ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
เหตุทุกปริตตัตติกนเหตุทุกปริตตัตติกะ
[๒๔๘] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นปริตต- *ธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกะ
[๒๔๙] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นปริตตารัมมณ- *ธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกหีนัตติกนเหตุทุกนหีนัตติกะ
[๒๕๐] ธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นหีนธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นปณีตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกะ
[๒๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยต- *ธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิยตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกะ
[๒๕๒] ธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมัคคารัมมณ- *ธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมัคคเหตุกธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นมัคคาธิปติธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกอุปปันนัตติกนเหตุทุกนอุปปันนัตติกะ
[๒๕๓] ธรรมที่เป็นอนุปปันนธรรม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนุปปันน- *ธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่เป็นอุปปาทิธรรม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย
เหตุทุกอตีตัตติกนเหตุทุกนอตีตัตติกะ
[๒๕๔] ธรรมที่เป็นอตีตธรรม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อตีตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย ธรรมที่เป็นอนาคตธรรม ที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตธรรม ที่ไม่ใช่ เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย
เหตุทุกอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกะ
[๒๕๕] ธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นปัจจุปปันนารัมมณ- *ธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
เหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๒๕๖] ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอัชฌัตตา- *รัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นพหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๔๗๑๒-๔๗๖๘ หน้าที่ ๑๘๘-๑๙๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=4712&Z=4768&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=248&items=9              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=248&items=9&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.2&item=248&items=9              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=248&items=9              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=248              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com