ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ฉโคจฉกทุกฉโคจฉกทุกะ
[๑๖๖] ธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยธรรมที่เป็นคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม อาศัยธรรมที่เป็นโยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เป็นปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
เหมือนกับอาสวโคจฉกทุกะ
มหันตรทุกมหันตรทุกะ
[๑๖๗] ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ
[๑๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๑๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุ- *ปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
พึงให้พิสดารทุกวาร
ทวิโคจฉกทุกทวิโคจฉกทุกะ
[๑๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย
ทัสสเนนปหาตัพพทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ภาวนายปหาตัพพทุกนภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๑๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๗๙] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๔๓๖๙-๔๔๕๒ หน้าที่ ๑๗๕-๑๗๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=4369&Z=4452&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=166&items=17              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=166&items=17&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.2&item=166&items=17              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=166&items=17              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=166              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com