ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
นิทเทสวาร
ปทโสธนวาร
[๓๒] รูป คือรูปขันธ์หรือ? ปิยรูป สาตรูป เรียกว่า รูป แต่ไม่ใช่รูปขันธ์ รูปขันธ์เป็นรูปด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย. รูปขันธ์ คือรูปหรือ? ถูกแล้ว. [๓๓] เวทนา คือเวทนาขันธ์? ถูกแล้ว. เวทนาขันธ์คือเวทนาหรือ? ถูกแล้ว. [๓๔] สัญญา คือสัญญาขันธ์หรือ? ทิฏฐิสัญญาเป็นสัญญา แต่ไม่ใช่สัญญาขันธ์ สัญญาขันธ์เป็นสัญญาด้วย เป็น สัญญาขันธ์ด้วย. สัญญาขันธ์ คือสัญญาหรือ? ถูกแล้ว. [๓๕] สังขาร คือสังขารขันธ์หรือ?

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๒๘.

ยกเว้นสังขารขันธ์เสียแล้ว สังขารที่เหลือนอกนั้น เป็นสังขาร แต่ไม่ใช่สังขารขันธ์ สังขารขันธ์ เป็นสังขารด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย. สังขารขันธ์ คือสังขารหรือ? ถูกแล้ว. [๓๖] วิญญาณ คือวิญญาณขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. วิญญาณขันธ์ คือวิญญาณหรือ? ถูกแล้ว. [๓๗] ไม่ใช่รูป ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่รูปขันธ์ ไม่ใช่รูปหรือ? ปิยรูป สาตรูป ไม่ใช่รูปขันธ์ แต่เรียกว่า รูป ยกเว้นรูปและรูปขันธ์เสียแล้ว สภาว- *ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่รูป และไม่ใช่รูปขันธ์. [๓๘] ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่เวทนาขันธ์ ไม่ใช่เวทนาหรือ? ถูกแล้ว. [๓๙] ไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่สัญญาขันธ์ ไม่ใช่สัญญาหรือ? ทิฏฐิสัญญา ไม่ใช่สัญญาขันธ์ เป็นแต่สัญญา ยกเว้นสัญญา และสัญญาขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สัญญา และไม่ใช่สัญญาขันธ์. [๔๐] ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่สังขารขันธ์ ไม่ใช่สังขารหรือ?

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๒๙.

ยกเว้นสังขารขันธ์เสียแล้ว สังขารที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สังขารขันธ์ เป็นแต่สังขาร ยกเว้นสังขารและสังขารขันธ์เสียแล้ว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไม่ใช่สังขาร และไม่ใช่ สังขารขันธ์ [๔๑] ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่วิญญาณขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณหรือ? ถูกแล้ว.

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๖๔๘-๖๙๕ หน้าที่ ๒๗-๒๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=648&Z=695&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=32&items=10&pagebreak=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=32&items=10&pagebreak=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=38&item=32&items=10&pagebreak=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=38&item=32&items=10&pagebreak=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=32              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com