ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
       [๘๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็น
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสน-
*อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ
       ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       [๘๖๒] 	ในเหตุปัจจัย  	มีวาระ ๖
       [๘๖๓] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็น
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสน-
*อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ
       ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปัจจัย
       [๘๖๔] 	ในเหตุปัจจัย  	มีวาระ ๖
       [๘๖๕] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรม
ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เป็น
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
       ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต
ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย
       [๘๖๖] 	ในเหตุปัจจัย  	มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกเวทนาตติกนสนิทัสสนัตติกนเวทนาตติกะ
[๘๖๗] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๖๙] ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๗๑] ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม อาศัยอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๘๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกวิปากัตติกนสนิทัสสนัตติกนวิปากัตติกะ
[๘๗๓] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยวิปากธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยวิปากธัมม- *ธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สนิทัสสนัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
นนิทัสสนัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๘๗๙] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๘๑] ธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
นสนิทัสสนัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๘๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๘๘๗] ธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
สนิทัสสนัตติกสวิตักกัตตินสนิทัสสนัตติกนสวิตักกัตติกะ
[๘๘๙] ธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๙๑] ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๘๙๓] ธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
สนิทัสสนัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๘๙๕] อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม มี ๖ นัย [๘๙๖] ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณ- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณ- *ธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ พหิทธารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๘๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ ในอวิคตปัจจัย มี " ๖
ปัญหาวารพึงให้พิสดาร
อนุโลมปัจจนียติกัตติกปัฏฐาน จบ.
อนุโลมปัจจนียทุกทุกปัฏฐาน
เหตุทุกสเหตุกทุกนเหตุทุกนสเหตุกทุกะ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๗๒๔๖-๗๓๓๗ หน้าที่ ๒๙๑-๒๙๕. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=7246&Z=7337&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=861&items=37&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=861&items=37              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.2&item=861&items=37&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=861&items=37&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=861              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com