ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกสังกิเลสิกทุกะ
[๗๓๕] สังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๗๓๗] สังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สังกิเลสิกธรรมที่- *เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย สังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สังกิเลสิกธรรมที่เป็น- *อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๓๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๗๓๙] อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๗๔๑] อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อสังกิเลสิกธรรม- *ที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อสังกิเลสิกธรรมที่เป็น- *อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๗๔๒] อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย อสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อสังกิเลสิกธรรมที่เป็น- *อกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๗๔๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกสังกิเลสิกทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๔๑๒๓-๑๔๑๖๘ หน้าที่ ๕๘๘-๕๙๐. https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=14123&Z=14168&pagebreak=0 https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=735&items=9              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=735&items=9&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=44.2&item=735&items=9              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.2&item=735&items=9              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.2&i=735              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]