ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
หน้า
แสดง
หน้า
คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
อรรถกถาเล่มที่ ๑๓ ภาษาบาลี อักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๓)

หน้าที่ ๒๐๒.

ยเถว หิ เตสํ ปุรตฺถิมทิสาทีหิ อาคตานํ ขตฺติยาทีนํ วาโส อาคนฺตุกาคาเร
อิชฺฌติ, เอวํ อิเมสํ อภิญฺญา ปริญฺเญยฺยาติอาทีนํ ธมฺมานํ อภิญฺญา
ปริชานนาทีหิ สหวิปสฺสนสฺส อริยมคฺคสฺส ภาวนาย อิชฺฌนฺติ, เตเนตํ วุตฺตํ.
นทีสุตฺตํ เหฏฺฐา วุตฺตนยเมวาติ.
              พลกรณียวคฺโค.
              ----------
              ๗. เอสนาวคฺค
            ๑. เอสนาสุตฺตวณฺณนา
  [๑๖๑] เอสนาวคฺเค กาเมสนาติ กามานํ เอสนา คเวสนา มคฺคนา
ปฏฺฐนา. ภเวสนาติ ภวานํ เอสนา. พฺรหฺมจริเยสนาติ มิจฺฉาทิฏฺฐิสงฺขาตสฺส
พฺรหฺมจริยสฺส เอสนา.
            ๒-๑๑. วิธาสุตฺตาทิวณฺณนา
  [๑๖๒-๑๗๑] วิธาติ มานโกฏฺฐาสา มานฏฺฐปนา วา. เสยฺโยหมสฺมีติ
วิธาติ อหมสฺมิ เสยฺโยติ เอวํ มานโกฏฺฐาสา มานฏฺฐปนา วา. นีฆาติ ทุกฺขา.
วจนตฺโถ ปเนตฺถ ยสฺส อุปฺปชฺชนฺติ, ตํ ปุริสํ นีหรนฺตีติ นีฆา. เสสเมตฺถ
อุตฺตานเมวาติ.
              เอสนาวคฺโค.
              ---------เนื้อความอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๓ หน้าที่ ๒๐๒. http://84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=13&page=202&pages=1&modeTY=2&edition=pali ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_th.php?B=13&A=4392&modeTY=2&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/atthapali/th_line.php?B=13&A=4392&modeTY=2&pagebreak=1#p202


จบการแสดงผล หน้าที่ ๒๐๒.

บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com