ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
สนิทัสสนัตติกจิตตานุปริวัตติทุกะ
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตานุปริวัตติทุกะ
[๖๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๖๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
[๖๒๓] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
นสนิทัสสนัตติกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
[๖๒๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกอัชฌัตติกทุกนสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตติกทุกะ
[๖๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌัตติก- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อัชฌัตติกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๖๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยพาหิรธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๑
สนิทัสสนัตติกอุปาทาทุกนสนิทัสสนัตติกนอุปาทาทุกะ
[๖๓๑] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทาธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๓๓] ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็น อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย [๖๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
สนิทัสสนัตติกอุปาทินนทุกนสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนทุกะ
[๖๓๕] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินน- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกอุปาทานโคจฉกทุกะ
นสนิทัสสนัตติกโนอุปาทานโคจฉกทุกะ
[๖๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอุปาทาน- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกกิเลสโคจฉกทุกะ
นสนิทัสสนัตติกโนกิเลสโคจฉกทุกะ
[๖๓๙] ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยกิเลสธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๖๕๗๒-๖๖๓๕ หน้าที่ ๒๖๓-๒๖๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=6572&Z=6635&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=619&items=22              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=619&items=22&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.2&item=619&items=22              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=619&items=22              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=619              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com