ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกปริยาปันนทุกะ
[๘๒๙] ปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล และปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล และปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๓๑] ปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ปริยาปันนธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ปริยาปันนธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ปริยาปันนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๓๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๘๓๓] อปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๓๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๘๓๕] อปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่อปริยาปันนธรรม ที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย อปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อปริยาปันนธรรมที่เป็น อัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๘๓๖] อปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อปริยาปันน- *ธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย อปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่อปริยาปันนธรรม ที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๘๓๗] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอธิปติปัจจัย มี " ๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๔ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกปริยาปันนทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๔๕๙๗-๑๔๖๔๖ หน้าที่ ๖๐๘-๖๑๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=14597&Z=14646&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=829&items=9              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=829&items=9&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=44.2&item=829&items=9              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.2&item=829&items=9              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.2&i=829              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com