ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
         Saraṇadukaupādinnupādāniyattike
         nasaraṇadukanaupādinnupādāniyattikaṃ
   [321]  Araṇaṃ  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo
Naupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ekaṃ . araṇaṃ
anupādinnaanupādāniyaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasaraṇo  naanupādinna-
anupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
        Saraṇadukasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattike
        nasaraṇadukanasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikaṃ
   [322]  Saraṇaṃ  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo
nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .
Araṇaṃ  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  naasaṅkiliṭṭha-
saṅkilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve  .  araṇaṃ
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasaraṇo  naasaṅkiliṭṭha-
asaṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
           Saraṇadukavitakkattike
          nasaraṇadukanavitakkattikaṃ
   [323]  Saraṇaṃ savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasavitakka-
savicāro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi  . araṇaṃ savitakka-
savicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  ekaṃ . saraṇaṃ avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo
naavitakkavicāramatto  dhammo uppajjati hetupaccayā: cattāri . araṇaṃ
avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  naavitakkaavicāro  dhammo
uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
        Saraṇadukapītittike nasaraṇadukanapītittikaṃ
   [324]  Saraṇaṃ  pitisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca nasaraṇo napītisahagato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  araṇaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ
paṭicca  nasaraṇo  napītisahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ  .  saraṇaṃ  sukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nasukhasahagato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .  araṇaṃ  sukhasahagataṃ dhammaṃ
paṭicca  nasaraṇo  nasukhasahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ  .  saraṇaṃ  upekkhāsahagataṃ  dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naupekkhā-
sahagato dhammo uppajjati hetupaccayā: cattāri.
           Saraṇadukadassanattike
          nasaraṇadukanadassanattikaṃ
   [325]  Saraṇaṃ  dassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo
nadassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .
Saraṇaṃ  bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nabhāvanāya-
pahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .  araṇaṃ
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naaraṇo  naneva-
dassanenanabhāvanāyapahātabbo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ.
        Saraṇadukadassanenapahātabbahetukattike
        nasaraṇadukanadassanenapahātabbahetukattikaṃ
   [326]  Saraṇaṃ  dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasaraṇo
Nadassanenapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Saraṇaṃ  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nabhāvanāya-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi .  araṇaṃ
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naaraṇo
nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko     dhammo    uppajjati
hetupaccayā: ekaṃ.
          Saraṇadukaācayagāmittike
          nasaraṇadukanaācayagāmittikaṃ
   [327] Saraṇaṃ  ācayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca nasaraṇo naācayagāmī
dhammo uppajjati hetupaccayā: dve . araṇaṃ apacayagāmiṃ dhammaṃ paṭicca
nasaraṇo  naapacayagāmī  dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . araṇaṃ
nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paṭicca  naaraṇo  nanevācayagāmi-
nāpacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
           Saraṇadukasekkhattike
           nasaraṇadukanasekkhattikaṃ
   [328] Araṇaṃ  sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasekkho dhammo
uppajjati hetupaccayā: ekaṃ .  araṇaṃ asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo
naasekkho dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . araṇaṃ nevasekkhā-
nāsekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nanevasekkhānāsekkho  dhammo
uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
           Saraṇadukaparittattike
          nasaraṇadukanaparittattikaṃ
   [329]  Araṇaṃ  parittaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naparitto dhammo
uppajjati  hetupaccayā: ekaṃ  .  araṇaṃ  mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasaraṇo  namahaggato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .
Araṇaṃ  appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  naappamāṇo  dhammo
uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
         Saraṇadukaparittārammaṇattike
         nasaraṇadukanaparittārammaṇattikaṃ
   [330] Saraṇaṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naparittārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā: dve . Saraṇaṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca
nasaraṇo  namahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:  dve .
Araṇaṃ  appamāṇārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  naappamāṇārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 217-221. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=841&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=841&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=841&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=841&items=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=841              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :