ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [335] 64 Chayimāni bhikkhave tathāgatassa tathāgatabalāni yehi balehi
samannāgato  tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati
brahmacakkaṃ  pavatteti  katamāni  cha  idha bhikkhave tathāgato ṭhānañca
ṭhānato  aṭṭhānañca  aṭṭhānato  yathābhūtaṃ  pajānāti  yampi bhikkhave
tathāgato  ṭhānañca  ṭhānato aṭṭhānañca aṭṭhānato yathābhūtaṃ pajānāti
idampi bhikkhave tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ balaṃ āgamma tathāgato
āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu  sīhanādaṃ  nadati  brahmacakkaṃ
pavatteti.
   {335.1} Puna caparaṃ bhikkhave tathāgato atītānāgatapaccuppannānaṃ
kammasamādānānaṃ ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ pajānāti yampi bhikkhave
tathāgato  atītānāgatapaccuppannānaṃ  kammasamādānānaṃ  ṭhānaso hetuso
vipākaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  idampi  bhikkhave  tathāgatassa tathāgatabalaṃ
hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma  tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu
sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {335.2} Puna caparaṃ bhikkhave tathāgato jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ
saṅkilesaṃ vodānaṃ vuṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ pajānāti yampi bhikkhave tathāgato
.pe.  idampi bhikkhave tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ balaṃ āgamma
tathāgato   āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu  sīhanādaṃ  nadati
brahmacakkaṃ pavatteti.
   {335.3} Puna caparaṃ bhikkhave tathāgato anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati
Seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo .pe. iti sākāraṃ sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ anussarati yampi bhikkhave tathāgato anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo .pe. Iti
sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati idampi bhikkhave
tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ
paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {335.4} Puna caparaṃ bhikkhave tathāgato dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena .pe. yathākammūpage satte pajānāti yampi bhikkhave
tathāgato  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  .pe.
Yathākammūpage  satte pajānāti idampi bhikkhave tathāgatassa tathāgatabalaṃ
hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma  tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti parisāsu
sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {335.5}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  tathāgato  āsavānaṃ  khayā
anāsavañcetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharati  yampi  bhikkhave  tathāgato āsavānaṃ
khayā .pe. sacchikatvā upasampajja viharati idampi bhikkhave tathāgatassa
tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti
parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti . imāni kho bhikkhave cha
tathāgatassa tathāgatabalāni yehi balehi samannāgato tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ
Paṭijānāti  parisāsu  sīhanādaṃ  nadati  brahmacakkaṃ pavatteti . tatra
ce  bhikkhave  pare tathāgataṃ ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca aṭṭhānato
yathābhūtaṃ  ñāṇena  upasaṅkamitvā  pañhaṃ pucchanti yathā yathā bhikkhave
tathāgatassa  ṭhānañca  ṭhānato  aṭṭhānañca  aṭṭhānato yathābhūtaṃ ñāṇaṃ
viditaṃ  tathā  tathā  tesaṃ  tathāgato  ṭhānañca  ṭhānato aṭṭhānañca
aṭṭhānato yathābhūtaṃ ñāṇena pañhaṃ puṭṭho byākaroti.
   {335.6} Tatra ce bhikkhave pare tathāgataṃ atītānāgatapaccuppannānaṃ
kammasamādānānaṃ ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ ñāṇena upasaṅkamitvā
pañhaṃ pucchanti yathā yathā bhikkhave tathāgatassa atītānāgatapaccuppannānaṃ
kammasamādānānaṃ  ṭhānaso  hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ ñāṇaṃ viditaṃ tathā
tathā  tesaṃ  tathāgato  atītānāgatapaccuppannānaṃ  kammasamādānānaṃ
ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ ñāṇena pañhaṃ puṭṭho byākaroti.
   {335.7} Tatra ce bhikkhave pare tathāgataṃ jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ
saṅkilesaṃ vodānaṃ vuṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ ñāṇena upasaṅkamitvā pañhaṃ pucchanti
yathā  yathā  bhikkhave tathāgatassa jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ saṅkilesaṃ
vodānaṃ  vuṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ viditaṃ tathā tathā tesaṃ tathāgato
jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ  saṅkilesaṃ  vodānaṃ  vuṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ
ñāṇena pañhaṃ puṭṭho byākaroti.
   {335.8} Tatra ce bhikkhave pare tathāgataṃ pubbenivāsānussatiṃ
yathābhūtaṃ  ñāṇena  upasaṅkamitvā  pañhaṃ  pucchanti  yathā  yathā
bhikkhave  tathāgatassa  pubbenivāsānussatiṃ  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  viditaṃ
Tathā  tathā  tesaṃ  tathāgato  pubbenivāsānussatiṃ  yathābhūtaṃ ñāṇena
pañhaṃ puṭṭho byākaroti.
   {335.9} Tatra ce bhikkhave pare tathāgataṃ sattānaṃ cutūpapātaṃ
yathābhūtaṃ  ñāṇena  upasaṅkamitvā  pañhaṃ  pucchanti  yathā  yathā
bhikkhave  tathāgatassa  sattānaṃ  cutūpapātaṃ  yathābhūtaṃ ñāṇaṃ viditaṃ tathā
tathā  tesaṃ  tathāgato  sattānaṃ  cutūpapātaṃ  yathābhūtaṃ ñāṇena pañhaṃ
puṭṭho byākaroti.
   {335.10} Tatra ce bhikkhave pare tathāgataṃ āsavānaṃ khayaṃ 1-
yathābhūtaṃ  ñāṇena  upasaṅkamitvā  pañhaṃ  pucchanti  yathā  yathā
tathāgatassa  āsavānaṃ  khayaṃ  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ viditaṃ tathā tathā tesaṃ
tathāgato āsavānaṃ khayaṃ yathābhūtaṃ ñāṇena pañhaṃ puṭṭho byākaroti.
   {335.11} Tatra bhikkhave yampidaṃ 2- ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca
aṭṭhānato yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tampi samāhitassa vadāmi no asamāhitassa.
Yampidaṃ  atītānāgatapaccuppannānaṃ  kammasamādānānaṃ  ṭhānaso  hetuso
vipākaṃ  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ tampi samāhitassa vadāmi no asamāhitassa .
Yampidaṃ  bhikkhave  3-  jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ  saṅkilesaṃ vodānaṃ
vuṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tampi samāhitassa vadāmi no asamāhitassa .
Yampidaṃ  bhikkhave  3-  pubbenivāsānussatiṃ  yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tampi
samāhitassa  vadāmi  no  asamāhitassa  . yampidaṃ sattānaṃ cutūpapātaṃ
yathābhūtaṃ  ñāṇaṃ  tampi  samāhitassa  vadāmi  no  asamāhitassa .
Yampidaṃ  āsavānaṃ  khayaṃ  yathābhūtaṃ ñāṇaṃ tampi samāhitassa vadāmi no
asamāhitassa. Iti
@Footnote: 1 Ma. Yu. khayā. aparaṃpi evaṃ ñātabbaṃ. 2 Po. yadidaṃ. sabbattha evaṃ īdisameva.
@3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Kho bhikkhave samādhi maggo asamādhi kummaggoti.
           Mahāvaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
   soṇo phagguṇo chaḷābhijātiyo āsavā dārukammena 1-
   pañca passe cittaparāyanaṃ udakaṃ nibbedhi cha imā balena vaggoti.
            -------
          Devatāvaggo dutiyo             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 467-471. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=335&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=22&item=335&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=335&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=335&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=335              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3386              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3386              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :