ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
         Sanidassanattikachagocchakaduke
         nasanidassanattikachagocchakadukaṃ
   [600]  Anidassanaappaṭighaṃ  saññojanaṃ  dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho   nosaññojano   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
anidassanaappaṭighaṃ   ganthaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naanidassanaappaṭigho
nogantho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ  oghaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naanidassanaappaṭigho  noogho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ  yogaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassana-
appaṭigho  noyogo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: anidassana-
appaṭighaṃ  nīvaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanaappaṭigho  nonīvaraṇo
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   anidassanaappaṭighaṃ  parāmāsaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naanidassanaappaṭigho  noparāmāso  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
         Sanidassanattikasārammaṇaduke
         nasanidassanattikanasārammaṇadukaṃ
   [601]  Anidassanaappaṭighaṃ  sārammaṇaṃ  dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho  nasārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: anidassana-
appaṭighaṃ  sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nasārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ sārammaṇaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nasārammaṇo  ca  naanidassana-
sappaṭigho nasārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [602] Hetuyā cha.
   [603]  Anidassanaappaṭighaṃ  anārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho naanārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [604] Hetuyā tīṇi.
          Sanidassanattikacittaduke
          nasanidassanattikanocittadukaṃ
   [605]  Anidassanaappaṭighaṃ  cittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassana-
appaṭigho  nocitto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: anidassana-
appaṭighaṃ  cittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nocitto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe. anidassanaappaṭighaṃ cittaṃ dhammaṃ
paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   nocitto  ca  naanidassanasappaṭigho
Nocitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [606] Hetuyā cha.
   [607]  Anidassanaappaṭighaṃ  nocittaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [608] Hetuyā tīṇi.
          Sanidassanattikacetasikaduke
          nasanidassanattikanacetasikadukaṃ
   [609]  Anidassanaappaṭighaṃ  cetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca naanidassana-
appaṭigho  nacetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
appaṭighaṃ  cetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nacetasiko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  cetasikaṃ
dhammaṃ   paṭicca   nasanidassanasappaṭigho  nacetasiko  ca  naanidassana-
sappaṭigho nacetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [610] Hetuyā cha. Saṅkhittaṃ.
         Sanidassanattikacittasampayuttaduke
         nasanidassanattikanacittasampayuttadukaṃ
   [611]   Anidassanaappaṭighaṃ   cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanaappaṭigho    nacittasampayutto    dhammo    uppajjati
hetupaccayā:   anidassanaappaṭighaṃ   cittasampayuttaṃ   dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho    nacittasampayutto    dhammo    uppajjati
Hetupaccayā:   .pe.   anidassanaappaṭighaṃ   cittasampayuttaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   nacittasampayutto  ca  naanidassana-
sappaṭigho nacittasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [612] Hetuyā cha.
         Sanidassanattikacittasaṃsaṭṭhaduke
         nasanidassanattikanacittasaṃsaṭṭhadukaṃ
   [613]  Anidassanaappaṭighaṃ  cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho  nacittasaṃsaṭṭho  dhammo  uppajjati hetupaccayā: anidassana-
appaṭighaṃ  cittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nacitta-
saṃsaṭṭho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ
cittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nacittasaṃsaṭṭho  ca
naanidassanasappaṭigho nacittasaṃsaṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [614] Hetuyā cha.
         Sanidassanattikacittasamuṭṭhānaduke
         nasanidassanattikanocittasamuṭṭhānadukaṃ
   [615] Anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho nocittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [616] Hetuyā cha.
         Sanidassanattikacittasahabhuduke
         nasanidassanattikanocittasahabhudukaṃ
   [617]  Anidassanaappaṭighaṃ  cittasahabhuṃ  dhammaṃ paṭicca naanidassana-
appaṭigho nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [618] Hetuyā cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 277-281. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=1120&items=19              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=1120&items=19&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=1120&items=19              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=1120&items=19              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1120              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :