ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
       [๗๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนาย-
*สัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต-
*ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ
       ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย-
*สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะ-
*เหตุปัจจัย มี ๕ นัย
       [๗๑๕] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนาย-
*สัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม
ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ
       ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย-
*สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปัจจัย มี ๕ นัย
       [๗๑๖] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนาย-
*สัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต-
*ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย-
*สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
       [๗๑๗] 	ในเหตุปัจจัย  	มีวาระ ๑๓
             ในอารัมมณปัจจัย	มี " ๙
             ในอวิคตปัจจัย	มี " ๑๓
       [๗๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนาย-
*สัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย
       [๗๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนาย-
*สัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต-
*ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย-
*สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณ-
*ปัจจัย มี ๓ นัย
       ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต-
*ธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย
       ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม
ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต-
*ธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย-
*สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น
ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย
       [๗๒๐] 	ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย  	มีวาระ ๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย	มี " ๙
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย	มี " ๑๓
             ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย  	มี " ๙
       [๗๒๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
       [๗๒๒] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๙
       สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน
กับปฏิจจวาร
       [๗๒๓] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย-
*สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล โดยเหตุปัจจัย ฯลฯ
             ในอารัมมณปัจจัย	มีวาระ ๑๘
ปัญหาวารพึงให้พิสดาร
[๗๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๘ [๗๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยทุกขายเวทนาย สัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมป- *ยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวท- *นายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สหชาตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๗๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอทุกขม- *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นที่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓
พึงให้พิสดารทุกวาร
กุสลัตติกวิปากัตติกนกุสลัตติกนวิปากัตติกะ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๖๘๒๘-๖๙๐๕ หน้าที่ ๒๗๔-๒๗๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=6828&Z=6905&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=714&items=16&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=714&items=16              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.2&item=714&items=16&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=714&items=16&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=714              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com