ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
       [๑๐๗] ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมที่เป็น
มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมที่เป็น
มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็น
มัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่
มัคคาธิปติธรรม อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย
       [๑๐๘] 	ในเหตุปัจจัย  	มีวาระ   ๓
             ในอวิคตปัจจัย	มี "   ๓๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
อุปปันนัตติกนอุปปันนัตติกะ
[๑๐๙] ธรรมที่เป็นอุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม โดย เหตุปัจจัย [๑๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ
อตีตัตติกนอตีตัตติกะ
[๑๑๑] ธรรมที่เป็นปัจจุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม โดย เหตุปัจจัย [๑๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ฯลฯ
อตีตารัมมณัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ
[๑๑๓] ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ ปัจจุปปันนารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย [๑๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๙ ฯลฯ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๙
อัชฌัตตัตติกนอัชฌัตตัตติกะ
[๑๑๕] ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
พึงให้พิสดารทุกวาร
อัชฌัตตารัมมณัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๑๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ [๑๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ฯลฯ
สนิทัสสนัตติกนสนิทัสสนัตติกะ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๔๐๐๘-๔๐๖๒ หน้าที่ ๑๖๐-๑๖๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=4008&Z=4062&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=107&items=12&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=107&items=12              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.2&item=107&items=12&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=107&items=12&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=107              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com