ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso
         Tatiyo duṭṭhaṭṭhakasuttaniddeso
   [70] Vadanti ve duṭṭhamanāpi eke
         aññepi 1- ve saccamanā vadanti
         vādañca jātaṃ muni no upeti
         tasmā munī natthi khilo kuhiñci.
   [71]  Vadanti ve duṭṭhamanāpi eketi te titthiyā duṭṭhamanā
paduṭṭhamanā  viruddhamanā  paṭiviruddhamanā  āhatamanā  paccāhatamanā
āghāṭitamanā   paccāghāṭitamanā   vadanti  upavadanti  bhagavantañca
bhikkhusaṅghañca abhūtenāti vadanti ve duṭṭhamanāpi eke.
   [72] Aññepi 1- ve saccamanā vadantīti ye tesaṃ titthiyānaṃ
saddahantā   okappentā  adhimuccantā  saccamanā  saccasaññino
bhūtamanā  bhūtasaññino  tathamanā  tathasaññino yāthāvamanā yāthāvasaññino
aviparītamanā   aviparītasaññino   vadanti   upavadanti   bhagavantañca
bhikkhusaṅghañca abhūtenāti aññepi 1- ve saccamanā vadanti.
   [73] Vādañca jātaṃ muni no upetīti so vādo jāto hoti
sañjāto   nibbatto  abhinibbatto  pātubhūto  parato  ghoso
akkoso  upavādo  bhagavato  ca  bhikkhusaṅghassa  ca  abhūtenāti
vādañca  jātaṃ  .  muni  no  upetīti  munīti monaṃ vuccati ñāṇaṃ
yā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi
@Footnote: 1 Ma. atopi.
Tena  ñāṇena  samannāgato  muni monappatto .pe. saṅgajālamaticca
so munīti . yo vādaṃ upeti so dvīhi kāraṇehi vādaṃ upeti. Kārako
kārakatāya  vādaṃ  upeti . athavā vuccamāno upavadiyamāno kuppati
byāpajjati  patiṭṭhiyati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti
akārakomhīti . yo vādaṃ upeti so imehi dvīhi kāraṇehi vādaṃ upeti.
Muni dvīhi kāraṇehi vādaṃ na upeti . akārako akārakatāya vādaṃ na
upeti  . athavā vuccamāno upavadiyamāno na kuppati na byāpajjati
na  patiṭṭhiyati  na  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti
akārakomhīti  .  muni  imehi dvīhi kāraṇehi vādaṃ na upeti na
upagacchati  na  gaṇhāti  na  parāmasati na abhinivisatīti vādañca jātaṃ
muni no upeti.
   [74] Tasmā munī natthi khilo kuhiñcīti tasmāti tasmā taṃkāraṇā
taṃhetu  tappaccayā  taṃnidānā  munino  āhatacittatā  khīlajātatāpi
natthi . pañcapi cetokhīlā natthi tayopi khīlā natthi rāgakhīlo dosakhīlo
mohakhīlo  natthi  na  santi na saṃvijjati nupalabbhati pahīno samucchinno
vūpasanto  paṭippassaddho  abhabbuppattiko  ñāṇagginā  daḍḍho .
Kuhiñcīti kuhiñci kimhici katthaci ajjhattaṃ vā bahiddhā vā ajjhattabahiddhā
vāti tasmā munī natthi khīlo kuhiñci. Tenāha bhagavā
         Vadanti ve duṭṭhamanāpi eke
         aññepi ve saccamanā vadanti
         vādañca jātaṃ muni no upeti
         tasmā munī natthi khilo kuhiñcīti.
   [75] Sakañhi diṭṭhiṃ kathamaccayeyya
         chandānunīto ruciyā niviṭṭho
         sayaṃ samattāni pakubbamāno
         yathā hi jāneyya tathā vadeyya.
   [76] Sakañhi diṭṭhiṃ kathamaccayeyyāti ye 1- te titthiyā sundariṃ
paribbājikaṃ  hantvā  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  avaṇṇaṃ  pakāsayitvā
evaṃ  etaṃ  lābhaṃ yasaṃ sakkārasammānaṃ paccāharissāmāti evaṃdiṭṭhikā
evaṃkhantikā  evaṃrucikā  evaṃladdhikā  evaṃajjhāsayā  evaṃadhippāyā
te nāsakkhiṃsu sakaṃ diṭṭhiṃ sakaṃ khantiṃ sakaṃ ruciṃ sakaṃ laddhiṃ sakaṃ ajjhāsayaṃ
sakaṃ  adhippāyaṃ  atikkamituṃ . athakho sveva ayaso te paccāgatoti
evampi sakañhi diṭṭhiṃ kathamaccayeyya . athavā sassato loko idameva
saccaṃ moghamaññanti yo so evaṃvādo so sakaṃ diṭṭhiṃ sakaṃ khantiṃ sakaṃ ruciṃ
sakaṃ  laddhiṃ sakaṃ ajjhāsayaṃ sakaṃ adhippāyaṃ kathaṃ accayeyya atikkameyya
samatikkameyya vītivatteyya . taṃ kissa hetu . tassa sā diṭṭhi tathā
samattā samādinnā gahitā parāmaṭṭhā abhiniviṭṭhā ajjhositā adhimuttāti
@Footnote: 1 Po. Ma. yaṃ te.
Evampi  sakañhi  diṭṭhiṃ  kathamaccayeyya  . asassato loko antavā
loko anantavā loko taṃ jīvaṃ taṃ sarīraṃ aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ hoti
tathāgato  parammaraṇā na hoti tathāgato parammaraṇā hoti ca na ca
hoti tathāgato parammaraṇā neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā
idameva  saccaṃ moghamaññanti yo so evaṃvādo so sakaṃ diṭṭhiṃ sakaṃ
khantiṃ sakaṃ ruciṃ sakaṃ laddhiṃ sakaṃ ajjhāsayaṃ sakaṃ adhippāyaṃ kathaṃ accayeyya
atikkameyya  samatikkameyya  vītivatteyya . taṃ kissa hetu . tassa
sā  diṭṭhi  tathā  samattā samādinnā gahitā parāmaṭṭhā abhiniviṭṭhā
ajjhositā adhimuttāti evampi sakañhi diṭṭhiṃ kathamaccayeyya.
   [77]  Chandānunīto  ruciyā  niviṭṭhoti  chandānunītoti  sakāya
diṭṭhiyā  sakāya  khantiyā  sakāya  ruciyā  sakāya  laddhiyā yāyati
niyyati  vuyhati  saṃhariyati  . yathā hatthiyānena vā rathayānena vā
assayānena  vā goyānena vā ajayānena vā meṇḍakayānena vā
oṭṭhayānena  vā  kharayānena  vā  yāyati niyyati vuyhati saṃhariyati
evameva  sakāya  diṭṭhiyā  sakāya  khantiyā  sakāya ruciyā sakāya
laddhiyā  yāyati  niyyati  vuyhati  saṃhariyatīti  chandānunīto . ruciyā
niviṭṭhoti  sakāya  diṭṭhiyā  sakāya  khantiyā  sakāya ruciyā sakāya
laddhiyā   niviṭṭho  patiṭṭhito  allīno  upāgato  ajjhosito
Adhimuttoti chandānunīto ruciyā niviṭṭho.
   [78] Sayaṃ samattāni pakubbamānoti sayaṃ samattaṃ karoti paripuṇṇaṃ
karoti anomaṃ karoti aggaṃ seṭṭhaṃ viseṭṭhaṃ pāmokkhaṃ uttamaṃ pavaraṃ karoti
ayaṃ  satthā  sabbaññūti  sayaṃ  samattaṃ karoti paripuṇṇaṃ karoti anomaṃ
karoti aggaṃ seṭṭhaṃ viseṭṭhaṃ pāmokkhaṃ uttamaṃ pavaraṃ karoti ayaṃ dhammo
svākkhāto  ayaṃ  gaṇo supaṭipanno ayaṃ diṭṭhi bhaddikā ayaṃ paṭipadā
supaññattā  ayaṃ  maggo  niyyānikoti  sayaṃ  samattaṃ karoti paripuṇṇaṃ
karoti  anomaṃ  karoti aggaṃ seṭṭhaṃ viseṭṭhaṃ pāmokkhaṃ uttamaṃ pavaraṃ
karoti  janeti  sañjaneti  nibbatteti  abhinibbattetīti sayaṃ samattāni
pakubbamāno.
   [79] Yathā hi jāneyya tathā vadeyyāti yathā jāneyya tathā
vadeyya  katheyya  bhaṇeyya  dīpeyya  vohareyya . sassato loko
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  yathā jāneyya tathā vadeyya katheyya
bhaṇeyya dīpeyya vohareyya . asassato loko .pe. neva hoti na
na  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ moghamaññanti yathā
jāneyya tathā vadeyya katheyya bhaṇeyya dīpeyya vohareyyāti yathā
hi jāneyya tathā vadeyya. Tenāha bhagavā
         sakañhi diṭṭhiṃ kathamaccayeyya
         chandānunīto ruciyā niviṭṭho
         Sayaṃ samattāni pakubbamāno
         yathā hi jāneyya tathā vadeyyāti.
   [80] Yo attano sīlavatāni jantu
         anānupuṭṭho ca 1- paresa pāvā 2-
         anariyadhammaṃ kusalā tamāhu
         yo ātumānaṃ sayameva pāvā.
   [81] Yo attano sīlavatāni jantūti yoti yo yādiso yathāyutto
yathāvihito   yathāpakāro   yaṇṭhānappatto   yaṃdhammasamannāgato
khattiyo  vā brāhmaṇo vā vesso vā suddo vā gahaṭṭho vā
pabbajito vā devo vā manusso vā . sīlavatānīti atthi sīlañceva
vattañca 3- atthi vattaṃ 4- na sīlaṃ.
   {81.1} Katamaṃ sīlañceva vattañca . idha bhikkhu sīlavā hoti
pāṭimokkhasaṃvarasaṃvuto   viharati   ācāragocarasampanno   aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvī  samādāya sikkhati sikkhāpadesu yo tattha saṃyamo
saṃvaro avītikkamo idaṃ sīlaṃ . yaṃ samādānaṃ taṃ vattaṃ. Saṃvaraṭṭhena sīlaṃ
samādānaṭṭhena vattaṃ idaṃ vuccati sīlañceva vattañca.
   {81.2} Katamaṃ vattaṃ na sīlaṃ . aṭṭha dhutaṅgāni āraññikaṅgaṃ
piṇḍapātikaṅgaṃ    paṃsukūlikaṅgaṃ    tecīvarikaṅgaṃ   sapadānacārikaṅgaṃ
khalupacchābhattikaṅgaṃ  nesajjikaṅgaṃ  yathāsanthatikaṅgaṃ  idaṃ vuccati vattaṃ na
@Footnote: 1 Ma. va.. 2 Po. Ma. pāva. ito paraṃ īdisameva. 3-4 Po. Ma. vatañca.
@sabbattha īdisameva.
Sīlaṃ . viriyasamādānampi vuccati vattaṃ na sīlaṃ. Kāmaṃ taco ca nahāru 1-
ca aṭṭhi ca avasussatu 2- sarīre upasussatu maṃsalohitaṃ yantaṃ purisathāmena
purisabalena  purisaviriyena  purisaparakkamena  pattabbaṃ na taṃ apāpuṇitvā
viriyassa  saṇṭhānaṃ  bhavissatīti  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  evarūpampi
viriyasamādānaṃ [3]- vuccati vattaṃ na sīlaṃ.
   {81.3} Na tāvāhaṃ imaṃ pallaṅkaṃ bhindissāmi yāva me na anupādāya
āsavehi  cittaṃ  vimuccissatīti  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati evarūpampi
viriyasamādānaṃ vuccati vattaṃ na sīlaṃ.
     Nāsissaṃ na pivissāmi    vihārato na nikkhamiṃ
     napi passaṃ nipātessaṃ    taṇhāsalle anūhateti
   {81.4}  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati evarūpampi viriyasamādānaṃ
vuccati  vattaṃ  na sīlaṃ . na tāvāhaṃ imamhā āsanā vuṭṭhahissāmi
caṅkamā  orohissāmi  vihārā  nikkhamissāmi aḍḍhayogā nikkhamissāmi
pāsādā  nikkhamissāmi  hammiyā  nikkhamissāmi  guhāya  nikkhamissāmi
leṇā  nikkhamissāmi  kuṭiyā  nikkhamissāmi  kūṭāgārā  nikkhamissāmi
aṭṭā  nikkhamissāmi  māḷā  nikkhamissāmi uddaṇḍā 4- nikkhamissāmi
upaṭṭhānasālāya   nikkhamissāmi  maṇḍapā  nikkhamissāmi  rukkhamūlā
nikkhamissāmi  yāva  me na anupādāya āsavehi cittaṃ  vimuccissatīti
cittaṃ    paggaṇhāti   padahati   evarūpampi   viriyasamādānaṃ
vuccati   vattaṃ   na   sīlaṃ  .  imasmiññeva  pubbaṇhasamayaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. nahārū. 2 Ma. avasissatu. 3 Po. Ma. idaṃ. 4 Po. Yu.
@uddaṇhā.
Ariyadhammaṃ  āharissāmi  samāharissāmi  adhigacchissāmi  phusayissāmi
sacchikarissāmīti   cittaṃ   paggaṇhāti   padahati   evarūpampi
viriyasamādānaṃ  vuccati  vattaṃ  na  sīlaṃ . imasmiññeva majjhantikasamayaṃ
sāyaṇhasamayaṃ   purebhattaṃ   pacchābhattaṃ   purimayāmaṃ   majjhimayāmaṃ
pacchimayāmaṃ  kāḷe juṇhe vasse hemante gimhe purime vayokhandhe
majjhime  vayokhandhe  pacchime  vayokhandhe  ariyadhammaṃ  āharissāmi
samāharissāmi   adhigacchissāmi  phusayissāmi  sacchikarissāmīti  cittaṃ
paggaṇhāti padahati evarūpampi viriyasamādānaṃ vuccati vattaṃ na sīlaṃ.
   {81.5} Jantūti satto naro mānavo poso puggalo jīvo jātu
jantu indagū manujoti yo attano sīlavatāni jantu.
   [82] Anānupuṭṭho ca paresa pāvāti paresanti paresaṃ khattiyānaṃ
brāhmaṇānaṃ  vessānaṃ  suddānaṃ  gahaṭṭhānaṃ  pabbajitānaṃ  devānaṃ
manussānaṃ . anānupuṭṭhoti apuṭṭho apucchito anāyācito anajjhesito
appasādito . pāvāti attano sīlaṃ vā vattaṃ vā sīlavattaṃ vā pāvadati.
Ahamasmi  sīlasampannoti  vā  vattasampannoti  vā  sīlavattasampannoti
vā jātiyā vā gottena vā kolaputtikena vā vaṇṇapokkharatāya vā
dhanena vā ajjhenena vā kammāyatanena vā sippāyatanena vā vijjaṭṭhānena
vā  sutena  vā  paṭibhāṇena  vā  aññataraññatarena  vā vatthunā
uccākulā  pabbajitoti  vā  mahākulā pabbajitoti vā mahābhogakulā
Pabbajitoti  vā  uḷārabhogakulā  pabbajitoti  vā  ñāto  yasassī
gahaṭṭhānaṃ   pabbajitānanti  vā  lābhimhi  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti  vā  suttantikoti  vā  vinayadharoti
vā  dhammakathikoti vā āraññikoti vā piṇḍapātikoti vā paṃsukūlikoti
vā  tecīvarikoti  vā  sapadānacārikoti  vā khalupacchābhattikoti vā
nesajjikoti  vā  yathāsanthatikoti  vā paṭhamassa jhānassa lābhīti vā
dutiyassa  jhānassa lābhīti vā tatiyassa jhānassa lābhīti vā catutthassa
jhānassa  lābhīti  vā  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā  lābhīti  vā
viññāṇañcāyatanasamāpattiyā   lābhīti   vā   ākiñcaññāyatana-
samāpattiyā   lābhīti   vā   nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā
lābhīti  vā  pāvadati katheti bhaṇati dīpayati voharatīti anānupuṭṭho ca
paresa pāvā.
   [83] Anariyadhammaṃ kusalā tamāhūti kusalāti ye te khandhakusalā
dhātukusalā   āyatanakusalā   paṭiccasamuppādakusalā  satipaṭṭhānakusalā
sammappadhānakusalā   iddhippādakusalā   indriyakusalā   balakusalā
bojjhaṅgakusalā  maggakusalā  phalakusalā  nibbānakusalā  te  kusalā
evamāhaṃsu  anariyānaṃ  eso dhammo neso dhammo ariyānaṃ bālānaṃ
eso  dhammo  neso  dhammo paṇḍitānaṃ asappurisānaṃ eso dhammo
neso  dhammo  sappurisānanti evamāhaṃsu evaṃ kathenti evaṃ bhaṇanti
evaṃ dīpayanti evaṃ voharantīti anariyadhammaṃ kusalā tamāhu.
   [84] Yo ātumānaṃ sayameva pāvāti ātumā vuccati attā.
Sayameva  pāvāti  sayameva  attānaṃ  pāvadati ahamasmi sīlasampannoti
vā  vattasampannoti  vā  sīlavattasampannoti  vā  jātiyā  vā
gottena  vā  kolaputtikena  vā vaṇṇapokkharatāya vā dhanena vā
ajjhenena  vā  kammāyatanena  vā sippāyatanena vā vijjaṭṭhānena
vā  sutena  vā  paṭibhāṇena  vā  aññataraññatarena  vā vatthunā
uccākulā  pabbajitoti  vā  mahākulā pabbajitoti vā mahābhogakulā
pabbajitoti  vā  uḷārabhogakulā  pabbajitoti  vā  ñāto  yasassī
gahaṭṭhānaṃ  1-  pabbajitānanti  vā  lābhimhi  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti    vā   suttantikoti   vā
vinayadharoti  vā  dhammakathikoti  vā  āraññikoti  vā piṇḍapātikoti
vā  paṃsukūlikoti  vā  tecīvarikoti  vā sapadānacārikoti khalupacchā-
bhattikoti vā nesajjikoti vā yathāsanthatikoti vā paṭhamassa jhānassa
lābhīti  vā  dutiyassa jhānassa lābhīti vā tatiyassa jhānassa lābhīti
vā  catutthassa  jhānassa  lābhīti  vā  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā
lābhīti   vā   viññāṇañcāyatanasamāpattiyā   lābhīti   vā
ākiñcaññāyatanasamāpattiyā   lābhīti  vā  nevasaññānāsaññāyatana-
samāpattiyā  lābhīti  vā  pāvadati katheti bhaṇati dīpayati voharatīti
yo ātumānaṃ sayameva pāvā . tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sagahaṭṭhapabbajitānanti.
         Yo attano sīlavatāni jantu
         anānupuṭṭho ca paresa pāvā
         anariyadhammaṃ kusalā tamāhu
         yo ātumānaṃ sayameva pāvāti.
   [85] Santo ca bhikkhu abhinibbutatto
         itihanti sīlesu akatthamāno
         tamariyadhammaṃ kusalā vadanti
         yassussadā natthi kuhiñci loke.
   [86] Santo ca bhikkhu abhinibbutattoti santoti rāgassa santattā
santo  dosassa  santattā  santo  mohassa  santattā 1- santo
kodhassa  upanāhassa  makkhassa  paḷāsassa  issāya  macchariyassa
māyāya  sāṭheyyassa  thambhassa  sārambhassa  mānassa  atimānassa
madassa   pamādassa   sabbakilesānaṃ  sabbaduccaritānaṃ  sabbadarathānaṃ
sabbapariḷāhānaṃ     sabbasantāpānaṃ     sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ
santattā  samitattā  vūpasamitattā  vijjhātattā  nibbutattā vigatattā
paṭippassaddhattā   santo   vūpasanto   nibbuto  paṭippassaddhoti
santo  .  bhikkhūti sattannaṃ dhammānaṃ bhinnattā bhikkhu . sakkāyadiṭṭhi
bhinnā  hoti  vicikicchā bhinnā hoti sīlabbataparāmāso bhinno hoti
rāgo bhinno hoti doso bhinno hoti moho bhinno hoti māno bhinno
@Footnote: 1 Po. Ma. samitattā.
Hoti  .  bhinnassa  honti  pāpakā  akusalā  dhammā saṅkilesikā
ponobbhavikā sadarā dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā.
         Pajjena katena attanā (sabhiyāti bhagavā)
         parinibbānagato vitiṇṇakaṅkho
         vibhavañca bhavañca vippahāya
         vusitavā khīṇapunabbhavoti 1-.
Santo  ca  bhikkhu  . abhinibbutattoti rāgassa nibbāpitattā dosassa
nibbāpitattā   mohassa   nibbāpitattā  abhinibbutatto  kodhassa
upanāhassa  makkhassa  paḷāsassa  issāya  macchariyassa  māyāya
sāṭheyyassa  thambhassa  sārambhassa  mānassa  atimānassa  madassa
pamādassa    sabbakilesānaṃ    sabbaduccaritānaṃ    sabbadarathānaṃ
sabbapariḷāhānaṃ     sabbasantāpānaṃ     sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ
nibbāpitattā abhinibbutattoti santo ca bhikkhu abhinibbutatto.
   [87] Itihanti sīlesu akatthamānoti itihanti padasandhi padasaṃsaggo
padapāripūri  akkharasamavāyo  byañjanasiliṭṭhatā  padānupubbatāmetaṃ  2-
itihanti . sīlesu akatthamānoti idhekacco katthī hoti vikatthī. So katthati
vikatthati ahamasmi sīlasampannoti vā vattasampannoti vā sīlavattasampannoti
vā jātiyā vā gottena vā kolaputtikena vā vaṇṇapokkharatāya vā
.pe. nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā lābhīti vā katthati vikatthati.
@Footnote: 1 Po. Ma. vusitavā khīṇapunabbhavo sa bhikkhūti. 2 Ma. padānupubbatāpetaṃ.
Evaṃ na katthati na vikatthati katthanā ārato virato paṭivirato nikkhanto
nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena  cetasā  viharatīti
itihanti sīlesu akatthamāno.
   [88] Tamariyadhammaṃ kusalā vadantīti kusalāti ye te khandhakusalā
dhātukusalā   āyatanakusalā   paṭiccasamuppādakusalā  satipaṭṭhānakusalā
sammappadhānakusalā   iddhippādakusalā   indriyakusalā   balakusalā
bojjhaṅgakusalā  maggakusalā  phalakusalā  nibbānakusalā  te  kusalā
evaṃ vadanti ariyānaṃ eso dhammo neso dhammo anariyānaṃ paṇḍitānaṃ
eso dhammo neso dhammo bālānaṃ sappurisānaṃ eso dhammo neso
dhammo asappurisānanti evaṃ vadanti [1]- evaṃ kathenti evaṃ bhaṇanti
evaṃ dīpayanti evaṃ voharantīti tamariyadhammaṃ kusalā vadanti.
   [89]  Yassussadā  natthi  kuhiñci  loketi  yassāti arahato
khīṇāsavassa  .  ussadāti  sattussadā  rāgussado  dosussado
mohussado  mānussado  diṭṭhussado  kilesussado  kammussado .
Yassime  ussadā  natthi  na  santi na saṃvijjanti nupalabbhanti pahīnā
samucchinnā  vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā
daḍḍhā  .  kuhiñcīti  kuhiñci  kimhici  katthaci ajjhattaṃ vā bahiddhā
vā  ajjhattabahiddhā  vā  .  loketi  apāyaloke  manussaloke
devaloke  khandhaloke  dhātuloke  āyatanaloketi  yassussadā natthi
@Footnote: 1 Ma. ariyānaṃ.
Kuhiñci loke. Tenāha bhagavā
         santo ca bhikkhu abhinibbutatto
         itihanti sīlesu akatthamāno
         tamariyadhammaṃ kusalā vadanti
         yassussadā natthi kuhiñci loketi.
   [90] Pakappitā saṅkhatā yassa dhammā
         purakkhatā santi avīvadātā 1-
         yadattani passati ānisaṃsaṃ
         tannissito kuppapaṭiccasantiṃ.
   [91] Pakappitā saṅkhatā yassa dhammāti pakappanāti dve pakappanā
taṇhāpakappanā  ca  diṭṭhipakappanā  ca  .pe.  ayaṃ  taṇhāpakappanā
.pe.  ayaṃ diṭṭhipakappanā . saṅkhatāti saṅkhatā visaṅkhatā abhisaṅkhatā
saṇṭhapitātipi  saṅkhatā  .  athavā  aniccā saṅkhatā paṭiccasamuppannā
khayadhammā  vayadhammā  virāgadhammā nirodhadhammātipi saṅkhatā . yassāti
diṭṭhigatikassa  .  dhammā  vuccanti  dvāsaṭṭhī  diṭṭhigatānīti pakappitā
saṅkhatā yassa dhammā.
   [92]  Purakkhatā  santi  avīvadātāti 2- purekkhārāti dve
purekkhārā  taṇhāpurekkhāro  ca  diṭṭhipurekkhāro  ca .pe. ayaṃ
taṇhāpurekkhāro  .pe.  ayaṃ  diṭṭhipurekkhāro  .  tassa taṇhā-
purekkhāro  appahīno  diṭṭhipurekkhāro  appaṭinissaṭṭho  tassa
@Footnote: 1 katthaci santimavevadātāti dissati. 2 Po. avevadātā.
Taṇhāpurekkhārassa    appahīnattā   tassa   diṭṭhipurekkhārassa
appaṭinissaṭṭhattā  so  taṇhaṃ  vā  diṭṭhiṃ vā purato katvā carati
taṇhādhajo   taṇhāketu  taṇhādhipateyyo  diṭṭhiddhajo  diṭṭhiketu
diṭṭhādhipateyyo taṇhāya vā diṭṭhiyā vā parivārito caratīti purakkhatā.
Santīti santi saṃvijjanti [1]- upalabbhanti . Avīvadātāti avīvadātā 2-
avodātā  aparisuddhā  saṅkiliṭṭhā  saṅkilesikāti  purakkhatā  santi
avīvadātā.
   [93]  Yadattani  passati  ānisaṃsanti  yadattanīti yaṃ attani .
Attā  vuccati  diṭṭhigataṃ . attano diṭṭhiyā dve ānisaṃse passati
diṭṭhadhammikañca ānisaṃsaṃ samparāyikañca ānisaṃsaṃ.
   {93.1}  Katamo diṭṭhiyā diṭṭhadhammiko ānisaṃso . yaṃdiṭṭhiko
satthā  hoti taṃdiṭṭhikā sāvakā honti . taṃdiṭṭhikaṃ satthāraṃ sāvakā
sakkaronti  garukaronti  mānenti  pūjenti  apacitiṃ  karonti labhanti
ca    tatonidānaṃ   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
ayaṃ diṭṭhiyā diṭṭhadhammiko ānisaṃso.
   {93.2} Katamo diṭṭhiyā samparāyiko ānisaṃso. Ayaṃ diṭṭhi alaṃ
nāgattāya  vā  supaṇṇattāya  vā  yakkhattāya vā asurattāya vā
gandhabbattāya  vā  mahārājattāya  vā indattāya vā brahmattāya
vā  devattāya  vā  ayaṃ diṭṭhi alaṃ suddhiyā visuddhiyā parisuddhiyā
muttiyā  vimuttiyā  parimuttiyā  imāya  diṭṭhiyā  sujjhanti visujjhanti
@Footnote: 1 Po. Ma. atthi. 2 Po. Ma. avevadātā.
Parisujjhanti   muccanti  vimuccanti  parimuccanti  imāya  diṭṭhiyā
sujjhissāmi  visujjhissāmi  parisujjhissāmi  muccissāmi  vimuccissāmi
parimuccissāmīti   āyatiṃ   phalapāṭikaṅkhī   hoti  ayaṃ  diṭṭhiyā
samparāyiko ānisaṃso.
   {93.3} Attano diṭṭhiyā ime dve ānisaṃse passati dakkhati
oloketi nijjhāyati upaparikkhatīti yadattani passati ānisaṃsaṃ.
   [94] Tannissito kuppapaṭiccasantinti tisso santiyo accantasanti
tadaṅgasanti sammatisanti.
   {94.1} Katamā accantasanti . Accantasanti vuccati amataṃ nibbānaṃ
yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo virāgo
nirodho nibbānaṃ ayaṃ accantasanti.
   {94.2} Katamā tadaṅgasanti . paṭhamaṃ jhānaṃ samāpannassa nīvaraṇā
santā  honti  .  dutiyaṃ  jhānaṃ  samāpannassa vitakkavicārā santā
honti  .  tatiyaṃ  jhānaṃ  samāpannassa pīti santā hoti . catutthaṃ
jhānaṃ  samāpannassa  sukhadukkhā  santā  honti . ākāsānañcāyatanaṃ
samāpannassa  rūpasaññā  paṭighasaññā  nānattasaññā  santā honti .
Viññāṇañcāyatanaṃ   samāpannassa   ākāsānañcāyatanasaññā   santā
hoti   .  ākiñcaññāyatanaṃ  samāpannassa  viññāṇañcāyatanasaññā
santā   hoti   .   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   samāpannassa
ākiñcaññāyatanasaññā santā hoti. Ayaṃ tadaṅgasanti.
   {94.3} Katamā sammatisanti 1- . Sammatisanti vuccanti dvāsaṭṭhī
diṭṭhigatāni diṭṭhisantiyo . apica sammatisanti imasmiṃ [2]- adhippetā
santīti.
   {94.4}  Tannissito  kuppapaṭiccasantinti  kuppasantiṃ pakuppasantiṃ
eritasantiṃ  sameritasantiṃ  calitasantiṃ ghaṭṭitasantiṃ kappitasantiṃ pakappitasantiṃ
aniccaṃ  saṅkhataṃ paṭiccasamuppannaṃ khayadhammaṃ vayadhammaṃ virāgadhammaṃ nirodhadhammaṃ
santiṃ  nissito  [3]- allīno upāgato 4- ajjhosito adhimuttoti
tannissito kuppapaṭiccasantiṃ. Tenāha bhagavā
         pakappitā saṅkhatā yassa dhammā
         purakkhatā santi avīvadātā
         yadattani passati ānisaṃsaṃ
         tannissito kuppapaṭiccasantinti.
   [95] Diṭṭhīnivesā na hi svātivattā
         dhammesu niccheyya samuggahītaṃ
         tasmā naro tesu nivesanesu
         nirassatī ādiyaticca 5- dhammaṃ.
   [96]  Diṭṭhīnivesā na hi svātivattāti diṭṭhīnivesāti sassato
loko   idameva   saccaṃ   moghamaññanti   abhinivesapparāmāso
diṭṭhinivesanaṃ   asassato  loko   antavā  loko  anantavā
loko  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīraṃ aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ hoti tathāgato
@Footnote: 1 Po. Ma. sammutisanti. sabbattha īdisameva. 2 Ma. Yu. atthe.
@3 Ma. asito Yu. āsito. 4 Ma. upagato. 5 Ma. ādiyatī ca.
Parammaraṇā  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā hoti ca na ca hoti
tathāgato  parammaraṇā  neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  abhinivesapparāmāso  diṭṭhinivesananti
diṭṭhīnivesā . na hi svātivattāti [1]- durativattā duttarā duppatarā
dussamatikkamā dubbītivattāti diṭṭhīnivesā na hi svātivattā.
   [97] Dhammesu niccheyya samuggahītanti dhammesūti dvāsaṭṭhidiṭṭhigatesu.
Niccheyyāti  nicchinitvā vinicchinitvā vicinitvā pavicinitvā tulayitvā
tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā [2]- odhiggāho vilaggāho
varaggāho   koṭṭhāsaggāho   uccayaggāho   samuccayaggāho
idaṃ  saccaṃ  tacchaṃ  tathaṃ  bhūtaṃ  yāthāvaṃ  aviparītanti gahitaṃ parāmaṭṭhaṃ
abhiniviṭṭhaṃ ajjhositaṃ adhimuttanti dhammesu niccheyya samuggahītaṃ.
   [98] Tasmā naro tesu nivesanesūti tasmāti tasmā taṃkāraṇā
taṃhetu  taṃpaccayā  taṃnidānā . naroti satto naro mānavo poso
puggalo jīvo jātu jantu indagū manujo . tesu nivesanesūti tesu
diṭṭhinivesanesūti tasmā naro tesu nivesanesu.
   [99]  Nirassatī  ādiyaticca dhammanti nirassatīti dvīhi kāraṇehi
nirassati   paravicchindanāya  vā  nirassati  anabhisambhuṇanto  vā
nirassati.
   {99.1} Kathaṃ paravicchindanāya nirassati . paro vicchindati so
satthā  na  sabbaññū  dhammo  na  svākkhāto gaṇo na supaṭipanno
@Footnote: 1 Po. Ma. diṭṭhīnivesā na hi svātivattā. 2 Ma. Yu. samuggahītanti nivesanesu.
Diṭṭhi  na  bhaddikā  paṭipadā  na  supaññattā maggo na niyyāniko
natthettha  suddhi  vā  visuddhi  vā parisuddhi vā mutti vā vimutti
vā  parimutti  vā na tattha sujjhanti vā visujjhanti vā parisujjhanti
vā muccanti vā vimuccanti vā parimuccanti vā hīnā nihīnā omakā
lāmakā  jatukkā  1- parittāti . evaṃ paro vicchindati . evaṃ
vicchindiyamāno   satthāraṃ  nirassati  dhammakkhānaṃ  nirassati  gaṇaṃ
nirassati  diṭṭhiṃ  nirassati  paṭipadaṃ  nirassati  maggaṃ nirassati . evaṃ
paravicchindanāya nirassati.
   {99.2}  Kathaṃ anabhisambhuṇanto nirassati . sīlaṃ anabhisambhuṇanto
sīlaṃ  nirassati  vattaṃ  anabhisambhuṇanto  vattaṃ  nirassati  sīlavattaṃ 2-
anabhisambhuṇanto sīlavattaṃ nirassati. Evaṃ anabhisambhuṇanto nirassati.
   {99.3} Ādiyaticca dhammanti satthāraṃ gaṇhāti dhammakkhānaṃ gaṇhāti
gaṇaṃ  gaṇhāti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  paṭipadaṃ  gaṇhāti  maggaṃ  gaṇhāti
parāmasati abhinivisatīti nirassatī ādiyaticca dhammaṃ. Tenāha bhagavā
           diṭṭhīnivesā na hi svātivattā
           dhammesu niccheyya samuggahītaṃ
           tasmā naro tesu nivesanesu
           nirassatī ādiyaticca dhammanti.
   [100] Dhonassa hi natthi kuhiñci loke
           pakappitā diṭṭhi bhavābhavesu
@Footnote: 1 Ma. chatukkā. 2 Ma. sīlabbataṃ. sabbattha īdisameva.
           Māyañca mānañca pahāya dhono
           sa kena gaccheyya anūpayo so.
   [101]  Dhonassa  hi  natthi  kuhiñci  loke pakappitā diṭṭhi
bhavābhavesūti  dhonoti  dhonā  vuccati  paññā  yā  paññā
pajānanā  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhaṇā  upalakkhaṇā
paccupalakkhaṇā   paṇḍiccaṃ  kosallaṃ  nepuññaṃ  vebhabyā  cintā
upaparikkhā  bhūrī  medhā  pariṇāyikā  vipassanā  sampajaññaṃ  patodo
paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ   paññāsatthaṃ   paññāpāsādo
paññāāloko   paññāobhāso   paññāpajjoto   paññāratanaṃ
amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi. Kiṃkāraṇā dhonā vuccati paññā.
   {101.1} Tāya paññāya kāyaduccaritaṃ dhutañca dhotañca sandhotañca
niddhotañca  .  vacīduccaritaṃ dhutañca dhotañca sandhotañca niddhotañca .
Manoduccaritaṃ  dhutañca  dhotañca  sandhotañca  niddhotañca  .  rāgo
dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca. Doso moho kodho upanāho
makkho paḷāso issā macchariyaṃ māyā sāṭheyyaṃ thambho sārambho māno
atimāno mado pamādo sabbe kilesā sabbe duccaritā sabbe darathā
sabbe pariḷāhā sabbe santāpā sabbākusalābhisaṅkhārā dhutā ca dhotā
ca sandhotā ca niddhotā ca. Taṃkāraṇā dhonā vuccati paññā.
   {101.2}  Athavā  sammādiṭṭhiyā  micchādiṭṭhi  dhutā  ca
Dhotā  ca  sandhotā  ca  niddhotā ca . sammāsaṅkappena micchā
saṅkappo dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca. Sammāvācāya
micchāvācā dhutā ca . sammākammantena micchākammanto dhuto ca .
Sammāājīvena micchāājīvo dhuto ca . Sammāvāyāmena micchāvāyāmo
dhuto ca . sammāsatiyā micchāsati dhutā ca. Sammāsamādhinā micchāsamādhi
dhuto  ca  .  sammāñāṇena  micchāñāṇaṃ  dhutañca . sammāvimuttiyā
micchāvimutti dhutā ca dhotā ca sandhotā ca niddhotā ca.
   {101.3} Athavā ariyena aṭṭhaṅgikena maggena sabbe kilesā
sabbe  duccaritā  sabbe  darathā sabbe pariḷāhā sabbe santāpā
sabbākusalābhisaṅkhārā dhutā ca dhotā ca sandhotā ca niddhotā ca.
Arahā imehi dhoneyyehi dhammehi upeto samupeto upagato samupagato
upapanno samupapanno samannāgato tasmā arahā dhono. So dhutarāgo
dhutapāpo  dhutakileso dhutapariḷāhoti dhono . kuhiñcīti kuhiñci kimhici
katthaci ajjhattaṃ vā bahiddhā vā ajjhattabahiddhā vā.
   {101.4} Loketi apāyaloke .pe. Āyatanaloke. Pakappanāti 1-
dve  pakappanā  taṇhāpakappanā  ca  diṭṭhipakappanā  ca .pe. ayaṃ
taṇhāpakappanā  .pe.  ayaṃ  diṭṭhipakappanā . bhavābhavesūti bhavābhave
kammabhave  punabbhave  kāmabhave  kammabhave  kāmabhave  punabbhave
rūpabhave  kammabhave  rūpabhave  punabbhave arūpabhave kammabhave arūpabhave
@Footnote: 1 Ma. pakappitāti.
Punabbhave  punappunaṃ  1-  bhave  punappunaṃ gatiyā punappunaṃ upapattiyā
punappunaṃ  paṭisandhiyā  punappunaṃ  attabhāvābhinibbattiyā  .  dhonassa
hi  natthi  kuhiñci  loke  pakappitā  diṭṭhi  bhavābhavesūti  dhonassa
kuhiñci  loke  bhavābhavesu  ca  kappitā  pakappitā  abhisaṅkhatā
saṇṭhapitā  diṭṭhi  natthi  na  santi  na saṃvijjanti nupalabbhanti pahīnā
samucchinnā  vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā
daḍḍhāti dhonassa hi natthi kuhiñci loke pakappitā diṭṭhi bhavābhavesu.
   [102] Māyañca mānañca pahāya dhonoti māyā vuccati vañcanikā
cariyā . idhekacco kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ caritvā
manasā  duccaritaṃ  caritvā tassa paṭicchādanahetu pāpikaṃ icchaṃ paṇidahati
mā maṃ jaññāti icchati mā maṃ jaññāti saṅkappeti mā maṃ jaññāti
vācaṃ bhāsati mā maṃ jaññāti kāyena parakkamati. Yā evarūpā māyā
māyāvitā  accasarā  vañcanā  nikati  nikiraṇā  pariharaṇā  guhaṇā
pariguhaṇā  chādanā  paricchādanā anuttānikammaṃ anāvikammaṃ vocchādanā
pāpakiriyā ayaṃ vuccati māyā.
   {102.1} Mānoti ekavidhena māno yā cittassa uṇṇati .
Duvidhena  māno  attukkaṃsanamāno  paravambhanamāno . tividhena māno
seyyohamasmīti  māno  sadisohamasmīti  māno hīnohamasmīti māno .
@Footnote: 1 Po. Ma. punappuna. sabbattha īdisameva.
Catubbidhena māno lābhena mānaṃ janeti yasena mānaṃ janeti pasaṃsāya
mānaṃ  janeti  sukhena  mānaṃ  janeti . pañcavidhena māno lābhimhi
manāpikānaṃ  rūpānanti  mānaṃ  janeti  lābhimhi  manāpikānaṃ  saddānaṃ
gandhānaṃ  rasānaṃ  phoṭṭhabbānanti  mānaṃ  janeti . chabbidhena māno
cakkhusampadāya  mānaṃ  janeti sotasampadāya mānaṃ janeti ghānasampadāya
jivhāsampadāya  kāyasampadāya  manosampadāya  mānaṃ  janeti .
Sattavidhena  māno  māno  atimāno  mānātimāno  omāno
adhimāno asmimāno micchāmāno.
   {102.2} Aṭṭhavidhena māno lābhena mānaṃ janeti alābhena omānaṃ
janeti yasena mānaṃ janeti ayasena omānaṃ janeti pasaṃsāya mānaṃ janeti
nindāya omānaṃ janeti sukhena mānaṃ janeti dukkhena omānaṃ janeti.
Navavidhena māno seyyassa seyyohamasmīti māno seyyassa sadisohamasmīti
māno  seyyassa  hīnohamasmīti māno sadisassa seyyohamasmīti māno
sadisassa  sadisohamasmīti  māno  sadisassa  hīnohamasmīti māno hīnassa
seyyohamasmīti  māno  hīnassa  sadisohamasmīti  māno  hīnassa
hīnohamasmīti māno . dasavidhena māno idhekacco mānaṃ janeti jātiyā
vā gottena vā kolaputtikena 1- vā vaṇṇapokkharatāya vā dhanena vā
ajjhenena  vā  kammāyatanena  vā sippāyatanena vā vijjaṭṭhānena
vā  sutena  vā  paṭibhāṇena vā aññataraññatarena vā vatthunā .
@Footnote: 1 Ma. kolaputtiyena.
Yo  evarūpo  māno  maññanā  maññitattaṃ  uṇṇati  uṇṇamo  1-
dhajo sampaggāho ketukamyatā cittassa ayaṃ vuccati māno.
   {102.3} Māyañca mānañca pahāya dhonoti [2]- māyañca mānañca
pahāya  pajahitvā  vinoditvā  byantīkaritvā  anabhāvaṅgametvāti
māyañca mānañca pahāya dhono.
   [103]  Sa kena gaccheyya anūpayo soti upayoti 3- dve
upayā  taṇhūpayo  ca  diṭṭhūpayo  ca  .pe. ayaṃ taṇhūpayo .pe.
Ayaṃ  diṭṭhūpayo  .  tassa  taṇhūpayo  pahīno diṭṭhūpayo paṭinissaṭṭho
taṇhūpayassa  pahīnattā  diṭṭhūpayassa  paṭinissaṭṭhattā  anūpayo .
So 4- kena rāgena gaccheyya kena dosena gaccheyya kena mohena
gaccheyya  kena  mānena  gaccheyya  kāya diṭṭhiyā gaccheyya kena
uddhaccena  gaccheyya  kāya  vicikicchāya  gaccheyya  kehi anusayehi
gaccheyya rattoti vā duṭṭhoti vā mūḷhoti vā vinibandhoti 5- vā
parāmaṭṭhoti vā vikkhepagatoti vā aniṭṭhaṅgatoti vā thāmagatoti vā.
   {103.1} Te abhisaṅkhārā pahīnā abhisaṅkhārānaṃ pahīnattā gatiyo
kena  gaccheyya  nerayikoti vā tiracchānayonikoti vā pittivisayikoti
vā manussoti vā devoti vā rūpīti vā arūpīti vā saññīti vā asaññīti
vā nevasaññīnāsaññīti vā . so hetu natthi paccayo natthi kāraṇaṃ
natthi yena gaccheyyāti sa kena gaccheyya anūpayo so. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Ma. unnāmo. 2 Ma. dhono. 3 Ma. upayāti. sabbattha īdisameva.
@4 Po. Ma. puggalo. 5 Po. Ma. vinibaddhoti.
           Dhonassa hi natthi kuhiñci loke
           pakappitā diṭṭhi bhavābhavesu
           māyañca mānañca pahāya dhono
           sa kena gaccheyya anūpayo soti.
   [104] Upayo hi dhammesu upeti vādaṃ
           anūpayaṃ kena kathaṃ vadeyya
           attaṃ 1- nirattaṃ na hi tassa atthi
           adhosi so diṭṭhimidheva sabbaṃ.
   [105] Upayo hi dhammesu upeti vādanti upayoti dve upayā
taṇhūpayo ca diṭṭhūpayo ca .pe. ayaṃ taṇhūpayo .pe. Ayaṃ diṭṭhūpayo.
Tassa  taṇhūpayo  appahīno  diṭṭhūpayo  appaṭinissaṭṭho  taṇhūpayassa
appahīnattā  diṭṭhūpayassa  appaṭinissaṭṭhattā  dhammesu  vādaṃ  upeti
rattoti vā duṭṭhoti vā mūḷhoti vā vinibandhoti vā parāmaṭṭhoti vā
vikkhepagatoti vā aniṭṭhaṅgatoti vā thāmagatoti vā. Te abhisaṅkhārā
appahīnā  abhisaṅkhārānaṃ  appahīnattā gatiyā vādaṃ upeti nerayikoti
vā tiracchānayonikoti vā pittivisayikoti vā manussoti vā devoti vā
rūpīti  vā  arūpīti  vā saññīti vā asaññīti vā nevasaññīnāsaññīti
vā  vādaṃ upeti upagacchati gaṇhāti parāmasati abhinivisatīti upayo hi
dhammesu upeti vādaṃ.
@Footnote: 1 Ma. attā nirattā.
   [106]  Anūpayaṃ  kena  kathaṃ vadeyyāti upayoti dve upayā
taṇhūpayo  ca  diṭṭhūpayo  ca  .pe.  ayaṃ  taṇhūpayo  .pe. ayaṃ
diṭṭhūpayo  .  tassa  taṇhūpayo  pahīno  diṭṭhūpayo  paṭinissaṭṭho
taṇhūpayassa  pahīnattā  diṭṭhūpayassa paṭinissaṭṭhattā anūpayaṃ [1]- kena
rāgena  vadeyya  kena  dosena  vadeyya  kena mohena vadeyya
kena  mānena  vadeyya  kāya  diṭṭhiyā  vadeyya kena uddhaccena
vadeyya  kāya  vicikicchāya vadeyya kehi anusayehi vadeyya rattoti
vā  duṭṭhoti  vā  mūḷhoti  vā  vinibandhoti  vā  parāmaṭṭhoti
vā  vikkhepagatoti  vā  aniṭṭhaṅgatoti  vā  thāmagatoti  vā .
Te  abhisaṅkhārā  pahīnā  abhisaṅkhārānaṃ  pahīnattā  gatiyo  kena
vadeyya  nerayikoti  vā  .pe.  nevasaññīnāsaññīti  vā  . so
hetu  natthi  paccayo  natthi  kāraṇaṃ  natthi yena vadeyya katheyya
bhaṇeyya dīpayeyya vohareyyāti anūpayaṃ kena kathaṃ vadeyya.
   [107] Attaṃ nirattaṃ na hi tassa atthīti attāti sassatadiṭṭhi 2-
natthi  nirattāti  ucchedadiṭṭhi  natthi  attāti gahitaṃ natthi nirattāti
muñcitabbaṃ  natthi  .  yassatthi  gahitaṃ  tassatthi  muñcitabbaṃ  yassatthi
muñcitabbaṃ  tassatthi  gahitaṃ  .  gahaṇamuñcanaṃ  3- samatikkanto arahā
vuḍḍhiparihāniṃ  vītivatto  .  so  vuṭṭhavāso  ciṇṇacaraṇo  .pe.
Natthi tassa punabbhavoti attaṃ nirattaṃ na hi tassa atthi.
   [108]  Adhosi  so  diṭṭhimidheva  sabbanti  tassa  dvāsaṭṭhī
@Footnote: 1 Ma. puggalaṃ. 2 Ma. attānudiṭṭhi. 3 Ma. gahaṇaṃ muñcanā.
Diṭṭhigatāni   pahīnāni   samucchinnāni  vūpasantāni  paṭippassaddhāni
abhabbuppattikāni  ñāṇagginā  daḍḍhāni  .  so  sabbaṃ  diṭṭhigataṃ
idheva  adhosi  dhuni  sandhuni  niddhuni  pajahi  vinodesi byantīakāsi
anabhāvaṅgamesīti adhosi so diṭṭhimidheva sabbaṃ. Tenāha bhagavā
           upayo hi dhammesu upeti vādaṃ
           anūpayaṃ kena kathaṃ vadeyya
           attaṃ nirattaṃ na hi tassa atthi
           adhosi so diṭṭhimidheva sabbanti.
        Tatiyo duṭṭhaṭṭhakasuttaniddeso niṭṭhito.
              ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 72-98. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=29&item=70&items=39              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=29&item=70&items=39&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=29&item=70&items=39              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=70&items=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=70              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]