ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
   [318]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava etadavoca sankharupapattim vo bhikkhave desissami 1- tam sunatha
sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti  .  evam bhanteti kho te bhikkhu
bhagavato paccassosum.
   [319]  Bhagava  etadavoca  idha  bhikkhave  bhikkhu  saddhaya
samannagato hoti silena samannagato hoti sutena samannagato hoti
cagena  samannagato  hoti  pannaya  samannagato  hoti . tassa
evam hoti aho vataham kayassa bheda parammarana khattiyamahasalanam
va  2-  sahabyatam upapajjeyyanti . so tam cittam padahati 3- tam
cittam adhitthati tam cittam bhaveti . tassa te sankhara ca vihara
ca  evam  bhavita  evam bahulikata tatrupapattiya samvattanti . ayam
bhikkhave maggo ayam patipada tatrupapattiya samvattati.
   [320]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu saddhaya samannagato hoti
silena  samannagato  hoti  sutena  samannagato  hoti  cagena
samannagato  hoti  pannaya samannagato hoti . tassa evam hoti
aho vataham kayassa bheda parammarana brahmanamahasalanam va 4- ...
@Footnote: 1 Po. Ma. desessami . 2 Ma. Yu. vasaddo natthi . 3 Po. Ma. Yu. dahati.
@4 Ma. vasaddo natthi.
Gahapatimahasalanam  va  1-  sahabyatam  upapajjeyyanti  .  so tam
cittam  padahati  tam  cittam  adhitthati  tam  cittam  bhaveti . tassa
te  sankhara  ca  vihara  ca  evam  bhavita  evam bahulikata
tatrupapattiya  samvattanti  .  ayam  bhikkhave  maggo  ayam  patipada
tatrupapattiya samvattati.
   [321]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu saddhaya samannagato hoti
silena  samannagato  hoti  sutena  samannagato  hoti  cagena
samannagato  hoti  pannaya  samannagato hoti . tassa sutam hoti
catummaharajika  deva  dighayuka  vannavanto sukhabahulati . tassa
evam hoti aho vataham kayassa bheda parammarana catummaharajikanam
devanam  sahabyatam  upapajjeyyanti  so  tam  cittam padahati tam cittam
adhitthati  tam cittam bhaveti . tassa te sankhara ca vihara ca
evam bhavita evam bahulikata tatrupapattiya samvattanti . ayam bhikkhave
maggo  ayam  patipada  tatrupapattiya samvattati . puna caparam bhikkhave
bhikkhu  saddhaya  samannagato  hoti silena samannagato hoti sutena
samannagato  hoti  cagena  samannagato hoti pannaya samannagato
hoti  tassa sutam hoti tavatimsa deva .pe. yama deva ...
Tusita  deva ... nimmanarati deva ... paranimmitavasavatti deva
dighayuka  vannavanto  sukhabahulati . tassa evam hoti aho vataham
kayassa  bheda  parammarana  paranimmitavasavattinam  devanam  sahabyatam
@Footnote: 1 Ma. vasaddo natthi.
Upapajjeyyanti  .  so  tam  cittam  padahati tam cittam adhitthati tam
cittam bhaveti . tassa te sankhara ca vihara ca evam bhavita
evam  bahulikata  tatrupapattiya  samvattanti  .  ayam bhikkhave maggo
ayam patipada tatrupapattiya samvattati.
   [322]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu saddhaya samannagato hoti
silena samannagato hoti sutena samannagato hoti cagena samannagato
hoti  pannaya  samannagato  hoti  .  tassa  sutam hoti sahasso
brahma  dighayuko  vannava sukhabahuloti . sahasso bhikkhave brahma
sahassilokadhatum  pharitva  adhimuccitva  viharati . yepi tattha satta
uppanna 1- tepi pharitva adhimuccitva viharati . Seyyathapi bhikkhave
cakkhuma  puriso  ekam  amandam  hatthe  karitva  paccavekkheyya
evameva  kho  bhikkhave  sahasso  brahma  sahassilokadhatum pharitva
adhimuccitva  viharati  . yepi tattha satta uppanna tepi pharitva
adhimuccitva  viharati  .  tassa  evam  hoti aho vataham kayassa
bheda  parammarana  sahassabrahmuno  sahabyatam  upapajjeyyanti .
So  tam  cittam  padahati  tam  cittam adhitthati tam cittam bhaveti .
Tassa  te  sankhara ca vihara ca evam bhavita evam bahulikata
tatrupapattiya  samvattanti  .  ayam  bhikkhave  maggo  ayam  patipada
tatrupapattiya samvattati.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. upapanna.
   [323]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu saddhaya samannagato hoti
silena samannagato hoti sutena samannagato hoti cagena samannagato
hoti  pannaya  samannagato  hoti  .  tassa  sutam  hoti
dvisahasso  brahma  .pe.  tisahasso  brahma  ...  catusahasso
brahma  ... pancasahasso brahma dighayuko vannava sukhabahuloti .
Pancasahasso    bhikkhave    brahma    pancasahassilokadhatum
pharitva  adhimuccitva  viharati  .  yepi  tattha  satta  uppanna
tepi  pharitva  adhimuccitva  viharati . seyyathapi bhikkhave cakkhuma
puriso  panca  amandani  hatthe  karitva paccavekkheyya evameva
kho  bhikkhave  pancasahasso  brahma  pancasahassilokadhatum  pharitva
adhimuccitva  viharati  .  yepi  tattha  satta  uppanna  tepi
pharitva  adhimuccitva  viharati  .  tassa  evam hoti aho vataham
kayassa   bheda   parammarana   pancasahassabrahmuno   sahabyatam
upapajjeyyanti . so tam cittam padahati tam cittam adhitthati tam cittam
bhaveti . tassa te sankhara ca vihara ca evam bhavita evam
bahulikata  tatrupapattiya  samvattanti  .  ayam  bhikkhave  maggo
ayam patipada tatrupapattiya samvattati.
   [324]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu saddhaya samannagato hoti
silena samannagato hoti sutena samannagato hoti cagena samannagato
hoti  pannaya  samannagato  hoti  .  tassa  sutam  hoti
Dasasahasso  brahma  dighayuko  vannava  sukhabahuloti  . dasasahasso
bhikkhave  brahma  dasasahassilokadhatum  pharitva adhimuccitva viharati .
Yepi  tattha  satta uppanna tepi pharitva adhimuccitva viharati .
Seyyathapi  bhikkhave  mani  veluriyo  subho  jotima  1- atthamso
suparikammakato pandukambale nikkhitto bhasati 2- ca tapati ca virocati
ca  evameva  kho  bhikkhave  dasasahasso  brahma dasasahassilokadhatum
pharitva  adhimuccitva  viharati  .  yepi  tattha  satta  uppanna
tepi  pharitva  adhimuccitva viharati 3- . tassa evam hoti aho
vataham  kayassa  bheda  parammarana  dasasahassabrahmuno  sahabyatam
upapajjeyyanti  .  so  tam  cittam  padahati tam cittam adhitthati tam
cittam bhaveti . tassa te sankhara ca vihara ca evam bhavita
evam  bahulikata  tatrupapattiya  samvattanti  .  ayam bhikkhave maggo
ayam patipada tatrupapattiya samvattati.
   [325]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu saddhaya samannagato hoti
silena  samannagato  hoti  sutena  samannagato  hoti  cagena
samannagato  hoti  pannaya  samannagato hoti . tassa sutam hoti
satasahasso  brahma  dighayuko  vannava  sukhabahuloti  . satasahasso
bhikkhave  brahma  satasahassilokadhatum  pharitva adhimuccitva viharati .
Yepi  tattha  satta uppanna tepi pharitva adhimuccitva viharati .
Seyyathapi  bhikkhave  nekkham  4- jambonadam dakkhakammaraputtaukkamukhe
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. jatima . 2 Po. bhasate ca pabhassate ca. Ma. bhasate tapate
@3 Po. viharanti . 4 Ma. nikkham.
Sukusalasmpahattham  pandukambale  nikkhittam  bhasati  ca tapati ca virocati
ca  evameva  kho  bhikkhave  satasahasso  brahma satasahassilokadhatum
pharitva  adhimuccitva  viharati . yepi tattha satta uppanna tepi
pharitva  adhimuccitva  viharati  .  tassa  evam hoti aho vataham
kayassa   bheda   parammarana   satasahassabrahmuno   sahabyatam
upapajjeyyanti  .  so  tam  cittam  padahati tam cittam adhitthati tam
cittam bhaveti . tassa te sankhara ca vihara ca evam bhavita
evam  bahulikata  tatrupapattiya  samvattanti  .  ayam bhikkhave maggo
ayam patipada tatrupapattiya samvattati.
   [326]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu saddhaya samannagato hoti
silena  samannagato  hoti  sutena  samannagato  hoti  cagena
samannagato  hoti  pannaya  samannagato hoti . tassa sutam hoti
abha deva .pe. parittabha deva ... Appamanabha deva ...
Abhassara  deva  dighayuka  vannavanto sukhabahulati . tassa evam
hoti  aho  vataham  kayassa  bheda  parammarana  abhassaranam
devanam  sahabyatam  upapajjeyyanti . so tam cittam padahati tam cittam
adhitthati  tam cittam bhaveti . tassa te sankhara ca vihara ca
evam  bhavita  evam  bahulikata  tatrupapattiya  samvattanti  . ayam
bhikkhave maggo ayam patipada tatrupapattiya samvattati.
   [327]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu saddhaya samannagato hoti
Silena samannagato hoti sutena samannagato hoti cagena samannagato
hoti  pannaya  samannagato  hoti  .  tassa  sutam  hoti  subha
deva  .pe.  parittasubha  deva ... appamanasubha deva ...
Subhakinha  deva  dighayuka  vannavanto  .pe.  tatrupapattiya
samvattati.
   [328]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu saddhaya samannagato hoti
silena  samannagato  hoti  sutena  samannagato  hoti  cagena
samannagato  hoti  pannaya  samannagato  hoti  .  tassa  sutam
hoti vehapphala deva ... aviha deva ... Atappa deva ...
Sudassa deva ... sudassi deva ... akanittha deva dighayuka
vannavanto  sukhabahulati  .  tassa  evam  hoti  aho  vataham
kayassa   bheda   parammarana  akanitthanam  devanam  sahabyatam
upapajjeyyanti  .  so  tam  cittam  padahati tam cittam adhitthati tam
cittam bhaveti . tassa te sankhara ca vihara ca evam bhavita evam
bahulikata  tatrupapattiya  samvattanti  .  ayam  bhikkhave  maggo ayam
patipada tatrupapattiya samvattati.
   [329]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu saddhaya samannagato hoti
silena  samannagato  hoti  sutena  samannagato  hoti  cagena
samannagato  hoti  pannaya  samannagato  hoti  .  tassa  sutam
hoti   akasanancayatanupaga   deva   dighayuka  ciratthitika
Sukhabahulati  .  tassa  evam  hoti  aho  vataham  kayassa
bheda   parammarana  akasanancayatanupaganam  devanam  sahabyatam
upapajjeyyanti  .pe.  ayam  bhikkhave  maggo  ayam  patipada
tatrupapattiya samvattati.
   [330]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu saddhaya samannagato hoti
silena  samannagato  hoti  sutena  samannagato  hoti  cagena
samannagato  hoti  pannaya  samannagato  hoti  .  tassa  sutam
hoti   vinnanancayatanupaga   deva   dighayuka   ciratthitika
sukhabahulati tassa evam hoti aho vataham kayassa bheda parammarana
vinnanancayatanupaganam  devanam  sahabyatam  upapajjeyyanti  .pe.
Ayam bhikkhave maggo ayam patipada tatrupapattiya samvattati.
   [331]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu saddhaya samannagato hoti
silena  samannagato  hoti  sutena  samannagato  hoti  cagena
samannagato  hoti  pannaya  samannagato hoti . tassa sutam hoti
akincannayatanupaga  deva  ...  nevasannanasannayatanupaga deva
dighayuka  ciratthitika  sukhabahulati . tassa evam hoti aho vataham
kayassa  bheda  parammarana  nevasannanasannayatanupaganam  devanam
sahabyatam  upapajjeyyanti . so tam cittam padahati tam cittam adhitthati
tam cittam bhaveti . tassa te sankhara ca vihara ca evam bhavita evam
bahulikata  tatrupapattiya  samvattanti  .  ayam  bhikkhave  maggo ayam
patipada tatrupapattiya samvattati.
   [332]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu saddhaya samannagato hoti
silena  samannagato  hoti  sutena  samannagato  hoti  cagena
samannagato  hoti  pannaya samannagato hoti . tassa evam hoti
aho  vataham  asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim
dittheva  dhamme  sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyanti .
So  asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva
dhamme  sayam  abhinna sacchikatva upasampajja viharati . ayam bhikkhave
bhikkhu na katthaci uppajjatiti 1-.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Sankharupapattisuttam nitthitam dasamam.
          Anupadavaggo dutiyo.
            --------
            Tassuddanam
     anupadasodhanaporisadhammo  sevitabbabahudhatuvibhatti
     buddhassa kitti nama       cattarisena anapano
     kayagato ca tatopapatti    candake vimale parisuddhe
     punnasampunnasamudani      nirasamattano raddha
     bahujanasevitadhammavaram       yam anupadam vaggavaram dutiyam.
            --------
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. upapajjatiti.
            Sunnatavaggo
             ----
            culasunnatasuttam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 217-226. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=14&item=318&items=15&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=14&item=318&items=15              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=14&item=318&items=15&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=318&items=15&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=318              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com