ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
        saraṇadukahetuduke nasaraṇadukanahetudukaṃ
   [1148]  Saraṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca nasaraṇo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  araṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasaraṇo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1149] Hetuyā cattāri.
   [1150]  Saraṇaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo nanahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  araṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasaraṇo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1151] Hetuyā dve.
       Saraṇadukasahetukaduke nasaraṇadukanasahetukadukaṃ
   [1152] Saraṇaṃ  sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nasahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . araṇaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
naaraṇo nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1153] Hetuyā dve.
   [1154] Saraṇaṃ  ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naaraṇo  naahetuko
dhammo  uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . araṇaṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
nasaraṇo naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1155] Hetuyā dve.
     Saraṇadukahetusampayuttaduke nasaraṇadukanahetusampayuttadukaṃ
   [1156]  Saraṇaṃ  hetusampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo
nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1157] Hetuyā dve. Sahetukadukasadisaṃ.
     Saraṇadukahetusahetukaduke nasaraṇadukanahetusahetukadukaṃ
   [1158]  Saraṇaṃ  hetuñcevasahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  naaraṇo
Nahetucevanaahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .
Araṇaṃ  hetuñcevasahetukañca dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetucevanaahetukoca
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1159] Hetuyā dve.
   [1160]  Saraṇaṃ  sahetukañcevanacahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naaraṇo
naahetukocevananahetuca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ekaṃ .
Araṇaṃ  sahetukañcevanacahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nasahetukoceva-
nanahetuca dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1161] Hetuyā dve.
         Saraṇadukahetuhetusampayuttaduke
         nasaraṇadukanahetuhetusampayuttadukaṃ
   [1162] Saraṇaṃ  hetuñcevahetusampayuttañca  dhammaṃ paṭicca naaraṇo
nahetucevanahetuvippayuttoca  dhammo uppajjati hetupaccayā:  hetuceva
sahetukadukasadisaṃ.
     Saraṇadukanahetusahetukaduke nasaraṇadukanahetunasahetukadukaṃ
   [1163]  Saraṇaṃ  nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu
nasahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ . araṇaṃ nahetuṃ
sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nahetu  nasahetuko  dhammo
uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1164] Hetuyā dve.
   [1165]  Araṇaṃ  nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nahetu
naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1166] Hetuyā ekaṃ.
       Saraṇadukacūḷantaraduke nasaraṇadukacūḷantaradukaṃ
   [1167]  Araṇo  appaccayo  dhammo  nasaraṇassa naappaccayassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: .  araṇo  asaṅkhato  dhammo
nasaraṇassa  naasaṅkhatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: .
Araṇo  sanidassano   dhammo   naaraṇassa  nasanidassanassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  ...  nasaraṇassa  nasanidassanassa dhammassa
ārammaṇa .pe.
       Saraṇadukaāsavaduke nasaraṇadukanoāsavadukaṃ
   [1168]  Saraṇaṃ  āsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  noāsavo
dhammo ... naaraṇo noāsavo dhammo ... nasaraṇo noāsavo ca
naaraṇo  noāsavo  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: . saraṇaṃ
noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naaraṇo nanoāsavo dhammo ... Ekaṃ.
       Saraṇadukasāsavaduke nasaraṇadukanasāsavadukaṃ
   [1169]  Araṇaṃ  sāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nasāsavo
dhammo  ...  .  araṇaṃ  anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo naanāsavo
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
      Etena upāyena sabbattha vitthāretabbaṃ.
             Saṅkhittaṃ
      saraṇadukasārammaṇaduke nasaraṇadukanasārammaṇadukaṃ
   [1170]  Saraṇaṃ  sārammaṇaṃ  dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nasārammaṇo
dhammo ... araṇaṃ  sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo  nasārammaṇo
dhammo ....
             Saṅkhittaṃ
         saraṇadukadassanenapahātabbaduke
         nasaraṇadukanadassanenapahātabbadukaṃ
   [1171] Saraṇaṃ dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nasaraṇo nadassanena-
pahātabbo dhammo ... ekaṃ . araṇaṃ nadassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca
naaraṇo nanadassanenapahātabbo dhammo ....
             Saṅkhittaṃ
       saraṇadukasauttaraduke nasaraṇadukanasauttaradukaṃ
   [1172]  Araṇaṃ  sauttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaraṇo nasauttaro
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  araṇaṃ anuttaraṃ  dhammaṃ paṭicca
nasaraṇo naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
      Sahajātavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
       Anulomapaccanīya dukadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 348-352. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=1148&items=25              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.2&item=1148&items=25&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.2&item=1148&items=25              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=1148&items=25              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.2&i=1148              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com