ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกมัคคารัมณัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๘๖] กุศลธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มัคคารัม- *มณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕ ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ไม่มี
นอุปปันนัตติกนกุสลัตติกอุปปันนัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นอุปปันน- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๐๘๙] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๗ [๑๐๙๐] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น อุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๐๙๑] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นอุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๐๙๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๗
อตีตัตติกะ ก็เหมือนกับ อุปปันนัตติกะ
นอตีตารัมมณัตติกนกุสลัตติกอตีตารัมมณัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๙๔] กุศลธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อตีตารัมมณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๑๐๙๖] อกุศลธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อตีตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นอัชฌัตตัตติกนกุลัตติกอัชฌัตตัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๙๘] กุศลธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ [๑๑๐๐] อกุศลธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นอัชฌัตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ
อัชฌัตตารัมมณัตติกกุสลัตติกะ
[๑๑๐๒] กุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อัชฌัต- *ตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๑๐๔] อกุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกสนิทัสสนัตติกกุสลัตติกะ
[๑๑๐๖] กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๐๘] อกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๑๐] อัพยากตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๗ นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมอัพยากตมูล มี ๗ นัย เหมือนกัน ทุกมูล มี ๗ เหมือนกัน รวมทั้งหมดเป็น ๒๑ นัย
นสนิทัสสนัตติกนเวทนาตติกสนิทัสสนัตติกเวทนาตติกะ
[๑๑๑๒] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๑๔] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๑๖] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนวิปากัตติกสนิทัสสนัตติกวิปากัตติกะ
[๑๑๑๘] วิปากธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๒๐] วิปากธัมมธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมม- *ธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๒๒] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๐๙๐๙-๑๐๙๘๕ หน้าที่ ๔๓๙-๔๔๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=10909&Z=10985&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=1086&items=38              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=1086&items=38&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.3&item=1086&items=38              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=1086&items=38              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=1086              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com