ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
               Atthamam upalittherapadanam (6)
   [8] |8.438| Nagare hamsavatiya        sujato nama brahmano
              asitikotisannicayo 2-   pahutadhanadhannava.
      |8.439| Ajjhayako mantadharo     tinnam vedana paragu
              lakkhane itihase ca    saddhamme paramim gato.
@Footnote: 1 Ma. abhasayim.. 2 Ma. Yu. asitikotinicayo.
      |8.440| Paribbaja ekasikha      gotama buddhasavaka
              caraka tapasa ceva     caranti mahiya tada.
      |8.441| Tepi mam parivarenti      brahmano vissuto iti
              bahu jana mam pujenti 1-  naham pujemi kincinam.
      |8.442| Pujaraham na passami      manathaddho aham tada
              buddhoti vacanam natthi     tava nuppajjate jino.
      |8.443| Accayena ahorattam      padumuttaranayako 2-
              sabbam tamam vinodetva   loke uppajji cakkhuma.
      |8.444| Vittharike bahu janne    puthubhute ca sasane
              upagami tada buddho    nagaram hamsasavhayam.
      |8.445| Pitu atthaya so buddho   dhammam desesi cakkhuma
              tena kalena parisa     samanta yojanam tada.
      |8.446| Sammato manujanam yo 3-  sunando nama tapaso
              yavata buddhaparisa    pupphehicchadayi tada.
      |8.447| Catusaccam pakasento     setthe ca pupphamandape
              kotisatasahassanam     dhammabhisamayo ahu.
      |8.448| Sattarattindivam buddho    vassitva dhammavutthiya
              atthame divase patte    sunandam kittayi jino.
      |8.449| Devaloke manusse va    samsaranto ayam bhave
              sabbesam pavaro hutva   bhavesu samsarissati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bahujjano mam pujeti. 2 Ma. padumuttaranamako. 3 Ma. Yu. so.
      |8.450| Kappasatasahassamhi      okkakakulasambhavo
              gotamo nama namena   sattha loke bhavissati.
      |8.451| Tassa dhammesu dayado   oraso dhammanimmito
              mantaniputto punnoti hessati satthu savako.
      |8.452| Evam kittayi sambuddho    sunandam tapasam tada
              hasayanto janam sabbam   dassayanto sakam balam.
      |8.453| Katanjali namassanti     sunandam tapasam tada 1-
              buddhe karam karitvana    sodhesi gatimattano.
      |8.454| Tattha me ahu sankappo   sutvana munino vacam
              aham 2- karam karissami   yatha passami gotamam.
      |8.455| Evaham cintayitvana     kiriyam cintayim mamam
              kyaham kammam acarami   punnakkhette anuttare.
      |8.456| Ayanca pathiko bhikkhu    sabbapathina 3- sasane
              vinaye agganikkhitto    tam thanam patthayim 4- aham.
      |8.457| Idam me amitam bhogam      akkhobham sagarupamam
              tena bhogena buddhassa   aramam mapaye aham.
      |8.458| Sobhanam nama aramam     nagarassa puratthato
              katva 5- satasahassena  sangharamam amapayim.
      |8.459| Kutagare ca pasade    mandape hammiye guha
              cankame sukate katva    sangharame 6- amapayim.
@Footnote: 1 Ma. jana. 2 Ma. ahampi karam kassami. 3 Ma. sabbapathissa. Yu. sabbapathikasasane.
@4 Ma. Yu. patthaye. 5 Ma. kinitva. 6 Ma. sangharamam.
      |8.460| Jantagharam aggisalam     atho udakamalakam
              nhanagharam mapayitva   bhikkhusanghassadasaham.
      |8.461| Asandiyo ca pithake     paribhoge ca bhajane
              aramikanca bhesajjam   sabbametam adasaham.
      |8.462| Arakkham patthapetvana    pakaram karayim dalham
              ma nam koci vihethesi     santacittana tadinam.
      |8.463| Avase 1- satasahasse   sangharame 2- amapayim
              vepullatam mapayitva    sambuddham upanamayim.
      |8.464| Nitthapito mayaramo    sampaticcha tuvam muni
              niyyadessami tam 3- dhira  adhivasehi cakkhuma.
      |8.465| Padumuttaro lokavidu     ahutinam patiggaho
              mama sankappamannaya  adhivasehi nayako.
      |8.466| Adhivasanamannaya      sabbannussa mahesino
              bhojanam patiyadetva    kalamarocayim aham.
      |8.467| Arocitamhi kalamhi    padumuttaranayako
              khinasavasahassehi      aramam me upagami.
      |8.468| Nisinnakalamannaya    annapanena tappayim
              bhuttavikalamannaya   idam vacanamabravim.
      |8.469| Kito satasahassena       tattakeneva karito
              sobhano nama aramo   sampaticcha tuvam muni.
@Footnote: 1 Ma. satasahassenavasam. 2 Yu. sangharamam. 3 Yu. te vira. Ma. tam vira.
      |8.470| Imina bhumidanena      cetanapanidhihi ca
              bhave nibbattamanoham   labhami mama patthitam.
      |8.471| Patiggahetva sambuddho  sangharamam sumapitam
              bhikkhusanghe nisiditva    idam vacanamabravi.
      |8.472| Yo so buddhassa padasi  sangharamam sumapitam
              tamaham kittayissami     sunatha mama bhasato.
      |8.473| Hatthi assa ratha patti   sena ca caturangini
              parivarentimam niccam     sangharamassidam phalam.
      |8.474| Satthi turiyasahassani     bheriyo samalankata
              parivarentimam niccam     sangharamassidam phalam.
      |8.475| Chalasitisahassani      nariyo samalankata
              vicittavatthabharana     amuttamanikundala.
      |8.476| Alaramukha 1- hasula   susanna tanumajjhima
              parivaressantimam niccam   sangharamassidam phalam.
      |8.477| Timsakappasahassani      devaloke ramissati
              sahassakkhattum devindo   devarajjam karissati.
      |8.478| Devarajena pattabbam     sabbam patilabhissati
              anunabhogo hutvana     devarajjam karissati.
      |8.479| Sahassakkhattum cakkavatti   raja ratthe bhavissati.
              Pathabya rajjam vipulam     gananato asankhayam 2-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. alarapamha. 2 Po. Ma. Yu. asankhiyam.
      |8.480| Kappasatasahassamhi      okkakakulasambhavo
              gotamo nama gottena  sattha loke bhavissati.
      |8.481| Tassa dhammesu dayado   oraso dhammanimmito
              upali nama namena    hessati satthu savako.
      |8.482| Vinaye paramim patva     thanathane ca kovido
              jinasasanam dharayanto    viharissatinasavo.
      |8.483| Sabbametam abhinnaya    gotamo sakyapungavo
              bhikkhusanghe nisiditva   etadagge thapessati.
      |8.484| Aparimeyyam upadaya    patthemi tava sasanam
              so me attho anuppatto sabbasamyojanakkhayo.
      |8.485| Yatha sulavuto poso     rajadandena tajjito
              sule satam avindanto   parimuttimva icchati.
      |8.486| Tathevaham mahavira       bhavadandena tajjito
              kammasulavuto santo    pipasavedanatthito.
      |8.487| Bhave satam na vindami    dayhanto tihi aggihi
              parimuttim gavesami      yatha ca rajadandato.
      |8.488| Yatha visarado puriso     visena paripilito
              agadam so gaveseyya     visaghatayupayanam 1- .
      |8.489| Gavesamano passeyya    agadam visaghatakam
              tam pivitva sukhi assa    visamha parimuttiya.
@Footnote: 1 Ma. visaghatayupalanam. Yu. .. payaso.
      |8.490| Tathevaham mahavira       yatha visagato 1- naro
              sampilito avijjaya    saddhammagadamesaham.
      |8.491| Dhammagadam gavesanto     addakkhim sakyasasanam
              aggasaccosathanantam 2- sabbasallavinodanam.
      |8.492| Dhammosatham pivitvana     visam sabbam samuhanim
              ajaramaram sitibhavam      nibbanam passayim 3- aham.
      |8.493| Yatha bhutatajjito poso   bhutaggahena pilito
              bhutavejjam gaveseyya     bhutasma parimuttiya.
      |8.494| Gavesamano passeyya    bhutavijjasu kovidam
              tassa so vihanne bhutam   samulanca vinasaye.
      |8.495| Tathevaham mahavira       tamaggahena pilito
              nanalokam gavesami   tamato parimuttiya.
      |8.496| Athaddasam sakyamunim       kilesatamasodhanam
              so me tamam vinodesi     bhutavejjova bhutikam 4-.
      |8.497| Samsarasotam sanchindim     tanhasotam nivarayim
              bhavam ugghatayim sabbam    bhutavejjova mulato.
      |8.498| Garulo yatha opatati     pannagam bhakkhamattano
              samanta yojanasatam     vikkhobheti mahasaram.
      |8.499| Pannagam so gahetvana    adhosisam vihethayam
              adaya so pakkamati    yena kamam vihangamo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. visahato. 2 Ma. aggam sabbosadhanam tam . Yu. aggasabbo ....
@3 Po. phussayim. Ma. phassayim. 4 Ma. bhutakam.
      |8.500| Tathevaham mahavira       yathapi garulo bali
              asankhatam gavesanto     dose vikkhalayim aham.
      |8.501| Dittho aham dhammavaram      santipadam anuttaram
              adaya viharametam     garulo pannagam yatha.
      |8.502| Asavati nama lata     jata cittalatavane
              tassa vassasahassena   ekam nibbattate phalam.
      |8.503| Tam deva payirupasanti    tava duraphalam 1- sakim
              devanam sa piya evam    asavati phaluttama 2-.
      |8.504| Satasahassam upadaya     taham paricare munim 3-
              sayam patam namassami   deva asavatim yatha.
      |8.505| Avanjha paricariya     amogha ca namassana
              duragatampi mam santam     khano mam 4- na viradhayi.
      |8.506| Patisandhim na passami     vicinanto bhave aham
              nirupadhi vippamutto     upasanto caramaham.
      |8.507| Yathapi padumam nama      suriyaramsena pupphati
              tathevaham mahavira      buddharamsena pupphito.
      |8.508| Yatha balakayonimhi     na vijjati puma 4- sada
              meghesu gajjamanesu    gabbham ganhanti ta sada.
      |8.509| Cirampi gabbham dharenti     yava megho na gajjati
              bharato parimuccanti     yada megho pavassati.
@Footnote: 1 Ma. tava duraphale sati. 2 Ma. Yu. latuttama. 3 Ma. muni. 4 Ma. yam.
@5 Po. Ma. pumo.
      |8.510| Padumuttarabuddhassa       dhammameghena gajjato 1-
             saddena dhammameghassa     dhammagabbham aganhaham.
      |8.511| Satasahassam upadaya      punnagabbham dharemaham
             nappamuncami bharato    dhammamegho na gajjati.
      |8.512| Yada tuvam sakyamuni        ramme kapilavatthave
             gajjasi dhammameghena      bharato parimuccaham.
      |8.513| Sunnatam animittanca     athapanihitampi 2- ca
             caturo ca phale sabbe      dhammam 3- vijati tampiham.
                    Dutiyabhanavaram.
      |8.514| Aparimeyyam upadaya      patthemi tava sasanam
             so me attho anuppatto   santipadam anuttaram.
      |8.515| Vinaye paramim patto       yathapi pathiko isi
             na me samasamo atthi      dharemi sasanam aham.
      |8.516| Vinaye khandhake capi       tikacchedeva pancake
             ettha me vimati natthi     akkhare byanjanepi va.
      |8.517| Niggahe patikamme ca      thanathane ca kovido
             osarane vutthapane     sabbattha paramim gato.
      |8.518| Vinaye khandhake capi 4-     nikkhipitva padam aham
             ubhato 5- vibhange ceva     rasato osareyyaham.
@Footnote: 1 Po. gajjito. 2 Ma. Yu. tathappanihitampi ca. 3 Ma. dhammevam vijanayim aham.
@Yu. ... vijatayaham. 4 Ma. vapi. 5 Ma. Yu. ubhato vinivethetva.
      |8.519| Niruttiya ca kusalo 1-     atthanatthe ca kovido
             anannatam maya natthi    ekaggo satthu sasane.
      |8.520| Rupadakkho aham ajja       sakyaputtassa sasane
             kankham sabbam vinodemi      chindami sabbasamsayam.
      |8.521| Padam anupadancapi       akkharancapi byanjanam
             nidane pariyosane      sabbattha kovido aham.
      |8.522| Yathapi raja balava       nihanitva 2- parantape
             vijinitvana sangamam      nagaram tattha mapaye.
      |8.523| Pakaram parikkhancapi     esikam dvarakotthakam
             attalake ca vividhe       karaye nagare bahu.
      |8.524| Simghatakam paccuranca 3-     suvibhattantarapanam
             karapeyya 4- sabham tattha   atthanatthavinicchayam.
      |8.525| Nigghatattham amittanam     chiddachiddanca janitum
             balakayassa rakkhaya      senamaccam 5- thapeti so.
      |8.526| Arakkhatthaya bhandassa    nidhanakusalam naram
             ma me bhandam vinassiti    bhandarakkham thapeti so.
      |8.527| Samaggo 6- hoti so 7- ranno   vuddhim yassa ca icchati
             tassadhikaranam deti       mittassa patipajjitum.
      |8.528| Uppadesu 8- nimittesu   lakkhanesu ca kovidam
             ajjhayakam mantadharam       porohicce thapeti so.
@Footnote: 1 Ma. sukusalo. 2 Ma. Yu. nigganhitva. 3 Ma. Yu. simghatakam caccaranca.
@4 Ma. Yu. karayeyya. 5 Ma. Yu. senapaccam. 6 Po. samatto. Ma. mamatto.
@Yu. samako. 7 Po. Ma. Yu. yo. 8 Po. Ma. uppatesu.
      |8.529| Etehangehi sampanno    khattiyoti pavuccati
             sada rakkhanti rajanam     cakkavakova dukkhinam 1-.
      |8.530| Tatheva tvam mahavira        hatamittova khattiyo
             sadevakassa lokassa      dhammarajati vuccati.
      |8.531| Titthiye niharitvana 2-     marancapi sasenakam
             tamandhakaram vidhamsetva 3-   dhammanagaram amapayi.
      |8.532| Silam pakarikam tattha       nanante dvarakotthakam
             saddha te esika dhira     dvarapalo ca samvaro.
      |8.533| Satipatthanamattalam      panna te caccaram mune
             iddhipadanca singhatam    dhammavithi 4- sumapitam 5-.
      |8.534| Suttantam abhidhammanca     vinayam capi kevalam
             navangam buddhavacanam        esa dhammasabha tava.
      |8.535| Sunnatam animittanca     viharancapanihitam
             anejo ca nirodho ca       esa dhammakuti tava.
      |8.536| Pannaya aggo nikkhitto  patibhane ca kovido
             sariputtoti namena      dhammasenapati tava.
      |8.537| Cutupapatakusalo         iddhiya paramim gato
             kolito nama namena     porohicco tava 6- mune.
      |8.538| Poranakavamsadharo         uggatejo durasado
             dhutavadigune aggo      akkhadasso tava mune.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dukkhitam. 2 Ma. nihanitvana. 3 Ma. Yu. vidhamitva. 4 Yu. dhammavithim.
@5 Ma. sumapita. 6 Po. tuvam.. Ma. tvam. ito param idisameva.
      |8.539| Bahussuto dhammadharo       sabbapathi ca sasane
             anando nama namena   dhammarakkho tava mune.
      |8.540| Ete sabbe atikkamma    mahesi bhagava mama
             vinicchayam me padasi      vinaye vinnudesitam.
      |8.541| Yo koci vinaye panham      pucchati buddhasavako
             tattha me cintana natthi    tannevattham  kathemaham.
      |8.542| Yavata buddhakhettamhi     thapetva ca 1- mahamunim
             vinaye madiso natthi      kuto bhiyyo bhavissati.
      |8.543| Bhikkhusanghe nisiditva      evam gajjati gotamo
             upalissa samo natthi     vinaye khandhakesu ca.
      |8.544| Yavata buddhabhanitam       navangam satthusasanam
             vinaye 2- kathitam sabbam     vinayamulapassino.
      |8.545| Mama kammam saritvana       gotamo sakyapungavo
             bhikkhusanghe nisiditva     etadagge thapesi mam.
      |8.546| Satasahassam upadaya      imam thanam apatthayim
             so me attho anuppatto   vinaye paramim gato.
      |8.547| Sakyanam nandijanako 3-    kappako asiham pure
             vijahitvana tam jatim       putto jato mahesino.
      |8.548| Ito dutiyake kappe       anjaso nama khattiyo
             anantatejo amitayaso    bhumipalo mahaddhano.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tam mahamuni. 2 Ma. Yu. vinayogadham tam sabbam. 3 Ma. Yu. nandijanano.
      |8.549| Tassa ranno aham putto    candano nama khattiyo
             jatimadena patthaddho     yasobhogamadena ca.
      |8.550| Nagasatasahassani        sabbalankarabhusita
             tidha pabhinna matanga    parivarenti mam sada.
      |8.551| Sabalehi paretoham        uyyanam gantukamako
             aruyha sirikam nagam       nagara nikkhamim tada.
      |8.552| Caranena ca sampanno      guttadvaro susamvuto
             devalo nama sambuddho    agacchi purato mamam.
      |8.553| Pesetva sirikam nagam      buddham asadayim tada
             tato sanjatakopova 1-   nago nuddharako 2- padam.
      |8.554| Nagam runnamanam 3- disva   buddhe kopam akasaham
             vihethayitva sambuddham     uyyanam agamasaham.
      |8.555| Satam tattha na vindami     siro pajjalito yatha
             parilahena dayhami      macchova balisadako.
      |8.556| Sasagaranta pathavi        aditta viya hoti me
             pitu santikupagamma      idam vacanamabravim.
      |8.557| Asivisamva kupitam          aggikkhandhamva agatam
             mattamva kunjaram dantim      yam sayambhum asadayim.
      |8.558| Asadito maya buddho    ghoro uggatapo jino
             pura sabbe vinassama     khamapessama tam munim.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sanjatakopo so. 2 Ma. Yu. nuddharate. 3 Yu. dutthamanam.
      |8.559| No ce tam nijjhapessama   attadantam samahitam
             orena 1- sattame divase  ratthamme vidhamissati.
      |8.560| Sumekhalo kosiyo ca       siggavo capi sattako
             asadayitva isayo     duggata te sasenaka.
      |8.561| Yada kuppanti isayo     sannata brahmacarino
             sadevakam vinasenti      sasagaram sapabbatam.
      |8.562| Tiyojanasahassamhi       purise sannipatayim
             accayam desanatthaya      sayambhum upasankamim.
      |8.563| Allavattha allasira     sabbeva panjalikata
             buddhassa pade nipatitva  idam vacanamabravum.
      |8.564| Khamassu tvam mahavira       abhiyacati tam jano
             parilaham vinodehi       ma ca 2- rattham vinasaye.
      |8.565| Sadevamanusa sabbe     sadanava sarakkhasa
             ayomayena kutena       siram bhindeyyu me sada.
      |8.566| Udake aggi na santhati    vijam sele na ruhati
             agade kimi na santhati    kopo buddhe na jayati.
      |8.567| Yatha ca bhumi acala       appameyyo ca sagaro
             anantako ca akaso     evam buddha 3- akhobhiya.
      |8.568| Attadanta 4- mahavira   khamita ca tapassino
             khantanam khamitanam ca      gamanam vo 5- na vijjati.
@Footnote: 1 Ma. orena sattadivasa. 2 Ma. no. 3 Yu. buddho akhobhiyo.
@4 Ma. Yu. sada khanta. 5 Po. te. Ma. tam.
      |8.569| Idam vatvana sambuddho    parilaham vinodayi 1-
             mahajanassa purato      nabham abbhuggami tada.
      |8.570| Tena kammenaham vira 2-    hinattam ajjhupagato
             samatikkamma tam jatim     pavisim abhayam puram.
      |8.571| Tadapi mam mahavira       dayhamanam susanthitam 3-
             parilaham vinodesi       sayambhum ca khamapayim.
      |8.572| Ajjapi mam mahavira      dayhamanam tihaggibhi
             nibbapesi tayo aggi    sitibhavanca papayim.
      |8.573| Yesam 4- sotavadhanatthi   sunatha mama bhasato
             attham tuyham pavakkhami    yathadittham padam mamam.
      |8.574| Sayambhum tam vimanetva    santacittam samahitam
             tena kanmenaham ajja     jatomhi nicayoniyam.
      |8.575| Ma vo khanam viradhetha      khanatita hi socare
             sadatthe vayameyyatha    khano vo patipadito.
      |8.576| Ekaccananca vamanam     ekaccanam virecanam
             visam halahalam eke 5-    ekaccananca osatham.
      |8.577| Vamanam patipannanam       phalatthanam virecanam
             osatham phalalabhinam       punnakkhettam gavesinam.
      |8.578| Sasanena viruddhanam      visam halahalam yatha
             asiviso dutthaviso 6-    ekam 7- jhapeti tam naram.
@Footnote: 1 Ma. vinodayam. 2 Yu. dhira. 3 Po. sukhe thitam. 4 Po. samsare sassata natthi.
@5 Yu. ete. 6 Ma. ditthaviso. Yu. datthaviso. 7 Po. Ma. Yu. evam.
      |8.579| Sakim pitam halahalam      uparuddheti jivitam
             sasanena virujjhitva   kappakotimhi dayhati.
      |8.580| Khantiya avihimsaya     mettacittavataya ca
             sadevakam so tarati      tasma te 1- avirodhiya 2-.
      |8.581| Labhalabhe na sajjanti sammanane vimanane
             pathavisadisa buddha    tasma te na virodhiya 3-.
      |8.582| Devadatte ca vadhake     core cangulimalake
             rahule dhanapale ca    sabbesam samako muni.
      |8.583| Etesam patigham natthi     ragomesam na vijjati
             sabbesam samako buddho  vadhakassorasassa ca.
      |8.584| Panthe disvana kasavam  chadditam milhamakkhitam
            sirasa 4- anjalim katva  vanditabbam isiddhajam.
      |8.585| Abbhatita ca ye buddha  vattamana anagata
             dhajenanena sujjhanti   tasma ete namassiya.
      |8.586| Satthukappam suvinayam     dharemi hadayenaham
             namassamano vinayam    viharissami sabbada.
      |8.587| Vinayo asayo mayham   vinayo thanacankamam
             kappemi vinaye vasam   vinayo mayha gocaro.
      |8.588| Vinaye paramippatto   samathe capi kovido
             upali tam mahavira     pade vandati satthuno.
@Footnote: 1 Yu. vo. 2-3 Ma. aviradhiya. 4 Ma. sirasmim.
      |8.589| So aham vicarissami     gama gamam pura puram
             namassamano sambuddham  dhammassa ca sudhammatam.
      |8.590| Kilesa jhapita mayham  bhava sabbe samuhata
             sabbasava parikkhina  natthi dani punabbhavo.
      |8.591| Svagatam vata me asi    buddhasetthassa santike
             tisso vijja anuppatta  katam buddhassa sasanam.
      |8.592| Patisambhida catasso   vimokkhapica atthime
             chalabhinna sacchikata  katam buddhassa sasananti.
    Ittham sudam ayasma upali thero ima gathayo
abhasitthati.
             Upalittherassa apadanam samattam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 53-69. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=8&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=8&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=32&item=8&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=32&item=8&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=8              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=49&A=8280              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=49&A=8280              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :