ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

                    สหชาตมูลกํ
   [๘๒๓]  สหชาตปจฺจยา  นเหตุยา นว ... นอารมฺมเณ นว
นอธิปติยา  นว  นอนนฺตเร  นว  นสมนนฺตเร  นว  นอญฺมญฺเ
ปญฺจ นอุปนิสฺสเย นว นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต นว นอาเสวเน
นว  นกมฺเม  นว  นวิปาเก  นว นอาหาเร นว นอินฺทฺริเย นว
นฌาเน  นว  นมคฺเค  นว  นสมฺปยุตฺเต  ปญฺจ  นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ
โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ
   [๘๒๔]  สหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  นว  ...
นอารมฺมเณ  นว  นอธิปติยา  นว นอนนฺตเร นว นสมนนฺตเร นว
นอญฺมญฺเ  ปญฺจ  นอุปนิสฺสเย  นว นปุเรชาเต นว นปจฺฉาชาเต
นว  นอาเสวเน  นว  นกมฺเม นว นวิปาเก นว นอาหาเร นว
นอินฺทฺริเย  นว  นฌาเน  นว  นมคฺเค  นว  นสมฺปยุตฺเต  ปญฺจ
วิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา นว โนวิคเต นว ฯ
   [๘๒๕]  สหชาตอญฺมญฺนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  ตีณิ
...  นอารมฺมเณ  ตีณิ นอธิปติยา ตีณิ นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร
ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ
นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก  ตีณิ  นอาหาเร  ตีณิ
นอินฺทฺริเย  ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นสมฺปยุตฺเต  เอกํ
นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๘๒๖]  สหชาตอญฺมญฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา
ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ  นอนนฺตเร
ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ
นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ  นวิปาเก
ตีณิ  นอาหาเร  ตีณิ  นอินฺทฺริเย  ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค
ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๘๒๗]  สหชาตนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  ตีณิ
...  นอารมฺมเณ  ตีณิ นอธิปติยา ตีณิ นอนนฺตเร ตีณิ นสมนนฺตเร
ตีณิ  นอญฺมญฺเ  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ
นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ  นกมฺเม  ตีณิ นวิปาเก ตีณิ
นอาหาเร  ตีณิ  นอินฺทฺริเย  ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ
นสมฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๘๒๘]  สหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา
เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอธิปติยา  เอกํ  นอนนฺตเร
เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ  นอุปนิสฺสเย  เอกํ  นปุเรชาเต  เอกํ
นปจฺฉาชาเต  เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นวิปาเก เอกํ
นอาหาเร  เอกํ  นอินฺทฺริเย  เอกํ  นฌาเน  เอกํ นมคฺเค เอกํ
นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๘๒๙]  สหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา  เอกํ
... นอารมฺมเณ เอกํ นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร เอกํ นสมนนฺตเร
เอกํ  นอญฺมญฺเ  เอกํ  นอุปนิสฺสเย  เอกํ  นปุเรชาเต  เอกํ
นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นอาหาเร เอกํ
นอินฺทฺริเย  เอกํ  นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ
นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๘๓๐]  สหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา
เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร เอกํ
นสมนนฺตเร เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ
นอาเสวเน  เอกํ  นกมฺเม เอกํ นอาหาเร เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ
นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ
โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๘๓๑]  สหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  เอกํ ... นอารมฺมเณ เอกํ นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร
เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ  นอุปนิสฺสเย  เอกํ  นปุเรชาเต  เอกํ
นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นอาหาเร เอกํ
นอินฺทฺริเย  เอกํ  นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ
โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๘๓๒]  สหชาตนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ   นเหตุยา
เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร เอกํ
นสมนนฺตเร  เอกํ  นอญฺมญฺเ เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นอาหาเร
เอกํ  นอินฺทฺริเย  เอกํ  นฌาเน  เอกํ นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต
เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๘๓๓]  สหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  เอกํ ... นอารมฺมเณ เอกํ นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร
เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ  นอุปนิสฺสเย  เอกํ  นปุเรชาเต  เอกํ
นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นกมฺเม เอกํ นอาหาเร เอกํ
นอินฺทฺริเย  เอกํ  นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ
โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
                  สหชาตมูลกํ นิฏฺิตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๒๗๒-๒๗๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5448&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=5448              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=823&items=11              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=108              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=823              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com