ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ อภิ. วิภงฺโค

   [๑๑๑๖]  ปญฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  กติ  สวิตกฺกสวิจารา  กติ
อวิตกฺกวิจารมตฺตา  กติ อวิตกฺกอวิจารา ฯเปฯ สตฺตนฺนํ จิตฺตานํ กติ
สวิตกฺกสวิจารา  กติ  อวิตกฺกวิจารมตฺตา  กติ  อวิตกฺกอวิจารา  ฯ
รูปกฺขนฺโธ  อวิตกฺกอวิจาโร  ตโย  ขนฺธา  สิยา  สวิตกฺกสวิจารา
สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตา  สิยา  อวิตกฺกอวิจารา  สงฺขารกฺขนฺโธ
สิยา  สวิตกฺกสวิจาโร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺโต สิยา อวิตกฺกอวิจาโร
สิยา   น  วตฺตพฺโพ  สวิตกฺกสวิจาโรติปิ  อวิตกฺกวิจารมตฺโตติปิ
อวิตกฺกอวิจาโรติปิ ฯ
   {๑๑๑๖.๑}  ทสายตนา  อวิตกฺกอวิจารา  มนายตนํ  สิยา
สวิตกฺกสวิจารํ   สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตํ  สิยา  อวิตกฺกอวิจารํ
ธมฺมายตนํ  สิยา  สวิตกฺกสวิจารํ  สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตํ  สิยา
อวิตกฺกอวิจารํ  สิยา  น  วตฺตพฺพํ สวิตกฺกสวิจารนฺติปิ อวิตกฺกวิจาร-
มตฺตนฺติปิ  อวิตกฺกอวิจารนฺติปิ  ฯ  ปณฺณรสธาตุโย  อวิตกฺกอวิจารา

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๕๘๖.

มโนธาตุ สวิตกฺกสวิจารา มโนวิญฺาณธาตุ สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ธมฺมธาตุ สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา สิยา น วตฺตพฺพา สวิตกฺกสวิจาราติปิ อวิตกฺกวิจารมตฺตาติปิ อวิตกฺกอวิจาราติปิ ฯ สมุทยสจฺจํ สวิตกฺกสวิจารํ นิโรธสจฺจํ อวิตกฺกอวิจารํ มคฺคสจฺจํ สิยา สวิตกฺกสวิจารํ สิยา อวิตกฺก- วิจารมตฺตํ สิยา อวิตกฺกอวิจารํ ทุกฺขสจฺจํ สิยา สวิตกฺกสวิจารํ สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตํ สิยา อวิตกฺกอวิจารํ สิยา น วตฺตพฺพํ สวิตกฺกสวิจารนฺติปิ อวิตกฺกวิจารมตฺตนฺติปิ อวิตกฺกอวิจารนฺติปิ ฯ {๑๑๑๖.๒} นวินฺทฺริยา อวิตกฺกอวิจารา โทมนสฺสินฺทฺริยํ สวิตกฺกสวิจารํ อุเปกฺขินฺทฺริยํ สิยา สวิตกฺกสวิจารํ สิยา อวิตกฺกอวิจารํ เอกาทสินฺทฺริยา สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ ตโย อกุสลเหตู สวิตกฺกสวิจารา ฉ เหตู สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ กพฬิงฺกาโร อาหาโร อวิตกฺกอวิจาโร ตโย อาหารา สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ ปญฺจ ผสฺสา อวิตกฺกอวิจารา มโนธาตุสมฺผสฺโส สวิตกฺกสวิจาโร มโนวิญฺาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา สวิตกฺกสวิจาโร สิยา อวิตกฺก- วิจารมตฺโต สิยา อวิตกฺกอวิจาโร ฯ ปญฺจ เวทนา ปญฺจ สญฺา ปญฺจ เจตนา ปญฺจ จิตฺตา อวิตกฺกอวิจารา มโนธาตุ สวิตกฺกสวิจารา

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๕๘๗.

มโนวิญฺาณธาตุ สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ

             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๕ หน้าที่ ๕๘๕-๕๘๗. https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11850&w=&modeTY=1&pagebreak=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11850&modeTY=1&pagebreak=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1116&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=91              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1116              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]