim   .pe.   sammasamadhim  bhaveti
vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam
kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikarasampanno  ariyam  atthangikam
maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikarotiti.
   [156] Savatthinidanam . ekadhammo bhikkhave bahupakaro ariyassa
atthangikassa  maggassa  uppadaya  .  katamo  ekadhammo . yadidam
kalyanamittata  .  kalyanamittassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham
ariyam atthangikam maggam bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [157]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu kalyanamitto ariyam atthangikam
maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam bahulikaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam
mohavinayapariyosanam  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  ragavinayapariyosanam
Dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam  .  evam kho bhikkhave bhikkhu
kalyanamitto  ariyam  atthangikam  maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam
bahulikarotiti.
   [158] Savatthinidanam . ekadhammo bhikkhave bahupakaro ariyassa
atthangikassa  maggassa  uppadaya  .  katamo  ekadhammo . yadidam
silasampada .pe.
   [159] Yadidam chandasampada .pe.
   [160] Yadidam attasampada .pe.
   [161] Yadidam ditthisampada .pe.
   [162] Yadidam appamadasampada .pe.
   [163]  Savatthinidanam  .  yadidam  yonisomanasikarasampada .
Yonisomanasikarasampannassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam
atthangikam maggam bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [164]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikarasampanno ariyam
atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam atthangikam maggam bahulikaroti . idha
bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  .pe.  sammasamadhim  bhaveti
ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam  .  evam
kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikarasampanno  ariyam atthangikam maggam
bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikarotiti.
         Ekadhammapeyyalo nitthito.
            Tassuddanam
     kalyanamittam silam ca      chando ca attasampada
     ditthi ca appamado ca     yoniso bhavati sattamam.
           -----------
       Nahantaekadhammapeyyalo 1- atthamo
   [165]  Savatthinidanam  .  naham  bhikkhave  annam ekadhammampi
samanupassami  yena  anuppanno  va  ariyo  atthangiko  maggo
uppajjati  uppanno  va  ariyo  atthangiko maggo bhavanaparipurim
gacchati  .  yathayidam  bhikkhave  kalyanamittata  .  kalyanamittassetam
bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam  atthangikam  maggam  bhavessati
ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [166]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu kalyanamitto ariyam atthangikam
maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam bahulikaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  vivekanissitam .pe. sammasamadhim bhaveti
vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam
kho  bhikkhave  bhikkhu  kalyanamitto  ariyam  atthangikam maggam bhaveti
ariyam atthangikam maggam bahulikarotiti.
   [167]  Savatthinidanam  .  naham  bhikkhave  annam ekadhammampi
samanupassami  yena  anuppanno  va  ariyo  atthangiko  maggo
uppajjati  uppanno  va  ariyo  atthangiko maggo bhavanaparipurim
gacchati. Yathayidam bhikkhave silasampada .pe.
   [168] Yathayidam bhikkhave chandasampada .pe.
   [169] Yathayidam bhikkhave attasampada .pe.
@Footnote: 1 Ma. dutiyaekadhammapeyyalavagga.
   [170] Yathayidam bhikkhave ditthisampada .pe.
   [171] Yathayidam bhikkhave appamadasampada .pe.
   [172] Savatthinidanam . yathayidam bhikkhave yonisomanasikarasampada.
Yonisomanasikarasampannassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam
atthangikam maggam bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [173]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikarasampanno ariyam
atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaroti .
Idha bhikkhave bhikkhu sammaditthim bhaveti vivekanissitam .pe. Sammasamadhim
bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim .
Evam  kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikarasampanno ariyam atthangikam
maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikarotiti.
   [174]  Savatthinidanam  .  naham  bhikkhave  annam ekadhammampi
samanupassami  yena  anuppanno  va  ariyo  atthangiko  maggo
uppajjati  uppanno  va  ariyo  atthangiko maggo bhavanaparipurim
gacchati  .  yathayidam  bhikkhave  kalyanamittata  .  kalyanamittassetam
bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam atthangikam maggam bhavessati ariyam
atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [175]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu kalyanamitto ariyam atthangikam
maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam bahulikaroti . idha bhikkhave
Bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam
mohavinayapariyosanam  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  ragavinayapariyosanam
dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam  .  evam kho bhikkhave bhikkhu
kalyanamitto  ariyam  atthangikam  maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam
bahulikarotiti.
   [176]  Savatthinidanam  .  naham  bhikkhave  annam ekadhammampi
samanupassami  yena  anuppanno  va  ariyo  atthangiko  maggo
uppajjati  uppanno  va  ariyo  atthangiko maggo bhavanaparipurim
gacchati. Yathayidam bhikkhave silasampada .pe.
   [177] Yathayidam bhikkhave chandasampada .pe.
   [178] Yathayidam bhikkhave attasampada .pe.
   [179] Yathayidam bhikkhave ditthisampada .pe.
   [180] Yathayidam bhikkhave appamadasampada .pe.
   [181]   Yathayidam   bhikkhave   yonisomanasikarasampada  .
Yonisomanasikarasampannassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam
atthangikam maggam bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [182]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikarasampanno ariyam
atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam atthangikam maggam bahulikaroti . idha
bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  ragavinayapariyosanam dosavinaya-
pariyosanam   mohavinayapariyosanam  .pe.  sammasamadhim  bhaveti
Ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam  .  evam
kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikarasampanno  ariyam atthangikam maggam
bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikarotiti.
       Nahantaekadhammapeyyalo samatto.
            Tassuddanam
     kalyanamittam silanca     chando ca attasampada
     ditthi ca appamado ca     yoniso bhavati sattamam.
           ------------
         Gangapeyyalo 1- navamo
   [183] Savatthinidanam . Seyyathapi bhikkhave ganga nadi pacinaninna
pacinapona  pacinapabbhara  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu  ariyam
atthangikam  maggam  bhavento  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharo.
   [184] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam   atthangikam   maggam  bahulikaronto  nibbananinno  hoti
nibbanapono  nibbanapabbharo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammaditthim
bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim
.pe.  sammasamadhim  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .  evam kho bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam
bhavento  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaronto  nibbananinno
hoti nibbanapono nibbanapabbharoti.
   [185]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave  yamuna nadi
pacinaninna pacinapona pacinapabbhara evameva kho bhikkhave .pe.
   [186]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave aciravati nadi
pacinaninna pacinapona pacinapabbhara evameva kho bhikkhave .pe.
   [187]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave  sarabhu  nadi
pacinaninna pacinapona pacinapabbhara evameva kho bhikkhave .pe.
@Footnote: 1 Ma. gangapeyyalavagga.
   [188] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave mahi nadi pacinaninna
pacinapona pacinapabbhara. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [189] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave ya kacima 1-
mahanadiyo . seyyathidam . ganga yamuna aciravati sarabhu mahi sabba
ta  pacinaninna  pacinapona  pacinapabbhara  .  evameva  kho
bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam maggam
bahulikaronto nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharo.
   [190] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam maggam bahulikaronto nibbananinno hoti nibbanapono
nibbanapabbharo . idha bhikkhave bhikkhu sammaditthim bhaveti vivekanissitam
viraganissitam  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  vivekanissitam viraganissitam
nirodhanissitam vossaggaparinamim . evam kho bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam
maggam  bhavento  ariyam  atthangikam maggam bahulikaronto nibbananinno
hoti nibbanapono nibbanapabbharoti.
   [191] Savatthinidanam . Seyyathapi bhikkhave ganga nadi samuddaninna
samuddapona  samuddapabbhara  .  evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyam
atthangikam  maggam  bhavento  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharo.
   [192] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
@Footnote: 1 Yu. kaci. evamuparipi.
Ariyam   atthangikam   maggam  bahulikaronto  nibbananinno  hoti
nibbanapono  nibbanapabbharo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammaditthim
bhaveti  vivekanissitam  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  kho bhikkhave
bhikkhu  ariyam  atthangikam  maggam  bhavento  ariyam  atthangikam  maggam
bahulikaronto     nibbananinno    hoti    nibbanapono
nibbanapabbharoti.
   [193]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave  yamuna nadi
samuddaninna   samuddapona   samuddapabbhara   .   evameva
kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [194]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave aciravati nadi
samuddaninna  samuddapona  samuddapabbhara  .  evameva  kho
bhikkhave bhikkhu .pe.
   [195] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave sarabhu nadi samuddaninna
samuddapona samuddapabbhara. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [196] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave mahi nadi samuddaninna
samuddapona samuddapabbhara. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [197]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave ya kacima
mahanadiyo . seyyathidam . ganga yamuna aciravati sarabhu mahi sabba
ta  samuddaninna  samuddapona  samuddapabbhara  .  evameva  kho
bhikkhave  bhikkhu  ariyam  atthangikam  maggam  bhavento ariyam atthangikam
Maggam   bahulikaronto   nibbananinno   hoti   nibbanapono
nibbanapabbharo.
   [198] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam maggam bahulikaronto nibbananinno hoti nibbanapono
nibbanapabbharo . idha bhikkhave bhikkhu sammaditthim bhaveti vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .pe.  sammasamadhim
bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim .
Evam kho bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam
maggam   bahulikaronto   nibbananinno   hoti   nibbanapono
nibbanapabbharoti.
   Gangapeyyalavaram sankhepena likhitam peyyale vittharetabbam.
           Tassuddanam
   cha pacinato ninna         cha ninna [1]- samuddato
   dve 2- dhamma dasa honti   vaggo 3- tena pavuccatiti.
   Gangapeyyali pacinaninnavacanamaggi vivekanissitadvadasaki pathamaki.
         ---------------
   [199] Savatthinidanam . Seyyathapi bhikkhave ganga nadi pacinaninna
pacinapona  pacinapabbhara  .  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
ariyam  atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam maggam bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca. 2 Ma. Yu. ete dve cha dvadasa honti. 3 Yu. peyyali tena
@vuccatiti.
   [200] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam   atthangikam   maggam  bahulikaronto  nibbananinno  hoti
nibbanapono  nibbanapabbharo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammaditthim
bhaveti  ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam
.pe.  sammasamadhim  bhaveti  ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam
mohavinayapariyosanam . evam kho bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam
bhavento  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaronto  nibbananinno
hoti nibbanapono nibbanapabbharoti.
   [201]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave  yamuna nadi
pacinaninna  pacinapona  pacinapabbhara  .  evameva  kho
bhikkhave bhikkhu .pe.
   [202]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave aciravati nadi
pacinaninna  pacinapona  pacinapabbhara  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu .pe.
   [203] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave sarabhu nadi pacinaninna
pacinapona pacinapabbhara. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [204] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave mahi nadi pacinaninna
pacinapona pacinapabbhara. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [205]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave ya kacima
mahanadiyo . seyyathidam . ganga yamuna aciravati sarabhu mahi sabba
Ta  pacinaninna  pacinapona  pacinapabbhara  .  evameva  kho
bhikkhave bhikkhu .pe.
   [206] Savatthinidanam . Seyyathapi bhikkhave ganga nadi samuddaninna
samuddapona  samuddapabbhara  .  evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyam
atthangikam  maggam  bhavento  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharo.
   [207] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam   atthangikam   maggam  bahulikaronto  nibbananinno  hoti
nibbanapono  nibbanapabbharo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammaditthim
bhaveti  ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam
.pe.  sammasamadhim  bhaveti  ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam
mohavinayapariyosanam  .  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu ariyam atthangikam
maggam   bhavento   ariyam   atthangikam   maggam  bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharoti.
   [208] Savatthinidanam . Seyyathapi bhikkhave yamuna nadi samuddaninna
samuddapona samuddapabbhara. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [209]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave aciravati nadi
samuddaninna   samuddapona   samuddapabbhara   .   evameva
kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [210] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave sarabhu nadi samuddaninna
samuddapona samuddapabbhara. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [211] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave mahi nadi samuddaninna
samuddapona samuddapabbhara. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [212]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave ya kacima
mahanadiyo . seyyathidam . ganga yamuna aciravati sarabhu mahi sabba
ta  samuddaninna  samuddapona  samuddapabbhara  .  evameva  kho
bhikkhave  bhikkhu  ariyam  atthangikam  maggam  bhavento ariyam atthangikam
maggam   bahulikaronto   nibbananinno   hoti   nibbanapono
nibbanapabbharo.
   [213] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam   atthangikam   maggam  bahulikaronto  nibbananinno  hoti
nibbanapono  nibbanapabbharo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu sammaditthim
bhaveti  ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam
.pe.  sammasamadhim  bhaveti  ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam
mohavinayapariyosanam . evam kho bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam
bhavento  ariyam  atthangikam  maggam bahulikaronto nibbananinno hoti
nibbanapono   nibbanapabbharoti  .  ragavinayadvadasaki  dutiyaki
samuddaninnanti.
   [214] Savatthinidanam . Seyyathapi bhikkhave ganga nadi pacinaninna
pacinapona  pacinapabbhara  .  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
Ariyam  atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam maggam bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharo.
   [215] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam maggam bahulikaronto nibbananinno hoti nibbanapono
nibbanapabbharo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti
amatogadham  amataparayanam  amatapariyosanam  .pe.  sammasamadhim bhaveti
amatogadham  amataparayanam  amatapariyosanam  . evam kho bhikkhave bhikkhu
ariyam  atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam maggam bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharoti.
   [216] Savatthinidanam . Seyyathapi bhikkhave yamuna nadi pacinaninna
pacinapona pacinapabbhara. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [217]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave aciravati nadi
pacinaninna  pacinapona  pacinapabbhara  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu .pe.
   [218] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave sarabhu nadi pacinaninna
pacinapona pacinapabbhara. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [219] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave mahi nadi pacinaninna
pacinapona pacinapabbhara. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [220] Savatthinidanam. Seyyathapi bhikkhave ya kacima mahanadiyo.
Seyyathidam  .  ganga  yamuna  aciravati  sarabhu  mahi  sabba  ta
Pacinaninna  pacinapona  pacinapabbhara  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu .pe.
   [221]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave  ganga nadi
samuddaninna samuddapona samuddapabbhara . evameva kho bhikkhave bhikkhu
ariyam  atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam maggam bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharo.
   [222] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam maggam bahulikaronto nibbananinno hoti nibbanapono
nibbanapabbharo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti
amatogadham  amataparayanam  amatapariyosanam  .pe.  sammasamadhim bhaveti
amatogadham  amataparayanam  amatapariyosanam  . evam kho bhikkhave bhikkhu
ariyam  atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam maggam bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharoti.
   [223]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave  yamuna nadi
samuddaninna samuddapona samuddapabbhara. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [224]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave aciravati nadi
samuddaninna samuddapona samuddapabbhara. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [225]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave  sarabhu  nadi
samuddaninna samuddapona samuddapabbhara. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [226] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave mahi nadi samuddaninna
Samuddapona samuddapabbhara. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [227] Savatthinidanam. Seyyathapi bhikkhave ya kacima mahanadiyo.
Seyyathidam  .  ganga  yamuna  aciravati  sarabhu  mahi  sabba  ta
samuddaninna  samuddapona  samuddapabbhara  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  ariyam  atthangikam  maggam  bhavento  ariyam  atthangikam  maggam
bahulikaronto nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharo.
   [228] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam maggam bahulikaronto nibbananinno hoti nibbanapono
nibbanapabbharo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti
amatogadham  amataparayanam  amatapariyosanam  .pe.  sammasamadhim bhaveti
amatogadham  amataparayanam  amatapariyosanam  . evam kho bhikkhave bhikkhu
ariyam  atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam maggam bahulikaronto
nibbananinno  hoti  nibbanapono  nibbanapabbharoti  .  amatogadham
dvadasaki tatiyaki.
   [229] Savatthinidanam . Seyyathapi bhikkhave ganga nadi pacinaninna
pacinapona  pacinapabbhara  .  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
ariyam  atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam maggam bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharo.
   [230] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam maggam bahulikaronto nibbananinno hoti nibbanapono
Nibbanapabbharo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti
nibbananinnam   nibbanaponam  nibbanapabbharam  .pe.  sammasamadhim
bhaveti nibbananinnam nibbanaponam nibbanapabbharam . evam kho bhikkhave
bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam maggam bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharoti.
   [231] Savatthinidanam . Seyyathapi bhikkhave yamuna nadi pacinaninna
pacinapona pacinapabbhara. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [232] Savatthinidanam. Seyyathapi bhikkhave aciravati nadi pacinaninna
pacinapona pacinapabbhara. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [233] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave sarabhu nadi pacinaninna
pacinapona pacinapabbhara. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [234] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave mahi nadi pacinaninna
pacinapona pacinapabbhara. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [235] Savatthinidanam. Seyyathapi bhikkhave ya kacima mahanadiyo.
Seyyathidam  .  ganga  yamuna  aciravati  sarabhu  mahi  sabba  ta
pacinaninna  pacinapona  pacinapabbhara  . evameva kho bhikkhave
bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam maggam bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharo.
   [236] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam maggam bahulikaronto nibbananinno hoti nibbanapono
Nibbanapabbharo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti
nibbananinnam   nibbanaponam  nibbanapabbharam  .pe.  sammasamadhim
bhaveti  nibbananinnam  nibbanaponam  nibbanapabbharam . evameva kho
bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam maggam
bahulikaronto nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharoti.
   [237] Savatthinidanam . Seyyathapi bhikkhave ganga nadi samuddaninna
samuddapona  samuddapabbhara  .  evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyam
atthangikam  maggam  bhavento  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharo.
   [238] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam maggam bahulikaronto nibbananinno hoti nibbanapono
nibbanapabbharo . idha bhikkhave bhikkhu sammaditthim bhaveti nibbananinnam
nibbanaponam  nibbanapabbharam  .pe. sammasamadhim bhaveti nibbananinnam
nibbanaponam nibbanapabbharam . evam kho bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam
maggam  bhavento  ariyam  atthangikam maggam bahulikaronto nibbananinno
hoti nibbanapono nibbanapabbharoti.
   [239]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave  yamuna nadi
samuddaninna   samuddapona   samuddapabbhara   .   evameva
kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [240]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave aciravati nadi
samuddaninna   samuddapona   samuddapabbhara   .   evameva
kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [241] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave sarabhu nadi samuddaninna
samuddapona samuddapabbhara. Evameva kho bhikkhave bhikkhu .pe.
   [242] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave mahi nadi samuddaninna
samuddapona samuddapabbhara. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [243]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave ya kacima
mahanadiyo  .  seyyathidam  .  ganga  yamuna  aciravati sarabhu mahi
sabba   ta   samuddaninna  samuddapona  samuddapabbhara  .
Evameva  kho bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento ariyam
atthangikam  maggam  bahulikaronto  nibbananinno  hoti  nibbanapono
nibbanapabbharo.
   [244] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam maggam bahulikaronto nibbananinno hoti nibbanapono
nibbanapabbharo . idha bhikkhave bhikkhu sammaditthim bhaveti nibbananinnam
nibbanaponam  nibbanapabbharam  .pe. sammasamadhim bhaveti nibbananinnam
nibbanaponam nibbanapabbharam . evam kho bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam
maggam  bhavento  ariyam  atthangikam maggam bahulikaronto nibbananinno
hoti nibbanapono nibbanapabbharoti.
           Gangapeyyali.
            Tassuddanam
     cha pacinato ninna          cha ninna ca samuddato
     ete dve cha dvadasa honti    vaggo tena pavuccatiti
nibbananinnam 1- dvadasaki catutthaki chadvanavaki.
          ----------------
@Footnote: 1 Yu. nibbananinno ... chatthanavaki.
          Appamadavaggo dasamo
   [245]  Savatthinidanam . yavata bhikkhave satta apada va
dvipada  va  catuppada  va  bahuppada  va rupino va arupino
va  sannino  va  asannino  va  nevasanninasannino  va
tathagato  tesam  aggamakkhayati  araham  sammasambuddho  . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusala dhamma sabbe te appamadamulaka
appamadasamosarana  appamado  tesam  dhammanam  aggamakkhayati .
Appamattassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam  atthangikam maggam
bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [246]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyam atthangikam
maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam bahulikaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim   .pe.   sammasamadhim   bhaveti  vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam vossaggaparinamim . evam 1- kho bhikkhave
bhikkhu  appamatto  ariyam  atthangakam  maggam  bhaveti ariyam atthangikam
maggam bahulikarotiti. (upari tinnam suttanam vittharetabbam).
   [247]  Savatthinidanam . yavata bhikkhave satta apada va
dvipada  va  catuppada  va  bahuppada  va rupino va arupino
va  sannino  va  asannino  va  nevasanninasannino  va
@Footnote: 1 Yu. evameva kho.
Tathagato  tesam  aggamakkhayati  araham  sammasambuddho  . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusala dhamma sabbe te appamadamulaka
appamadasamosarana  appamado  tesam  dhammanam  aggamakkhayati .
Appamattassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam  atthangikam maggam
bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [248]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyam atthangikam
maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam bahulikaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam
mohavinayapariyosanam  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  ragavinayapariyosanam
dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam  .  evam kho bhikkhave bhikkhu
appamatto  ariyam  atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam atthangikam maggam
bahulikaroti.
   [249]  Savatthinidanam . yavata bhikkhave satta apada va
dvipada  va  catuppada  va  bahuppada  va rupino va arupino
va  sannino  va  asannino  va  nevasanninasannino  va
tathagato  tesam  aggamakkhayati  araham  sammasambuddho  . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusala dhamma sabbe te appamadamulaka
appamadasamosarana  appamado  tesam  dhammanam  aggamakkhayati .
Appamattassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam  atthangikam
maggam bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [250]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyam atthangikam
maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti . idha bhikkhave bhikkhu
sammaditthim  bhaveti  amatogadham  amataparayanam  amatapariyosanam  .pe.
Sammasamadhim  bhaveti  amatogadham  amataparayanam  amatapariyosanam .
Evam  kho  bhikkhave bhikkhu appamatto ariyam atthangikam maggam bhaveti
ariyam atthangikam maggam bahulikarotiti.
   [251]  Savatthinidanam . yavata bhikkhave satta apada va
dvipada  va  catuppada  va  bahuppada  va rupino va arupino
va  sannino  va  asannino  va  nevasanninasannino  va
tathagato  tesam  aggamakkhayati  araham  sammasambuddho  . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusala dhamma sabbe te appamadamulaka
appamadasamosarana  appamado  tesam  dhammanam  aggamakkhayati .
Appamattassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam  atthangikam maggam
bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [252]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyam atthangikam
maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti . idha bhikkhave bhikkhu
sammaditthim   bhaveti  nibbananinnam  nibbanaponam  nibbanapabbharam
.pe. sammasamadhim bhaveti nibbananinnam nibbanaponam nibbanapabbharam.
Evam kho bhikkhave bhikkhu appamatto ariyam atthangikam maggam bhaveti ariyam
atthangikam maggam bahulikarotiti.
   [253]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave yani kanici
jangalanam  pananam  padajatani  sabbani  tani  hatthipade samodhanam
gacchanti  hatthipadam  tesam  aggamakkhayati  yadidam  mahantattena .
Evameva kho bhikkhave ye keci kusala dhamma sabbe te appamadamulaka
appamadasamosarana  appamado  tesam  dhammanam  aggamakkhayati .
Appamattassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam  atthangikam maggam
bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [254]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyam atthangikam
maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam bahulikaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim   .pe.   sammasamadhim   bhaveti  vivekanissitam
viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim . evam kho bhikkhave bhikkhu
appamatto  ariyam  atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam atthangikam maggam
bahulikarotiti.
   [255]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave  kutagarassa
ya  kaci gopanasiyo sabba ta kutangama kutaninna kutasamosarana
kutam  tasam  aggamakkhayati  .  evameva  kho  bhikkhave  .pe.
(yatha hetthimasuttantam evam vittharetabbam).
   [256] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave ye keci mulagandha
kotthanusariyam tesam aggamakkhayati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [257] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave ye keci saragandha
lohitacandanam tesam aggamakkhayati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [258] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave ye keci pupphagandha
vassikam tesam aggamakkhayati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [259] Savatthinidanam . Seyyathapi bhikkhave ye keci kuttharajano
sabbe  te  ranno  cakkavattino  anuyanta  bhavanti  raja
tesam cakkavatti aggamakkhayati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [260] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave ya kaci tarakarupanam
pabha  sabba  ta  candimapabhaya  kalam nagghanti solasim candappabha
tasam aggamakkhayati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [261] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave saradasamaye viddhe
vigatavalahake  deve adicco nabham abbhussakkamano sabbam akasagatam
tamagatam  abhivihacca  bhasate  ca tapate ca virocati ca . evameva
kho bhikkhave .pe.
   [262]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave yani kanici
tantavutanam  vatthanam  vasikavattham  tesam  aggamakkhayati . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusala dhamma sabbe te appamadamulaka
appamadasamosarana  appamado  tesam  dhammanam  aggamakkhayati .
Appamattassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam  atthangikam maggam
bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [263]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyam atthangikam
maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam bahulikaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim   .pe.   sammasamadhim   bhaveti  vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  kho bhikkhave
bhikkhu  appamatto  ariyam  atthangikam  maggam  bhaveti ariyam atthangikam
maggam bahulikarotiti.
         Appamadavaggo samatto.
            Tassuddanam
     tathagatam padam kutam        mulam sarena 1- vassikam
     raja candimasuriya ca    vatthena dasamam padam.
       (yadapi tathagatam tadapi vittharetabbam).
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ... saro ca ....
         Balakaraniyavaggo ekadasamo
   [264] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave ye keci balakaraniya
kammanta  kayiranti  1- sabbe te pathavim nissaya pathaviyam patitthaya
evamete  balakaraniya  kammanta kayiranti . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  silam  nissaya  sile patitthaya ariyam atthangikam maggam bhaveti
ariyam atthangikam maggam bahulikaroti.
   [265]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu silam nissaya sile patitthaya
ariyam  atthangikam  maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  vivekanissitam viraganissitam
nirodhanissitam  vosaggaparinamim  .pe. sammasamadhim bhaveti vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  kho bhikkhave
bhikkhu  silam  nissaya  sile patitthaya arayam atthangikam maggam bhaveti
ariyam     atthangikam     maggam    bahulikarotiti    .
(paragangapeyyali vanniyato paripunnasuttanti vittharamaggi 2-).
   [266] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave ye keci balakaraniya
kammanta  kayiranti  sabbe  te  pathavim  nissaya  pathaviyam patitthaya
evamete  balakaraniya  kammanta kayiranti . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  silam  nissaya  sile patitthaya ariyam atthangikam maggam bhaveti
ariyam atthangikam maggam bahulikaroti.
@Footnote: 1 Ma. kariyanti. evamupari. 2 Ma. Yu. vittharamaggi.
   [267]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu silam nissaya sile patitthaya
ariyam  atthangikam  maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  ragavinayapariyosanam
dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam  .pe.  sammasamadhim  bhaveti
ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam  .  evam
kho  bhikkhave  bhikkhu  silam  nissaya sile patitthaya ariyam atthangikam
maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikarotiti.
   [268] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave ye keci balakaraniya
kammanta  kayiranti  sabbe  te  pathavim  nissaya  pathaviyam patitthaya
evamete  balakaraniya  kammanta kayiranti . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  silam  nissaya  sile patitthaya ariyam atthangikam maggam bhaveti
ariyam atthangikam maggam bahulikaroti.
   [269]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu silam nissaya sile patitthaya
ariyam  atthangikam  maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  amatogadham  amataparayanam
amatapariyosanam  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  amatogadham amataparayanam
amatapariyosanam . evam kho bhikkhave bhikkhu silam nissaya sile patitthaya
ariyam atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikarotiti.
   [270] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave ye keci balakaraniya
Kammanta  kayiranti  sabbe  te  pathavim  nissaya  pathaviyam patitthaya
evamete  balakaraniya  kammanta kayiranti . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  silam  nissaya  sile patitthaya ariyam atthangikam maggam bhaveti
ariyam atthangikam maggam bahulikaroti.
   [271]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu silam nissaya sile patitthaya
ariyam  atthangikam  maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  nibbananinnam nibbanaponam
nibbanapabbharam   .pe.   sammasamadhim   bhaveti   nibbananinnam
nibbanaponam nibbanapabbharam . evam kho bhikkhave bhikkhu silam nissaya
sile  patitthaya  ariyam  atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam atthangikam
maggam bahulikarotiti.
   [272]  Savatthinidanam  .  seyyathapi  bhikkhave ye kecime
bijagamabhutagama  vuddhim  virulhim vepullam apajjanti sabbe te pathavim
nissaya  pathaviyam  patitthaya  evamete bijagamabhutagama vuddhim virulhim
vepullam  apajjanti  .  evameva kho bhikkhave bhikkhu silam nissaya
sile  patitthaya  ariyam  atthangikam  maggam bhavento ariyam atthangikam
maggam bahulikaronto vuddhim virulhim vepullam papunati dhammesu.
   [273]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu silam nissaya sile patitthaya
ariyam  atthangikam  maggam  bhavento  ariyam  atthangikam  maggam
bahulikaronto  vuddhim  virulhim  vepullam  papunati  dhammesu  . idha
Bhikkhave bhikkhu sammaditthim bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam
vossaggaparinamim   .pe.   sammasamadhim   bhaveti  vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  kho bhikkhave
bhikkhu  silam nissaya sile patitthaya ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam  maggam bahulikaronto vuddhim virulhim vepullam papunati
dhammesuti.
   [274] Savatthinidanam . seyyathapi himavantam bhikkhave pabbatarajam
nissaya  naga  kayam  vaddhenti  balam  gahenti te tattha kayam
vaddhetva balam gahetva kusubbhe 1- otaranti kusubbhe otaritva
mahasobbhe  otaranti  mahasobbhe  otaritva  kunnadiyo otaranti
kunnadiyo  otaritva  mahanadiyo  otaranti  mahanadiyo  otaritva
mahasamuddasagaram  2-  otaranti  te  tattha  mahantattam  vepullattam
apajjanti  kayena  .  evameva kho bhikkhave bhikkhu silam nissaya
sile  patitthaya  ariyam  atthangikam  maggam bhavento ariyam atthangikam
maggam bahulikaronto mahantattam 3- vepullattam papunati dhammesu.
   [275] Kathanca bhikkhave bhikkhu silam nissaya sile patitthaya ariyam
atthangikam  maggam  bhavento  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaronto
mahantattam  vepullattam  papunati  dhammesu  .  idha  bhikkhave bhikkhu
sammaditthim   bhaveti   vivekanissitam   viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .pe. sammasamadhim bhaveti vivekanissitam viraganissitam
@Footnote: 1 Ma. kusobbhe. 2 Ma. mahasamuddam. Yu. mahasamuddam sagaram. 3 Yu. mahantatam
@vepullatam. evamupari.
Nirodhanissitam vossaggaparinamim . evam kho bhikkhave bhikkhu silam nissaya
sile  patitthaya  ariyam  atthangikam  maggam bhavento ariyam atthangikam
maggam bahulikaronto mahantattam vepullattam papunati dhammesuti.
   [276] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave rukkho pacinaninno
pacinapono  pacinapabbharo  so  mulacchinde  1- kate papatessati
yena [2]- ninno yena pono yena pabbharoti. Evameva kho bhikkhave
bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam maggam bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharo.
   [277] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam maggam bahulikaronto nibbananinno hoti nibbanapono
nibbanapabbharo . idha bhikkhave bhikkhu sammaditthim bhaveti vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .pe.  sammasamadhim
bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim .
Evam kho bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam
maggam   bahulikaronto   nibbananinno   hoti   nibbanapono
nibbanapabbharoti.
   [278]  Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave kumbho nikkujjo
vamateva  udakam  no  paccavamati evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyam
atthangikam  maggam  bhavento  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaronto
@Footnote: 1 Ma. mulacchinno katamena papateyyati. Yu. mule chinno katamena papatena papateyyati.
@2 Ma. Yu. bhante.
Vamateva papake akusale dhamme no paccavamati.
   [279] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaronto  vamateva  papake  akusale
dhamme  no  paccavamati  . idha bhikkhave bhikkhu sammaditthim bhaveti
vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .pe.
Sammasamadhim   bhaveti   vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .  evam kho bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam
bhavento  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaronto  vamateva papake
akusale dhamme no paccavamatiti.
   [280]  Savatthinidanam  .  seyyathapi bhikkhave salisukam va
yavasukam  va  sammapanihitam  hatthena va padena va akkantam hattham
va  padam  va bhindissati 1- lohitam va uppadessatiti thanametam
vijjati  .  tam  kissa hetu . sammapanihitatta bhikkhave sukassa .
Evameva  kho  bhikkhave bhikkhu sammapanihitaya ditthiya sammapanihitaya
maggabhavanaya  avijjam  bhindissati  vijjam  uppadessati  nibbanam
sacchikarissatiti thanametam vijjati . tam kissa hetu . sammapanihitatta
bhikkhave ditthiya.
   [281] Kathanca bhikkhave bhikkhu sammapanihitaya ditthiya sammapanihitaya
maggabhavanaya   avijjam   bhindati   vijjam  uppadeti  nibbanam
sacchikaroti  .  idha  bhikkhave bhikkhu sammaditthim bhaveti vivekanissitam
@Footnote: 1 Po. checchati. Yu. chijjati. evamupari.
Viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .pe.  sammasamadhim
bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim .
Evam  kho  bhikkhave  bhikkhu  sammapanihitaya  ditthiya sammapanihitaya
maggabhavanaya avijjam bhindati vijjam uppadeti nibbanam sacchikarotiti.
   [282]  Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave akase vividha
vata  vayanti  puratthimapi  vata  vayanti  pacchimapi  vata
vayanti  uttarapi  vata  vayanti  dakkhinapi  vata  vayanti
sarajapi  vata  vayanti  arajapi  vata  vayanti sitapi vata
vayanti  unhapi  vata  vayanti  parittapi  vata  vayanti
adhimattapi  vata vayanti . evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyam
atthangikam  maggam  bhavayato  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaroto
cattaropi   satipatthana   bhavanaparipurim  gacchanti  cattaropi
sammappadhana   bhavanaparipurim  gacchanti  cattaropi  iddhipada
bhavanaparipurim  gacchanti  pancapi  indriyani  bhavanaparipurim gacchanti
pancapi   balani  bhavanaparipurim  gacchanti  sattapi  bojjhanga
bhavanaparipurim gacchanti.
   [283] Kathanca bhikkhave bhikkhuno ariyam atthangikam maggam bhavayato ariyam
atthangikam  maggam  bahulikaroto  cattaropi satipatthana bhavanaparipurim
gacchanti   cattaropi   sammappadhana   bhavanaparipurim  gacchanti
cattaropi  iddhipada  bhavanaparipurim  gacchanti  pancapi  indriyani
Bhavanaparipurim  gacchanti  pancapi  balani  bhavanaparipurim  gacchanti
sattapi  bojjhanga  bhavanaparipurim  gacchanti  . idha bhikkhave bhikkhu
sammaditthim  bhaveti  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  kho bhikkhave
bhikkhuno  ariyam  atthangikam  maggam  bhavayato  ariyam  atthangikam maggam
bahulikaroto   cattaropi  satipatthana  bhavanaparipurim  gacchanti
cattaropi   sammappadhana  bhavanaparipurim  gacchanti  cattaropi
iddhipada   bhavanaparipurim   gacchanti   pancapi   indriyani
bhavanaparipurim   gacchanti   pancapi   balani   bhavanaparipurim
gacchanti sattapi bojjhanga bhavanaparipurim gacchantiti.
   [284]  Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave gimhanam pacchime
mase uhatam rajojallam tamenam maha akalamegho thanaso antaradhapeti
vupasameti . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaronto  uppannuppanne  papake
akusale dhamme thanaso antaradhapeti vupasameti.
   [285] Kathanca [1]- bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaronto  uppannuppanne  papake
akusale dhamme thanaso antaradhapeti vupasameti . idha bhikkhave bhikkhu
sammaditthim  bhaveti  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  vivekanissitam
@Footnote: 1 Yu. pana.
Viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  kho bhikkhave
bhikkhu  ariyam  atthangikam  maggam  bhavento  ariyam  atthangikam  maggam
bahulikaronto  uppannuppanne  papake  akusale  dhamme  thanaso
antaradhapeti vupasametiti.
   [286] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave uppannam mahamegham
tamenam  mahavato  antarayeva antaradhapeti vupasameti . evameva
kho  bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento ariyam atthangikam
maggam bahulikaronto uppannuppanne papake akusale dhamme antarayeva 1-
antaradhapeti vupasameti.
   [287] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam magagam bhavento
ariyam  atthangikam  maggam bahulikaronto uppannuppanne papake akusale
dhamme  antarayeva  antaradhapeti  vupasameti . idha bhikkhave bhikkhu
sammaditthim  bhaveti  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  kho bhikkhave
bhikkhu  ariyam  atthangikam  maggam  bhavento  ariyam  atthangikam  maggam
bahulikaronto  uppannuppanne  papake  akusale dhamme thanaso 2-
antarayeva antaradhapeti vupasametiti.
   [288] Savatthinidanam . seyyathapi bhikkhave samuddikaya navaya
vettabandhanabandhaya  cha  masani  udake pariyadaya hemantikena thalam
ukkhittaya  vatatapaparetani  bandhanani  tani  pavussakena meghena
@Footnote: 1 Po. thanaso. evamupari. 2 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Abhippavutthani  appakasireneva  patippassambhanti  putikani  bhavanti .
Evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyam atthangikam maggam bhavayato ariyam
atthangikam   maggam   bahulikaroto   appakasireneva   sannojanani
patippassambhanti putikani bhavanti.
   [289] Kathanca bhikkhave bhikkhuno ariyam atthangikam maggam bhavayato
ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaroto  appakasireneva  sannojanani
patippassambhanti  putikani  bhavanti  .  idha bhikkhave bhikkhu sammaditthim
bhaveti  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam
nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam kho bhikkhave bhikkhuno ariyam
atthangikam  maggam  bhavayato  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaroto
appakasireneva sannojanani patippassambhanti putikani bhavantiti.
   [290]  Savatthinidanam  .  seyyathapi bhikkhave agantukagaram
tattha  puratthimayapi  disaya  agantva  vasam  kappenti pacchimayapi
disaya  agantva  vasam  kappenti  uttarayapi  disaya agantva
vasam  kappenti  dakkhinayapi  disaya  agantva  vasam  kappenti
khattiyapi  agantva  vasam  kappenti  brahmanapi  agantva
vasam  kappenti  vessapi  agantva  vasam  kappenti  suddapi
agantva  vasam  kappenti  . evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyam
atthangikam  maggam  bhavento  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaronto
ye  dhamma  abhinna  parinneyya  te dhamma abhinna parijanati
Ye  dhamma  abhinna  pahatabba  te  dhamme  abhinna  pajahati
ye  dhamma  abhinna  sacchikatabba te dhamme abhinna sacchikaroti
ye dhamma abhinna bhavetabba te dhamme abhinna bhaveti.
   [291]  Katame  ca  bhikkhave dhamma abhinna parinneyya .
Pancupadanakkhandhatissa  vacaniyam  .  katame  panca  . seyyathidam .
Rupupadanakkhandho  .pe.  vinnanupadanakkhandho  .  ime  bhikkhave
dhamma abhinna parinneyya.
   [292]  Katame  ca  bhikkhave  dhamma abhinna pahatabba .
Avijja  ca  bhavatanha  ca  .  ime  bhikkhave  dhamma  abhinna
pahatabba.
   [293]  Katame  ca bhikkhave dhamma abhinna sacchikatabba .
Vijja ca vimutti ca. Ime bhikkhave dhamma abhinna sacchikatabba.
   [294] Katame ca bhikkhave dhamma abhinna bhavetabba. Samatho
ca vipassana ca. Ime bhikkhave dhamma abhinna bhavetabba.
   [295] Kathanca bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhavento
ariyam  atthangikam maggam bahulikaronto ye dhamma abhinna parinneyya
te  dhamme  abhinna  parijanati  .pe.  ye  dhamma  abhinna
bhavetabba  te  dhamme  abhinna  bhaveti . idha bhikkhave bhikkhu
sammaditthim  bhaveti  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  kho bhikkhave
Bhikkhu  ariyam  atthangikam  maggam  bhavento  ariyam  atthangikam  maggam
bahulikaronto  ye  dhamma  abhinna  parinneyya  te  dhamme
abhinna  parijanati  ye  dhamma  abhinna  pahatabba  te
dhamme  abhinna  pajahati  ye  dhamma  abhinna  sacchikatabba
te  dhamme  abhinna  sacchikaroti  ye dhamma abhinna bhavetabba
te dhamme abhinna bhavetiti.
   [296] Seyyathapi bhikkhave ganga nadi pacinaninna pacinapona
pacinapabbhara  atha  mahajanakayo  agaccheyya kuddalapitakam adaya
mayam imam gangam nadim pacchaninnam karissama pacchaponam pacchapabbharanti.
Tam  kimmannatha  bhikkhave  api  nu so 1- mahajanakayo gangam nadim
pacchaninnam  kareyya  pacchaponam  pacchapabbharanti  .  no  hetam
bhante  .  tam  kissa  hetu  .  ganga bhante nadi pacinaninna
pacinapona  pacinapabbhara  sa  na  sukara  pacchaninnam  katum
pacchaponam  pacchapabbharam  yava  deva  pana  so  mahajanakayo
kilamathassa  vighatassa  bhagi assati . evameva kho bhikkhave bhikkhu
ariyam  atthangikam  maggam  bhaventam ariyam atthangikam maggam bahulikarontam
rajano  va  rajamahamatta  va  mitta  va  amacca  va
natisalohita  va  bhogehi  abhihatthum  pavareyyum  ehambho purisa
kinte  ime  kasava  anudahanti  kim  mundo kapalamanussiyam carasi
ehi  hinayavattitva  bhoge  ca bhunjassu punnani ca karohiti .
@Footnote: 1 Po. kho. 2 Ma. Yu. kapalamanusam.
So  vata  bhikkhave  bhikkhu  ariyam  atthangikam maggam bhavento ariyam
atthangikam  maggam  bahulikaronto  sikkham  paccakkhaya  hinayavattissatiti
netam  thanam  vijjati . tam kissa hetu . yanhi tam bhikkhave cittam
digharattam   vivekaninnam   vivekaponam   vivekapabbharam   tam  vata
hinayavattissatiti netam thanam vijjati.
   [297]  Kathanca  bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam bhaveti
ariyam  atthangikam  maggam bahulikaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammaditthim
bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim
.pe.  sammasamadhim  bhaveti  vivekanissitam  niraganissitam nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .  evam kho bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam
bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikarotiti  . (yadapi balakaraniyam
tadapi vittharetabbam).
          Balakaraniyavaggo samatto.
            Tassuddanam
     balam bijanca nago ca     rukkho kumbhena sukiya
     akasena ca dve megha   nava agantuka naditi.
         Esanavaggo dvadasamo
   [298] Savatthinidanam . tisso ima bhikkhave esana. Katama
tisso . kamesana bhavesana brahmacariyesana . ima kho bhikkhave
tisso esana.
   [299] Imasam kho bhikkhave tissannam esananam abhinnaya ariyo
atthangiko maggo bhavetabbo . katamo ariyo atthangiko maggo.
Idha bhikkhave bhikkhu sammaditthim bhaveti vivekanissitam .pe. Sammasamadhim
bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim .
Imasam  kho  bhikkhave  tissannam  esananam  abhinnaya  ayam  ariyo
atthangiko maggo bhavetabboti.
   [300] Savatthinidanam . tisso ima [1]- bhikkhave esana.
Katama tisso . kamesana bhavesana brahmacariyesana . ima kho
bhikkhave tisso esana.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 1-81. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1&items=300&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=19&item=1&items=300&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1&items=300&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1&items=300&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3875              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3875              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :