ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๗ [ฉบับมหาจุฬาฯ] จุลวรรค ภาค ๒
รวมเรื่องที่มีในปัญจสติกขันธกะ
เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพาน ท่านพระมหากัสสปะ ผู้รักษาพระสัทธรรม ชี้แจงต่อหมู่สงฆ์ถึงถ้อยคำที่พระสุภัททะ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๗ หน้า : ๓๙๐}

พระวินัยปิฎก จูฬวรรค [๑๑. ปัญจสติกขันธกะ]

รวมเรื่องที่มีในปัญจสติกขันธกะ

กล่าวดูหมิ่นพระธรรมวินัย เมื่อเดินทางจากเมืองปาวา พระมหากัสสปะจึงกล่าวว่า พวกเราจะสังคายนาพระสัทธรรม ก่อนที่อธรรมจะรุ่งเรือง พระมหากัสสปะคัดเลือกภิกษุทำสังคายนา ๔๙๙ รูป ต่อมา สงฆ์แนะนำให้เลือกท่านพระอานนท์ด้วย ภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ในถ้ำอันเหมาะที่จะทำสังคายนา พระธรรมวินัย เมื่อคราวสังคายนา พระมหากัสสปะถามพระวินัยกับท่านพระอุบาลี ถามพระสูตรกับท่านพระอานนท์ผู้ชาญฉลาด สาวกของพระชินเจ้าได้สังคายนาพระไตรปิฎก สงฆ์ได้สอบถามเกี่ยวกับพุทธดำรัสที่ว่าด้วยอาบัติเล็กน้อย ต่อจากนั้น จึงลงมติว่าจะปฏิบัติตามที่ทรงบัญญัติ ต่อจากนั้น สงฆ์ปรับอาบัติท่านพระอานนท์เพราะไม่กราบทูล ถามเกี่ยวกับอาบัติเล็กน้อย เพราะเหยียบผ้าของพระพุทธองค์ เพราะอนุญาตให้มาตุคามให้ไหว้พระพุทธสรีระจนน้ำตาเปียก พระพุทธสรีระ เพราะไม่กราบทูลขอให้พระพุทธองค์ ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ตลอดกัป เพราะกราบทูลขออนุญาตให้ มาตุคามออกบวช ท่านพระอานนท์ยอมรับอาบัติทุกกฏเพราะเชื่อฟังภิกษุ ผู้เถระทั้งหลาย ต่อมา ท่านพระปุราณะเดินทางมาจาก ทักขิณาคิรีชนบท ไม่ยอมรับผลการสังคายนา สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะ พระมเหสีของ พระเจ้าอุเทนถวายลาภสักการะแก่ท่านพระอานนท์ ผ้าได้เกิดขึ้น เป็นจำนวนมาก ท่านพระอานนท์เอาผ้าจีวรเก่าทำเป็นเพดาน ทำเป็นปลอกฟูก เป็นผ้าปูพื้น เป็นผ้าเช็ดเท้า เป็นผ้าเช็ดธุลี ต่อจากนั้นขยำกับโคลนฉาบทาฝา {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๗ หน้า : ๓๙๑}

พระวินัยปิฎก จูฬวรรค [๑๑. ปัญจสติกขันธกะ]

รวมเรื่องที่มีในปัญจสติกขันธกะ

จีวร ๑,๐๐๐ ผืนเกิดแก่ท่านพระอานนท์เป็นครั้งแรก พระฉันนะถูกลงพรหมทัณฑ์ได้บรรลุสัจธรรม ภิกษุผู้เถระผู้เชี่ยวชาญ ๕๐๐ รูปสังคายนา จึงเรียกว่า ปัญจสติกะ
ปัญจสติกขันธกะ จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๗ หน้า : ๓๙๒}


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๗ หน้าที่ ๓๙๐-๓๙๒. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=7&siri=108              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=7&A=7642&Z=7658                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=629              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=7&item=629&items=1              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=629&items=1                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu7              อ่านเทียบฉบับแปลอังกฤษ Compare with English Translation :- https://suttacentral.net/pli-tv-kd21/en/horner-brahmali#Kd.21.1.16บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :