ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 7 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ
            Āhāramūlakaṃ
   [900] Āhārapaccayā nahetuyā satta ... naārammaṇe satta
naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajāte
ekaṃ naaññamaññe tīṇi nanissaye ekaṃ naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta
navipāke  satta  naindriye  satta  najhāne  satta  namagge satta
nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [901]  Āhāraatthiavigatanti  nahetuyā  satta ... naārammaṇe
satta  naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta
nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  ekaṃ  naupanissaye
satta  napurejāte  satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta
nakamme  satta  navipāke  satta  naindriye  satta  najhāne satta
namagge  satta  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
satta novigate satta.
   [902]   Āhārasahajātanissayaatthiavigatanti  nahetuyā  satta
... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare
satta  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  satta  napurejāte  satta
napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke
satta  naindriye  satta  najhāne  satta namagge satta nasampayutte
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [903]   Āhārasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti   nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naindriye
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ navippayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [904] Āhārasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naindriye
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [905]   Āhārasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare nasamanantare
naaññamaññe  naupanissaye  napurejāte  napacchājāte  naāsevane
nakamme  navipāke  naindriye  najhāne  namagge  nasampayutte
nonatthiyā novigate tīṇi.
   [906]  Āhārasahajātanissayavipākaatthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ
... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [907] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
Ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [908] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [909] Āhārasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ
napurejāte  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane ekaṃ nakamme
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [910] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [911]  Āhārasahajātanissayakammaatthiavigatanti  nahetuyā  satta
... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare
satta  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  satta  napurejāte  satta
napacchājāte  satta  naāsevane  satta  navipāke satta naindriye
satta  najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte tīṇi navippayutte
tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [912] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammaatthiavigatanti
nahetuyā tīṇi ... naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne
tīṇi   namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [913] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane tīṇi navipāke tīṇi naindriye
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [914] Āhārasahajātanissayakammavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare
Tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  navipāke
tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte
tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [915]   Āhārasahajātanissayakammavipākaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [916] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākaatthiavigatanti nahetuyā
ekaṃ   ...   naārammaṇe   ekaṃ   naadhipatiyā   ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [917] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   ekaṃ   ...   naārammaṇe   ekaṃ   naadhipatiyā
ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  naindriye  ekaṃ
Najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [918] Āhārasahajātanissayakammavipākavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ
napurejāte  ekaṃ  napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [919] Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   ekaṃ   ...   naārammaṇe   ekaṃ   naadhipatiyā
ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  naindriye  ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [920]   Āhārasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti   nahetuyā
satta  ...  naārammaṇe  satta  naadhipatiyā satta naanantare satta
nasamanantare  satta  naaññamaññe  tīṇi naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta  nakamme  satta
navipāke  satta  najhāne  satta  namagge  satta  nasampayutte tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [921]  Āhārasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  najhāne
tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ navippayutte tīṇi nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [922] Āhārasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi nakamme tīṇi navipāke
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [923]  Āhārasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuyā
tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi napurejāte
tīṇi   napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi
navipāke  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [924]  Āhārasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ  naanantare
Ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ
napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [925] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [926] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayuttaatthi-
avigatanti  nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā
ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ  naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [927] Āhārasahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti  nahetuyā ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naaññamaññe ekaṃ naupanissaye
ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā
Ekaṃ novigate ekaṃ.
   [928] Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ  ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā
ekaṃ naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [929]  Āhāraadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti  nahetuyā
satta  ...  naārammaṇe  satta naanantare satta nasamanantare satta
naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye satta napurejāte satta napacchājāte
satta  naāsevane  satta  nakamme  satta  navipāke  satta
najhāne  satta  namagge  satta  nasampayutte  tīṇi navippayutte tīṇi
nonatthiyā satta novigate satta.
   [930] Āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  najhāne
tīṇi namagge tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [931] Āhāraadhipatisahajātanissayaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti  nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe tīṇi naanantare tīṇi
nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi napurejāte
Tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme tīṇi navipāke
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
   [932] Āhāraadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naanantare  ekaṃ  nasamanantare
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ
napacchājāte  ekaṃ  naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ  nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [933] Āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti  nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [934] Āhāraadhipatisahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naanantare  ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ naāsevane ekaṃ nakamme ekaṃ najhāne
ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
           Āhāramūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 296-306. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=40&item=900&items=35              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=40&item=900&items=35&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=40&item=900&items=35              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=900&items=35              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=900              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com