ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกกามาวจรทุกะ
[๘๑๒] กามาวจรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เพราะเหตุปัจจัย กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กามาวจรธรรมที่เป็นกุศล และกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัย กามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กามาวจรธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยกามาวจรธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล และ กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยกามาวจรธรรมที่เป็นอกุศล และ กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๑๔] กามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กามาวจรธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่กามาวจรธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๑๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๘๑๖] นกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๑๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๑๘] นกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นกามาวจรธรรมที่เป็น กุศล โดยเหตุปัจจัย นกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นกามาวจรธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๑๙] นกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นกามาวจรธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย นกามาวจรธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่นกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย นกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นกามาวจรธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย นกามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่นกามาวจรธรรมที่เป็น กุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๘๒๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกกามาวจรทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๔๔๙๙-๑๔๕๕๔ หน้าที่ ๖๐๔-๖๐๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=14499&Z=14554&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=812&items=9              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=812&items=9&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=44.2&item=812&items=9              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.2&item=812&items=9              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.2&i=812              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com