ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
       [๑๑๔๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
       นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปัจจัย มี ๑ นัย
       [๑๑๔๙] 	ในเหตุปัจจัย  	มีวาระ  ๔
       [๑๑๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
       ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
       [๑๑๕๑] 	ในเหตุปัจจัย  	มีวาระ  ๒
สรณทุกสเหตุกทุกนสรณทุกนสเหตุกทุกะ
[๑๑๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็น สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยสเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๑๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นสรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยอเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
สรณนทุกเหตุสัมปยุตตทุกนสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๑๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
เหมือนกับสเหตุกทุกะ
สรณทุกเหตุสเหตุกทุกนสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๑๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น เหตุธรรม และสเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๑๖๐] ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณ- *ธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัย ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สรณทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนสรณทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๑๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหมือนกับเหตุสเหตุกทุกะ
สรณทุกนเหตุสเหตุกทุกนสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกะ
[๑๑๖๓] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๑๖๕] ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
สรณทุกจูฬันตรทุกนสรณทุกจูฬันตรทุกะ
[๑๑๖๗] อัปปัจจยธรรมที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย อสังขตธรรมที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย สนิทัสสนธรรมที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่ อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ
สรณทุกอาสวทุกนสรณทุกโนอาสวทุกะ
[๑๑๖๘] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยอาสวธรรมที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นสรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย
สรณทุกสาสวทุกนสรณทุกนสาสวทุกะ
[๑๑๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสาสวธรรมที่เป็นอรณ- *ธรรม ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยอนาสวธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
ในปัจจัยทั้งปวง พึงให้พิสดารโดยวิธีนี้
ฯลฯ
สรณทุกสารัมมณทุกนสรณทุกนสารัมมณทุกะ
[๑๑๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสารัมมณธรรมที่เป็น สรณธรรม ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณปัจจัย ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม ฯลฯ
ฯลฯ
สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกนสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๑๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรมที่เป็นสรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอรณธรรม ฯลฯ
ฯลฯ
สรณทุกสอุตตรทุกนสรณทุกนสอุตตรทุกะ
[๑๑๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยสอุตตรธรรมที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยอนุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน จบ.
ปัจจนียานุโลมติกปัฏฐาน
นกุสลัตติกกุสลัตติกะ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๗๙๒๗-๘๐๒๐ หน้าที่ ๓๑๘-๓๒๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=7927&Z=8020&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=1148&items=25&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=1148&items=25              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.2&item=1148&items=25&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=1148&items=25&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=1148              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com