ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
กุสลัตติกสวิตักกัตติกนกุสลัตติกนสวิตักกัตติกะ
[๗๔๙] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ ในกุศล มี " ๕ ในอกุศล มี " ๕ ในอัพยากฤต มี " ๓ [๗๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๗๕๓] ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็น กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๗๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
กุสลัตติกปีติตติกนกุสลัตติกนปีติตติกะ
[๗๕๕] ธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยปีติสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๗๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๗๕๗] ธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยสุขสหคตธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๗๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๗๕๙] ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม ที่ เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๗๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓
กุสลัตติกทัสสนัตติกนกุสลัตตินนทัสสนัตติกะ
[๗๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๖๓] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๖๕] ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๗๖๗] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยทัสสเนนปหา- *ตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยภาวนายปหาตัพพ- *เหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๗๓] ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
กุสลัตติกอาจยคามิตติกนกุสลัตติกนอาจยคามิตติกะ
[๗๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอาจยคามิธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๗๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอปจยคามิธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๗๙] ธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเนวาจย- *คามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
กุสลัตติกเสกขัตติกนกุสลัตติกนเสกขัตติกะ
[๗๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยเสกขธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มูล ๒ มี ๖ นัย [๗๘๒] ธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอเสกขธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต อาศัยเนวเสกขานา- *เสกขธรรม ที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
กุสลัตติกปริตตัตติกนกุสลัตติกนปริตตัตติกะ
[๗๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยมหัคคตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๗๙๐] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอัปปมาณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
กุสลัตติกปริตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ
[๗๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยปริตตารัมมณธรรม ที่ เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๗๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๗๙๖] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่กุศล อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๖๙๘๑-๗๐๖๖ หน้าที่ ๒๘๐-๒๘๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=6981&Z=7066&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=749&items=49              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=749&items=49&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.2&item=749&items=49              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=749&items=49              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=749              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com