ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นเวทนาตติกนเหตุทุกเวทนาตติกเหตุทุกะ
[๖๔๘] เหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๒ มีวาระ ๑๙ [๖๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๖๕๐] นเหตุธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ฯลฯ มีวาระ ๒ เหมือนกัน ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ฯลฯ มีวาระ ๒ เหมือนกัน โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๑ มีวาระ ๑ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๒ มีวาระ ๑ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๓ มีวาระ ๑ [๖๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นวิปากกัตติกนเหตุทุกวิปากกัตติกเหตุทุกะ
[๖๕๒] เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม และธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๑ [๖๕๔] นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่วิปาก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘ ฯลฯ
นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนเหตุทุกะ
อุปาทินนุปาทานิยัตติกเหตุทุกะ
[๖๕๖] เหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๖๕๘] นเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนเหตุทุกะ
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกเหตุทุกะ
[๖๖๐] เหตุธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นวิตักกัตติกนเหตุทุกวิตักกัตติกเหตุทุกะ
[๖๖๒] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สวิตักก- *สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕
นปีติตติกนเหตุทุกปีติตติกเหตุทุกะ
[๖๖๔] เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ปีติสห- *คตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘
นทัสสนัตติกนเหตุทุกทัสสนัตติกเหตุทุกะ
[๖๖๕] เหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกเหตุทุกะ
[๖๖๗] เหตุธรรมที่เป็นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๖๖๙] เหตุธรรมที่เป็นอปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเสกขัตติกนเหตุทุกเสกขัตติกเหตุทุกะ
[๖๗๑] เหตุธรรมที่เป็นอเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๙๙๒๔-๑๐๐๑๒ หน้าที่ ๓๙๙-๔๐๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=9924&Z=10012&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=648&items=25              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=648&items=25&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=45.3&item=648&items=25              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.3&item=648&items=25              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.3&i=648              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com