ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [118]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  sattaṭṭhānakusalo  bhikkhave  bhikkhu  tividhūpaparikkhī
imasmiṃ  dhammavinaye  kebalī  vusitavā uttamapurisoti vuccati . kathañca
bhikkhave  bhikkhu  sattaṭṭhānakusalo  hoti  . idha bhikkhave bhikkhu rūpaṃ
pajānāti  rūpasamudayaṃ  pajānāti  rūpanirodhaṃ  pajānāti  rūpanirodha-
gāminīpaṭipadaṃ  pajānāti . rūpassa assādaṃ pajānāti rūpassa ādīnavaṃ
pajānāti rūpassa nissaraṇaṃ pajānāti . vedanaṃ pajānāti . saññaṃ .
Saṅkhāre   .   viññāṇaṃ  pajānāti  viññāṇasamudayaṃ  pajānāti
viññāṇanirodhaṃ  pajānāti  viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānāti  .
Viññāṇassa  assādaṃ  pajānāti  viññāṇassa  ādīnavaṃ  pajānāti
viññāṇassa nissaraṇaṃ pajānāti.
   [119]  Katamañca  bhikkhave  rūpaṃ  .  cattāro  ca mahābhūtā
catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāyarūpaṃ  . idaṃ vuccati bhikkhave rūpaṃ .
Āhārasamudayā  rūpasamudayo  āhāranirodhā  rūpanirodho  ayameva
Ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  rūpanirodhagāminīpaṭipadā  .  seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {119.1} Yaṃ rūpaṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ rūpassa
assādo yaṃ rūpaṃ aniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ ayaṃ rūpassa ādīnavo yo
rūpasmiṃ chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ idaṃ rūpassa nissaraṇaṃ . ye hi
keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ rūpaṃ abhiññāya evaṃ rūpasamudayaṃ
abhiññāya  evaṃ  rūpanirodhaṃ  abhiññāya  evaṃ  rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ
abhiññāya  evaṃ  rūpassa  assādaṃ  abhiññāya  evaṃ rūpassa ādīnavaṃ
abhiññāya  evaṃ  rūpassa  nissaraṇaṃ  abhiññāya  rūpassa  nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  paṭipannā  te  supaṭipannā  ye  supaṭipannā
te imasmiṃ dhammavinaye gādhanti.
   {119.2} Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ rūpaṃ
abhiññāya  evaṃ  rūpasamudayaṃ abhiññāya evaṃ rūpanirodhaṃ abhiññāya evaṃ
rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya  evaṃ rūpassa assādaṃ abhiññāya evaṃ
rūpassa  ādīnavaṃ  abhiññāya  evaṃ  rūpassa nissaraṇaṃ abhiññāya rūpassa
nibbidā virāgā nirodhā anupādā vimuttā te suvimuttā ye suvimuttā
te kebalino ye kebalino vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
   [120] Katamā ca bhikkhave vedanā. Cha yime bhikkhave vedanākāyā
cakkhusamphassajā  vedanā  .pe.  manosamphassajā  vedanā  .
Ayaṃ  vuccati  bhikkhave  vedanā  .  phassasamudayā  vedanāsamudayo
Phassanirodhā  vedanānirodho  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
vedanānirodhagāminīpaṭipadā  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .p.
Sammāsamādhi  .  yaṃ  vedanaṃ  paṭicca  uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ
vedanāya  assādo yā 1- vedanā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā
ayaṃ vedanāya ādīnavo yo vedanāya chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ
idaṃ vedanāya nissaraṇaṃ.
   {120.1} Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ vedanaṃ
abhiññāya  evaṃ vedanāsamudayaṃ abhiññāya evaṃ vedanānirodhaṃ abhiññāya
evaṃ  vedanānirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya  evaṃ  vedanāya  assādaṃ
abhiññāya  evaṃ vedanāya ādīnavaṃ abhiññāya evaṃ vedanāya nissaraṇaṃ
abhiññāya  vedanāya  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipannā te
supaṭipannā ye supaṭipannā te imasmiṃ dhammavinaye gādhanti. Ye ca kho
keci  bhikkhave  samaṇā  vā brāhmaṇā vā evaṃ vedanaṃ abhiññāya
.pe. Vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
   [121] Katamā ca bhikkhave saññā . Cha yime bhikkhave saññākāyā
rūpasaññā   saddasaññā   gandhasaññā   rasasaññā  phoṭṭhabbasaññā
dhammasaññā  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  saññā  .  phassasamudayā
saññāsamudayo  phassanirodhā  saññānirodho  ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  saññānirodhagāminīpaṭipadā  .  seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe.
Sammāsamādhi .pe. Vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
@Footnote: 1 Yu. yaṃ.
   [122] Katame ca bhikkhave saṅkhārā. Cha yime bhikkhave cetanākāyā
rūpasañcetanā .pe. dhammasañcetanā . Ime vuccanti bhikkhave saṅkhārā.
Phassasamudayā saṅkhārasamudayo phassanirodhā saṅkhāranirodho ayameva ariyo
aṭṭhaṅgiko maggo saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadā . seyyathīdaṃ . Sammādiṭṭhi
.pe. Sammāsamādhi.
   {122.1} Yaṃ saṅkhāre paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ saṅkhārānaṃ
assādo ye saṅkhārā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā ayaṃ saṅkhārānaṃ
ādīnavo  yo  saṅkhāresu  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  idaṃ
saṅkhārānaṃ nissaraṇaṃ . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
evaṃ  saṅkhāre  abhiññāya  evaṃ  saṅkhārasamudayaṃ  abhiññāya  evaṃ
saṅkhāranirodhaṃ  abhiññāya  evaṃ  saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya
.pe.  saṅkhārānaṃ  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipannā  te
supaṭipannā  ye  supaṭipannā  te imasmiṃ dhammavinaye gādhanti .pe.
Vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
   [123] Katamañca bhikkhave viññāṇaṃ . Cha yime bhikkhave viññāṇakāyā
cakkhuviññāṇaṃ    sotaviññāṇaṃ    ghānaviññāṇaṃ    jivhāviññāṇaṃ
kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ  .  idaṃ  vuccati  bhikkhave  viññāṇaṃ .
Nāmarūpasamudayā   viññāṇasamudayo   nāmarūpanirodhā   viññāṇanirodho
ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  viññāṇanirodhagāminīpaṭipadā .
Seyyathīdaṃ. Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {123.1}  Yaṃ  viññāṇaṃ  paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ
viññāṇassa  assādo  yaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ ayaṃ
viññāṇassa   ādīnavo   yo   viññāṇasmiṃ   chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ  idaṃ  viññāṇassa  nissaraṇaṃ  .  ye  hi  keci
bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  evaṃ  viññāṇaṃ  abhiññāya
evaṃ  viññāṇasamudayaṃ  abhiññāya  evaṃ  viññāṇanirodhaṃ  abhiññāya
evaṃ   viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ   abhiññāya   evaṃ  viññāṇassa
assādaṃ  abhiññāya  evaṃ  viññāṇassa  ādīnavaṃ  abhiññāya  evaṃ
viññāṇassa   nissaraṇaṃ   abhiññāya   viññāṇassa   nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  paṭipannā  te  supaṭipannā  ye  supaṭipannā
te imasmiṃ dhammavinaye gādhanti.
   {123.2} Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ
viññāṇaṃ  abhiññāya  evaṃ viññāṇasamudayaṃ abhiññāya evaṃ viññāṇanirodhaṃ
abhiññāya   evaṃ   viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ   abhiññāya   evaṃ
viññāṇassa   assādaṃ   abhiññāya  evaṃ  viññāṇassa  ādīnavaṃ
abhiññāya   evaṃ  viññāṇassa  nissaraṇaṃ  abhiññāya  viññāṇassa
nibbidā  virāgā  nirodhā  anupādā  vimuttā  te suvimuttā ye
suvimuttā te kebalino ye kebalino vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sattaṭṭhānakusalo hoti.
   [124] Kathañca bhikkhave bhikkhu tividhūpaparikkhī hoti . idha bhikkhave
bhikkhu  dhātuso  upaparikkhati  āyatanaso  upaparikkhati paṭiccasamuppādaso
Upaparikkhati  .  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  tividhūpaparikkhī hoti .
Sattaṭṭhānakusalo  bhikkhave  bhikkhu  tividhūpaparikkhī  imasmiṃ  dhammavinaye
kebalī vusitavā uttamapurisoti vuccatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 76-81. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=17&A=1522              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=17&A=1522              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=118&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=57              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=118              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6698              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6698              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com