ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Naparittattikeparittattikaṃ
   [40] Naparittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Dvāvīsa.
       Naparittārammaṇattikeparittārammaṇattikaṃ
   [41]  Naparittārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  parittārammaṇo  dhammo
uppajjati hetupaccayā:. Terasa.
           Nahīnattikehīnattikaṃ
   [42] Nahīnaṃ dhammaṃ paṭicca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Aṭṭhārasa.
         Namicchattattikemicchattattikaṃ
   [43]  Namicchattaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  sammattaniyato  dhammo
uppajjati hetupaccayā:. Aṭṭhārasa.
        Namaggārammaṇattikemaggārammaṇattikaṃ
   [44]  Namaggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  maggahetuko  dhammo
uppajjati hetupaccayā:. Dasa.
         Nauppannattikeuppannattikaṃ
   [45]  Naanuppanno  dhammo  uppannassa dhammassa hetupaccayena
paccayo: .  nauppādī  dhammo  uppannassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  .  naanuppanno  ca  nauppādī  ca  dhammā  uppannassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [46] Hetuyā tīṇi.
          Naatītattikeatītattikaṃ
   [47] Naatīto  dhammo  paccuppannassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  .  naanāgato dhammo paccuppannassa dhammassa hetupaccayena
paccayo: . naatīto ca naanāgato ca dhammā paccuppannassa dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [48] Hetuyā tīṇi.
        Naatītārammaṇattikeatītārammaṇattikaṃ
   [49] Naatītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  naatītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anāgatārammaṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā: naatītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca paccuppannārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . naanāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ paṭicca
atītārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: naanāgatārammaṇaṃ dhammaṃ
paṭicca  paccuppannārammaṇo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: dve .
Napaccuppannārammaṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca   paccuppannārammaṇo  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   napaccuppannārammaṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca
atītārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  napaccuppannārammaṇaṃ
dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [50] Hetuyā pannarasa.
         Naajjhattattikeajjhattattikaṃ
   [51]  Naajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bahiddhā  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  ekaṃ  .  nabahiddhā  dhammaṃ  paṭicca ajjhatto dhammo
uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [52] Hetuyā dve.
       Naajjhattārammaṇattikeajjhattārammaṇattikaṃ
   [53]  Naajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca ajjhattārammaṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  dve  .  nabahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: dve.
   [54] Hetuyā cha.
         Nasanidassanattikesanidassanattikaṃ
   [55]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasanidassana-
sappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanaappaṭigho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   nasanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   sanidassana-
sappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti hetu-
paccayā:   nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho
ca  anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: nasanidassana-
sappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho  ca  anidassanasappaṭigho
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca
sanidassanasappaṭigho   ca  anidassanasappaṭigho  ca  anidassanaappaṭigho
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: satta . naanidassanasappaṭighaṃ
dhammaṃ  paṭicca  anidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
naanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   sanidassanasappaṭigho   dhammo
Uppajjati   hetupaccayā:   naanidassanasappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca
anidassanaappaṭigho  dhammo  uppajjati   hetupaccayā:  satta  .
Naanidassanaappaṭighaṃ   dhammaṃ   paṭicca   anidassanaappaṭigho   dhammo
uppajjati hetupaccayā: satta.
   [56] Hetuyā pañcattiṃsa.
         Pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
        Paccanīyānulomatikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
               ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 362-366. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=1732&items=17              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=1732&items=17&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=1732&items=17              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=1732&items=17              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1732              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :