ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นกิเลสโคจฉกทุกกิเลสโคจฉกทุกะ
[๑๒๘] กิเลสธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ฯลฯ
นทัสสเนนปหาตัพพทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๒๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นภาวนายปหาตัพพทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๑๓๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๓๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๓๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสวิตักกทุกสวิตักกทุกะ
[๑๓๗] สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย มี ๓ นัย อวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสวิจารทุกสวิจารทุกะ
[๑๓๙] สวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสัปปีติกทุกสัปปีติกทุกะ
[๑๔๑] สัปปีติกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปีติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นปีติสหคตทุกปีติสหคตทุกะ
[๑๔๓] ปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นสุขสหคตทุกสุขสหคตทุกะ
[๑๔๕] สุขสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นอุเบกขาสหคตทุกอุเบกขาสหคตทุกะ
[๑๔๗] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขา- *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขา- *สหคตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกามาวจรทุกกามาวจรทุกะ
[๑๔๙] กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นรูปาวจรทุกรูปาวจรทุกะ
[๑๕๑] รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นอรูปาวจรทุกอรูปาวจรทุกะ
[๑๕๓] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๑๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นปริยาปันนทุกปริยาปันนทุกะ
[๑๕๕] ปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นนิยยานิกทุกนิยยานิกทุกะ
[๑๕๗] อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นนิยตทุกนนิยตทุกะ
[๑๕๙] อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นสอุตตรทุกสอุตตรทุกะ
[๑๖๑] สอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สอุตตรธรรม และอนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย มี ๓ นัย สอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สอุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๘๕๔๒-๘๖๕๗ หน้าที่ ๓๔๓-๓๔๘. https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=8542&Z=8657&pagebreak=0 https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=128&items=35              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=128&items=35&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.3&item=128&items=35              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=128&items=35              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=128              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]