ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
          Ācayagāmittikahetudukaṃ
   [211] Ācayagāmiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca ācayagāmī hetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā: . apacayagāmiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca apacayagāmī
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nevācayagāmināpacayagāmiṃ
hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevācayagāmināpacayagāmī hetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [212]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
sabbattha tīṇi.
   [213]  Naadhipatiyā  tīṇi  naāsevane  dve  navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi.
   [214] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi.
   [215] Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi.
  Sahajātavāropi .pe. Sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [216] Ācayagāmī hetu dhammo ācayagāmissa hetussa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  .  apacayagāmī  hetu dhammo apacayagāmissa
hetussa  dhammassa  hetupaccayena paccayo: . nevācayagāmināpacayagāmī
hetu   dhammo   nevācayagāmināpacayagāmissa   hetussa  dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [217] Ācayagāmī hetu dhammo ācayagāmissa hetussa dhammassa
Ārammaṇapaccayena  paccayo:  ācayagāmī  hetu dhammo nevācayagāmi-
nāpacayagāmissa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: .
Apacayagāmī hetu dhammo ācayagāmissa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  apacayagāmī  hetu  dhammo  nevācayagāmināpacayagāmissa
hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: . Nevācayagāmināpacayagāmī
hetu    dhammo    nevācayagāmināpacayagāmissa    hetussa
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   nevācayagāmināpacayagāmī
hetu  dhammo  ācayagāmissa  hetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [218] Ācayagāmī hetu dhammo ācayagāmissa hetussa dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Apacayagāmī hetu dhammo apacayagāmissa hetussa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:    sahajātādhipati    apacayagāmī   hetu   dhammo
ācayagāmissa  hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  tīṇi .
Nevācayagāmināpacayagāmī  hetu  dhammo  nevācayagāmināpacayagāmissa
hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  nevācayagāmināpacayagāmī
hetu  dhammo  ācayagāmissa  hetussa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:.
   [219] Ācayagāmī hetu dhammo ācayagāmissa hetussa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  ācayagāmī  hetu  dhammo  ācayagāmissa
Hetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  ācayagāmī  hetu
dhammo  nevācayagāmināpacayagāmissa  hetussa  dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  .  apacayagāmī  hetu  dhammo  nevācayagāmināpacayagāmissa
hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: . nevācayagāmināpacayagāmī
hetu dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa hetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:.
   [220]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe cha adhipatiyā cha anantare
pañca   samanantare  pañca  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi
nissaye  tīṇi  upanissaye  aṭṭha  āsevane  tīṇi  vipāke  ekaṃ
avigate tīṇi.
   [221] Nahetuyā aṭṭha naārammaṇe aṭṭha.
   [222] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [223] Nahetupaccayā ārammaṇe cha.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [224]  Ācayagāmiṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ācayagāmī nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ācayagāmiṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevācayagāmināpacayagāmī  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ācayagāmiṃ   nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ācayagāmī  nahetu  ca
nevācayagāmināpacayagāmī nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: .
Apacayagāmiṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca apacayagāmī nahetu dhammo uppajjati
Hetupaccayā:  apacayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī
nahetu    dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   apacayagāmiṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  apacayagāmī nahetu ca nevācayagāmināpacayagāmī
nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . nevācayagāmināpacayagāmiṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevācayagāmināpacayagāmī  nahetu  dhammo
uppajjati hetupaccayā: . ācayagāmiṃ nahetuñca nevācayagāmināpacayagāmiṃ
nahetuñca   dhammaṃ   paṭicca   nevācayagāmināpacayagāmī   nahetu
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  .  apacayagāmiṃ  nahetuñca
nevācayagāmināpacayagāmiṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [225]  Ācayagāmiṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ācayagāmī nahetu
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  apacayagāmiṃ  nahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca  apacayagāmī  nahetu  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā: .
Nevācayagāmināpacayagāmiṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī
nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:.
   [226]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  nava
avigate nava.
   [227]   Nevācayagāmināpacayagāmiṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevācayagāmināpacayagāmī nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [228] Ācayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevācayagāmināpacayagāmī
Nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [229]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā cha
novigate pañca.
   [230] Hetupaccayā naārammaṇe pañca.
   [231] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [232]  Ācayagāmī  nahetu  dhammo  ācayagāmissa  nahetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ācayagāmī  nahetu  dhammo
nevācayagāmināpacayagāmissa   nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  .  apacayagāmī  nahetu  dhammo  ācayagāmissa  nahetussa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  apacayagāmī  nahetu  dhammo
nevācayagāmināpacayagāmissa   nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  .  nevācayagāmināpacayagāmī  nahetu dhammo nevācayagāmi-
nāpacayagāmissa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
nevācayagāmināpacayagāmī  nahetu  dhammo  ācayagāmissa  nahetussa
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   nevācayagāmināpacayagāmī
nahetu  dhammo  apacayagāmissa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [233]  Ācayagāmī  nahetu  dhammo  ācayagāmissa  nahetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  tīṇi  .  apacayagāmī  nahetu
Dhammo  apacayagāmissa  nahetussa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
apacayagāmī  nahetu  dhammo  nevācayagāmināpacayagāmissa  nahetussa
dhammassa  adhipatipaccayena paccayo: cattāri . nevācayagāmināpacayagāmī
nahetu    dhammo    nevācayagāmināpacayagāmissa    nahetussa
dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tīṇi.
   [234]  Ācayagāmī  nahetu  dhammo  ācayagāmissa  nahetussa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  ācayagāmī  nahetu  dhammo
apacayagāmissa  nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: ācayagāmī
nahetu   dhammo  nevācayagāmināpacayagāmissa  nahetussa  dhammassa
anantarapaccayena paccayo: . apacayagāmī nahetu dhammo nevācayagāmi-
nāpacayagāmissa  nahetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo: .
Nevācayagāmināpacayagāmī  nahetu  dhammo  nevācayagāmināpacayagāmissa
nahetussa  dhammassa  anantarapaccayena paccayo: nevācayagāmināpacayagāmī
nahetu  dhammo  ācayagāmissa  nahetussa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo:.
   [235]  Ācayagāmī  nahetu  dhammo  ācayagāmissa  nahetussa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo:.
   [236]  Ārammaṇe  satta  adhipatiyā  dasa  anantare  cha
samanantare   cha  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye
terasa upanissaye nava avigate terasa.
   [237] Nahetuyā paṇṇarasa naārammaṇe paṇṇarasa.
   [238] Ārammaṇapaccayā nahetuyā satta.
   [239] Nahetupaccayā ārammaṇe satta.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Ācayagāmittikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 387-393. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=2122&items=29              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=44&item=2122&items=29&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=2122&items=29              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=2122&items=29              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2122              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :