ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
สวิจารทุกกุสลัตติกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๙๒] กุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นอวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย กุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม และ- *กุศลธรรมที่เป็นอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๙๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖
เหมือนกับสวิตักกทุกกุศล
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๖๙๔] อกุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสวิจาร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นสวิจารธรรม และอกุศลธรรมที่เป็นอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๖๙๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
เหมือนกับสวิตักกทุกกุศล
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๖๙๖] อัพยากตธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นอวิจารธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เป็นสวิจารธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็นสวิจารธรรม และอัพยากตธรรมที่เป็นอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๙๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
เหมือนกับสวิตักกทุกอัพยากตะ
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๖๙๘] อัพยากตธรรมที่เป็นสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นสวิจารธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๖๙๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในมัคคปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙ [๑๗๐๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๗๐๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๔ [๑๗๐๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
สวิจารทุกกุสลัตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๘๙๖๔-๙๐๑๑ หน้าที่ ๓๗๖-๓๗๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=8964&Z=9011&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1692&items=11              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1692&items=11&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=44.1&item=1692&items=11              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.1&item=1692&items=11              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.1&i=1692              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com