ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นกุสลัตติกสัตตโคจฉกทุกกุสลัตติกสัตตโคจฉกทุกะ
[๖๒๐] สัญโญชนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย คันถธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โอฆธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โยคธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นีวรณธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ปรามาสธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย สารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ฯลฯ
นกุสลัตติกนกามาวจรทุกกุสลัตติกกามาวจรทุกะ
[๖๒๑] กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๖๒๓] ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ กามาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนรูปาวจรทุกกุสลัตติกรูปาวจรทุกะ
[๖๒๕] รูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ รูปาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๖๒๙] อรูปาวจรธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนอรูปาวจรทุกกุสลัตติกอรูปาวจรทุกะ
[๖๓๑] ธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อรูปาวจรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ
นกุสลัตติกนปริยาปันนทุกกุสลัตติกปริยาปันนทุกะ
[๖๓๓] ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริยาปันนธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๖๓๕] อปริยาปันนธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ ปริยาปันนธรรมที่เป็นอัพยากฤต ฯลฯ มี ๒ นัย ในอกุศลมูล มี ๒ นัย ในทุกมูล มี ๒ นัย [๖๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนนิยยานิกทุกกุสลัตติกนิยยานิกทุกะ
[๖๓๗] นิยยานิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๖๓๘] อนิยยานิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยยานิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยยานิกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนนิยตทุกกุสลัตติกนิยตทุกะ
[๖๔๐] นิยตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย เหมือนกับอปริยาปันนทุกะ มีวาระ ๖ [๖๔๑] อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนสอุตตรทุกกุสลัตติกสอุตตรทุกะ
[๖๔๓] สอุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สอุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สอุตตรธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนสรณทุกกุสลัตติกสรณทุกะ
[๖๔๕] สรณธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๖๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๔๗] อรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อรณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๙๘๓๙-๙๙๒๓ หน้าที่ ๓๙๖-๓๙๙. https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=9839&Z=9923&pagebreak=0 https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=620&items=28              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=620&items=28&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.3&item=620&items=28              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=620&items=28              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=620              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]