ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
นิโรธวาร
[๑๗๑] รูปขันธ์ของสัตว์ใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมดับไปหรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิย่อมดับไป แต่เวทนาขันธ์ ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิย่อม ดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดย่อมดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมดับไป. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังจุติจากอรูปภูมิย่อมดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์ เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิย่อมดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. [๑๗๒] รูปขันธ์ในภูมิใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ในภูมินั้นย่อมดับไปหรือ? รูปขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิย่อมดับไป แต่เวทนาขันธ์ในภูมินั้นย่อมดับไป ก็หาไม่ รูปขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิย่อมดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใดย่อมดับไป รูปขันธ์ในภูมินั้นย่อมดับไป. เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิย่อมดับไป แต่รูปขันธ์ในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ในภูมินั้นซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิย่อมดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. [๑๗๓] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น ย่อมดับไปหรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิย่อมดับไป แต่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิย่อมดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น ย่อมดับไป. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากอรูปภูมิย่อมดับไป แต่รูปขันธ์ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลัง จุติจากปัญจโวการภูมิย่อมดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. [๑๗๔] รูปขันธ์ของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป หรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจากอรูปภูมิย่อมไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์ เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมด ย่อมไม่ดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมไม่ดับไป. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิย่อมไม่ดับไป แต่รูปขันธ์ ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมดย่อม ไม่ดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. [๑๗๕] รูปขันธ์ในภูมิใดย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ในภูมินั้นย่อมไม่ดับไป หรือ? ย่อมไม่ดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใดย่อมไม่ดับไป รูปขันธ์ในภูมินั้นย่อมไม่ดับไป. ย่อมดับไป. [๑๗๖] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ นั้น ย่อมไม่ดับไปหรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากอรูปภูมิย่อมไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลัง เกิดอยู่ทั้งหมดย่อมไม่ดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมไม่ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ นั้นย่อมไม่ดับไป. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิย่อมไม่ดับไป แต่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมดย่อมไม่ดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. [๑๗๗] รูปขันธ์ของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้ว หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้ว. ถูกแล้ว. [๑๗๘] รูปขันธ์ในภูมิใดเคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ในภูมินั้นเคยดับไปแล้วหรือ? รูปขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิเคยดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ในภูมินั้นเคยดับ ไปแล้วก็หาไม่ รูปขันธ์ในภูมินั้นซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิเคยดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ก็เคยดับ ไปแล้ว. หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใดเคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ในภูมินั้นเคยดับไปแล้ว. เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิเคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ในภูมินั้นเคยดับไปแล้ว ก็หาไม่ เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิเคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็เคยดับไปแล้ว. [๑๗๙] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดเคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ นั้นเคยดับไปแล้วหรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์เคยดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น สัตว์มีขันธ์ ๕ เคยดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ก็เคยดับไปแล้ว. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดเคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ นั้นเคยดับไปแล้ว. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์เคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ของ สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นซึ่งเป็นสัตว์ มีขันธ์ ๕ เคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็เคยดับไปแล้ว. [๑๘๐] รูปขันธ์ของสัตว์ใดไม่เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นไม่เคยดับ ไปแล้วหรือ? ไม่มี. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดไม่เคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นไม่เคยดับ ไปแล้ว. ไม่มี. [๑๘๑] รูปขันธ์ในภูมิใดไม่เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ในภูมินั้นไม่เคยดับไป แล้วหรือ? เคยดับไปแล้ว. หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใดไม่เคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ในภูมินั้นไม่เคยดับไป แล้ว. เคยดับไปแล้ว. [๑๘๒] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดไม่เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น ในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วหรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ ไม่เคยดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ ในชั้นสุทธาวาสไม่เคยดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดไม่เคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นใน ภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้ว. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ไม่เคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่ง อยู่ในชั้นสุทธาวาสไม่เคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. [๑๘๓] รูปขันธ์ของสัตว์ใดจักดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดจักดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นจักดับไป. เวทนาขันธ์ของปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงอรูปภูมิ และของสัตว์เหล่านั้นที่เข้าถึงอรูป- *ภูมิแล้วจักปรินิพพาน ของสัตว์เหล่านั้นที่กำลังจุติอยู่จักดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นจัก ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น นอกนี้จักดับไปและรูปขันธ์ก็จักดับไป. [๑๘๔] รูปขันธ์ในภูมิใดจักดับไป เวทนาขันธ์ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? รูปขันธ์ในภูมินั้นซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิจักดับไป แต่เวทนาขันธ์ในภูมินั้นจักดับไปก็หา ไม่ รูปขันธ์ในภูมินั้นซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิจักดับไป และเวทนาขันธ์ก็จักดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใดจักดับไป รูปขันธ์ในภูมินั้นจักดับไป. เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิจักดับไป แต่รูปขันธ์ในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม่. เวทนาขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิจักดับไป และรูปขันธ์ก็จักดับไป. [๑๘๕] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดจักดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น จักดับไปหรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์จักดับไป แต่เวทนาขันธ์ของ สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นซึ่งมีรูปขันธ์ ๕ จักดับ ไป และเวทนาขันธ์ก็จักดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดจักดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น จักดับไป. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์จักดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นซึ่งมีขันธ์ ๕ จักดับไป และรูปขันธ์ก็จักดับไป. [๑๘๖] รูปขันธ์ของสัตว์ใดจักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นจักไม่ดับไปหรือ? รูปขันธ์ของปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงอรูปภูมิ และของสัตว์เหล่านั้นที่เข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ของสัตว์เหล่านั้นที่กำลังจุติอยู่จักไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่จักไม่ดับไป และเวทนาขันธ์ ก็จักไม่ดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดจักไม่ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นจักไม่ดับไป. ถูกแล้ว. [๑๘๗] รูปขันธ์ในภูมิใดจักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ในภูมินั้นจักไม่ดับไปหรือ? จักดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใดจักไม่ดับไป รูปขันธ์ในภูมินั้นจักไม่ดับไป. จักดับไป. [๑๘๘] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดจักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ นั้นจักไม่ดับไปหรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์จักไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของ สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน อยู่ จักไม่ดับไป และเวทนาขันธ์ก็จักไม่ดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดจักไม่ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ นั้น จักไม่ดับไป. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์จักไม่ดับไป แต่รูปขันธ์ของ สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ ปรินิพพานอยู่ จักไม่ดับไปและรูปขันธ์ก็จักไม่ดับไป. [๑๘๙] รูปขันธ์ของสัตว์ใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้วหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมดับไป. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมดเคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ของสัตว์ เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งกำลัง จุติจากอสัญญสัตตภูมิเคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. [๑๙๐] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดย่อมดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นเคยดับไปแล้ว หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดเคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมดับไป. สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิเคยดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ก็ย่อมดับไป. [๑๙๑] รูปขันธ์ในภูมิใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ในภูมินั้นเคยดับไปแล้วหรือ? รูปขันธ์ในภูมินั้นซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิย่อมดับไป แต่เวทนาขันธ์ในภูมินั้นเคยดับไป แล้วก็หาไม่ รูปขันธ์ในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิย่อมดับไป และเวทนาขันธ์ก็เคยดับ ไปแล้ว. หรือว่า เวทนาขันธ์ในภูมิใดเคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ในภูมินั้นย่อมดับไป. เวทนาขันธ์ในภูมินั้นซึ่งเป็นอรูปภูมิเคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ในภูมินั้นซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิเคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. [๑๙๒] เวทนาขันธ์ในภูมิใดย่อมดับไป สัญญาขันธ์ในภูมินั้นเคยดับไปแล้ว หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า สัญญาขันธ์ในภูมิใดเคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ในภูมินั้นย่อมดับไป. ถูกแล้ว. [๑๙๓] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้วหรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังจุติจาก อสัญญสัตตภูมิย่อมดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม่ รูป- *ขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมินอกนี้ย่อมดับไป และเวทนาขันธ์ ก็เคยดับไปแล้ว. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดเคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ นั้นย่อมดับไป. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ เคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิเคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. [๑๙๔] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นใน ภูมินั้นเคยดับไปแล้วหรือ? เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาสย่อมดับไป แต่สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นใน ภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิ นอกนี้ย่อมดับไป และสัญญาขันธ์ก็ เคยดับไปแล้ว. หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดเคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน ภูมินั้นย่อมดับไป. สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิเคย ดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ สัญญาขันธ์ของสัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิ เคยดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ ก็ย่อมดับไป. [๑๙๕] รูปขันธ์ของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นไม่เคยดับไป แล้วหรือ? เคยดับไปแล้ว. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดไม่เคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมไม่ ดับไป. ไม่มี. [๑๙๖] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดย่อมไม่ดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นไม่เคยดับ ไปแล้วหรือ? เคยดับไปแล้ว. หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดไม่เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นย่อม ไม่ดับไป. ไม่มี. [๑๙๗] รูปขันธ์ในภูมิใด ... (พึงทำให้บริบูรณ์) [๑๙๘] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน ภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วหรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ย่อม ไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ ย่อมไม่ดับไป และเวทนาขันธ์ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดไม่เคยดับไปแล้ว รูปขันธ์ของสัตว์นั้นใน ภูมินั้นย่อมไม่ดับไป. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลัง จุติจากอสัญญสัตตภูมิไม่เคยดับไปแล้ว แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็ หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังเข้าถึง อสัญญสัตตภูมิไม่เคยดับไปแล้ว และรูปขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. [๑๙๙] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมไม่ดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น ในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วหรือ? เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิย่อม ไม่ดับไป แต่สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของ สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ย่อมไม่ดับไป และ สัญญาขันธ์ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดไม่เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น ในภูมินั้นย่อมไม่ดับไป. สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ไม่เคยดับ ไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ สัญญาขันธ์ของสัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ไม่เคยดับไปแล้ว และ เวทนาขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. [๒๐๐] รูปขันธ์ของสัตว์ใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นจักดับไปหรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิย่อมดับไป แต่เวทนาขันธ์ ของสัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ นอกนี้ ย่อมดับไป และเวทนาขันธ์ก็จักดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดจักดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมดับไป. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังจุติจากอรูปภูมิจักดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจาก ปัญจโวการภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิจักดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. [๒๐๑] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดย่อมดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นจักดับไป หรือ? เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ย่อมดับไป แต่สัญญาขันธ์ของสัตว์ เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจ- *โวการภูมิ นอกนี้ ย่อมดับไป และสัญญาขันธ์ก็จักดับไป. หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดจักดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นย่อมดับไป. สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิจัก ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นย่อมดับไปก็หาไม่ สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น ซึ่งกำลังจุติ จากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิจักดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมดับไป. [๒๐๒] รูปขันธ์ในภูมิใดย่อมดับไป. [๒๐๓] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใดย่อมดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น จักดับไปหรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งกำลังจุติ จากอสัญญสัตตภูมิย่อมดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ นอกนี้ ย่อมดับไป และเวทนาขันธ์ ก็จักดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น ย่อมดับไป. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ จักดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิจักดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมดับไป. [๒๐๔] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้นใน ภูมินั้น จักดับไปหรือ? เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ย่อมดับไป แต่สัญญาขันธ์ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติ จากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมินอกนี้ ย่อมดับไป และสัญญาขันธ์ก็จักดับไป. หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ นั้น ย่อมดับไป. สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิจัก ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมดับไปก็หาไม่ สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่า นั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปัญจโวการภูมิจักดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อม ดับไป. [๒๐๕] รูปขันธ์ของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น จักไม่ดับไป หรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นซึ่งกำลังเกิดอยู่ทั้งหมด ซึ่งกำลังจุติจากอรูปภูมิย่อมไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นจักไม่ดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพาน อยู่ในอรูปภูมิย่อมไม่ดับไป และเวทนาขันธ์ก็จักไม่ดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด จักไม่ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้น ย่อมไม่ดับไป. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ จักไม่ดับไป แต่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ ในอรูปภูมิจักไม่ดับไป และรูปขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. [๒๐๖] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด ย่อมไม่ดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น จักไม่ดับ ไปหรือ? จักดับไป. หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใด จักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น ย่อมไม่ดับ ไป. ย่อมดับไป. [๒๐๗] รูปขันธ์ในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป. [๒๐๘] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ย่อม ไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักไม่ดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ ย่อมไม่ดับไป และ เวทนาขันธ์ก็จักไม่ดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมิ นั้นย่อมไม่ดับไป? เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่ง กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิจักไม่ดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิจักไม่ดับไป และ รูปขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป [๒๐๙] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ย่อมไม่ดับไป สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ ย่อม ไม่ดับไปแต่สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ย่อมไม่ดับไป และสัญญาขันธ์ก็จักไม่ดับไป. หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน ภูมินั้น ย่อมไม่ดับไป. สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ จักไม่ดับไป แต่เวทนาขันธ์ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ย่อมไม่ดับไปก็หาไม่ สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น อสัญญสัตว์จักไม่ดับไป และเวทนาขันธ์ก็ย่อมไม่ดับไป. [๒๑๐] รูปขันธ์ของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น จักดับไป หรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่เคยดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์ เหล่านั้น จักดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นนอกนี้เคยดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ก็จัก ดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด จักดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้น เคยดับไปแล้ว. ถูกแล้ว. [๒๑๑] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด เคยดับไปแล้ว สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น จักดับไป หรือ? เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่เคยดับไปแล้ว แต่สัญญาขันธ์ของ สัตว์เหล่านั้นจักดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นนอกนี้ เคยดับไปแล้ว และ สัญญาขันธ์ก็จักดับไป. หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใด จักดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น เคยดับไปแล้ว. ถูกแล้ว. [๒๑๒] รูปขันธ์ในภูมิใด เคยดับไปแล้ว. [๒๑๓] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน ภูมินั้น จักดับไปหรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น อสัญญสัตว์ เคยดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ก็จัก ดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น เคยดับไปแล้ว. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ จักดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่า นั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้ จักดับไป และรูปขันธ์ก็เคยดับไปแล้ว. [๒๑๔] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด เคยดับไปแล้ว สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่เคยดับไปแล้ว แต่สัญญา ขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมี ขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแล้ว และสัญญาขันธ์ก็จักดับไป. หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน ภูมินั้น เคยดับไปแล้ว. สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาสจักดับไป แต่เวทนา ขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับไปแล้วก็หาไม่ สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ นอกนี้ จักดับไป และเวทนาขันธ์ก็เคยดับไปแล้ว. [๒๑๕] รูปขันธ์ของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น จักไม่ดับ ไปหรือ? ไม่มี. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด จักไม่ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้น ไม่เคยดับไป แล้ว. เคยดับไปแล้ว. [๒๑๖] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใด ไม่เคยดับไปแล้ว สัญญาขันธ์ของสัตว์นั้น จัก ไม่ดับไปหรือ? ไม่มี. หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใด จักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น ไม่เคยดับไป แล้ว. เคยดับไปแล้ว. [๒๑๗] รูปขันธ์ในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว. [๒๑๘] รูปขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้น ในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ไม่ เคยดับไปแล้ว แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ รูปขันธ์ของสัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในอรูปภูมิ ไม่เคย ดับไปแล้ว และเวทนาขันธ์ก็จักไม่ดับไป. หรือว่า เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป รูปขันธ์ของสัตว์นั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้ว. เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น อสัญญสัตว์จักไม่ดับไป แต่รูปขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ เวทนา- *ขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน อรูปภูมิ จักไม่ดับไป และรูปขันธ์ก็ไม่เคยดับไปแล้ว. [๒๑๙] เวทนาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด ไม่เคยดับไปแล้ว สัญญาขันธ์ของสัตว์ นั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปหรือ? เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ไม่เคยดับไปแล้ว แต่สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น จักไม่ดับไปก็หาไม่ เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมิ นั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ไม่เคยดับไปแล้ว และสัญญาขันธ์ ก็จักไม่ดับไป. หรือว่า สัญญาขันธ์ของสัตว์ใดในภูมิใด จักไม่ดับไป เวทนาขันธ์ของสัตว์นั้นใน ภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้ว. สัญญาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ จักไม่ดับ ไป แต่เวทนาขันธ์ของสัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ไม่เคยดับไปแล้วก็หาไม่ สัญญาขันธ์ของสัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์จักไม่ดับไป และ เวทนาขันธ์ก็ไม่เคยดับไปแล้ว.
นิโรธวาร จบ.

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๑๕๔๖-๑๙๑๘ หน้าที่ ๖๓-๗๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=1546&Z=1918&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=38&A=1546&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3], [4], [5], [6]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=38&siri=9              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=171              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=1072              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=1072              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]