ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
      Navedanāttikanahetuduke vedanāttikahetudukaṃ
   [648]   Nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
sukhāyavedanāyasampayutto  hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāyavedanāyasampayutto
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  hetu  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  nahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  dukkhāyavedanāyasampayutto  hetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   tīṇi  .  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nahetuṃ
dhammaṃ   paṭicca   adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   hetu  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ nahetuñca
naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ    nahetuñca    dhammaṃ   paṭicca
sukhāyavedanāyasampayutto  hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi .
Dutiyaṃ gaṇitakena tīṇi.
   [649] Hetuyā ekavīsa.
   [650]  Nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nanahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
dukkhāyavedanāyasampayutto  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
dve . nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ nanahetuṃ ... dve pañhāyeva .
Naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nanahetuṃ  ...  dveyeva  .  paṭhamaṃ
gaṇitakena ekaṃ. Dutiyaṃ gaṇitakena ekaṃ. Tatiyaṃ gaṇitakena ekaṃ.
   [651] Hetuyā nava.
       Navipākattikanahetuduke vipākattikahetudukaṃ
   [652] Navipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipāko hetu dhammo uppajjati
hetupaccayā: navipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo hetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  navipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ  paṭicca  nevavipāka-
navipākadhammadhammo  hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi .
Navipākadhammadhammaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipāko hetu dhammo uppajjati
hetupaccayā:  navipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nevavipākanavipāka-
dhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: dve . nanevavipāka-
navipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipāko hetu  dhammo uppajjati
hetupaccayā: nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ  paṭicca vipāka-
dhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: dve. Navipākaṃ nahetuñca
nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  hetu
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ . navipākadhammadhammaṃ nahetuñca
nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ  nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca  vipāko  hetu
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ  .  navipākaṃ nahetuñca navipāka-
dhammadhammaṃ  nahetuñca dhammaṃ paṭicca vipāko  hetu  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  ekaṃ  . navipākaṃ nahetuñca navipākadhammadhammaṃ nahetuñca
dhammaṃ  paṭicca  nevavipākanavipākadhammadhammo  hetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [653] Hetuyā ekādasa.
   [654]  Navipākaṃ nanahetuṃ dhammaṃ paṭicca vipākadhammadhammo nahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [655] Hetuyā aṭṭhārasa. Saṅkhittaṃ.
        Naupādinnupādāniyattikanahetuduke
         upādinnupādāniyattikahetudukaṃ
   [656] Naupādinnupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anupādinnupādāniyo
hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [657] Hetuyā nava.
   [658]   Naupādinnupādāniyaṃ   nanahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca
anupādinnupādāniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [659] Hetuyā aṭṭhārasa.
        Nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikanahetuduke
         saṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikahetudukaṃ
   [660]   Nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ   nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [661] Hetuyā nava.
       Navitakkattikanahetuduke vitakkattikahetudukaṃ
   [662]  Nasavitakkasavicāraṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro
hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [663] Hetuyā paṇṇarasa.
        Napītittikanahetuduke pītittikahetudukaṃ
   [664]  Napītisahagataṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  pītisahagato hetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:. Aṭṭhavīsa.
       Nadassanattikanahetuduke dassanattikahetudukaṃ
   [665] Nadassanenapahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāyapahātabbo
hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [666] Hetuyā nava.
       Nadassanenapahātabbahetukattikanahetuduke
        dassanenapahātabbahetukattikahetudukaṃ
   [667]   Nadassanenapahātabbahetukaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
bhāvanāyapahātabbahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [668] Hetuyā nava.
   [669]  Naācayagāmiṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca apacayagāmī hetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [670] Hetuyā nava.
       Nasekkhattikanahetuduke sekkhattikahetudukaṃ
   [671]  Nasekkhaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca asekkho hetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [672] Hetuyā nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 445-449. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2340&items=25              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2340&items=25&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=2340&items=25              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=2340&items=25              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2340              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :