ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๒ สุตฺต. ขุ. จูฬนิทฺเทโส
   [๘๒๐]  อตฺตตฺถปญฺญา  อสุจี  มนุสฺสาติ  อตฺตตฺถปญฺญาติ
อตฺตโน  อตฺถาย  อตฺตโน  เหตุ อตฺตโน ปจฺจยา อตฺตโน การณา
ภชนฺติ สมฺภชนฺติ เสวนฺติ นิเสวนฺติ สํเสวนฺติ [๓]- อาจรนฺติ สมาจรนฺติ
ปยิรุปาสนฺติ  ปุจฺฉนฺติ  ๔-  ปริปญฺหนฺตีติ  อตฺตตฺถปญฺญา  ฯ  อสุจี
มนุสฺสาติ  อสุจินา  กายกมฺเมน  สมนฺนาคตาติ  อสุจี  มนุสฺสา  ฯ
อสุจินา  วจีกมฺเมน  สมนฺนาคตาติ  อสุจี  มนุสฺสา  ฯ  อสุจินา
มโนกมฺเมน  สมนฺนาคตาติ  อสุจี มนุสฺสา ฯ อสุจินา ปาณาติปาเตน
อสุจินา    อทินฺนาทาเนน    อสุจินา    กาเมสุมิจฺฉาจาเรน
อสุจินา  มุสาวาเทน  อสุจิยา  ปิสุณาย  วาจาย  อสุจิยา ผรุสาย
วาจาย  อสุจินา  สมฺผปฺปลาเปน  อสุจิยา  อภิชฺฌาย  อสุจินา
พฺยาปาเทน  อสุจิยา  มิจฺฉาทิฏฺฐิยา  สมนฺนาคตาติ อสุจี มนุสฺสา ฯ
อสุจิยา  เจตนาย  สมนฺนาคตาติ  อสุจี  มนุสฺสา  ฯ  อสุจิยา
ปตฺถนาย  สมนฺนาคตาติ  อสุจี  มนุสฺสา  ฯ  อสุจินา  ปณิธินา
สมนฺนาคตาติ อสุจี มนุสฺสา หีนา นิหีนา ปริหีนา ๕- โอมกา ลามกา
ชตุกฺกา ปริตฺตาติ อตฺตตฺถปญฺญา อสุจี มนุสฺสา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓๐ หน้าที่ ๔๒๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=30&item=820&items=1&modeTY=2&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=30&item=820&items=1&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=30&item=820&items=1&modeTY=2&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=30&item=820&items=1&modeTY=2&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=820              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=2377              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=2377              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_30

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :