ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
   [1]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sakkesu viharati
devadahaṃ nāma sakyānaṃ nigamo . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [2]  Bhagavā  etadavoca santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ
vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  sabbantaṃ  pubbe  katahetu iti
purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā  byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā
āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ  anavassavā  kammakkhayo  kammakkhayā
dukkhakkhayo  dukkhakkhayā  vedanākkhayo  vedanākkhayā  sabbaṃ  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ bhavissatīti evaṃvādino bhikkhave niganthā.
   [3]  Evaṃvādāhaṃ bhikkhave niganthe upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi
saccaṃ  kira  tumhe  āvuso  niganthā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ  pubbe  katahetu  iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā
byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ
anavassavā   kammakkhayo   kammakkhayā   dukkhakkhayo   dukkhakkhayā
vedanākkhayo  vedanākkhayā  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti .
Te  ce  me  bhikkhave  niganthā evaṃ puṭṭhā āmāti paṭijānanti
tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi  kiṃ  pana  tumhe  āvuso niganthā jānātha
ahuvamheva  mayaṃ  pubbe  na  nāhuvamhāti . no hidaṃ āvuso .
Kiṃ  pana  tumhe  āvuso  niganthā jānātha akaramheva mayaṃ pubbe
pāpakammaṃ  na  nākaramhāti . no hidaṃ āvuso . kiṃ pana tumhe
āvuso  niganthā  jānātha  evarūpaṃ  vā  evarūpaṃ  vā pāpakammaṃ
akaramhāti  .  no  hidaṃ  āvuso  .  kiṃ  pana tumhe āvuso
niganthā  jānātha  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ ettakaṃ vā dukkhaṃ
nijjiretabbaṃ  ettakamhi  vā  dukkhe  nijjiṇṇe  sabbaṃ  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  .  no  hidaṃ  āvuso  .  kiṃ  pana tumhe
āvuso  niganthā  jānātha  diṭṭheva  dhamme  akusalānaṃ  dhammānaṃ
pahānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadanti. No hidaṃ āvuso.
   [4] Iti kira tumhe āvuso niganthā na jānātha ahuvamheva
Mayaṃ  pubbe  na  nāhuvamhāti  na  jānātha akaramheva mayaṃ pubbe
pāpakammaṃ  na  nākaramhāti  na  jānātha  evarūpaṃ  vā  evarūpaṃ
vā  pāpakammaṃ  akaramhāti  na  jānātha  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ  nijjiretabbaṃ  ettakamhi vā dukkhe
nijjiṇṇe  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  na  jānātha  diṭṭheva
dhamme  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  upasampadaṃ
evaṃ  sante  āyasmantānaṃ  niganthānaṃ  na kallamassa veyyākaraṇāya
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ  pubbe  katahetu  iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā
byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ
anavassavā   kammakkhayo   kammakkhayā   dukkhakkhayo   dukkhakkhayā
vedanākkhayo vedanākkhayā sabbaṃ dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ bhavissatīti.
   {4.1} Sace pana tumhe āvuso niganthā jāneyyātha ahuvamheva
mayaṃ  pubbe  na  nāhuvamhāti  jāneyyātha  akaramheva mayaṃ pubbe
pāpakammaṃ  na  nākaramhāti  jāneyyātha  evarūpaṃ  vā  evarūpaṃ
vā  pāpakammaṃ  akaramhāti  jāneyyātha  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ  nijjiretabbaṃ  ettakamhi vā dukkhe
nijjiṇṇe  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  jāneyyātha  diṭṭheva
dhamme  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  upasampadaṃ
evaṃ  sante  āyasmantānaṃ  niganthānaṃ  kallamassa  veyyākaraṇāya
Yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ  pubbe  katahetu  iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā
byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ
anavassavā   kammakkhayo   kammakkhayā   dukkhakkhayo   dukkhakkhayā
vedanākkhayo vedanākkhayā sabbaṃ dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ bhavissatīti.
   [5] Seyyathāpi āvuso niganthā puriso sallena viddho assa
savisena gāḷhūpalepanena . So sallassapi vedhanahetu 1- dukkhā tippā 2-
kaṭukā  vedanā  vediyeyya tassa mittāmaccā ñātisālohitā bhisakkaṃ
sallakattaṃ upaṭṭhapeyyuṃ 3- . tassa so bhisakko sallakatto satthena
vaṇamukhaṃ  parikanteyya  .  so  satthenapi  vaṇamukhassa  parikantanahetu
dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā  vediyeyya  tassa  so  bhisakko
sallakatto  esaniyā  sallaṃ  eseyya  . so esaniyāpi sallassa
esanahetu  4- dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyeyya tassa so
bhisakko  sallakatto  sallaṃ  abbhūṇheyya  5-  .  so  sallassapi
abbhūṇhanahetu  6-  dukkhā  tippā kaṭukā vedanā vediyeyya tassa
so  bhisakko  sallakatto  agadaṅgāraṃ  vaṇamukhe  odaheyya . so
agadaṅgārassapi  vaṇamukhe  odahanahetu  dukkhā tippā kaṭukā vedanā
vediyeyya.
   {5.1}  So  aparena samayena rūḷhena 7- vaṇena sañchavinā
arogo  assa  sukhī serī sayaṃvasī yenakāmaṅgamo . tassa evamassa
ahaṃ  kho  pubbe  sallena  viddho ahosiṃ savisena gāḷhūpalepanena
@Footnote: 1 Yu. vedanāhetu. 2 Ma. tibbā. 3 Ma. upaṭṭhāpeyyuṃ. 4 Ma. Yu. esanāhetu.
@5 Yu. abyaheyya. 6 Ma. abbhuhanahetu Yu. abyahanahetu. 7 Ma. ruḷhena.
Sohaṃ  sallassapi  vedhanahetu  dukkhā  tippā kaṭukā vedanā vediyiṃ
tassa  me  mittāmaccā  ñātisālohitā bhisakkaṃ sallakattaṃ upaṭṭhapesuṃ
tassa  me  so  bhisakko  sallakatto  satthena  vaṇamukhaṃ  parikantati
sohaṃ  satthenapi  1-  vaṇamukhassa parikantanahetu dukkhā tippā kaṭukā
vedanā  vediyiṃ  tassa  me  so  bhisakko  sallakatto  esaniyā
sallaṃ  esi  sohaṃ  esaniyāpi  sallassa  esanahetu dukkhā tippā
kaṭukā  vedanā  vediyiṃ  tassa  me so bhisakko sallakatto sallaṃ
abbhūṇhi  sohaṃ  sallassapi  abbhūṇhanahetu  dukkhā  tippā  kaṭukā
vedanā  vediyiṃ  tassa  me  so  bhisakko  sallakatto agadaṅgāraṃ
vaṇamukhe  odahi  sohaṃ  agadaṅgārassapi  vaṇamukhe  odahanahetu
dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā vediyiṃ sohaṃ 2- etarahi rūḷhena
vaṇena sañchavinā arogo sukhī serī sayaṃvasī yenakāmaṅgamoti.
   {5.2} Evameva kho āvuso niganthā sace tumhe jāneyyātha
ahuvamheva  mayaṃ  pubbe  na  nāhuvamhāti  jāneyyātha  akaramheva
mayaṃ  pubbe  pāpakammaṃ  na  nākaramhāti  jāneyyātha evarūpaṃ vā
evarūpaṃ  vā  pāpakammaṃ  akaramhāti  jāneyyātha  ettakaṃ  vā
dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ  nijjiretabbaṃ  ettakamhi vā
dukkhe  nijjiṇṇe  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  jāneyyātha
diṭṭheva  dhamme akusalānaṃ dhammānaṃ pahānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadaṃ
evaṃ  sante  āyasmantānaṃ  niganthānaṃ  kallamassa  veyyākaraṇāya
@Footnote: 1 Yu. sallenapi. 2 Ma. Yu. somhi.
Yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ  pubbe  katahetu  iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā
byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ
anavassavā   kammakkhayo   kammakkhayā   dukkhakkhayo   dukkhakkhayā
vedanākkhayo vedanākkhayā sabbaṃ dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ bhavissatīti.
   {5.3}  Yasmā  ca kho tumhe āvuso niganthā na jānātha
ahuvamheva  mayaṃ  pubbe  na  nāhuvamhāti  na  jānātha akaramheva
mayaṃ  pubbe  pāpakammaṃ  na  nākaramhāti  na jānātha evarūpaṃ vā
evarūpaṃ  vā  pāpakammaṃ  akaramhāti  na  jānātha  ettakaṃ  vā
dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ  nijjiretabbaṃ  ettakamhi vā
dukkhe  nijjiṇṇe  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  na  jānātha
diṭṭheva  dhamme akusalānaṃ dhammānaṃ pahānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadaṃ
tasmā  āyasmantānaṃ  niganthānaṃ  na  kallamassa  veyyākaraṇāya
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ  pubbe  katahetu  iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā
byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ
anavassavā   kammakkhayo   kammakkhayā   dukkhakkhayo   dukkhakkhayā
vedanākkhayo vedanākkhayā sabbaṃ [1]- dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ bhavissatīti.
   [6] Evaṃ vutte bhikkhave te niganthā maṃ etadavocuṃ nigantho
āvuso  nāṭaputto  sabbaññū  sabbadassāvī aparisesaṃ 2- ñāṇadassanaṃ
@Footnote: 1 Yu. etthantare tanti dissati . 2 Po. aparisesañca.
Paṭijānāti  carato  ca  me  tiṭṭhato ca suttassa ca jāgarassa ca
satataṃ  samitaṃ  ñāṇadassanaṃ  paccupaṭṭhitanti  .  so  evamāha  atthi
vo  āvuso  niganthā  pubbe  pāpakammaṃ  kataṃ taṃ imāya kaṭukāya
dukkarakārikāya  nijjiretha  yaṃ  panettha  etarahi  kāyena  saṃvutā
vācāya  saṃvutā  manasā  saṃvutā  taṃ  āyatiṃ  pāpakammassa  akaraṇaṃ
iti  purāṇānaṃ  [1]-  tapasā byantibhāvā navānaṃ kammānaṃ akaraṇā
āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ  anavassavā  kammakkhayo  kammakkhayā
dukkhakkhayo  dukkhakkhayā  vedanākkhayo  vedanākkhayā  sabbaṃ  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  tañca  panamhākaṃ  ruccati  ceva  khamati  ca
tena camhā attamanāti.
   [7] Evaṃ vutte ahaṃ bhikkhave te niganthe etadavocaṃ pañca
kho  ime  āvuso  niganthā  dhammā diṭṭheva dhamme dvidhāvipākā
katame   pañca   saddhā   ruci   anussavo  ākāraparivitakko
diṭṭhinijjhānakkhanti  ime  kho  āvuso  niganthā  pañca  dhammā
diṭṭheva   dhamme   dvidhāvipākā   tatrāyasmantānaṃ   niganthānaṃ
kā atītaṃse satthari saddhā kā ruci ko anussavo ko ākāraparivitakko
kā  diṭṭhinijjhānakkhantīti . evaṃvādī kho ahaṃ bhikkhave niganthesu na
kañci sahadhammikaṃ vādappaṭihāraṃ 2- samanupassāmi.
   [8]  Puna  caparāhaṃ  bhikkhave  te niganthe evaṃ vadāmi taṃ
kiṃ  maññatha āvuso niganthā yasmiṃ vo samaye tibbo 3- upakkamo
@Footnote: 1 etthantare kammānanti dissati . 2 Yu. vādaparihāraṃ . 3 Yu. tippo.
Hoti  tibbaṃ  padhānaṃ  tibbā  tasmiṃ  samaye  opakkamikā  dukkhā
tippā 1- kaṭukā vedanā vediyatha yasmiṃ pana vo samaye na tibbo
upakkamo  hoti  na  tibbaṃ  padhānaṃ  na  tibbā  tasmiṃ  samaye
opakkamikā  dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyathāti . yasmiṃ 2-
no  āvuso  gotama  samaye  tibbo upakkamo hoti tibbaṃ padhānaṃ
tibbā  tasmiṃ  samaye  opakkamikā  dukkhā  tippā kaṭukā vedanā
vediyāma  yasmiṃ  pana  no  samaye  na  tibbo  upakkamo  hoti
na  tibbaṃ  padhānaṃ  na  tibbā  tasmiṃ  samaye  opakkamikā dukkhā
tippā kaṭukā vedanā vediyāmāti.
   [9]  Iti  kirāvuso  niganthā  yasmiṃ  vo  samaye  tibbo
upakkamo  hoti  tibbaṃ  padhānaṃ  tibbā  tasmiṃ  samaye opakkamikā
dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā  vediyatha  yasmiṃ  pana vo samaye
na  tibbo  upakkamo  hoti  na  tibbaṃ  padhānaṃ  na tibbā tasmiṃ
samaye  opakkamikā  dukkhā  tippā  kaṭukā vedanā vediyatha evaṃ
sante  āyasmantānaṃ  niganthānaṃ  na  kallamassa  veyyākaraṇāya
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ  pubbe  katahetu  iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā
byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ
anavassavā   kammakkhayo   kammakkhayā   dukkhakkhayo   dukkhakkhayā
@Footnote: 1 Ma. tibbā . 2 Ma. yasmiṃ pana noti dissati.
Vedanākkhayo vedanākkhayā sabbaṃ dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ bhavissatīti.
   {9.1} Sace āvuso niganthā yasmiṃ vo samaye tibbo upakkamo hoti
tibbaṃ padhānaṃ [1]- tiṭṭheyyeva tasmiṃ samaye opakkamikā dukkhā tippā
kaṭukā vedanā [2]- yasmiṃ pana vo samaye na tibbo upakkamo hoti
na tibbaṃ padhānaṃ [3]- tiṭṭheyyeva tasmiṃ samaye opakkamikā dukkhā
tippā  kaṭukā  vedanā [4]- evaṃ sante āyasmantānaṃ niganthānaṃ
kallamassa  veyyākaraṇāya  yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti
sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  sabbantaṃ  pubbe katahetu
iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā  byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ
akaraṇā   āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ  anavassavā  kammakkhayo
kammakkhayā  dukkhakkhayo  dukkhakkhayā  vedanākkhayo  vedanākkhayā
sabbaṃ dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ bhavissatīti.
   {9.2} Yasmā ca kho āvuso niganthā yasmiṃ vo samaye tibbo
upakkamo  hoti  tibbaṃ  padhānaṃ  tibbā  tasmiṃ  samaye opakkamikā
dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyatha yasmiṃ pana vo samaye na tibbo
upakkamo hoti na tibbaṃ padhānaṃ na tibbā tasmiṃ samaye opakkamikā
dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyatha te tumhe sāmaṃyeva opakkamikā
dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā  vediyamānā  avijjā  aññāṇā
sammohā  vipaccetha  yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā
dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā sabbantaṃ pubbe katahetu iti purāṇānaṃ
@Footnote: 1 Ma. na tibbā . 2-4 vediyetha . 3 Ma. tibbā.
Kammānaṃ  tapasā  byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  āyatiṃ
anavassavo  āyatiṃ  anavassavā  kammakkhayo  kammakkhayā  dukkhakkhayo
dukkhakkhayā  vedanākkhayo  vedanākkhayā  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ
bhavissatīti  .  evaṃvādīpi  kho  ahaṃ  bhikkhave  niganthesu na kañci
sahadhammikaṃ vādappaṭihāraṃ samanupassāmi.
   [10]  Puna  caparāhaṃ  bhikkhave te niganthe evaṃ vadāmi taṃ
kiṃ  maññathāvuso  niganthā  yamidaṃ  kammaṃ  diṭṭhadhammavedanīyaṃ  taṃ
upakkamena vā padhānena vā samparāyavedanīyaṃ hotūti labbhametanti .
No  hidaṃ  āvuso . yampanidaṃ kammaṃ samparāyavedanīyaṃ taṃ upakkamena
vā  padhānena  vā  diṭṭhadhammavedanīyaṃ  hotūti  labbhametanti . no
hidaṃ  āvuso  .  taṃ  kiṃ  maññathāvuso  niganthā  yamidaṃ  kammaṃ
sukhavedanīyaṃ  taṃ  upakkamena  vā  padhānena vā dukkhavedanīyaṃ hotūti
labbhametanti  .  no  hidaṃ  āvuso . yampanidaṃ kammaṃ dukkhavedanīyaṃ
taṃ  upakkamena vā padhānena vā sukhavedanīyaṃ hotūti labbhametanti .
No  hidaṃ  āvuso  .  taṃ  kiṃ  maññathāvuso niganthā yamidaṃ kammaṃ
paripakkavedanīyaṃ  taṃ  upakkamena  vā padhānena vā apparipakkavedanīyaṃ
hotūti  labbhametanti  .  no  hidaṃ  āvuso  .  yampanidaṃ  kammaṃ
apparipakkavedanīyaṃ  taṃ  upakkamena  vā padhānena vā paripakkavedanīyaṃ
hotūti  labbhametanti  .  no  hidaṃ āvuso . taṃ kiṃ maññathāvuso
niganthā  yamidaṃ  kammaṃ  bahuvedanīyaṃ taṃ upakkamena vā padhānena vā
Appavedanīyaṃ  hotūti  labbhametanti  . no hidaṃ āvuso . yampanidaṃ
kammaṃ  appavedanīyaṃ  taṃ  upakkamena  vā  padhānena vā bahuvedanīyaṃ
hotūti  labbhametanti  .  no  hidaṃ āvuso . taṃ kiṃ maññathāvuso
niganthā  yamidaṃ  kammaṃ  vedanīyaṃ  taṃ  upakkamena vā padhānena vā
avedanīyaṃ  hotūti  labbhametanti  .  no  hidaṃ āvuso . yampanidaṃ
kammaṃ  avedanīyaṃ  taṃ  upakkamena vā padhānena vā vedanīyaṃ hotūti
labbhametanti. No hidaṃ āvuso.
   [11]  Iti kirāvuso niganthā yamidaṃ kammaṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ taṃ
upakkamena  vā padhānena vā samparāyavedanīyaṃ hotūti alabbhametaṃ .
Yamidaṃ  kammaṃ  samparāyavedanīyaṃ  taṃ  upakkamena  vā  padhānena vā
diṭṭhadhammavedanīyaṃ  hotūti  alabbhametaṃ  .  yamidaṃ  kammaṃ  sukhavedanīyaṃ
taṃ  upakkamena vā padhānena vā dukkhavedanīyaṃ hotūti alabbhametaṃ .
Yamidaṃ kammaṃ dukkhavedanīyaṃ taṃ upakkamena vā padhānena vā sukhavedanīyaṃ
hotūti  alabbhametaṃ . yamidaṃ kammaṃ paripakkavedanīyaṃ taṃ upakkamena vā
padhānena vā apparipakkavedanīyaṃ hotūti alabbhametaṃ.
   {11.1} Yamidaṃ [1]- apparipakkavedanīyaṃ taṃ upakkamena vā padhānena
vā  paripakkavedanīyaṃ hotūti alabbhametaṃ . yamidaṃ kammaṃ bahuvedanīyaṃ taṃ
upakkamena vā padhānena vā appavedanīyaṃ hotūti alabbhametaṃ . Yamidaṃ
kammaṃ  appavedanīyaṃ  taṃ  upakkamena  vā  padhānena vā bahuvedanīyaṃ
hotūti alabbhametaṃ . yamidaṃ kammaṃ vedanīyaṃ taṃ upakkamena vā padhānena
@Footnote: 1 Sī. Po. Ma. kammaṃ.
Vā  avedanīyaṃ  hotūti  alabbhametaṃ  .  yamidaṃ  kammaṃ avedanīyaṃ taṃ
upakkamena  vā  padhānena vā vedanīyaṃ hotūti alabbhametaṃ . evaṃ
sante  āyasmantānaṃ  niganthānaṃ  aphalo  upakkamo  hoti  aphalaṃ
padhānaṃ  .  evaṃvādī bhikkhave niganthā evaṃvādīnaṃ bhikkhave niganthānaṃ
dasa sahadhammikā vādānuvādā gārayhaṭṭhānaṃ āgacchanti.
   {11.2} Sace bhikkhave sattā pubbe katahetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti
addhā bhikkhave niganthā pubbe dukkaṭakammakārino yaṃ etarahi evarūpā
dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā vediyanti . sace bhikkhave sattā
issaranimmānahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave  niganthā
pāpakena  issarena  nimmitā  yaṃ  etarahi evarūpā dukkhā tippā
kaṭukā  vedanā  vediyanti  . sace bhikkhave sattā saṅgatibhāvahetu
sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave  niganthā  pāpasaṅgatikā
yaṃ  etarahi  evarūpā  dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyanti .
Sace  bhikkhave  sattā  abhijātihetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti addhā
bhikkhave  niganthā  pāpābhijātikā  yaṃ  etarahi  evarūpā  dukkhā
tippā kaṭukā vedanā vediyanti. Sace bhikkhave sattā diṭṭhadhammūpakkamahetu
sukhadukkhaṃ    paṭisaṃvedenti    addhā    bhikkhave   niganthā
pāpadiṭṭhadhammūpakkamā  yaṃ  etarahi  evarūpā  dukkhā  tippā kaṭukā
vedanā vediyanti.
   {11.3}  Sace  bhikkhave  sattā  pubbe  katahetu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti  gārayhā  niganthā  no  ce sattā pubbe katahetu
Sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  gārayhā  niganthā . sace bhikkhave sattā
issaranimmānahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  gārayhā  niganthā  no
ce  sattā  issaranimmānahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  gārayhā
niganthā . sace bhikkhave sattā saṅgatibhāvahetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti
gārayhā  niganthā  no  ce  sattā  saṅgatibhāvahetu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti gārayhā niganthā . sace bhikkhave sattā abhijātihetu
sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  gārayhā  niganthā  no  ce  sattā
abhijātihetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti gārayhā niganthā . sace bhikkhave
sattā   diṭṭhadhammūpakkamahetu   sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  gārayhā
niganthā   no   ce   sattā   diṭṭhadhammūpakkamahetu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti  gārayhā  niganthā  .  evaṃvādī  bhikkhave  niganthā
evaṃvādīnaṃ  bhikkhave  niganthānaṃ  ime  dasa sahadhammikā vādānuvādā
gārayhaṭṭhānaṃ  āgacchanti  .  evaṃ  kho bhikkhave aphalo upakkamo
hoti aphalaṃ padhānaṃ.
   [12] Kathañca bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ .
Idha  bhikkhave bhikkhu na heva anaddhabhūtaṃ attānaṃ dukkhena addhabhāveti
dhammikañca  sukhaṃ  na  pariccajati tasmiṃ ca sukhe anadhimucchito hoti .
So  evaṃ pajānāti imassa kho me dukkhanidānassa saṅkhāraṃ padahato
saṅkhārappadhānā  virāgo  hoti  imassa  pana  me  dukkhanidānassa
ajjhupekkhato  upekkhaṃ  bhāvayato  virāgo hotīti . so yassa hi
Khvassa  dukkhanidānassa saṅkhāraṃ padahato saṅkhārappadhānā virāgo hoti
saṅkhāraṃ  tattha  padahati  yassa  panassa  dukkhanidānassa  ajjhupekkhato
upekkhaṃ  bhāvayato  virāgo  hoti  upekkhaṃ  tattha  bhāveti tassa
tassa  dukkhanidānassa  saṅkhāraṃ padahato saṅkhārappadhānā virāgo hoti
evampissa  taṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  hoti  tassa  tassa  dukkhanidānassa
ajjhupekkhato  upekkhaṃ  bhāvayato  virāgo  hoti  evampissa  taṃ
dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ hoti.
   [13] Seyyathāpi bhikkhave puriso itthiyā sāratto paṭibaddhacitto
tibbacchando  tibbāpekkho  .  so  taṃ  itthiṃ  passeyya aññena
purisena  saddhiṃ  santiṭṭhantiṃ  sallapantiṃ  sañjagghantiṃ  saṃhasantiṃ  . taṃ
kiṃ  maññatha  bhikkhave  api  nu  tassa  purisassa  amuṃ itthiṃ disvā
aññena  purisena  saddhiṃ  santiṭṭhantiṃ  sallapantiṃ  sañjagghantiṃ saṃhasantiṃ
uppajjeyyuṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  evaṃ  bhante .
Taṃ kissa hetu . amu hi bhante puriso amussā itthiyā sāratto
paṭibaddhacitto  tibbacchando  tibbāpekkho  tasmā  taṃ  itthiṃ disvā
aññena  purisena  saddhiṃ  santiṭṭhantiṃ  sallapantiṃ  sañjagghantiṃ saṃhasantiṃ
uppajjanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  atha  kho bhikkhave
tassa  purisassa  evamassa  ahaṃ  kho  amussā  itthiyā  sāratto
paṭibaddhacitto  tibbacchando  tibbāpekkho  tassa  me  amuṃ  itthiṃ
disvā  aññena  purisena  saddhiṃ  santiṭṭhantiṃ  sallapantiṃ  sañjagghantiṃ
Saṃhasantiṃ   uppajjanti   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  yannūnāhaṃ
yo  me  amussā itthiyā chandarāgo taṃ pajaheyyanti . so yo
amussā itthiyā chandarāgo taṃ pajaheyya . so taṃ itthiṃ passeyya
aparena  samayena  aññena  purisena  saddhiṃ  santiṭṭhantiṃ  sallapantiṃ
sañjagghantiṃ  saṃhasantiṃ  .  taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  api nu tassa
purisassa  amuṃ  itthiṃ  disvā  aññena  purisena  saddhiṃ  santiṭṭhantiṃ
sallapantiṃ   sañjagghantiṃ  saṃhasantiṃ  uppajjeyyuṃ  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsāti . no hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu . amu
hi  bhante  puriso  amussā  itthiyā  vītarāgo  tasmā taṃ itthiṃ
disvā  aññena  purisena  saddhiṃ  santiṭṭhantiṃ  sallapantiṃ  sañjagghantiṃ
saṃhasantiṃ na uppajjeyyuṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti.
   [14] Evameva kho bhikkhave bhikkhu na heva anaddhabhūtaṃ attānaṃ
dukkhena  addhabhāveti  dhammikañca  sukhaṃ  na pariccajati tasmiṃ ca sukhe
anadhimucchito  hoti  .  so  evaṃ  pajānāti  imassa  kho  me
dukkhanidānassa  saṅkhāraṃ  padahato  saṅkhārappadhānā  virāgo  hoti
imassa  pana  me  dukkhanidānassa  ajjhupekkhato  upekkhaṃ  bhāvayato
virāgo  hotīti  .  so  yassa  hi khvassa dukkhanidānassa saṅkhāraṃ
padahato  saṅkhārappadhānā  virāgo  hoti  saṅkhāraṃ  tattha  padahati
yassa  panassa  dukkhanidānassa ajjhupekkhato upekkhaṃ bhāvayato virāgo
hoti  upekkhaṃ  tattha  bhāveti  tassa  tassa dukkhanidānassa saṅkhāraṃ
Padahato  saṅkhārappadhānā  virāgo  hoti  evampissa  taṃ  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ  hoti  tassa  tassa  dukkhanidānassa  ajjhupekkhato  upekkhaṃ
bhāvayato  virāgo  hoti  evampissa  taṃ  dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ hoti .
Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [15]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu iti paṭisañcikkhati yathāsukhaṃ
kho  me  viharato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā
parihāyanti  dukkhāya  pana  me  attānaṃ  padahato  akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  yannūnāhaṃ  dukkhāya attānaṃ
padaheyyanti  .  so  dukkhāya  attānaṃ  padahati  tassa  dukkhāya
attānaṃ  padahato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā
abhivaḍḍhanti  .  so  na  aparena samayena dukkhāya attānaṃ padahati
taṃ  kissa  hetu  yassa  hi  so  bhikkhave bhikkhu atthāya dukkhāya
attānaṃ  padaheyya  svāssa  attho  abhinipphanno  hoti  tasmā
na aparena samayena dukkhāya attānaṃ padahati.
   {15.1}  Seyyathāpi bhikkhave usukāro tejanaṃ dvīsu alātesu
ātāpeti  paritāpeti  ujuṃ  karoti kammaniyaṃ . yato kho bhikkhave
usukārassa  tejanaṃ  dvīsu alātesu ātāpitaṃ hoti paritāpitaṃ ujukataṃ
kammaniyaṃ na so taṃ aparena samayena usukāro tejanaṃ dvīsu alātesu
ātāpeti paritāpeti ujuṃ karoti kammaniyaṃ taṃ kissa hetu yassa hi so
bhikkhave atthāya usukāro tejanaṃ dvīsu alātesu ātāpeyya paritāpeyya
Ujuṃ  kareyya  kammaniyaṃ  svāssa  attho  abhinipphanno hoti tasmā
na  aparena  samayena  usukāro  tejanaṃ dvīsu alātesu ātāpeti
paritāpeti  ujuṃ  karoti  kammaniyaṃ  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
iti  paṭisañcikkhati  yathāsukhaṃ  kho  me  viharato  akusalā  dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  dukkhāya  pana me attānaṃ
padahato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti
yannūnāhaṃ  dukkhāya  attānaṃ  padaheyyanti  . so dukkhāya attānaṃ
padahati  tassa  dukkhāya  attānaṃ padahato akusalā dhammā parihāyanti
kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  so  na aparena samayena dukkhāya
attānaṃ  padahati  taṃ  kissa  hetu  yassa  hi  so bhikkhave bhikkhu
atthāya  dukkhāya  attānaṃ  padaheyya  svāssa  attho abhinipphanno
hoti  tasmā  na  aparena  samayena  dukkhāya attānaṃ padahatīti .
Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [16] Puna caparaṃ bhikkhave idha tathāgato loke uppajjati arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ
sadevakaṃ  samārakaṃ  sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  .  taṃ  dhammaṃ  suṇāti gahapati vā
Gahapatiputto  vā  aññatarasmiṃ  vā  kule  pacchā  jāto so taṃ
dhammaṃ  sutvā  tathāgate  saddhaṃ  paṭilabhati so tena saddhāpaṭilābhena
samannāgato  iti  paṭisañcikkhati  sambādho  gharāvāso  rajāpatho
abbhokāso  pabbajjā nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ
ekantaparisuddhaṃ   saṅkhalikhitaṃ   brahmacariyaṃ   carituṃ   yannūnāhaṃ
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ pabbajeyyanti . so aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ
pahāya  mahantaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya appaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ pahāya
mahantaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajati.
   {16.1} So evaṃ pabbajito samāno bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho   lajjī   dayāpanno   sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati
adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  hoti  dinnādāyī
dinnapāṭikaṅkhī  athenena  sucibhūtena  attanā  viharati  abrahmacariyaṃ
pahāya  brahmacārī  hoti  ārācārī  virato  methunā  gāmadhammā
musāvādaṃ  pahāya  musāvādā  paṭivirato  hoti saccavādī saccasandho
theto  paccayiko  avisaṃvādako  lokassa pisuṇaṃ vācaṃ pahāya pisuṇāya
vācāya  paṭivirato  hoti  ito sutvā na amutra akkhātā imesaṃ
bhedāya  amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti
Bhinnānaṃ  vā  sandhātā  sahitānaṃ  vā  anuppadātā  samaggārāmo
samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  pharusaṃ
vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti yā sā vācā nelā
kaṇṇasukhā  pemanīyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā
tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā
paṭivirato  hoti  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī vinayavādī
nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ.
   {16.2} So bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirato hoti ekabhattiko
hoti  rattūparato  paṭivirato  vikālabhojanā  naccagītavāditavisūkadassanā
paṭivirato     hoti    mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā
paṭivirato  hoti  uccāsayanamahāsayanā  paṭivirato hoti  jātarūparajata-
paṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti  āmakadhaññapaṭiggahaṇā  paṭivirato
hoti  āmakamaṃsapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  itthīkumārikāpaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  dāsīdāsapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti ajeḷakapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti hatthigavāssavalava-
paṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  khettavatthupaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti
dūteyyapahīṇagamanānuyogā  paṭivirato  hoti  kayavikkayā paṭivirato hoti
tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā  paṭivirato  hoti  ukkoṭanavañcananikatisāviyogā
paṭivirato    hoti    chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā
paṭivirato hoti.
   {16.3} So santuṭṭho hoti kāyaparihārikena cīvarena kucchiparihārikena
piṇḍapātena yena yeneva pakkamati samādāyeva pakkamati . Seyyathāpi
nāma pakkhī sakuṇo yena yeneva ḍeti sapattabhārova ḍeti evameva
bhikkhu  santuṭṭho  hoti  kāyaparihārikena  cīvarena  kucchiparihārikena
piṇḍapātena yena yeneva pakkamati samādāyeva pakkamati.
   [17]  So  iminā ariyena sīlakkhandhena samannāgato ajjhattaṃ
anavajjasukhaṃ  paṭisaṃvedeti . so cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī
hoti   nānubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ
viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā anvāssaveyyuṃ
tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ
āpajjati . sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ...
Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... Manasā dhammaṃ
viññāya  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati manindriyaṃ
manindriye saṃvaraṃ āpajjati.
   [18] So iminā ariyena indriyasaṃvarena samannāgato ajjhattaṃ
abyāsekasukhaṃ paṭisaṃvedeti . so abhikkante paṭikkante sampajānakārī
hoti  ālokite  vilokite  sampajānakārī  hoti  sammiñjite
pasārite  sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe  sampajānakārī
Hoti  asite  pīte  khāyite  sāyite  sampajānakārī  hoti
uccārapassāvakamme  sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite  nisinne
sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārī hoti.
   [19]  So  iminā  ca  ariyena  sīlakkhandhena  samannāgato
iminā  ca  ariyena  indriyasaṃvarena samannāgato iminā ca ariyena
satisampajaññena  samannāgato  so  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ
rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ abbhokāsaṃ palālapuñjaṃ .
So  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvā
ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  .  so abhijjhaṃ
loke  pahāya  vigatābhijjhena  cetasā  viharati  abhijjhāya  cittaṃ
parisodheti   byāpādapadosaṃ   pahāya   abyāpannacitto  viharati
sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā  cittaṃ  parisodheti  thīnamiddhaṃ
pahāya  vigatathīnamiddho  viharati  ālokasaññī  sato  sampajāno
thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti  uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato
viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodheti
vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati  akathaṃkathī  kusalesu  dhammesu
vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   [20]  So  ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati .
Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [21] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati . evampi bhikkhave saphalo upakkamo
hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [22] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu pītiyā ca virāgā upekkhako ca
viharati  sato  ca  sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti yantaṃ
ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  evampi  bhikkhave  saphalo  upakkamo hoti
saphalaṃ padhānaṃ.
   [23] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca
pahānā   pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  . evampi
bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [24]  So  evaṃ  samāhite  citte  parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo tissopi
jātiyo  catassopi  jātiyo  pañcapi  jātiyo dasapi jātiyo vīsampi
jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo paññāsampi jātiyo
Jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi  saṃvaṭṭakappe
anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe amutrāsiṃ evaṃnāmo
evaṃgotto   evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃ  sukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra  udapādiṃ  tatrāpāsiṃ
evaṃnāmo   evaṃgotto   evaṃvaṇṇo   evamāhāro   evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto idhūpapannoti .
Iti  sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati . evampi
bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [25] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  sattānaṃ
cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  dibbena  cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati cavamāne upapajjamāne
hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage
satte  pajānāti  ime  vata  bhonto  sattā  kāyaduccaritena
samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā
ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā
ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena
samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikammasamādānā te kāyassa bhedā parammaraṇā
Sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti  . iti dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāti. Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [26]  So  evaṃ  samāhite  citte  parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti .
Tassa  evaṃ  jānato  evaṃ  passato  kāmāsavāpi  cittaṃ vimuccati
bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati vimuttasmiṃ
vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ
karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  .  evaṃ  kho  bhikkhave
saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [27] Evaṃvādī 1- bhikkhave tathāgato evaṃvādiṃ bhikkhave tathāgataṃ
dasa  sahadhammikā  pāsaṃsaṭṭhānaṃ  āgacchanti  . sace bhikkhave sattā
pubbe  katahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave tathāgato
@Footnote: 1 Ma. evaṃvādī bhikkhave tathāgatā evaṃvādīnaṃ bhikkhave tathāgatānaṃ.
Pubbe  sukatakammakārī  yaṃ etarahi evarūpā anāsavā sukhā vedanā
vedeti  .  sace  bhikkhave  sattā  issaranimmānahetu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave tathāgato bhaddakena issarena nimmito
yaṃ etarahi evarūpā anāsavā sukhā vedanā vedeti.
   {27.1} Sace bhikkhave sattā saṅgatibhāvahetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti
addhā  bhikkhave  tathāgato  kalyāṇasaṅgatiko  yaṃ  etarahi evarūpā
anāsavā sukhā vedanā vedeti . sace bhikkhave sattā abhijātihetu
sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave  tathāgato kalyāṇābhijātiko
yaṃ etarahi evarūpā anāsavā sukhā vedanā vedeti. Sace bhikkhave
sattā  diṭṭhadhammūpakkamahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave
tathāgato  kalyāṇadiṭṭhadhammūpakkamo  yaṃ  etarahi  evarūpā  anāsavā
sukhā vedanā vedeti.
   {27.2} Sace bhikkhave sattā pubbe katahetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti
pāsaṃso tathāgato no ce sattā pubbe katahetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti
pāsaṃso tathāgato . sace bhikkhave sattā issaranimmānahetu sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti pāsaṃso tathāgato no ce sattā issaranimmānahetu sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti pāsaṃso tathāgato . sace bhikkhave sattā saṅgatibhāvahetu
sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti pāsaṃso tathāgato no ce sattā saṅgatibhāvahetu
sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  pāsaṃso  tathāgato . sace bhikkhave sattā
abhijātihetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  pāsaṃso  tathāgato  no  ce
Sattā  abhijātihetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  pāsaṃso  tathāgato .
Sace  bhikkhave  sattā  diṭṭhadhammūpakkamahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti
pāsaṃso  tathāgato  no  ce  sattā  diṭṭhadhammūpakkamahetu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti  pāsaṃso  tathāgato  .  evaṃvādī  bhikkhave tathāgato
evaṃvādiṃ  bhikkhave  tathāgataṃ  ime  dasa  sahadhammikā  pāsaṃsaṭṭhānaṃ
āgacchantīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Devadahasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
           ----------
            Pañcattayasuttaṃ
   [28]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [29]  Bhagavā etadavoca santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā
aparantakappikā  aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni
adhimuttipadāni  abhivadanti  . saññī attā hoti arogo parammaraṇāti
ittheke  abhivadanti  .  asaññī  attā hoti arogo parammaraṇāti
ittheke  abhivadanti  .  nevasaññī  nāsaññī  attā hoti arogo
parammaraṇāti  ittheke  abhivadanti  .  sato  vā  pana  sattassa
ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ  paññāpenti  .  diṭṭhadhammanibbānaṃ  vā
paneke  abhivadanti  .  iti santaṃ vā attānaṃ paññāpenti arogaṃ
parammaraṇā  .  sato  vā  pana  sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ vibhavaṃ
paññāpenti  .  diṭṭhadhammanibbānaṃ  vā  paneke  abhivadanti . iti
imāni  pañca  hutvā  tīṇi  honti  tīṇi  hutvā pañca honti .
Ayamuddeso pañcattayassa.
   [30]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā saññiṃ attānaṃ
paññāpenti   arogaṃ  parammaraṇā  rūpiṃ  vā  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
Arūpiṃ   vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  rūpiñca  arūpiñca vā te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
nevarūpiṃ  nārūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā saññiṃ attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  ekattasaññiṃ  vā  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
nānattasaññiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  parittasaññiṃ  vā  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
appamāṇasaññiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  etaṃ  vā  panetesaṃ upātivattataṃ
viññāṇakasiṇameke abhivadanti appamāṇaṃ aneñjaṃ 1-.
   {30.1} Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ye kho te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
rūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā saññiṃ attānaṃ paññāpenti
arogaṃ parammaraṇā arūpiṃ vā te bhonto samaṇabrāhmaṇā saññiṃ attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  rūpiñca  arūpiñca vā te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
nevarūpiṃ  nārūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā saññiṃ attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  ekattasaññiṃ  vā  te  bhonto
@Footnote: 1 Ma. Yu. āneñjaṃ. aññattha īdisameva.
Samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
nānattasaññiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  parittasaññiṃ  vā  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
appamāṇasaññiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  yā  vā  panetāsaṃ  saññānaṃ
parisuddhā  paramā  aggā  anuttariyā akkhāyati yadi rūpasaññānaṃ yadi
arūpasaññānaṃ  yadi  ekattasaññānaṃ  yadi  nānattasaññānaṃ  natthi
kiñcīti  ākiñcaññāyatanameke  abhivadanti  appamāṇaṃ  aneñjaṃ  tayidaṃ
saṅkhataṃ  oḷārikaṃ  atthi  kho  pana  saṅkhārānaṃ nirodho atthetanti
iti viditvā tassa nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto.
   [31]  Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā asaññiṃ attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ parammaraṇā rūpiṃ vā te bhonto samaṇabrāhmaṇā
asaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  arūpiṃ  vā te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  asaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ
parammaraṇā  rūpiñca  arūpiñca  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā
asaññiṃ   attānaṃ   paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  nevarūpiṃ
nārūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  asaññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  .  tatra  bhikkhave  ye  te
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
Tesamete  paṭikkosanti  taṃ  kissa  hetu  saññā  rogo  saññā
gaṇḍo saññā sallaṃ etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ asaññanti.
   {31.1} Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ye kho te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  asaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
rūpiṃ  vā  te  bhonto samaṇabrāhmaṇā asaññiṃ attānaṃ paññāpenti
arogaṃ  parammaraṇā  arūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā
asaññiṃ   attānaṃ   paññāpenti   arogaṃ  parammaraṇā  rūpiñca
arūpiñca  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  asaññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  nevarūpiṃ  nārūpiṃ vā te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  asaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
yo  hi  koci  bhikkhave samaṇo vā brāhmaṇo vā evaṃ vadeyya
ahamaññatra  rūpā  aññatra  vedanāya  aññatra  saññāya  aññatra
saṅkhārehi  aññatra  viññāṇā  1- āgatiṃ vā gatiṃ vā cutiṃ vā
upapattiṃ  vā  vuddhiṃ  vā virūḷhiṃ vā vepullaṃ vā paññāpessāmīti
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  tayidaṃ  saṅkhataṃ  oḷārikaṃ  atthi  kho  pana
saṅkhārānaṃ  nirodho  atthetanti  iti  viditvā tassa nissaraṇadassāvī
tathāgato tadupātivatto.
   [32]  Tatra  bhikkhave  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ
nāsaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  rūpiṃ  vā te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ  nāsaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti
@Footnote: 1 Ma. Yu. viññāṇassa. Po. viññāṇena.
Arogaṃ  parammaraṇā  arūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā
nevasaññiṃ  nāsaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
rūpiñca  arūpiñca  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ
nāsaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  1-  arogaṃ  parammaraṇā  nevarūpiṃ
nārūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ  nāsaññiṃ
attānaṃ paññāpenti arogaṃ parammaraṇā.
   {32.1} Tatra bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā saññiṃ attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  tesamete  paṭikkosanti yepi te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  asaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ
parammaraṇā  tesamete  paṭikkosanti  taṃ  kissa hetu saññā rogo
saññā  gaṇḍo  saññā  sallaṃ  asaññā  sammoho  etaṃ  santaṃ
etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ nevasaññānāsaññāti.
   {32.2} Tayidaṃ bhikkhave tathāgato abhijānāti 2- ye kho te
bhonto   samaṇabrāhmaṇā   nevasaññiṃ   nāsaññiṃ   attānaṃ
paññāpenti   arogaṃ  parammaraṇā  rūpiṃ  vā  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ  nāsaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ
parammaraṇā  arūpiṃ  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ
nāsaññiṃ   attānaṃ   paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  rūpiñca
arūpiñca  vā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ  nāsaññiṃ
attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  nevarūpiṃ nārūpiṃ vā te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ  nāsaññiṃ  attānaṃ  paññāpenti
@Footnote: 1 Po. Ma. paññapenti. sabbattha īdisameva . 2 katthaci pajānātīti dissati.
Arogaṃ parammaraṇā ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
diṭṭhasutamutaviññātabbasaṅkhāramattena   etassa  āyatanassa  upasampadaṃ
paññāpenti  byasanaṃ  hetaṃ  bhikkhave  akkhāyati  etassa āyatanassa
upasampadāya   na   hetaṃ  bhikkhave  āyatanaṃ  saṅkhārasamāpatti
pattabbamakkhāyati    saṅkhārāvasesasamāpattipattabbametaṃ    bhikkhave
āyatanamakkhāyati  .  tayidaṃ  saṅkhataṃ  oḷārikaṃ  atthi  kho  pana
saṅkhārānaṃ  nirodho  atthetanti  iti  viditvā tassa nissaraṇadassāvī
tathāgato tadupātivatto.
   [33]  Tatra  bhikkhave ye te samaṇabrāhmaṇā sato sattassa
ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ  paññāpenti  tatra  bhikkhave  ye  te
samaṇabrāhmaṇā  saññiṃ  attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā
tesamete  paṭikkosanti  yepi  te  bhonto samaṇabrāhmaṇā asaññiṃ
attānaṃ  paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  tesamete  paṭikkosanti
yepi  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  nevasaññiṃ  nāsaññiṃ  attānaṃ
paññāpenti  arogaṃ  parammaraṇā  tesamete  paṭikkosanti  taṃ
kissa  hetu sabbepime bhonto samaṇabrāhmaṇā uddhaṃ parāmasanti 1-
āsattiṃyeva  abhivadanti  iti  pecca  bhavissāma  iti  pecca
bhavissāmāti  .  seyyathāpi  nāma  vānijassa  vānijjāya  gacchato
evaṃ  hoti ito me idaṃ bhavissati iminā idaṃ lacchāmīti evameva
khome  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  vānijūpamaṃ  maññe  paṭibhanti  iti
@Footnote: 1 Ma. uddhaṃ saraṃ  āsattiṃyeva . Yu. uddhaṃ sarā āsattiṃyeva.
Pecca bhavissāma iti pecca bhavissāmāti.
   {33.1} Tayidaṃ bhikkhave tathāgato abhijānāti ye kho te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  sato  sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ  vibhavaṃ paññāpenti
te  sakkāyabhayā  sakkāyaparijegucchā  sakkāyaññeva  anuparidhāvanti
anuparivattanti . seyyathāpi nāma sā 1- gaddalabandho daḷhe thambhe
vā khīle vā upanibandho tameva thambhaṃ vā khīlaṃ vā anuparidhāvati anuparivattati
evamevime  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  sakkāyabhayā sakkāyaparijegucchā
sakkāyaññeva  anuparidhāvanti  anuparivattanti . tayidaṃ saṅkhataṃ oḷārikaṃ
atthi  kho  pana  saṅkhārānaṃ nirodho atthetanti iti viditvā tassa
nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto.
   [34]  Ye  hi  keci  bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
aparantakappikā  aparantānudiṭṭhino  aparantaṃ  ārabbha  anekavihitāni
adhimuttipadāni  abhivadanti  sabbe  te  imāneva  pañcāyatanāni
abhivadanti etesaṃ vā aññataraṃ . santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā
pubbantakappikā  pubbantānudiṭṭhino  pubbantaṃ  ārabbha  anekavihitāni
adhimuttipadāni abhivadanti.
   {34.1} Sassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
ittheke abhivadanti . assassato attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti ittheke abhivadanti . sassato ca assassato ca attā
ca  loko  ca  idameva  saccaṃ moghamaññanti ittheke abhivadanti .
@Footnote: 1 Ma. gaddulabaddho. Yu. gaddūlabaddho.
Nevasassato  nāssassato  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
moghamaññanti  ittheke  abhivadanti  . antavā attā ca loko ca
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  ittheke  abhivadanti  .  anantavā
attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  ittheke
abhivadanti  .  antavā  ca  anantavā  ca  attā  ca loko ca
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  ittheke  abhivadanti  .  nevantavā
nānantavā  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
ittheke  abhivadanti  .  ekattasaññī attā ca loko ca idameva
saccaṃ  moghamaññanti  ittheke  abhivadanti  . nānattasaññī attā ca
loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  ittheke  abhivadanti .
Parittasaññī  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
ittheke  abhivadanti  . appamāṇasaññī attā ca loko ca idameva
saccaṃ  moghamaññanti  ittheke  abhivadanti  .  ekantasukhī attā ca
loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  ittheke  abhivadanti .
Ekantadukkhī  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
ittheke  abhivadanti  .  sukhadukkhī  attā  ca  loko ca idameva
saccaṃ  moghamaññanti  ittheke  abhivadanti  .  adukkhamasukhī attā ca
loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti ittheke abhivadanti.
   [35]  Tatra  bhikkhave  ye  te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  sassato  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
Moghamaññanti  tesaṃ  vata  aññatreva  saddhāya  aññatra  ruciyā
aññatra   anussavā   aññatra   ākāraparivitakkā   aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā   paccattaññeva   ñāṇaṃ   bhavissati  parisuddhaṃ
pariyodātanti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  .  paccattaṃ kho pana bhikkhave
ñāṇe asati parisuddhe pariyodāte yadapi te bhonto samaṇabrāhmaṇā
tattha   ñāṇabhāgamattameva   pariyodapenti  tadapi  tesaṃ  bhavataṃ
samaṇabrāhmaṇānaṃ  upādānamakkhāyati  .  tayidaṃ  saṅkhataṃ  oḷārikaṃ
atthi  kho  pana  saṅkhārānaṃ nirodho atthetanti iti viditvā tassa
nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto.
   [36]  Tatra  bhikkhave  ye  te samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  assassato  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
moghamaññanti  .pe.  sassato  ca  assassato  ca  attā  ca
loko ca ... nevasassato ca nāssassato ca attā ca loko ca ...
Antavā attā ca loko ca ... anantavā attā ca loko ca ...
Antavā ca anantavā ca attā ca loko ca ... Nevantavā nānantavā
attā  ca loko ca ... ekattasaññī attā ca loko ca ...
Nānattasaññī  attā  ca  loko  ca  ...  parittasaññī attā ca
loko ca ... appamāṇasaññī attā ca loko ca ... ekantasukhī
attā  ca loko ca ... ekantadukkhī attā ca loko ca ...
Sukhadukkhī attā ca loko ca ... adukkhamasukhī attā ca loko ca
Idameva  saccaṃ  moghamaññanti  tesaṃ  vata  aññatreva  saddhāya
aññatra  ruciyā  aññatara  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā
aññatra   diṭṭhinijjhānakkhantiyā   paccattaññeva   ñāṇaṃ  bhavissati
parisuddhaṃ  pariyodātanti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  . paccattaṃ kho pana
bhikkhave  ñāṇe  asati  parisuddhe  pariyodāte  yadapi te bhonto
samaṇabrāhmaṇā   tattha   ñāṇabhāgamattameva  pariyodapenti  tadapi
tesaṃ  bhavataṃ  samaṇabrāhmaṇānaṃ  upādānamakkhāyati  .  tayidaṃ  saṅkhataṃ
oḷārikaṃ  atthi  kho  pana  saṅkhārānaṃ  nirodho  atthetanti  iti
viditvā tassa nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto.
   [37]  Idha  bhikkhave  ekacco  samaṇo vā brāhmaṇo vā
pubbantānudiṭṭhīnañca   paṭinissaggā  aparantānudiṭṭhīnañca  paṭinissaggā
sabbaso  kāmasaññojanānaṃ  anadhiṭṭhānā  pavivekaṃ  pītiṃ  upasampajja
viharati  etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ  pavivekaṃ pītiṃ upasampajja
viharāmīti  .  tassa  sā pavivekā pīti nirujjhati pavivekāya pītiyā
nirodhā  uppajjati  domanassaṃ  domanassassa  nirodhā  uppajjati
pavivekā  pīti  . seyyathāpi bhikkhave yaṃ chāyā jahati taṃ ātapo
pharati yaṃ ātapo jahati taṃ chāyā pharati evameva kho bhikkhave pavivekāya
pītiyā   nirodhā  uppajjati  domanassaṃ  domanassassa  nirodhā
uppajjati  pavivekā  pīti  .  tayidaṃ  bhikkhave  tathāgato pajānāti
ayaṃ  kho  bhavaṃ  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  pubbantānudiṭṭhīnañca
Paṭinissaggā    aparantānudiṭṭhīnañca    paṭinissaggā    sabbaso
kāmasaññojanānaṃ  anadhiṭṭhānā  pavivekaṃ  pītiṃ upasampajja viharati etaṃ
santaṃ  etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ pavivekaṃ pītiṃ upasampajja viharāmīti . tassa
sā  pavivekā  pīti  nirujjhati  pavivekāya pītiyā nirodhā uppajjati
domanassaṃ  domanassassa  nirodhā  uppajjati  pavivekā pīti . tayidaṃ
saṅkhataṃ  oḷārikaṃ  atthi  kho  pana  saṅkhārānaṃ nirodho atthetanti
iti viditvā tassa nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto.
   [38] Idha pana bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
pubbantānudiṭṭhīnañca      paṭinissaggā     aparantānudiṭṭhīnañca
paṭinissaggā  sabbaso  kāmasaññojanānaṃ  anadhiṭṭhānā  pavivekāya
pītiyā  samatikkamā nirāmisaṃ sukhaṃ upasampajja viharati etaṃ santaṃ etaṃ
paṇītaṃ yadidaṃ nirāmisaṃ sukhaṃ upasampajja viharāmīti . tassa taṃ nirāmisaṃ sukhaṃ
nirujjhati nirāmisassa sukhassa nirodhā uppajjati pavivekā pīti pavivekāya
pītiyā nirodhā uppajjati nirāmisaṃ sukhaṃ . seyyathāpi bhikkhave yaṃ chāyā
jahati taṃ ātapo pharati yaṃ ātapo jahati taṃ chāyā pharati evameva kho bhikkhave
nirāmisassa  sukhassa nirodhā uppajjati pavivekā pīti pavivekāya pītiyā
nirodhā  uppajjati nirāmisaṃ sukhaṃ . tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti
ayaṃ kho  bhavaṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā pubbantānudiṭṭhīnañca paṭinissaggā
aparantānudiṭṭhīnañca   paṭinissaggā   sabbaso   kāmasaññojanānaṃ
Anadhiṭṭhānā  pavivekāya  pītiyā  samatikkamā nirāmisaṃ sukhaṃ upasampajja
viharati  etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ  nirāmisaṃ sukhaṃ upasampajja
viharāmīti  .  tassa  taṃ  nirāmisaṃ  sukhaṃ nirujjhati nirāmisassa sukhassa
nirodhā  uppajjati  pavivekā  pīti  pavivekāya  pītiyā  nirodhā
uppajjati  nirāmisaṃ  sukhaṃ  . tayidaṃ saṅkhataṃ oḷārikaṃ atthi kho pana
saṅkhārānaṃ  nirodho  atthetanti  iti  viditvā tassa nissaraṇadassāvī
tathāgato tadupātivatto.
   [39] Idha pana bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
pubbantānudiṭṭhīnañca      paṭinissaggā     aparantānudiṭṭhīnañca
paṭinissaggā  sabbaso  kāmasaññojanānaṃ  anadhiṭṭhānā  pavivekāya
pītiyā  samatikkamā  nirāmisassa  sukhassa  samatikkamā  adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  upasampajja  viharati etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ adukkhamasukhaṃ
vedanaṃ  upasampajja  viharāmīti  .  tassa  sā adukkhamasukhā vedanā
nirujjhati  adukkhamasukhāya  vedanāya  nirodhā  uppajjati  nirāmisaṃ sukhaṃ
nirāmisassa  sukhassa  nirodhā  uppajjati  adukkhamasukhā  vedanā .
Seyyathāpi bhikkhave yaṃ chāyā jahati taṃ ātapo pharati yaṃ ātapo jahati
taṃ chāyā pharati evameva kho bhikkhave adukkhamasukhāya vedanāya nirodhā
uppajjati  nirāmisaṃ  sukhaṃ  nirāmisassa  sukhassa  nirodhā  uppajjati
adukkhamasukhā  vedanā  .  tayidaṃ  bhikkhave  tathāgato  pajānāti
ayaṃ  kho  bhavaṃ  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  pubbantānudiṭṭhīnañca
Paṭinissaggā    aparantānudiṭṭhīnañca    paṭinissaggā    sabbaso
kāmasaññojanānaṃ   anadhiṭṭhānā   pavivekāya  pītiyā  samatikkamā
nirāmisassa  sukhassa  samatikkamā  adukkhamasukhaṃ vedanaṃ upasampajja viharati
etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ adukkhamasukhaṃ vedanaṃ upasampajja viharāmīti.
Tassa  sā  adukkhamasukhā  vedanā  nirujjhati  adukkhamasukhāya vedanāya
nirodhā  uppajjati  nirāmisaṃ  sukhaṃ  nirāmisassa  sukhassa  nirodhā
uppajjati  adukkhamasukhā  vedanā  .  tayidaṃ  saṅkhataṃ oḷārikaṃ atthi
kho  pana  saṅkhārānaṃ  nirodho  atthetanti  iti  viditvā  tassa
nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto.
   [40] Idha pana bhikkhave ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
pubbantānudiṭṭhīnañca   paṭinissaggā  aparantānudiṭṭhīnañca  paṭinissaggā
sabbaso  kāmasaññojanānaṃ  anadhiṭṭhānā  pavivekāya pītiyā samatikkamā
nirāmisassa  sukhassa  samatikkamā  adukkhamasukhāya  vedanāya  samatikkamā
santohamasmi   nibbutohamasmi  anupādānohamasmīti  samanupassati  .
Tayidaṃ bhikkhave tathāgato pajānāti ayaṃ kho bhavaṃ samaṇo vā brāhmaṇo
vā    pubbantānudiṭṭhīnañca   paṭinissaggā   aparantānudiṭṭhīnañca
paṭinissaggā  sabbaso  kāmasaññojanānaṃ anadhiṭṭhānā pavivekāya pītiyā
samatikkamā  nirāmisassa  sukhassa  samatikkamā  adukkhamasukhāya  vedanāya
samatikkamā   santohamasmi   nibbutohamasmi   anupādānohamasmīti
samanupassati   .   addhā   ayamāyasmā   nibbānasappāyameva
Paṭipadaṃ  abhivadati atha [1]- panāyaṃ bhavaṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā
pubbantānudiṭṭhiṃ  vā  upādiyamāno  upādiyati  aparantānudiṭṭhiṃ  vā
upādiyamāno  upādiyati  kāmasaññojanaṃ  vā  upādiyamāno upādiyati
pavivekaṃ vā pītiṃ upādiyamāno upādiyati nirāmisaṃ vā sukhaṃ upādiyamāno
upādiyati adukkhamasukhaṃ vā vedanaṃ upādiyamāno upādiyati . yañca kho
ayamāyasmā   santohamasmi   nibbutohamasmi   anupādānohamasmīti
samanupassati  tadapi imassa bhoto samaṇabrāhmaṇassa upādānamakkhāyati .
Tayidaṃ saṅkhataṃ oḷārikaṃ atthi kho pana saṅkhārānaṃ nirodho atthetanti iti
viditvā tassa nissaraṇadassāvī tathāgato tadupātivatto.
   [41] Idaṃ kho pana bhikkhave tathāgatena anuttaraṃ santaṃ 2- varaṃ padaṃ
abhisambuddhaṃ  yadidaṃ  channaṃ  phassāyatanānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca
assādañca ādīnavañca nissaraṇañca yathābhūtaṃ viditvā anupādāvimokkho 3-
tayidaṃ bhikkhave tathāgatena anuttaraṃ santaṃ varaṃ padaṃ abhisambuddhaṃ yadidaṃ channaṃ
phassāyatanānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca
nissaraṇañca yathābhūtaṃ viditvā anupādāvimokkhoti.
   Idamavoca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
         Pañcattayasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo atthi . 2 Ma. Yu. santivarapadaṃ .  3 Ma. vimokkhoti. tayidaṃ
@bhikkhave ... vimokkhoti ime pāṭhā natthi.
            Kintisuttaṃ
   [42]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā kusinārāyaṃ viharati
baliharaṇe  vanasaṇḍe  .  tatra  kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca  kinti  vo  bhikkhave  mayi  hoti cīvarahetu vā samaṇo
gotamo  dhammaṃ  deseti  piṇḍapātahetu  vā  samaṇo gotamo dhammaṃ
deseti  senāsanahetu  vā  samaṇo  gotamo  dhammaṃ  deseti iti
bhavābhavahetu  vā  samaṇo  gotamo  dhammaṃ  desetīti  .  na kho
no  bhante  bhagavati  evaṃ  hoti  cīvarahetu  vā samaṇo gotamo
dhammaṃ  deseti  piṇḍapātahetu  vā  samaṇo  gotamo dhammaṃ deseti
senāsanahetu  vā  samaṇo  gotamo dhammaṃ deseti iti bhavābhavahetu
vā samaṇo gotamo dhammaṃ desetīti.
   [43] Na ca kira vo bhikkhave mayi evaṃ hoti cīvarahetu vā
samaṇo  gotamo  dhammaṃ  deseti  piṇḍapātahetu vā samaṇo gotamo
dhammaṃ  deseti  senāsanahetu  vā  samaṇo  gotamo dhammaṃ deseti
iti  bhavābhavahetu  vā  samaṇo  gotamo  dhammaṃ  desetīti  atha
kinticarahi 1- vo bhikkhave mayi hotīti . evaṃ kho no bhante bhagavati
hoti anukampako bhagavā hitesī anukampaṃ upādāya dhammaṃ desetīti.
@Footnote: 1 Yu. carahīti na dissati. Ma. kiñcarahīti dissati.
   [44] Evañca kira vo bhikkhave mayi hoti anukampako bhagavā
hitesī anukampaṃ upādāya dhammaṃ desetīti tasmātiha bhikkhave ye vo
mayā  dhammā  abhiññā  desitā  seyyathīdaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā
cattāro  *- sammappadhānā cattāro iddhipādā pañcindriyāni pañca
balāni  satta  bojjhaṅgā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo tattha sabbeheva
samaggehi  sammodamānehi  avivadamānehi  sikkhitabbaṃ  . tesañca vo
bhikkhave samaggānaṃ sammodamānānaṃ avivadamānānaṃ sikkhataṃ siyuṃ 1- dve
bhikkhū abhidhamme nānāvādā.
   [45]  Tatra ce tumhākaṃ evamassa imesaṃ kho āyasmantānaṃ
atthato  ceva nānaṃ byañjanato ca nānanti tattha yaṃ bhikkhu suvacataraṃ
maññeyyātha  so  upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo  āyasmantānaṃ
kho  atthato  ceva  nānaṃ  byañjanato  ca  nānaṃ  tadimināpetaṃ
āyasmanto  jānātha  yathā  atthato  ca  2-  nānaṃ  byañjanato
ca  nānaṃ  mā  āyasmanto  vivādaṃ  āpajjitthāti  . athāparesaṃ
ekatopakkhikānaṃ  bhikkhūnaṃ  yaṃ  bhikkhuṃ  suvacataraṃ  maññeyyātha  so
upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo  āyasmantānaṃ  kho atthato ceva
nānaṃ  byañjanato  ca  nānaṃ tadimināpetaṃ āyasmanto jānātha yathā
atthato  ca 3- nānaṃ byañjanato ca nānaṃ mā āyasmanto vivādaṃ
āpajjitthāti  . iti duggahitaṃ duggahitato dhāretabbaṃ [4]- duggahitaṃ
duggahitato dhāretvā [4]- yo dhammo yo vinayo so bhāsitabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. siyaṃsu . 2-3 Ma. Yu. ceva . 4 etthantare Po. sugahitaṃ ... dhāretabbaṃ
@sugahitaṃ ... dhāretvā . Ma. sugahitaṃ ... dhāretabbaṃ duggahitaṃ ... sugahitaṃ ...
@dhāretvā.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ cattaro peḌna cattāro
   [46]  Tatra ce tumhākaṃ evamassa imesaṃ kho āyasmantānaṃ
atthato  hi  kho nānaṃ byañjanato sametīti tattha yaṃ bhikkhuṃ suvacataraṃ
maññeyyātha  so  upasaṅkamitvā  evamassa  vacīyo  āyasmantānaṃ
kho  atthato  hi  kho  nānaṃ  byañjanato  sameti  tadimināpetaṃ
āyasmanto  jānātha yathā atthato hi kho nānaṃ byañjanato sameti
mā  āyasmanto vivādaṃ āpajjitthāti . athāparesaṃ ekatopakkhikānaṃ
bhikkhūnaṃ  yaṃ  bhikkhuṃ  suvacataraṃ maññeyyātha so upasaṅkamitvā evamassa
vacanīyo  āyasmantānaṃ kho atthato hi kho nānaṃ byañjanato sameti
tadimināpetaṃ  āyasmanto  jānātha  yathā  atthato  hi  kho nānaṃ
byañjanato  sameti  mā  āyasmanto  vivādaṃ  āpajjitthāti .
Iti  duggahitaṃ  duggahitato  dhāretabbaṃ  sugahitaṃ  sugahitato dhāretabbaṃ
duggahitaṃ  duggahitato  dhāretvā  sugahitaṃ  sugahitato  dhāretvā yo
dhammo yo vinayo so bhāsitabbo.
   [47]  Tatra ce tumhākaṃ evamassa imesaṃ kho āyasmantānaṃ
atthato hi kho sameti byañjanato nānanti . tattha yaṃ bhikkhuṃ suvacataraṃ
maññeyyātha  so  upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo  āyasmantānaṃ
kho  atthato  hi  kho  sameti  byañjanato  nānaṃ  tadimināpetaṃ
āyasmanto  jānātha  yathā  atthato  hi  kho  sameti byañjanato
nānaṃ  appamattakaṃ  kho  panetaṃ  yadidaṃ  byañjanaṃ  mā  āyasmanto
appamattake  1- vivādaṃ āpajjitthāti . athāparesaṃ ekatopakkhikānaṃ
@Footnote: 1 Yu. appamattakehi.
Bhikkhūnaṃ  yaṃ  bhikkhuṃ  suvacataraṃ maññeyyātha so upasaṅkamitvā evamassa
vacanīyo  āyasmantānaṃ  kho  atthato  hi  kho  sameti byañjanato
nānaṃ  tadimināpetaṃ  āyasmanto  jānātha  atthato  hi kho sameti
byañjanato  nānaṃ  appamattakaṃ  kho  panetaṃ  yadidaṃ  byañjanaṃ  mā
āyasmanto  appamattake  vivādaṃ  āpajjitthāti  .  iti  sugahitaṃ
sugahitato  dhāretabbaṃ  duggahitaṃ  duggahitato  dhāretabbaṃ  sugahitaṃ
sugahitato  dhāretvā  duggahitaṃ  duggahitato  dhāretvā  yo dhammo
yo vinayo so bhāsitabbo.
   [48]  Tatra ce tumhākaṃ evamassa imesaṃ kho āyasmantānaṃ
atthato ceva sameti byañjanato ca sametīti . tattha yaṃ bhikkhuṃ suvacataraṃ
maññeyyātha  so  upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo  āyasmantānaṃ
kho  atthato  ceva  sameti  byañjanato  ca  sameti  tadimināpetaṃ
āyasmanto  jānātha  yathā  atthato  ceva  sameti byañjanato ca
sameti  mā  āyasmanto  vivādaṃ  āpajjitthāti  .  athāparesaṃ
ekatopakkhikānaṃ  bhikkhūnaṃ  yaṃ  bhikkhuṃ  suvacataraṃ  maññeyyātha  so
upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo  āyasmantānaṃ  kho atthato ceva
sameti  byañjanato  ca  sameti  tadimināpetaṃ  āyasmanto  jānātha
yathā  atthato  ceva sameti byañjanato ca sameti mā āyasmanto
vivādaṃ  āpajjitthāti  .  iti  sugahitaṃ sugahitato dhāretabbaṃ sugahitaṃ
sugahitato dhāretvā yo dhammo yo vinayo so bhāsitabbo.
   [49] Tesañca vo bhikkhave samaggānaṃ sammodamānānaṃ avivadamānānaṃ
sikkhataṃ  siyā  aññatarassa  bhikkhuno  āpatti  siyā  vītikkamo .
Tatra  bhikkhave  na  codanāya coditabbaṃ 1- puggalo upaparikkhitabbo
iti  mayhañca  avihesā  bhavissati  parassa  ca puggalassa anupaghāto
paro  hi  puggalo akkodhano anupanāhī adaḷhadiṭṭhī 2- supaṭinissaggī
sakkomi cāhaṃ etaṃ puggalaṃ akusalā vuṭṭhāpetvā kusale patiṭṭhāpetunti.
Sace  bhikkhave  evamassa  kallaṃ  vacanāya  .  sace  pana
bhikkhave  evamassa mayhaṃ kho avihesā bhavissati parassa ca puggalassa
upaghāto  paro  hi puggalo kodhano upanāhī daḷhadiṭṭhī supaṭinissaggī
sakkomi  cāhaṃ  etaṃ  puggalaṃ  akusalā  vuṭṭhāpetvā  kusale
patiṭṭhāpetuṃ  appamattakaṃ  kho  panetaṃ  yadidaṃ  parassa  puggalassa
upaghāto  atha  kho  etadeva  bahutaraṃ  svāhaṃ  sakkomi  etaṃ
puggalaṃ akusalā vuṭṭhāpetvā kusale patiṭṭhāpetunti . sace bhikkhave
evamassa kallaṃ vacanāya.
   {49.1} Sace pana bhikkhave evamassa mayhaṃ kho vihesā bhavissati parassa
puggalassa anupaghāto paro hi puggalo akkodhano anupanāhī daḷhadiṭṭhī
supaṭinissaggī sakkomi cāhaṃ etaṃ puggalaṃ akusalā vuṭṭhāpetvā kusale
patiṭṭhāpetuṃ appamattakaṃ kho panetaṃ yadidaṃ mayhaṃ vihesā atha kho etadeva
bahutaraṃ  svāhaṃ  sakkomi  etaṃ puggalaṃ akusalā vuṭṭhāpetvā kusale
@Footnote: 1 Sī. taritabubaṃ. 2 Sī. adandadiṭṭhī. Yu. adandhadiṭṭhīti dissati.
Patiṭṭhāpetunti. Sace bhikkhave evamassa kallaṃ vacanāya.
   {49.2} Sace pana bhikkhave evamassa mayhañca kho vihesā bhavissati
parassa  ca  puggalassa  upaghāto paro hi puggalo kodhano upanāhī
daḷhadiṭṭhī  duppaṭinissaggī  sakkomi  cāhaṃ  etaṃ  puggalaṃ  akusalā
vuṭṭhāpetvā  kusale  patiṭṭhāpetuṃ  appamattakaṃ  kho  panetaṃ  yadidaṃ
mayhañca vihesā [1]- parassa ca puggalassa upaghāto atha kho etadeva
bahutaraṃ  svāhaṃ  sakkomi  etaṃ  puggalaṃ  akusalā  vuṭṭhāpetvā
kusale  patiṭṭhāpetunti . sace bhikkhave evamassa kallaṃ vacanāya .
Sace  pana  bhikkhave evamassa mayhañca kho vihesā bhavissati parassa
ca  puggalassa  upaghāto  paro  hi  puggalo  kodhano  upanāhī
daḷhadiṭṭhī  duppaṭinissaggī  na  cāhaṃ  sakkomi  etaṃ puggalaṃ akusalā
vuṭṭhāpetvā  kusale  patiṭṭhāpetunti  .  evarūpe [2]- puggale
upekkhā nātimaññitabbā.
   [50] Tesañca vo bhikkhave samaggānaṃ sammodamānānaṃ avivadamānānaṃ
sikkhataṃ  aññamaññassa  vacīsaṅkhāro  3-  uppajjeyya  diṭṭhipaḷāso
cetaso  āghāto  appaccayo  anabhiraddhi  . tattha ekatopakkhikānaṃ
bhikkhūnaṃ  yaṃ  bhikkhuṃ  suvacataraṃ maññeyyātha so upasaṅkamitvā evamassa
vacanīyo  yanno  āvuso  amhākaṃ  samaggānaṃ  sammodamānānaṃ
avivadamānānaṃ  sikkhataṃ  aññamaññassa  3-  vacīsaṅkhāro  uppanno
diṭṭhipaḷāso  cetaso  āghāto  appaccayo anabhiraddhi taṃ jānamāno
samaṇo  garaheyyāti  .  sammā  byākaramāno bhikkhave bhikkhu evaṃ
@Footnote: 1 Ma. etthantare bhavissatīti dissati .  2 Ma. Yu. etthantare bhikkhaveti
@ālapanaṃ dissati .  3 Ma. sabbattha vacīsaṅkhāro.
Byākareyya  yanno  āvuso  amhākaṃ  samaggānaṃ  sammodamānānaṃ
avivadamānānaṃ  sikkhataṃ  aññamaññassa vacīsaṅkhāro uppanno diṭṭhipaḷāso
cetaso   āghāto   appaccayo   anabhiraddhi  taṃ  jānamāno
samaṇo  garaheyyāti  .  etampanāvuso  dhammaṃ  appahāya  nibbānaṃ
sacchikareyyāti . sammā byākaramāno bhikkhave bhikkhu evaṃ byākareyya
etaṃ kho āvuso dhammaṃ appahāya na nibbānaṃ sacchikareyyāti.
   {50.1}  Athāparesaṃ ekatopakkhikānaṃ bhikkhūnaṃ yaṃ bhikkhuṃ suvacataraṃ
maññeyyātha  so  upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo yanno āvuso
amhākaṃ  samaggānaṃ  sammodamānānaṃ  avivadamānānaṃ sikkhataṃ aññamaññassa
vacīsaṅkhāro  uppanno  diṭṭhipaḷāso  cetaso  āghāto  appaccayo
anabhiraddhi  taṃ jānamāno samaṇo garaheyyāti . sammā byākaramāno
bhikkhave  bhikkhu  evaṃ byākareyya yanno āvuso amhākaṃ samaggānaṃ
sammodamānānaṃ    avivadamānānaṃ    sikkhataṃ    aññamaññassa
vacīsaṅkhāro  uppanno  diṭṭhipaḷāso  cetaso  āghāto  appaccayo
anabhiraddhi taṃ jānamāno samaṇo garaheyyāti.
   {50.2} Etampanāvuso dhammaṃ appahāya [1]- nibbānaṃ sacchikareyyāti
sammā byākaramāno bhikkhave bhikkhu evaṃ byākareyya etaṃ kho āvuso
dhammaṃ  appahāya na nibbānaṃ sacchikareyyāti . tañce bhikkhave bhikkhuṃ
pare evaṃ puccheyyuṃ āyasmatā no ete bhikkhū akusalā vuṭṭhāpetvā
kusale  patiṭṭhāpitāti  .  sammā byākaramāno bhikkhave bhikkhu evaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. itoparaṃ nasaddo dissati.
Byākareyya  idhāhaṃ  āvuso  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃ tassa me
bhagavā dhammaṃ deseti 1- tassāhaṃ 2- dhammaṃ sutvā tesaṃ bhikkhūnaṃ abhāsiṃ
taṃ  te  bhikkhū dhammaṃ sutvā akusalā vuṭṭhahiṃsu kusale patiṭṭhahiṃsūti .
Evaṃ  byākaramāno kho bhikkhave bhikkhu na cevattānukkaṃseti na paraṃ
vambheti  dhammassa  cānudhammaṃ  byākaroti  na  ca  koci sahadhammiko
vādānuvādo gārayhaṭṭhānaṃ āgacchatīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
          Kintisuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. desesi . 2 Ma. Yu. tāhaṃ.
            Sāmagāmasuttaṃ
   [51]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā sakkesu viharati
sāmagāme  .  tena kho pana samayena nigantho nāṭaputto pāvāyaṃ
adhunā  kālakato  hoti  .  tassa  kālakiriyāya  bhinnā  niganthā
dveḷhakajātā  bhaṇḍanajātā  kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ
mukhasattīhi  vitudantā  viharanti  na  tvaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ ājānāsi
ahaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāmi kiṃ tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānissasi
micchāpaṭipanno   tvamasi   ahamasmi   sammāpaṭipanno   sahitamme
asahitante  pure  vacanīyaṃ  pacchā  avaca pacchā vacanīyaṃ pure avaca
adhiciṇṇaṃ  te  viparāvattaṃ  āropito  te  vādo niggahitopi cara
vādappamokkhāya nibbedhehi vā sace pahosīti . te 1- aññamaññaṃ
kalahaṃ kariṃsu . vadhoyeveko maññe niganthesu nāṭaputtiyesu vattati.
Yepi  niganthassa  nāṭaputtassa  sāvakā  gihī odātavasanā . tepi
niganthesu   nāṭaputtiyesu  nibbindarūpā  virattarūpā  paṭivānarūpā
yathātaṃ durakkhāte dhammavinaye duppavedite aniyyānike anupasamasaṃvattanike
asammāsambuddhappavedite bhinnathūpe appaṭisaraṇe.
   [52]  Atha  kho  cundo  samaṇuddeso pāvāyaṃ vassaṃ vuttho
yena  sāmagāmo  yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ
@Footnote: 1 yebhuyyena potthakesu te ... kariṃsūti natthi.
Nisinno  kho  cundo  samaṇuddeso  āyasmantaṃ  ānandaṃ etadavoca
nigantho  bhante  nāṭaputto  pāvāyaṃ  adhunā  kālakato  tassa
kālakiriyāya  bhinnā  niganthā  dveḷhakajātā  .pe.  bhinnathūpe
appaṭisaraṇeti  .  evaṃ vutte āyasmā ānando cundaṃ samaṇuddesaṃ
etadavoca  atthi  kho  idaṃ  āvuso  cunda  kathāpābhaṭaṃ  bhagavantaṃ
dassanāya  āyāmāvuso  cunda  yena  bhagavā  tenupasaṅkamissāma
upasaṅkamitvā  etamatthaṃ  bhagavato ārocessāmāti . evaṃ bhanteti
kho cundo samaṇuddeso āyasmato ānandassa paccassosi.
   [53] Atha kho āyasmā ca ānando cundo ca samaṇuddeso
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinno  kho āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  ayaṃ  bhante  cundo  samaṇuddeso  evamāha
nigantho  bhante  nāṭaputto  pāvāyaṃ  adhunā  kālakato  tassa
kālakiriyāya  bhinnā  niganthā  dveḷhakajātā bhaṇḍanajātā kalahajātā
vivādāpannā  aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  viharanti  na  tvaṃ
imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāsi  ahaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ ājānāmi .pe.
Bhinnathūpe  appaṭisaraṇeti  tassa  mayhaṃ  bhante  evaṃ  hoti  mā
heva  bhagavato  accayena  saṅghe vivādo uppajji svāssa vivādo
bahujanāhitāya  bahujanāsukhāya  bahuno  janassa  anatthāya  ahitāya
dukkhāya devamanussānanti.
   [54]  Taṃ kiṃ maññasi ānanda ye vo mayā dhammā abhiññā
desitā  seyyathīdaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro  sammappadhānā
cattāro  iddhipādā  pañcindriyāni  pañca  balāni satta bojjhaṅgā
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo passasi no tvaṃ ānanda imesu dhammesu
dvepi bhikkhū nānāvādeti . ye no 1- bhante dhammā bhagavatā abhiññā
desitā  seyyathīdaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro  sammappadhānā
cattāro  iddhipādā  pañcindriyāni  pañca  balāni satta bojjhaṅgā
ariyo aṭṭhaṅgiko maggo nāhaṃ passāmi imesu dhammesu dvepi bhikkhū
nānāvāde santi 2- ca kho bhante puggalā bhagavantaṃ patissayamānarūpā
viharanti te bhagavato accayena saṅghe vivādaṃ janeyyuṃ ajjhājīve vā
adhipātimokkhe  vā  svāssa  vivādo  bahujanāhitāya  bahujanāsukhāya
bahuno  janassa  anatthāya  ahitāya  dukkhāya  devamanussānanti .
Appamattako yo 3- ānanda vivādo yadidaṃ ajjhājīve vā adhipātimokkhe
vā  magge  vāpi  ānanda  paṭipadāya  vā  saṅghe  vivādo
uppajjamāno uppajjeyya svāssa vivādo bahujanāhitāya bahujanāsukhāya
bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānanti.
   [55]  Chayimāni  ānanda  vivādamūlāni  katamāni cha idhānanda
bhikkhu  kodhano  hoti  upanāhī . yo so ānanda bhikkhu kodhano
hoti  upanāhī  so  sattharipi  agāravo viharati appatisso dhammepi
agāravo  viharati  appatisso  saṅghepi  agāravo viharati appatisso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. me . 2 Ma. Yu. ye ca kho . 3 Ma. Yu. so.
Sikkhāyapi  na  paripūrakārī  hoti . yo so ānanda bhikkhu satthari
agāravo  viharati  appatisso dhamme ... saṅghepi agāravo viharati
appatisso  sikkhāyapi  na  paripūrakārī so saṅghe vivādaṃ janeti .
Yo  hoti  vivādo  bahujanāhitāya  bahujanāsukhāya  bahuno  janassa
anatthāya  ahitāya  dukkhāya  devamanussānaṃ  .  evarūpañce tumhe
ānanda  vivādamūlaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  samanupasseyyātha
tatra  tumhe  ānanda  tasseva  pāpakassa  vivādamūlassa  pahānāya
vāyameyyātha  evarūpañce  tumhe  ānanda  vivādamūlaṃ  ajjhattaṃ
vā  bahiddhā  vā  na  samanupasseyyātha  tatra  tumhe  ānanda
tasseva  pāpakassa  vivādamūlassa  āyatiṃ  anavassavāya paṭipajjeyyātha
evametassa  pāpakassa  vivādamūlassa  pahānaṃ  hoti  evametassa
pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavo hoti.
   [56] Puna caparaṃ ānanda bhikkhu makkhī hoti paḷāsī ... Issukī
hoti maccharī ... Saṭho hoti māyāvī ... Pāpiccho hoti micchādiṭṭhī ...
Sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  ādhānagāhī  duppaṭinissaggī  .  yo  so
ānanda  bhikkhu  sandiṭṭhiparāmāsī  hoti  ādhānagāhī  duppaṭinissaggī
so  sattharipi  agāravo viharati appatisso dhammepi agāravo viharati
appatisso  saṅghepi  agāravo  viharati  appatisso  sikkhāyapi  na
paripūrakārī  hoti  .  yo  so  ānanda  bhikkhu satthari agāravo
viharati appatisso dhamme ... saṅghe ... Sikkhāya na paripūrakārī hoti
So saṅghe vivādaṃ janeti. Yo hoti vivādo bahujanāhitāya bahujanāsukhāya
bahuno  janassa  anatthāya  ahitāya  dukkhāya  devamanussānaṃ .
Evarūpañce  tumhe  ānanda  vivādamūlaṃ  ajjhattaṃ vā bahiddhā vā
samanupasseyyātha  tatra tumhe ānanda tasseva pāpakassa vivādamūlassa
pahānāya   vāyameyyātha   .  evarūpañce  tumhe  ānanda
vivādamūlaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  na  samanupasseyyātha tatra
tumhe  ānanda  tasseva  pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavāya
paṭipajjeyyātha  evametassa  pāpakassa  vivādamūlassa  pahānaṃ  hoti
evametassa  pāpakassa  vivādamūlassa  āyatiṃ  anavassavo  hoti .
Imāni kho ānanda cha vivādamūlāni.
   [57]  Cattārīmāni  ānanda  adhikaraṇāni  katamāni  cattāri
vivādādhikaraṇaṃ   anuvādādhikaraṇaṃ   āpattādhikaraṇaṃ   kiccādhikaraṇaṃ
imāni  kho  ānanda  cattāri  adhikaraṇāni  .  satta kho panime
ānanda   adhikaraṇasamathā   uppannuppannānaṃ  adhikaraṇānaṃ  samathāya
vūpasamāya  sammukhāvinayo  dātabbo  sativinayo  dātabbo amūḷhavinayo
dātabbo   paṭiññātakaraṇaṃ   1-   yebhuyyasikā   tassapāpiyasikā
tiṇavatthārako.
   [58]  Kathañcānanda  sammukhāvinayo  hoti  . idhānanda bhikkhū
vivadanti dhammoti vā adhammoti vā vinayoti vā avinayoti vā. Teheva
ānanda  bhikkhūhi  sabbeheva samaggehi [2]- sannipatitvā dhammanetti
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭiññāya kāretabbaṃ . 2 Ma. Yu. sannipatitabbaṃ.
Samanumajjitabbā  dhammanettiṃ  samanumajjitvā  yathā  tattha  sameti
tathā  taṃ  adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ . evaṃ kho ānanda sammukhāvinayo
hoti  .  evañca  panidhekaccānaṃ  adhikaraṇānaṃ  vūpasamo hoti yadidaṃ
sammukhāvinayena.
   [59] Kathañcānanda yebhuyyasikā hoti . te pana 1- ānanda
bhikkhū  na  sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ tasmiṃ āvāse vūpasametuṃ . tehi
ānanda  bhikkhūhi  yasmiṃ  āvāse  bahutarā  bhikkhū  so  āvāso
gantabbo  .  tattha  sabbeheva  samaggehi sannipatitabbaṃ sannipatitvā
dhammanetti  samanumajjitabbā  dhammanettiṃ  samanumajjitvā  yathā  tattha
sameti  tathā  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametabbaṃ  .  evaṃ  kho ānanda
yebhuyyasikā  hoti  .  evañca  panidhekaccānaṃ  adhikaraṇānaṃ vūpasamo
hoti yadidaṃ yebhuyyasikāya.
   [60]  Kathañcānanda  sativinayo hoti . idhānanda bhikkhū bhikkhuṃ
evarūpāya garukāya āpattiyā codenti pārājikena vā pārājikasāmantena
vā  saratāyasmā  evarūpaṃ  2-  garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitā
pārājikaṃ  vā pārājikasāmantaṃ vāti . so evamāha na kho ahaṃ
āvuso  sarāmi  evarūpaṃ  garukaṃ  āpattiṃ āpajjitā pārājikaṃ vā
pārājikasāmantaṃ vāti . tassa kho evaṃ ānanda bhikkhuno sativinayo
dātabbo . evaṃ ānanda sativinayo hoti . evañca panidhekaccānaṃ
adhikaraṇānaṃ vūpasamo hoti yadidaṃ sativinayena.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ce . 2 aññesu potthakesu īdisaṭṭhāne evarūpiṃ iti dissati.
@sabbatthāpi evaṃ ñātabbaṃ.
   [61] Kathañcānanda amūḷhavinayo hoti . idhānanda bhikkhū bhikkhuṃ
evarūpāya garukāya āpattiyā codenti pārājikena vā pārājikasāmantena
vā   saratāyasmā   evarūpaṃ   garukaṃ   āpattiṃ   āpajjitā
pārājikaṃ  vā pārājikasāmantaṃ vāti . so evamāha na kho ahaṃ
āvuso  sarāmi  evarūpaṃ  garukaṃ  āpattiṃ āpajjitā pārājikaṃ vā
pārājikasāmantaṃ  vāti  .  tamenaṃ  so  nibbedhentaṃ  ativetheti
iṅghāyasmā  sādhukameva  jānāhi  yadi sarasi evarūpaṃ garukaṃ āpattiṃ
āpajjitā  pārājikaṃ  vā  pārājikasāmantaṃ vāti . so evamāha
ahaṃ  kho  āvuso  ummādaṃ  pāpuṇiṃ  cetaso vipariyesaṃ tena me
ummattakena  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikantaṃ  nāhaṃ
taṃ  sarāmi  mūḷhena me etaṃ katanti . tassa kho evaṃ ānanda
bhikkhuno  amūḷhavinayo  dātabbo  . evaṃ kho ānanda amūḷhavinayo
hoti  .  evañca  panidhekaccānaṃ  adhikaraṇānaṃ  vūpasamo hoti yadidaṃ
amūḷhavinayena.
   [62]  Kathañcānanda  paṭiññātakaraṇaṃ  hoti  . idhānanda bhikkhu
cudito vā 1- acudito vā āpattiṃ sarati vivarati uttānīkaroti .
Tena  ānanda  bhikkhunā  vuḍḍhataro bhikkhu upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ cīvaraṃ
katvā  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  itthannāmaṃ  āpattiṃ  āpanno
taṃ  paṭidesemīti  .  so  evamāha  passasīti  .  passāmīti .
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. codito vā acodito.
Āyatiṃ  saṃvaraṃ  āpajjeyyāsīti  .  saṃvaraṃ  āpajjissāmīti . evaṃ
kho  ānanda  paṭiññātakaraṇaṃ  hoti  .  evañca  panidhekaccānaṃ
adhikaraṇānaṃ vūpasamo hoti yadidaṃ paṭiññātakaraṇena.
   [63]  Kathañcānanda  tassapāpiyasikā hoti . idhānanda bhikkhū
bhikkhuṃ  evarūpāya  garukāya  āpattiyā  codenti  pārājikena vā
pārājikasāmantena  vā  saratāyasmā  evarūpaṃ  garukaṃ  āpattiṃ
āpajjitā  pārājikaṃ  vā  pārājikasāmantaṃ vāti . so evamāha
na  kho  ahaṃ  āvuso  sarāmi  evarūpaṃ garukaṃ āpattiṃ āpajjitā
pārājikaṃ  vā  pārājikasāmantaṃ  vāti  . tamenaṃ so nibbethentaṃ
ativetheti  iṅghāyasmā  sādhukameva  jānāhi  yadi  sarasi  evarūpaṃ
garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitā  pārājikaṃ vā pārājikasāmantaṃ vāti .
So  evamāha  na kho ahaṃ āvuso sarāmi evarūpaṃ garukaṃ āpattiṃ
āpajjitā  pārājikaṃ  vā pārājikasāmantaṃ vā sarāmi ca kho ahaṃ
āvuso  evarūpaṃ  appamattikaṃ  āpattiṃ  āpajjitāti . tamenaṃ so
nibbethentaṃ  ativetheti  iṅghāyasmā  sādhukameva jānāhi yadi sarasi
evarūpaṃ  garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitā  pārājikaṃ vā pārājikasāmantaṃ
vāti.
   {63.1}  So  evamāha imaṃ hi nāmāhaṃ āvuso appamattikaṃ
āpattiṃ  āpajjitvā  apuṭṭho  paṭijānissāmi  kimpanāhaṃ  evarūpaṃ
garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitvā  pārājikaṃ  vā  pārājikasāmantaṃ  vā
puṭṭho  na  paṭijānissāmīti  .  so  evamāha  imañca nāma tvaṃ
Āvuso  appamattikaṃ  āpattiṃ  āpajjitvā  apuṭṭho na paṭijānissasi
kiṃ  pana  tvaṃ  evarūpaṃ  garukaṃ  āpattiṃ āpajjitvā pārājikaṃ vā
pārājikasāmantaṃ  vā  apuṭṭho  paṭijānissasi  iṅghāyasmā sādhukameva
jānāhi  yadi sarasi evarūpaṃ garukaṃ āpattiṃ āpajjitā pārājikaṃ vā
pārājikasāmantaṃ  vāti  .  so evamāha sarāmi kho ahaṃ āvuso
evarūpaṃ garukaṃ āpattiṃ āpajjitā pārājikaṃ vā pārājikasāmantaṃ vā
davā me etaṃ vuttaṃ ravā me etaṃ vuttaṃ nāhantaṃ sarāmi evarūpaṃ
garukaṃ  āpattiṃ  āpajjitā  pārājikaṃ vā pārājikasāmantaṃ vāti .
Evaṃ  kho  ānanda  tassapāpiyasikā hoti . evañca panidhekaccānaṃ
adhikaraṇānaṃ vūpasamo hoti yadidaṃ tassapāpiyasikāya.
   [64]  Kathañcānanda  tiṇavatthārako  hoti . idhānanda bhikkhūnaṃ
bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ  hoti  bhāsitaparikantaṃ  tehānanda  bhikkhūhi  sabbeheva
samaggehi   sannipatitabbaṃ   sannipatitvā  ekatopakkhikānaṃ  bhikkhūnaṃ
byattena bhikkhunā uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā añjalimpaṇāmetvā
saṅgho  ñāpetabbo  suṇātu  me  bhante  saṅgho  idhamhākaṃ  1-
bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ  bhāsita  parikantaṃ  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  ahaṃ  yā
ceva  imesaṃ  āyasmantānaṃ  āpatti  yā  ca  attano  āpatti
imesañceva  āyasmantānaṃ  atthāya  attano ca atthāya saṅghamajjhe
@Footnote: 1 Ma. Yu. idamhākaṃ.
Tiṇavatthārakena   deseyyaṃ   ṭhapetvā   thullavajjaṃ   ṭhapetvā
gihipaṭisaṃyuttanti  .  athāparesaṃ  ekatopakkhikānaṃ  bhikkhūnaṃ  byattena
bhikkhunā  uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ  cīvaraṃ  katvā  añjalimpaṇāmetvā
saṅgho  ñāpetabbo  suṇātu  me  bhante  saṅgho  idhamhākaṃ
bhaṇḍanajātānaṃ  kalahajātānaṃ  vivādāpannānaṃ  viharataṃ  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ  bhāsita  parikantaṃ  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  ahaṃ  yā
ceva  imesaṃ  āyasmantānaṃ  āpatti  yā  ca  attano  āpatti
imesañceva  āyasmantānaṃ  atthāya  attano ca atthāya saṅghamajjhe
tiṇavatthārakena deseyyaṃ ṭhapetvā thullavajjaṃ ṭhapetvā gihipaṭisaṃyuttanti.
Evaṃ   kho   ānanda   tiṇavatthārako  hoti  .  evañca
panidhekaccānaṃ adhikaraṇānaṃ vūpasamo hoti yadidaṃ tiṇavatthārakena.
   [65]  Chayime  ānanda dhammā sārāṇīyā piyakaraṇā garukaraṇā
saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya  saṃvattanti katame cha
idhānanda  bhikkhuno  mettaṃ  kāyakammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti sabrahmacārīsu
āvī   ceva  raho  ca  ayampi  dhammo  sārāṇīyo  piyakaraṇo
garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {65.1} Puna caparaṃ ānanda bhikkhuno mettaṃ vacīkammaṃ paccupaṭṭhitaṃ
hoti .pe. ekībhāvāya saṃvattati . puna caparaṃ ānanda bhikkhuno mettaṃ
manokammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  sabrahmacārīsu  āvī  ceva  raho ca
ayampi  dhammo  sārāṇīyo  piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya
Sāmaggiyā  ekībhāvāya  saṃvattati  . puna caparaṃ ānanda bhikkhu ye
te  lābhā  dhammikā  dhammaladdhā  antamaso  pattapariyāpannamattampi
tathārūpehi  lābhehi  appaṭivibhattabhogī  hoti sīlavantehi sabrahmacārīhi
sādhāraṇabhogī  ayampi  dhammo  sārāṇīyo  piyakaraṇo  garukaraṇo
saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {65.2} Puna caparaṃ ānanda bhikkhu yāni tāni sīlāni akkhaṇḍāni
acchiddāni   asabalāni   akammāsāni  bhujjissāni  viññūpasatthāni
aparāmaṭṭhāni  samādhisaṃvattanikāni  tathārūpesu  sīlesu  sīlasāmaññagato
viharati  sabrahmacārīhi āvī ceva raho ca ayampi dhammo sārāṇīyo
piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya
saṃvattati.
   {65.3} Puna caparaṃ ānanda bhikkhu yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā
niyyāti   takkarassa   sammādukkhakkhayāya   tathārūpāya   diṭṭhiyā
diṭṭhisāmaññagato  viharati  sabrahmacārīhi  āvī ceva raho ca ayampi
dhammo  sārāṇīyo  piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya
sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati . ime kho ānanda cha sārāṇīyā
dhammā  piyakaraṇā  garukaraṇā  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā
ekībhāvāya saṃvattanti.
   [66] Ime ce tumhe ānanda cha sārāṇīye dhamme samādāya
saṃvatteyyātha  passatha  no  tumhe  ānanda  taṃ vacanapathaṃ aṇuṃ vā
thūlaṃ  vā  yaṃ  tumhe  nādhivāseyyāthāti . no hetaṃ bhante .
Tasmātihānanda ime cha sārāṇīye dhamme samādāya saṃvatteyyātha 1-
taṃ vo bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Sāmagāmasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. vattatha.
            Sunakkhattasuttaṃ
   [67]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati
mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ  .  tena  kho pana samayena sambahulehi
bhikkhūhi  bhagavato  santike  aññā  byākatā  hoti  khīṇā  jāti
vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāmāti.
   [68]  Assosi  kho  sunakkhatto licchaviputto sambahulehi kira
bhikkhūhi  bhagavato  santike  aññā  byākatā  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāmāti . atha kho
sunakkhatto  licchaviputto  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
sunakkhatto  licchaviputto  bhagavantaṃ  etadavoca  sutaṃ  metaṃ  bhante
sambahulehi  kira  bhikkhūhi  bhagavato  santike  aññā byākatā khīṇā
jāti  vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāmāti
ye te [1]- bhikkhū bhagavato santike aññaṃ byākaṃsu khīṇā jāti vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāmāti  kacci
te  bhante  bhikkhū  sammadeva aññaṃ byākaṃsu udāhu santetthekacce
bhikkhū adhimānena aññaṃ byākaṃsūti.
   [69]  Ye  te sunakkhatta bhikkhū mama santike aññaṃ byākaṃsu
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare bhante iti dissati.
Pajānāmāti  santetthekacce  bhikkhū  sammadeva  aññaṃ  byākaṃsu
santi  panidhekacce  bhikkhū  adhimānenapi  aññaṃ  byākaṃsu  .  tatra
sunakkhatta  ye  te  bhikkhū  sammadeva  aññaṃ  byākaṃsu  tesantaṃ
tatheva  hoti  .  ye  pana  te bhikkhū adhimānena aññaṃ byākaṃsu
tatra  sunakkhatta  tathāgatassa evaṃ hoti dhammaṃ nesaṃ desessanti .
Evañcettha  sunakkhatta  tathāgatassa hoti dhammaṃ nesaṃ desessanti .
Atha  ca  panidhekacce  moghapurisā  pañhaṃ abhisaṅkharitvā abhisaṅkharitvā
tathāgataṃ  upasaṅkamitvā  pucchanti  tatra  sunakkhatta  yampi tathāgatassa
evaṃ  hoti  dhammaṃ  nesaṃ desessanti tassapi hoti aññathattanti .
Etassa bhagavā kālo etassa sugata kālo yaṃ bhagavā dhammaṃ deseyya
bhagavato  sutvā  bhikkhū  dhāressantīti  .  tenahi sunakkhatta suṇāhi
sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho sunakkhatto
licchaviputto bhagavato paccassosi.
   [70]  Bhagavā etadavoca pañca kho ime sunakkhatta kāmaguṇā
katame  pañca  cakkhuviññeyyā  rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajanīyā  sotaviññeyyā  saddā  ... ghānaviññeyyā
gandhā ... jivhāviññeyyā rasā ... Kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā kāmūpasañhitā rajanīyā ime kho sunakkhatta
pañca kāmaguṇā.
   [71]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  sunakkhatta  vijjati yaṃ idhekacco
Purisapuggalo  lokāmisādhimutto  assa  .  lokāmisādhimuttassa  kho
sunakkhatta  purisapuggalassa  tappaṭirūpī  ceva kathā saṇṭhāti tadanudhammañca
anuvitakketi   anuvicāreti   tañca  purisaṃ  bhajati  tena  ca
cittiṃ  1- āpajjati āneñjapaṭisaṃyuttāya ca pana kathāya kacchamānāya
na  sussusati  2- na ca sotaṃ odahati na aññā cittaṃ upaṭṭhapeti
na  ca  taṃ purisaṃ bhajati na ca tena cittiṃ āpajjati . seyyathāpi
sunakkhatta  puriso  sakamhā  gāmā  vā  nigamā vā ciravippavuttho
assa  .  so  aññataraṃ purisaṃ passeyya tamhā gāmā vā nigamā
vā  acirapakkantaṃ . so taṃ purisaṃ tassa gāmassa vā nigamassa vā
khemattañca  subhikkhattañca  appābādhattañca  puccheyya  .  tassa so
puriso  tassa  gāmassa  vā  nigamassa  vā khemattañca subhikkhattañca
appābādhattañca  saṃseyya  .  taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta api nu so
puriso  tassa  purisassa  sussuseyya  sotaṃ  odaheyya aññā cittaṃ
upaṭṭhapeyya  tañca  purisaṃ bhajeyya tena ca cittiṃ āpajjeyyāti .
Evaṃ bhante.
   {71.1} Evameva kho sunakkhatta ṭhānametaṃ vijjati yaṃ idhekacco
purisapuggalo  lokāmisādhimutto  assa  .  lokāmisādhimuttassa  kho
sunakkhatta  purisapuggalassa  tappaṭirūpī  ceva kathā saṇṭhāti tadanudhammañca
anuvitakketi   anuvicāreti   tañca  purisaṃ  bhajati  tena  ca
cittiṃ  āpajjati  āneñjapaṭisaṃyuttāya  ca  pana  kathāya kacchamānāya
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. vittiṃ. evaṃ sabbattha ñātabbaṃ. 2 Ma. Yu. sussūsati.
Na  sussusati  na  sotaṃ odahati na aññā cittaṃ upaṭṭhapeti na ca
taṃ  purisaṃ  bhajati  na  ca  tena cittiṃ āpajjati . so evamassa
veditabbo [1]- lokāmisādhimutto purisapuggaloti.
   [72]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  sunakkhatta  vijjati yaṃ idhekacco
purisapuggalo  āneñjādhimutto  assa  .  āneñjādhimuttassa  kho
sunakkhatta  purisapuggalassa  tappaṭirūpī  ceva kathā saṇṭhāti tadanudhammañca
anuvitakketi   anuvicāreti   tañca  purisaṃ  bhajati  tena  ca
cittiṃ  āpajjati  lokāmisapaṭisaṃyuttāya  ca  pana  kathāya kacchamānāya
na  sussusati  na  sotaṃ odahati na aññā cittaṃ upaṭṭhapeti na ca
taṃ purisaṃ bhajati na ca tena cittiṃ āpajjati . seyyathāpi sunakkhatta
paṇḍupalāso  bandhanā  pavutto  abhabbo  haritattāya  evameva kho
sunakkhatta  āneñjādhimuttassa  purisapuggalassa  ye  lokāmisasaññojane
se  pavutte  so  evamassa  veditabbo  lokāmisasaññojanena  hi
kho visaṃyutto āneñjādhimutto purisapuggaloti.
   [73]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  sunakkhatta  vijjati yaṃ idhekacco
purisapuggalo ākiñcaññāyatanādhimutto assa . ākiñcaññāyatanādhimuttassa
kho   sunakkhatta   purisapuggalassa   tappaṭirūpī   ceva   kathā
saṇṭhāti  tadanudhammañca  anuvitakketi  anuvicāreti  tañca  purisaṃ bhajati
tena  ca  cittiṃ  āpajjati  āneñjapaṭisaṃyuttāya  ca  pana  kathāya
kacchamānāya  na  sussusati  na  sotaṃ  odahati  na  aññā  cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. etthantare āneñjasaṃyojanena hi kho visaṃyutto iti dissanti.
Upaṭṭhapeti  na  ca taṃ purisaṃ bhajati na ca tena cittiṃ āpajjati .
Seyyathāpi  sunakkhatta  puthusilā  dvedhā  bhinnā appaṭisandhikā hoti
evameva  kho  sunakkhatta  ākiñcaññāyatanādhimuttassa  purisapuggalassa
ye  āneñjasaññojane  se  bhinne  so  evamassa  veditabbo
āneñjasaññojanena  hi  kho  visaṃyutto  ākiñcaññāyatanādhimutto
purisapuggaloti.
   [74] Ṭhānaṃ kho panetaṃ sunakkhatta vijjati yaṃ idhekacco purisapuggalo
nevasaññānāsaññāyatanādhimutto  assa  .  nevasaññānāsaññāyatanādhi-
muttassa kho sunakkhatta purisapuggalassa tappaṭirūpī ceva kathā saṇṭhāti
tadanudhammañca anuvitakketi anuvicāreti tañca purisaṃ bhajati tena ca cittiṃ
āpajjati  ākiñcaññāyatanapaṭisaṃyuttāya  ca pana kathāya kacchamānāya na
sussusati na sotaṃ odahati na aññā cittaṃ upaṭṭhapeti na ca taṃ purisaṃ bhajati
na ca tena cittiṃ āpajjati . seyyathāpi sunakkhatta puriso manuññabhojanaṃ
bhuttāvī chaḍḍeyya . taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta api nu tassa purisassa
tasmiṃ bhatte [1]- sunakkhatta kamyatā assāti. No hetaṃ bhante taṃ kissa
hetu aduñhi bhante bhattaṃ paṭikkūlasammatanti . evameva kho sunakkhatta
nevasaññānāsaññāyatanādhimuttassa  purisapuggalassa  ye  ākiñcaññāyatana-
saññojane  se  vante so evamassa veditabbo ākiñcaññāyatana-
saññojanena  hi  kho  visaṃyutto  nevasaññānāsaññāyatanādhimutto
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare puna sotukamyatā iti dissati.
Purisapuggaloti.
   [75] Ṭhānaṃ kho panetaṃ sunakkhatta vijjati yaṃ idhekacco purisapuggalo
sammānibbānādhimutto    assa   .   sammānibbānādhimuttassa
kho  sunakkhatta  purisapuggalassa  tappaṭirūpī  ceva  kathā  saṇṭhāti
tadanudhammañca  anuvitakketi  anuvicāreti  tañca  purisaṃ bhajati tena ca
cittiṃ  āpajjati  nevasaññānāsaññāyatanasaṃyuttāya  ca  pana  kathāya
kacchamānāya  na  sussusati  na  sotaṃ  odahati  na  aññā  cittaṃ
upaṭṭhapeti  na  ca taṃ purisaṃ bhajati na ca tena cittiṃ āpajjati .
Seyyathāpi  sunakkhatta  tālo  matthakacchinno  abhabbo puna virūḷhiyā
evameva  kho  sunakkhatta  sammānibbānādhimuttassa  purisapuggalassa
ye  nevasaññānāsaññāyatanasaññojane  se  ucchinne  ucchinnamūle
tālāvatthukate  anabhāvaṅgate  āyatiṃ  anuppādadhamme  so evamassa
veditabbo  nevasaññānāsaññāyatanasaññojanena  hi  kho  visaṃyutto
sammānibbānādhimutto purisapuggaloti.
   [76] Ṭhānaṃ kho panetaṃ sunakkhatta vijjati yaṃ idhekaccassa bhikkhuno
evamassa  taṇhā  kho  sallaṃ  samaṇena  vuttaṃ  avijjāvisadoso
chandarāga  byāpādehi 1- ruppati taṃ me taṇhāsallaṃ pahīnaṃ apanīto
avijjāvisadoso  sammānibbānādhimuttohamasmīti  evamādi  assa  atthaṃ
samānaṃ  .  so  yāni  sammānibbānādhimuttassa  asappāyāni  tāni
anuyuñjeyya  .  asappāyaṃ  cakkhunā rūpadassanaṃ anuyuñjeyya asappāyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. chanda ... pādena.
Sotena  saddaṃ  anuyuñjeyya  asappāyaṃ  ghānena  gandhaṃ anuyuñjeyya
asappāyaṃ  jivhāya  rasaṃ  anuyuñjeyya  asappāyaṃ  kāyena phoṭṭhabbaṃ
anuyuñjeyya  asappāyaṃ  manasā  dhammaṃ  anuyuñjeyya  .  tassa
asappāyaṃ  cakkhunā  rūpadassanaṃ  anuyuttassa  asappāyaṃ  sotena saddaṃ
anuyuttassa  asappāyaṃ  ghānena  gandhaṃ  anuyuttassa asappāyaṃ jivhāya
rasaṃ  anuyuttassa  asappāyaṃ  kāyena  phoṭṭhabbaṃ anuyuttassa asappāyaṃ
manasā  dhammaṃ  anuyuttassa  rāgo  cittaṃ  anuddhaṃseyya  .  so
rāgānuddhaṃsitena  cittena  maraṇaṃ  vā  nigaccheyya  maraṇamattaṃ  vā
dukkhaṃ.
   {76.1} Seyyathāpi sunakkhatta puriso sallena viddho assa savisena
gāḷhūpalepanena   tassa   mittāmaccā   ñātisālohitā  bhisakkaṃ
sallakattaṃ  upaṭṭhapeyyuṃ  .  tassa  so bhisakko sallakatto satthena
vaṇamukhaṃ  parikanteyya  satthena  vaṇamukhaṃ  parikantetvā esaniyā sallaṃ
eseyya  esaniyā  sallaṃ  esitvā  sallaṃ  abbāheyya apaneyya
visadosaṃ saupādisesaṃ anupādisesoti jānamāno 1-.
   {76.2} So evaṃ vadeyya ambho purisa ubbhahataṃ kho te sallaṃ apanīto
visadoso anupādiseso alañca te anantarāyāya sappāyāni ceva bhojanāni
bhuñjeyyāsi  mā  te asappāyāni bhojanāni bhuñjato vaṇo assāvī
assa  kālena  kālañca  vaṇaṃ  dhoveyyāsi  kālena  kālaṃ vaṇamukhaṃ
ālimpeyyāsi  mā  te kālena kālaṃ vaṇaṃ dhovato kālena kālaṃ
@Footnote: 1 Sī. maññamāno.
Vaṇamukhaṃ  ālimpato  pubbalohitaṃ  vaṇamukhaṃ  pariyonaddhi  mā  ca
vātātape  cārittaṃ anuyuñji mā te vātātape cārittaṃ anuyuttassa
rajosukaṃ  vaṇamukhaṃ  anuddhaṃsesi  vaṇānurakkhī  ca  ambho  purisa
vihareyyāsi  vaṇasāropīti . tassa evamassa ubbhahataṃ kho me sallaṃ
apanīto  visadoso  anupādiseso  alañca  me  anantarāyāyāti .
So  asappāyāni  ceva  bhojanāni  bhuñjeyya  tassa  asappāyāni
bhojanāni  bhuñjato  vaṇo  assāvī  assa  na  ca  kālena kālaṃ
vaṇaṃ  dhoveyya  na  ca  kālena  kālaṃ  vaṇamukhaṃ ālimpeyya tassa
na  kālena  kālaṃ  vaṇaṃ  dhovato  na  ca  kālena kālaṃ vaṇamukhaṃ
ālimpato  pubbalohitaṃ  vaṇamukhaṃ  pariyonaddheyya  vātātape  ca
cārittaṃ  anuyuñjeyya  tassa  vātātape cārittaṃ anuyuttassa rajosukaṃ
vaṇamukhaṃ  anuddhaṃseyya  na  ca  vaṇānurakkhī  vihareyya  na vaṇasāropi
tassa  imissāva  asappāyakiriyāya asucivisadoso apanīto saupādiseso
tadubhayena vaṇo puthuttaṃ gaccheyya.
   {76.3} So puthuttaṃ gatena vaṇena maraṇaṃ vā nigaccheyya maraṇamattaṃ
vā dukkhaṃ evameva kho sunakkhatta ṭhānametaṃ vijjati yaṃ idhekaccassa bhikkhuno
evamassa taṇhā kho sallaṃ samaṇena vuttaṃ avijjāvisadoso chandarāga-
byāpādehi ruppati taṃ me taṇhāsallaṃ pahīnaṃ apanīto avijjāvisadoso
sammānibbānādhimuttohamasmīti evamādi assa atthaṃ samānaṃ . so yāni
sammānibbānādhimuttassa  asappāyāni  tāni  anuyuñjeyya  asappāyaṃ
Cakkhunā   rūpadassanaṃ   anuyuñjeyya  asappāyaṃ  sotena  saddaṃ
anuyuñjeyya  asappāyaṃ  ghānena  gandhaṃ  anuyuñjeyya  asappāyaṃ
jivhāya  rasaṃ  anuyuñjeyya  asappāyaṃ kāyena phoṭṭhabbaṃ anuyuñjeyya
asappāyaṃ  manasā  dhammaṃ  anuyuñjeyya  .  tassa asappāyaṃ cakkhunā
rūpadassanaṃ  anuyuttassa  asappāyaṃ  sotena saddaṃ anuyuttassa asappāyaṃ
ghānena  gandhaṃ  anuyuttassa  asappāyaṃ  jivhāya  rasaṃ  anuyuttassa
asappāyaṃ  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  anuyuttassa  asappāyaṃ  manasā  dhammaṃ
anuyuttassa  so  rāgo  cittaṃ anuddhaṃseyya . so rāgānuddhaṃsitena
cittena  maraṇaṃ  vā  nigaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ . maraṇañhetaṃ
sunakkhatta  ariyassa  vinaye  yo  sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati .
Maraṇamattañhetaṃ  sunakkhatta  dukkhaṃ  yo  aññataraṃ  saṅkiliṭṭhaṃ  āpattiṃ
āpajjati.
   [77] Ṭhānaṃ kho panetaṃ sunakkhatta vijjati yaṃ idhekaccassa bhikkhuno
evamassa  taṇhā  kho  sallaṃ  samaṇena  vuttaṃ  avijjāvisadoso
chandarāgabyāpādehi  ruppati  taṃ  me  taṇhāsallaṃ  pahīnaṃ  apanīto
avijjāvisadoso   sammānibbānādhimuttohamasmīti   .   sammā-
nibbānādhimuttasseva  sato  so  yāni  sammānibbānādhimuttassa
asappāyāni  tāni  nānuyuñjeyya  asappāyaṃ  cakkhunā  rūpadassanaṃ
nānuyuñjeyya asappāyaṃ sotena saddaṃ nānuyuñjeyya asappāyaṃ ghānena
gandhaṃ  nānuyuñjeyya  asappāyaṃ  jivhāya rasaṃ nānuyuñjeyya asappāyaṃ
Kāyena   phoṭṭhabbaṃ   nānuyuñjeyya  asappāyaṃ  manasā  dhammaṃ
nānuyuñjeyya  .  tassa  asappāyaṃ  cakkhunā  rūpadassanaṃ ananuyuttassa
asappāyaṃ  sotena  saddaṃ  ananuyuttassa  asappāyaṃ  ghānena  gandhaṃ
ananuyuttassa  asappāyaṃ  jivhāya  rasaṃ ananuyuttassa asappāyaṃ kāyena
phoṭṭhabbaṃ  ananuyuttassa  asappāyaṃ  manasā  dhammaṃ ananuyuttassa rāgo
cittaṃ  nānuddhaṃseyya . so na rāgānuddhaṃsitena cittena neva maraṇaṃ
vā nigaccheyya na maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ.
   {77.1} Seyyathāpi sunakkhatta puriso sallena viddho assa savisena
gāḷhūpalepanena . tassa mittāmaccā ñātisālohitā bhisakkaṃ sallakattaṃ
upaṭṭhapeyyuṃ . tassa so bhisakko sallakatto satthena vaṇamukhaṃ parikanteyya
satthena sallaṃ 1- vaṇamukhaṃ parikantetvā esaniyā sallaṃ eseyya esaniyā
sallaṃ  esitvā  sallaṃ  abbāheyya  apaneyya visadosaṃ anupādisesaṃ
anupādisesoti jānamāno.
   {77.2} So evaṃ vadeyya ambho purisa ubbhataṃ kho te sallaṃ apanīto
visadoso  anupādiseso  alañca  te anantarāyāya sappāyāni ceva
bhojanāni  bhuñjeyyāsi mā te asappāyāni bhojanāni bhuñjato vaṇo
assāvī assa kālena kālañca vaṇaṃ dhoveyyāsi kālena kālaṃ vaṇamukhaṃ
ālimpeyyāsi mā te [2]- kālena kālaṃ vaṇaṃ dhovato [3]- kālena
kālaṃ vaṇamukhaṃ ālimpato pubbalohitaṃ vaṇamukhaṃ pariyonaddhi mā ca vātātape
cārittaṃ anuyuñji mā te vātātape cārittaṃ anuyuttassa rajosukaṃ vaṇamukhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sallanti natthi . 2-3 Po. Ma. etthantare nasaddo dissati.
Anuddhaṃsesi vaṇānurakkhī ca ambho purisa vihareyyāsi vaṇasāropīti.
   {77.3} Tassa evamassa ubbhataṃ kho me sallaṃ apanīto visadoso
anupādiseso  alañca  me anantarāyāyāti . so sappāyāni ceva
bhojanāni  bhuñjeyya  tassa  sappāyāni  bhojanāni  bhuñjato  vaṇo
na  assāvī  assa  kālena  kālañca vaṇaṃ dhoveyya kālena kālaṃ
vaṇamukhaṃ  ālimpeyya  tassa  kālena  kālaṃ  vaṇaṃ  dhovato kālena
kālaṃ  vaṇamukhaṃ  ālimpato  pubbalohitaṃ  vaṇamukhaṃ  na  pariyonaddheyya
na  ca  vātātape  cārittaṃ  anuyuñjeyya tassa vātātape cārittaṃ
ananuyuttassa  rajo sukaṃ vaṇamukhaṃ nānuddhaṃseyya vaṇānurakkhī ca vihareyya
vaṇasāropī  tassa  imissāva  sappāyakiriyāya  asucivisadoso  apanīto
anupādiseso tadubhayena vaṇo virūheyya 1-.
   {77.4} So rūḷhena vaṇena sañchavinā neva maraṇaṃ vā nigaccheyya
na maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ evameva kho sunakkhatta ṭhānametaṃ vijjati yaṃ
panidhekaccassa  bhikkhuno  evamassa  taṇhā  kho sallaṃ samaṇena vuttaṃ
avijjāvisadoso  chandarāgabyāpādehi ruppati taṃ me taṇhāsallaṃ pahīnaṃ
apanīto   avijjāvisadoso   sammānibbānādhimuttohamasmīti   .
Sammānibbānādhimuttasseva  sato  so  yāni  sammānibbānādhimuttassa
asappāyāni  tāni  nānuyuñjeyya  asappāyaṃ  cakkhunā rūpadassanaṃ 2-
nānuyuñjeyya  asappāyaṃ sotena saddaṃ [3]- nānuyuñjeyya asappāyaṃ
ghānena gandhaṃ nānuyuñjeyya asappāyaṃ jivhāya rasaṃ nānuyuñjeyya asappāyaṃ
@Footnote: 1 virūḷheyyāti yuttataraṃ . 2 Yu. rūpaṃ disvā nānuyuñjeyya.
@3 Yu. etthantare sutvā iti dissati.
Kāyena   phoṭṭhabbaṃ   nānuyuñjeyya  asappāyaṃ  manasā  dhammaṃ
nānuyuñjeyya  .  tassa  asappāyaṃ  cakkhunā  rūpadassanaṃ ananuyuttassa
asappāyaṃ  sotena  saddaṃ  ananuyuttassa  asappāyaṃ  ghānena  gandhaṃ
ananuyuttassa  asappāyaṃ  jivhāya  rasaṃ ananuyuttassa asappāyaṃ kāyena
phoṭṭhabbaṃ  ananuyuttassa  asappāyaṃ  manasā  dhammaṃ ananuyuttassa rāgo
cittaṃ  nānuddhaṃseyya . so na rāgānuddhaṃsitena cittena neva maraṇaṃ
vā nigaccheyya na maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ.
   {77.5} Upamā kho me ayaṃ sunakkhatta katā atthaviññāpanāya 1-.
Ayamevettha attho . Vaṇoti kho sunakkhatta channetaṃ ajjhattikānaṃ āyatanānaṃ
adhivacanaṃ . visadosoti kho sunakkhatta avijjāyetaṃ adhivacanaṃ. Sallanti kho
sunakkhatta  taṇhāyetaṃ  adhivacanaṃ  .  esanīti kho sunakkhatta satiyetaṃ
adhivacanaṃ  .  satthanti kho sunakkhatta ariyāyetaṃ paññāya adhivacanaṃ .
Bhisakko  sallakattoti  kho  sunakkhatta tathāgatassetaṃ adhivacanaṃ arahato
sammāsambuddhassa  .  so  vata  sunakkhatta  bhikkhu chasu phassāyatanesu
saṃvutakārī  upadhi  dukkhamūlanti  iti  viditvā  nirupadhī  upadhisaṅkhaye
vimutto upadhismiṃ vā kāyaṃ upasaṃharissati cittaṃ vā anuppadassatīti 2-
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {77.6}  Seyyathāpi  sunakkhatta  āpānīyakaṃso  vaṇṇasampanno
gandhasampanno  rasasampanno  so  ca  kho  visena  saṃsaṭṭho .
Atha  puriso  āgaccheyya  jīvitukāmo  amaritukāmo  sukhakāmo
dukkhapaṭikkūlo  .  taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta api nu so puriso amuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. atthassa viññāpanāya . 2 Po. Ma. Yu. uppādessati.
Āpānīyakaṃsaṃ  piveyya  yaṃ  jaññā  imāhaṃ  pitvā  maraṇaṃ  vā
nigacchāmi maraṇamattaṃ vā dukkhanti. No hetaṃ bhante.
   [78] Evameva kho sunakkhatta so vata bhikkhu chasu phassāyatanesu
saṃvutakārī  upadhi  dukkhassa  mūlanti  .pe.  netaṃ  ṭhānaṃ vijjati .
Seyyathāpi  sunakkhatta āsīviso ghoraviso . atha puriso āgaccheyya
jīvitukāmo  amaritukāmo  sukhakāmo  dukkhapaṭikkūlo  . taṃ kiṃ maññasi
sunakkhatta  api  nu  so  puriso  amussa  āsīvisassa  ghoravisassa
hatthe  1-  vā  aṅguṭṭhaṃ  vā dajjā yaṃ jaññā imināhaṃ daṭṭho
maraṇaṃ vā nigacchāmi maraṇamattaṃ vā dukkhanti. No hetaṃ bhante.
   [79] Evameva kho sunakkhatta so vata bhikkhu chasu phassāyatanesu
saṃvutakārī  upadhi  dukkhamūlanti  iti  viditvā  nirupadhī  upadhisaṅkhaye
vimutto upadhismiṃ vā kāyaṃ upasaṃharissati cittaṃ vā anuppadassatīti 2-
netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  sunakkhatto  licchaviputto bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Sunakkhattasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Ma. hatthaṃ vā aṅguṭṭhaṃ vā yuñjeyya. Yu. hatthaṃ vā aṅguṭṭhaṃ vā dajjā.
@2 Po. Ma. Yu. uppādessati.
          Āneñjasappāyasuttaṃ
   [80] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kurūsu viharati kammāsadhammaṃ
nāma  kurūnaṃ  nigamo  .  tatra  kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi
bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [81] Bhagavā etadavoca aniccā bhikkhave kāmā tucchā musā
mosadhammā 1- māyākatametaṃ bhikkhave bālalāpanaṃ ye ca diṭṭhadhammikā
kāmā  ye  ca samparāyikā kāmā yā ca diṭṭhadhammikā kāmasaññā
yā  ca  samparāyikā  kāmasaññā  ubhayametaṃ  māradheyyaṃ mārassesa
visayo  mārassesa  nivāpo  mārassesa gocaro etthete pāpakā
akusalā mānasā abhijjhāpi byāpādāpi sārambhāpi saṃvattanti teva 2-
ariyasāvakassa idhamanusikkhato antarāyāya sambhavanti.
   [82]  Tatra  bhikkhave  ariyasāvako iti paṭisañcikkhati ye ca
diṭṭhadhammikā  kāmā ye ca samparāyikā kāmā yā ca diṭṭhadhammikā
kāmasaññā  yā  ca  samparāyikā  kāmasaññā  ubhayametaṃ māradheyyaṃ
mārassesa  visayo mārassesa nivāpo mārassesa gocaro etthete
pāpakā  akusalā mānasā abhijjhāpi byāpādāpi sārambhāpi saṃvattanti
teva  ariyasāvakassa  idhamanusikkhato  antarāyāya  sambhavanti yannūnāhaṃ
vipulena mahaggatena cetasā vihareyyaṃ abhibhuyya lokaṃ adhiṭṭhāya manasā
vipulena hi me mahaggatena cetasā viharato abhibhuyya lokaṃ adhiṭṭhāya
@Footnote: 1 Yu. moghadhammā . 2 Po. Yu. te ca.
Manasā  ye  pāpakā  akusalā  mānasā  abhijjhāpi  byāpādāpi
sārambhāpi  te  na  bhavissanti tesaṃ pahānā aparittañca me cittaṃ
bhavissati  appamāṇaṃ  subhāvitanti  .  tassa  evaṃ  paṭipannassa
tabbahulavihārino  āyatane  cittaṃ  pasīdati  sampasāde  sati etarahi
vā  āneñjaṃ samāpajjati paññāya vā adhimuccati . kāyassa bhedā
parammaraṇā  ṭhānametaṃ  vijjati  yantaṃ  saṃvattanikaṃ  viññāṇaṃ  assa
āneñjūpagaṃ  .  ayaṃ  bhikkhave  paṭhamā  āneñjasappāyā  paṭipadā
akkhāyati.
   [83] Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati ye ca
diṭṭhadhammikā  kāmā ye ca samparāyikā kāmā yā ca diṭṭhadhammikā
kāmasaññā  yā  ca samparāyikā kāmasaññā yaṅkiñci 1- rūpaṃ sabbaṃ
rūpaṃ  cattāri  mahābhūtāni  catunnañca mahābhūtānaṃ upādāya rūpanti .
Tassa  evaṃ  paṭipannassa  tabbahulavihārino  āyatane  cittaṃ  pasīdati
sampasāde  sati  etarahi  vā  āneñjaṃ  samāpajjati paññāya vā
adhimuccati  .  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  ṭhānametaṃ vijjati yantaṃ
saṃvattanikaṃ  viññāṇaṃ  assa  āneñjūpagaṃ  .  ayaṃ  bhikkhave  dutiyā
āneñjasappāyā paṭipadā akkhāyati.
   [84] Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati ye ca
diṭṭhadhammikā  kāmā ye ca samparāyikā kāmā yā ca diṭṭhadhammikā
@Footnote: 1 Yu. yaṅkiñci rūpaṃ cattāri ca mahābhūtānīti dissati.
Kāmasaññā  yā  ca  samparāyikā  kāmasaññā  ye ca diṭṭhadhammikā
rūpā  ye  ca  samparāyikā  rūpā  yā ca diṭṭhadhammikā rūpasaññā
yā  ca  samparāyikā  rūpasaññā  ubhayametaṃ  aniccaṃ  yadaniccaṃ  taṃ
nālaṃ  abhinandituṃ  nālaṃ  abhivadituṃ  nālaṃ ajjhositunti . tassa evaṃ
paṭipannassa  tabbahulavihārino  āyatane  cittaṃ  pasīdati  sampasāde
sati  etarahi  vā  āneñjaṃ samāpajjati paññāya vā adhimuccati .
Kāyassa  bhedā  parammaraṇā  ṭhānametaṃ  vijjati  yantaṃ  saṃvattanikaṃ
viññāṇaṃ  assa āneñjūpagaṃ . ayaṃ bhikkhave tatiyā āneñjasappāyā
paṭipadā akkhāyati.
   [85] Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati ye ca
diṭṭhadhammikā  kāmā ye ca samparāyikā kāmā yā ca diṭṭhadhammikā
kāmasaññā  yā  ca  samparāyikā  kāmasaññā  ye ca diṭṭhadhammikā
rūpā  ye  ca  samparāyikā  rūpā  yā ca diṭṭhadhammikā rūpasaññā
yā  ca  samparāyikā  rūpasaññā  yā  ca  āneñjasaññā  sabbā
saññā  yatthetā  aparisesā  nirujjhanti  etaṃ  santaṃ  etaṃ paṇītaṃ
yadidaṃ   ākiñcaññāyatananti   .   tassa   evaṃ   paṭipannassa
tabbahulavihārino  āyatane cittaṃ pasīdati sampasāde sati etarahi vā
ākiñcaññāyatanaṃ  samāpajjati  paññāya  vā  adhimuccati  .  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  ṭhānametaṃ  vijjati yantaṃ saṃvattanikaṃ viññāṇaṃ assa
ākiñcaññāyatanūpagaṃ  .  ayaṃ  bhikkhave paṭhamā ākiñcaññāyatanasappāyā
Paṭipadā akkhāyati.
   [86] Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako araññagato vā rukkhamūlagato
vā  suññāgāragato  vā  iti  paṭisañcikkhati  suññamidaṃ attena vā
attaniyena  vāti  .  tassa  evaṃ  paṭipannassa  tabbahulavihārino
āyatane  cittaṃ pasīdati sampasāde sati etarahi vā ākiñcaññāyatanaṃ
samāpajjati  paññāya  vā  adhimuccati  . kāyassa bhedā parammaraṇā
ṭhānametaṃ vijjati yantaṃ saṃvattanikaṃ viññāṇaṃ assa  ākiñcaññāyatanūpagaṃ.
Ayaṃ bhikkhave dutiyā ākiñcaññāyatanasappāyā paṭipadā akkhāyati.
   [87]  Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati nāhaṃ
kvacini 1- na 2- kassaci kiñcanatasmiṃ na ca mama kvacini kismiñci kiñcanaṃ
natthīti  .  tassa  evaṃ paṭipannassa tabbahulavihārino āyatane cittaṃ
pasīdati  sampasāde  sati  etarahi  vā  ākiñcaññāyatanaṃ samāpajjati
paññāya  vā  adhimuccati  .  kāyassa  bhedā parammaraṇā ṭhānametaṃ
vijjati  yantaṃ  saṃvattanikaṃ  viññāṇaṃ  assa  ākiñcaññāyatanūpagaṃ .
Ayaṃ bhikkhave tatiyā ākiñcaññāyatanasappāyā paṭipadā akkhāyati.
   [88] Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati ye ca
diṭṭhadhammikā  kāmā ye ca samparāyikā kāmā yā ca diṭṭhadhammikā
kāmasaññā  yā  ca  samparāyikā  kāmasaññā  ye ca diṭṭhadhammikā
rūpā  ye  ca  samparāyikā  rūpā  yā ca diṭṭhadhammikā rūpasaññā
@Footnote: 1 Ma. Yu. kvacani . 2 Po. Ma. Yu. nasaddo natthi.
Yā  ca  samparāyikā  rūpasaññā  yā  ca  āneñjasaññā yā ca
ākiñcaññāyatanasaññā   sabbā   saññā   yatthetā  aparisesā
nirujjhanti  etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ nevasaññānāsaññāyatananti .
Tassa  evaṃ  paṭipannassa  tabbahulavihārino  āyatane  cittaṃ  pasīdati
sampasāde  sati  etarahi  vā  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  samāpajjati
paññāya vā adhimuccati . kāyassa bhedā parammaraṇā ṭhānametaṃ vijjati
yantaṃ  saṃvattanikaṃ  viññāṇaṃ  assa  nevasaññānāsaññāyatanūpagaṃ .
Ayaṃ bhikkhave nevasaññānāsaññāyatanasappāyā paṭipadā akkhāyatīti.
   [89] Evaṃ vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca idha
bhante bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti no cassa no ca me siyā [1]-
na me bhavissati yadatthi yambhūtaṃ taṃ pajahāmīti [2]- upekkhaṃ paṭilabhati
parinibbāyeyya 3- nu kho so bhante bhikkhu na vā parinibbāyeyyāti.
Apetthekacco  ānanda  bhikkhu  parinibbāyeyya  apetthekacco bhikkhu
na  parinibbāyeyyāti  .  ko  nu kho bhante hetu ko paccayo
yenāpetthekacco  bhikkhu  parinibbāyeyya  apetthekacco  bhikkhu  na
parinibbāyeyyāti.
   [90] Idhānanda bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti no cassa no ca
me  siyā  na  me  bhavissati yadatthi yambhūtaṃ taṃ pajahāmīti upekkhaṃ
paṭilabhati  so  taṃ  upekkhaṃ  abhinandati  abhivadati  ajjhosāya tiṭṭhati
@Footnote: 1 Ma. Yu. na bhavissati. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ .   2 Ma. Yu. etthantare
@evaṃsaddo atthi. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ . 3 Yu. parinibbāyeyya nu kho ... na vā
@parinibbāyeyyāti natthi.
Tassa  taṃ  upekkhaṃ  abhinandato  abhivadato  ajjhosāya  tiṭṭhato
tannissitaṃ   hoti  viññāṇaṃ  tadupādānaṃ  saupādāno  ānanda
bhikkhu  na parinibbāyatīti . kahaṃ pana so bhante bhikkhu upādiyamāno
upādiyatīti  .  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  ānandāti . upādānaseṭṭhaṃ
kira  so  bhante  bhikkhu upādiyamāno upādiyatīti . upādānaseṭṭhaṃ
so  ānanda  bhikkhu  upādiyamāno  upādiyati  upādānaseṭṭhaṃ
hetaṃ ānanda yadidaṃ nevasaññānāsaññāyatanaṃ.
   [91] Idhānanda bhikkhu evaṃ paṭipanno hoti no cassa no ca
me  siyā  na  me  bhavissati yadatthi yambhūtaṃ taṃ pajahāmīti upekkhaṃ
paṭilabhati  so  taṃ  upekkhaṃ  nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya
tiṭṭhati  tassa  taṃ  upekkhaṃ  anabhinandato  anabhivadato  anajjhosāya
tiṭṭhato  na  tannissitaṃ  hoti  viññāṇaṃ  tadanupādānaṃ  anupādāno
ānanda  bhikkhu  parinibbāyatīti  .  acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ bhante
nissāya  nissāya  kira  no bhante bhagavatā oghanittharaṇā akkhātā
katamo pana bhante ariyo vimokkhoti.
   [92]  Idhānanda  ariyasāvako  iti  paṭisañcikkhati  ye  ca
diṭṭhadhammikā  kāmā ye ca samparāyikā kāmā yā ca diṭṭhadhammikā
kāmasaññā  yā  ca  samparāyikā  kāmasaññā  ye ca diṭṭhadhammikā
rūpā  ye  ca  samparāyikā  rūpā  yā ca diṭṭhadhammikā rūpasaññā
yā  ca  samparāyikā  rūpasaññā  yā  ca  āneñjasaññā yā ca
Ākiñcaññāyatanasaññā   yā   ca   nevasaññānāsaññāyatanasaññā
esa  sakkāyo  yāvatā  sakkāyo  etaṃ  amataṃ  yadidaṃ anupādā
cittassa vimokkho . iti kho ānanda desitā mayā āneñjasappāyā
paṭipadā   desitā   ākiñcaññāyatanasappāyā  paṭipadā  desitā
nevasaññānāsaññāyatanasappāyā   paṭipadā   desitā   nissāya
nissāya  oghanittharaṇā  [1]- ariyo vimokkho . yaṃ kho ānanda
satthārā  karaṇīyaṃ  sāvakānaṃ hitesinā anukampakena anukampaṃ upādāya
kataṃ vo taṃ mayā etāni ānanda rukkhamūlāni etāni suññāgārāni.
Jhāyathānanda  mā  pamādattha  mā  pacchā  vippaṭisārino  ahuvattha
ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Āneñjasappāyasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare desitoti dissati.
          Gaṇakamoggallānasuttaṃ
   [93]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātu  pāsāde  .  atha  kho gaṇakamoggallāno
brāhmaṇo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā
saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  gaṇakamoggallāno  brāhmaṇo
bhagavantaṃ  etadavoca  seyyathāpi  bho  gotama  imassa  migāramātu
pāsādassa  dissati  anupubbasikkhā  anupubbakiriyā  anupubbapaṭipadā
yadidaṃ  yāva  pacchimā  sopāṇakaḷevarā  imesampi  hi  bho gotama
brāhmaṇānaṃ  dissati  anupubbasikkhā  anupubbakiriyā  anupubbapaṭipadā
yadidaṃ  ajjhene  imesampi  hi  bho  gotama  issāsānaṃ  dissati
anupubbasikkhā   anupubbakiriyā   anupubbapaṭipadā  yadidaṃ  issatthe
amhākampi  hi  bho  gotama  gaṇakānaṃ  gaṇanājīvānaṃ  dissati
anupubbasikkhā  anupubbakiriyā  anupubbapaṭipadā  yadidaṃ  saṅkhāne  mayaṃ
hi  bho  gotama  antevāsī  labhitvā  paṭhamaṃ evaṃ gaṇāpema ekaṃ
ekakaṃ  dve  dukā  tīṇi  tikā  cattāri  catukkā pañca pañcakā
satta  sattakā  aṭṭha  aṭṭhakā  nava  navakā  dasa dasakāti satampi
mayaṃ  bho  gotama  gaṇāpema  sakkā  nu kho bho gotama imasmiṃpi
dhammavinaye  evameva  anupubbasikkhā  anupubbakiriyā  anupubbapaṭipadā
paññāpetunti.
   [94]  Sakkā  brāhmaṇa  imasmiṃ  dhammavinaye  anupubbasikkhā
anupubbakiriyā  anupubbapaṭipadā  paññāpetuṃ  .  seyyathāpi  brāhmaṇa
dakkho  assadamako  bhaddaṃ assājānīyaṃ labhitvā paṭhameneva mukhādhāne
kāraṇaṃ kāreti 1- atha uttariṃ kāraṇaṃ kāreti evameva kho brāhmaṇa
tathāgato  purisadammaṃ  labhitvā  paṭhamaṃ  evaṃ vineti ehi tvaṃ bhikkhu
sīlavā  hohi  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharāhi  ācāragocarasampanno
aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhassu sikkhāpadesūti.
   [95] Yato kho brāhmaṇa bhikkhu sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto
viharati   ācāragocarasampanno  aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī
samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu  tamenaṃ  tathāgato  uttariṃ  vineti
ehi  tvaṃ  bhikkhu indriyesu guttadvāro hohi cakkhunā rūpaṃ disvā
mā  nimittaggāhī  hohi  mā  anubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ
cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā   anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjāhi  rakkhāhi
cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjāhi . sotena saddaṃ sutvā ...
Ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... Kāyena phoṭṭhabbaṃ
phusitvā  ...  manasā  dhammaṃ  viññāya mā nimittaggāhī hohi mā
anubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya paṭipajjāhi rakkhāhi manindriyaṃ manindriye saṃvaraṃ āpajjāhīti.
@Footnote: 1 Yu. karoti.
   [96] Yato kho brāhmaṇa bhikkhu indriyesu guttadvāro hoti
tamenaṃ  tathāgato  uttariṃ  vineti ehi tvaṃ bhikkhu bhojane mattaññū
hohi paṭisaṅkhā yoniso āhāraṃ āhareyyāsi neva davāya na madāya
na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa ṭhitiyā yāpanāya
vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya  iti  purāṇañca  vedanaṃ paṭihaṅkhāmi
navañca vedanaṃ na uppādessāmi yātrā ca me bhavissati anavajjatā ca
phāsuvihāro cāti.
   [97]  Yato  kho  brāhmaṇa  bhikkhu  bhojane mattaññū hoti
tamenaṃ  tathāgato  uttariṃ vineti ehi tvaṃ bhikkhu jāgariyaṃ anuyutto
viharāhi  divasaṃ  caṅkamena  nisajjāya  āvaraṇīyehi  dhammehi  cittaṃ
parisodhehi  rattiyā  paṭhamaṃ  yāmaṃ  caṅkamena  nisajjāya āvaraṇīyehi
dhammehi  cittaṃ  parisodhehi  rattiyā majjhimaṃ yāmaṃ dakkhiṇena passena
sīhaseyyaṃ  kappeyyāsi  pādena  pādaṃ  accādhāya sato sampajāno
kuṭṭhānasaññaṃ manasikatvā 1- rattiyā pacchimaṃ yāmaṃ paccuṭṭhāya caṅkamena
nisajjāya āvaraṇīyehi dhammehi cittaṃ parisodhehīti.
   [98]  Yato  kho  brāhmaṇa  bhikkhu jāgariyaṃ anuyutto hoti
tamenaṃ  tathāgato  uttariṃ  vineti  ehi  tvaṃ bhikkhu satisampajaññena
samannāgato  hohi  abhikkante  paṭikkante  sampajānakārī ālokite
vilokite   sampajānakārī   sammiñjite  pasārite  sampajānakārī
saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe  sampajānakārī  asite  pīte khāyite sāyite
@Footnote: 1 aññattha manasikaritvātipi pāṭho dissati.
Sampajānakārī   uccārapassāvakamme  sampajānakārī  gate  ṭhite
nisinne sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārīti.
   [99]  Yato  kho brāhmaṇa bhikkhu satisampajaññena samannāgato
hoti  tamenaṃ  tathāgato  uttariṃ  vineti  ehi  tvaṃ bhikkhu vivittaṃ
senāsanaṃ  bhaja  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ
vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjanti  .  so vivittaṃ senāsanaṃ bhajati
araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ
palālapuñjaṃ  .  so  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto nisīdati pallaṅkaṃ
ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . so
abhijjhaṃ  loke  pahāya  vigatābhijjhena  cetasā  viharati  abhijjhāya
cittaṃ  parisodheti  byāpādapadosaṃ  pahāya  abyāpannacitto  viharati
sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā  cittaṃ  parisodheti  thīnamiddhaṃ
pahāya  vigatathīnamiddho  viharati  ālokasaññī  sato  sampajāno
thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti  uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato
viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodheti
vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati  akathaṃkathī  kusalesu  dhammesu
vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   [100]  So ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakukaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
Vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
pītiyā  ca  virāgā  .pe.  tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhassa
ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . ye 1- te
kho  brāhmaṇa  bhikkhū  sekhā  appattamānasā  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ
patthayamānā  viharanti  tesu  me  ayaṃ evarūpī anusāsanī hoti .
Ye  pana  te  bhikkhū  arahanto  khīṇāsavā  vusitavanto katakaraṇīyā
ohitabhārā   anuppattasadatthā   parikkhīṇabhavasaññojanā   sammadaññā
vimuttā  tesaṃ  ime  dhammā  diṭṭhadhammasukhavihārāya  ceva saṃvattanti
satisampajaññāya cāti.
   [101]  Evaṃ  vutte  gaṇakamoggallāno  brāhmaṇo bhagavantaṃ
etadavoca  kinnu  kho  bhoto  gotamassa sāvakā bhotā gotamena
evaṃ  ovadiyamānā  evaṃ  anusāsiyamānā  sabbeva  accantaniṭṭhaṃ
nibbānaṃ  ārādhenti  udāhu ekacce nārādhentīti . appekacce
kho  brāhmaṇa  mama  sāvakā  mayā  evaṃ  ovadiyamānā  evaṃ
anusāsiyamānā   accantaniṭṭhaṃ   nibbānaṃ  ārādhenti  ekacce
nārādhentīti . ko nu kho bho gotama hetu ko paccayo yantiṭṭhateva
nibbānaṃ  tiṭṭhati  nibbānagāmimaggo  tiṭṭhati bhavaṃ gotamo samādapetā
atha  ca  pana  bhoto  gotamassa  sāvakā  bhotā gotamena evaṃ
ovadiyamānā   evaṃ  anusāsiyamānā  appekacce  accantaniṭṭhaṃ
nibbānaṃ ārādhenti ekacce nārādhentīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho te.
   [102]  Tenahi  brāhmaṇa  taññevettha  paṭipucchissāmi  yathā
te  khameyya  yathā  naṃ  byākareyyāsi  taṃ  kiṃ maññasi brāhmaṇa
kusalo  tvaṃ  rājagahagāmissa  maggassāti  . evaṃ bho kusalo ahaṃ
rājagahagāmissa maggassāti.
   {102.1} Taṃ kiṃ maññasi brāhmaṇa idha puriso āgaccheyya rājagahaṃ
gantukāmo so taṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadeyya icchāmahaṃ bhante rājagahaṃ
gantuṃ tassa me rājagahassa maggaṃ upadisāti. Tamenaṃ tvaṃ evaṃ vadeyyāsi
ehambho purisa ayaṃ maggo rājagahaṃ gacchati tena muhuttaṃ gaccha tena muhuttaṃ
gantvā dakkhissasi amukaṃ nāma gāmaṃ tena muhuttaṃ gaccha tena muhuttaṃ
gantvā dakkhissasi amukaṃ nāma nigamaṃ tena muhuttaṃ gaccha tena muhuttaṃ
gantvā  dakkhissasi  rājagahassa  ārāmarāmaṇeyyakaṃ  vanarāmaṇeyyakaṃ
bhūmirāmaṇeyyakaṃ  pokkharaṇirāmaṇeyyakanti  .  so  tayā  evaṃ
ovadiyamāno  evaṃ  anusāsiyamāno  ummaggaṃ  gahetvā  pacchāmukho
gaccheyya  . atha dutiyo puriso āgaccheyya rājagahaṃ gantukāmo .
So  taṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadeyya icchāmahaṃ bhante rājagahaṃ gantuṃ
tassa me rājagahassa maggaṃ upadisāti . tamenaṃ tvaṃ evaṃ vadeyyāsi
ehambho  purisa  ayaṃ  maggo  rājagahaṃ  gacchati tena muhuttaṃ gaccha
tena  muhuttaṃ  gantvā  dakkhissasi  amukaṃ  nāma gāmaṃ tena muhuttaṃ
gaccha  tena  muhuttaṃ  gantvā  dakkhissasi  amukaṃ  nāma  nigamaṃ
tena  muhuttaṃ  gaccha  tena  muhuttaṃ  gantvā  dakkhissasi rājagahassa
Ārāmarāmaṇeyyakaṃ      vanarāmaṇeyyakaṃ      bhūmirāmaṇeyyakaṃ
pokkharaṇirāmaṇeyyakanti   .  so  tayā  evaṃ  ovadiyamāno
evaṃ anusāsiyamāno sotthinā rājagahaṃ gaccheyya.
   {102.2} Ko nu kho brāhmaṇa hetu ko paccayo yantiṭṭhateva
rājagahaṃ  tiṭṭhati  rājagahagāmimaggo  tiṭṭhasi tvaṃ samādapetā atha ca
pana  tayā  evaṃ  ovadiyamāno evaṃ anusāsiyamāno eko puriso
ummaggaṃ  gahetvā  pacchāmukho  gaccheyya  eko sotthinā rājagahaṃ
gaccheyyāti  . ettha kyāhaṃ bho gotama karomi maggakkhāyāhaṃ bho
gotamāti.
   [103]  Evameva  kho  brāhmaṇa  tiṭṭhateva nibbānaṃ tiṭṭhati
nibbānagāmimaggo  tiṭṭhāmahaṃ  samādapetā  atha  ca  pana  mama
sāvakā  mayā  evaṃ ovadiyamānā evaṃ anusāsiyamānā appekacce
accantaniṭṭhaṃ  nibbānaṃ  ārādhenti  ekacce  nārādhenti  ettha
kyāhaṃ brāhmaṇa karomi maggakkhāyī 1- brāhmaṇa tathāgatoti.
   [104]  Evaṃ  vutte  gaṇakamoggallāno  brāhmaṇo bhagavantaṃ
etadavoca  yeme bho gotama puggalā asaddhā jīvikatthā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajitā saṭhā māyāvino keṭubhino 2- uddhatā unnaḷā
capalā  mukharā  vikiṇṇavācā  indriyesu  aguttadvārā  bhojane
amattaññuno  jāgariyaṃ  ananuyuttā  sāmaññe  anapekkhavanto sikkhāya
na tibbagāravā bāhullikā sāthilikā 3- okkamane pubbaṅgamā paviveke
nikkhittadhurā  kusītā  hīnaviriyā  muṭṭhassatino  asampajānā asamāhitā
@Footnote: 1 Ma. maggakkhāyīhaṃ . 2 Ma. ketabino . 3 Ma. Yu. sāthalikā.
Vibbhantacittā  duppaññā  elamūgā  na  tehi  bhavaṃ  gotamo saddhiṃ
saṃvasati.
   {104.1} Ye pana te kulaputtā saddhā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajitā  asaṭhā  amāyāvino  akeṭubhino  anuddhatā  anunnaḷā
acapalā  amukharā  avikiṇṇavācā  indriyesu  guttadvārā  bhojane
mattaññuno  jāgariyaṃ  anuyuttā  sāmaññe  apekkhavanto  sikkhāya
tibbagāravā  na  bāhullikā  na  sāthilikā  okkamane nikkhittadhurā
paviveke   pubbaṅgamā   āraddhaviriyā  pahitattā  upaṭṭhitasatino
sampajānā  samāhitā  ekaggacittā  paññavanto  anelamūgā  tehi
bhavaṃ gotamo saddhiṃ saṃvasati.
   {104.2} Seyyathāpi bho gotama yekeci mūlagandhā kāḷānusārikaṃ
tesaṃ aggamakkhāyati yekeci sāragandhā lohitacandanaṃ tesaṃ aggamakkhāyati
yekeci pupphagandhā vassikaṃ tesaṃ aggamakkhāyati evameva kho bhoto gotamassa
ovādo  paramajjadhammesu abhikkantaṃ bho gotama abhikkantaṃ bho gotama
seyyathāpi  bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā
vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ
dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  evameva bhotā gotamena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhagavantaṃ  gotamaṃ saraṇaṃ
gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ gotamo dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
       Gaṇakamoggallānasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           ----------
          Gopakamoggallānasuttaṃ
   [105] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā ānando rājagahe
viharati  veḷuvane  kalandakanivāpe  aciraparinibbute  bhagavati  . tena
kho  pana  samayena rājā māgadho ajātasattu vedehiputto rājagahaṃ
paṭisaṅkhārāpeti  rañño  pajjotassa  āsaṅkamāno  .  atha  kho
āyasmā  ānando  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya
rājagahaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  atha  kho  āyasmato  ānandassa
etadahosi  atippago  kho  tāva  rājagahe  piṇḍāya  carituṃ
yannūnāhaṃ  yena  gopakamoggallānassa  brāhmaṇassa  kammanto  yena
gopakamoggallāno brāhmaṇo tenupasaṅkameyyanti.
   {105.1} Atha kho āyasmā ānando yena gopakamoggallānassa
brāhmaṇassa kammanto yena gopakamoggallāno brāhmaṇo tenupasaṅkami.
Addasā kho gopakamoggallāno brāhmaṇo āyasmantaṃ ānandaṃ dūrato 1-
āgacchantaṃ disvāna āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca etu kho bhavaṃ ānando
svāgataṃ bhoto ānandassa cirassaṃ kho bhavaṃ ānando imaṃ pariyāyamakāsi
yadidaṃ idhāgamanāya nisīdatu bhavaṃ ānando idamāsanaṃ paññattanti . Nisīdi
kho āyasmā ānando paññatte āsane . gopakamoggallānopi kho
brāhmaṇo aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā [2]- nisīdi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dūratova . 2 Ma. Yu. etthantare ekamantanti dissati.
   [106]  Ekamantaṃ  nisinno kho gopakamoggallāno brāhmaṇo
āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca atthi nu kho bho ānanda ekabhikkhupi
tehi  dhammehi  sabbena  sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  samannāgato yehi
dhammehi   samannāgato   so  bhavaṃ  gotamo  ahosi  arahaṃ
sammāsambuddhoti  .  natthi  kho brāhmaṇa ekabhikkhupi tehi dhammehi
sabbena  sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  samannāgato  yehi  dhammehi
samannāgato  so  bhagavā  ahosi  arahaṃ  sammāsambuddho  so  hi
brāhmaṇa  bhagavā  anuppannassa  maggassa  uppādetā  asañjātassa
maggassa  sañjānetā  anakkhātassa  maggassa  akkhātā  maggaññū
maggavidū  maggakovido  maggānugā  ca pana etarahi sāvakā viharanti
pacchā  samannāgatāti  .  ayañca  hidaṃ  āyasmato  ānandassa
gopakamoggallānena brāhmaṇena saddhiṃ antarākathā vippakatā ahosi.
   [107]  Atha  kho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto
rājagahe  kammante  anusaññāyamāno  yena  gopakamoggallānassa
brāhmaṇassa   kammanto   yenāyasmā   ānando  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto  āyasmantaṃ  ānandaṃ
etadavoca  kāya  nuttha  bho  ānanda  etarahi kathāya sannisinnā
kā  ca pana te 1- antarākathā vippakatāti . idha maṃ brāhmaṇa
@Footnote: 1 Ma. Yu. vo.
Gopakamoggallāno  brāhmaṇo  evamāha  1-  atthi  nu kho bho
ānanda  ekabhikkhupi  tehi  dhammehi  sabbena  sabbaṃ sabbathā sabbaṃ
samannāgato  yehi  dhammehi  samannāgato  so bhavaṃ gotamo ahosi
arahaṃ  sammāsambuddhoti  evaṃ vutte ahaṃ brāhmaṇa gopakamoggallānaṃ
brāhmaṇaṃ   etadavocaṃ   natthi   kho   brāhmaṇa  ekabhikkhupi
tehi  dhammehi  sabbena  sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  samannāgato yehi
dhammehi  samannāgato  so  bhagavā  ahosi  arahaṃ  sammāsambuddho
so  hi  brāhmaṇa  bhagavā  anuppannassa  maggassa  uppādetā
asañjātassa  maggassa  sañjānetā  anakkhātassa  maggassa  akkhātā
maggaññū  maggavidū  maggakovido  maggānugā  ca  pana  etarahi
sāvakā  viharanti  pacchā  samannāgatāti  mayaṃ  kho  no brāhmaṇa
gopakamoggallānena  brāhmaṇena  saddhiṃ  antarākathā  vippakatā
atha tvaṃ anuppattoti.
   [108]  Atthi  nu kho bho ānanda ekabhikkhupi tena bhotā
gotamena  ṭhapito  ayaṃ  vo  mamaccayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti  yaṃ
tumhe  etarahi paṭidhāveyyāthāti . natthi kho brāhmaṇa ekabhikkhupi
tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena ṭhapito
ayaṃ  vo  mamaccayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti  yaṃ  mayaṃ  etarahi
paṭidhāveyyāmāti 2-.
   [109]  Atthi  pana bho ānanda ekabhikkhupi saṅghena sammato
@Footnote: 1 Yu. idamāha . 2 Ma. paṭipādeyyāmāti.
Sambahulehi  therehi  bhikkhūhi  ṭhapito  ayaṃ  no  bhagavato accayena
paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti  yaṃ  tumhe  etarahi paṭidhāveyyāthāti . natthi
kho  brāhmaṇa  ekabhikkhupi  saṅghena  sammato  sambahulehi  therehi
bhikkhūhi  ṭhapito  ayaṃ  no  bhagavato  accayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti
yaṃ  mayaṃ  etarahi  paṭidhāveyyāmāti  . evaṃ appaṭisaraṇe ca pana
bho ānanda ko hetu dhammasāmaggiyāti 1- . na kho mayaṃ brāhmaṇa
appaṭisaraṇā sappaṭisaraṇā mayaṃ brāhmaṇa dhammapaṭisaraṇāti.
   [110]  Atthi  nu kho bho ānanda ekabhikkhupi tena bhotā
gotamena  ṭhapito  ayaṃ  vo  mamaccayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti  yaṃ
tumhe  etarahi  paṭidhāveyyāthāti  iti  puṭṭho samāno natthi kho
brāhmaṇa  ekabhikkhupi  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  ṭhapito  ayaṃ  vo  mamaccayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti
yaṃ mayaṃ etarahi paṭidhāveyyāmāti vadesi . atthi pana bho ānanda
ekabhikkhupi  saṅghena  sammato  sambahulehi  therehi  bhikkhūhi  ṭhapito
ayaṃ  no  bhagavato  accayena paṭisaraṇaṃ bhavissatīti yaṃ tumhe etarahi
paṭidhāveyyāthāti  iti  puṭṭho  samāno  natthi  kho  brāhmaṇa
ekabhikkhupi  saṅghena  sammato  sambahulehi  therehi  bhikkhūhi  ṭhapito
ayaṃ  no  bhagavato  accayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti yaṃ mayaṃ etarahi
paṭidhāveyyāmāti  vadesi . evaṃ appaṭisaraṇe ca pana bho ānanda
ko  hetu  dhammasāmaggiyāti  iti  puṭṭho  samāno  na  kho mayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāmaggiyāti.
Brāhmaṇa  appaṭisaraṇā  sappaṭisaraṇā  mayaṃ  brāhmaṇa  dhammapaṭisaraṇāti
vadesi  .  imassa  pana  bho  ānanda  bhāsitassa  kathaṃ  attho
daṭṭhabboti.
   [111]  Atthi  kho brāhmaṇa tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  bhikkhūnaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  pātimokkhaṃ
uddiṭṭhaṃ  te  mayaṃ  tadahuposathe  yāvatikā  ekaṃ  gāmakkhettaṃ
upanissāya  viharāma  te  sabbe  ekajjhaṃ  sannipatāma sannipatitvā
yassa  taṃ  vattati  taṃ  ajjhesāma  tasmiṃ  ce  bhaññamāne  hoti
bhikkhussa  āpatti  hoti  vītikkamo  taṃ  mayaṃ  yathādhammaṃ yathānusiṭṭhaṃ
kāremāti  na kira no bhavanto kārenti dhammo no kāretīti .
Atthi  nu kho bho ānanda ekabhikkhupi yaṃ tumhe etarahi sakkarotha
garukarotha mānetha pūjetha sakkatvā garukatvā upanissāya viharathāti .
Atthi  kho brāhmaṇa ekabhikkhupi yaṃ mayaṃ etarahi sakkaroma garukaroma
mānema pūjema sakkatvā garukatvā upanissāya viharāmāti.
   [112] Atthi kho bho ānanda ekabhikkhupi tena bhotā gotamena
ṭhapito  ayaṃ  vo  mamaccayena paṭisaraṇaṃ bhavissatīti yaṃ tumhe etarahi
paṭidhāveyyāthāti  iti  puṭṭho  samāno  natthi  kho  brāhmaṇa
ekabhikkhupi  tena  bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
ṭhapito  ayaṃ  vo  mamaccayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti yaṃ mayaṃ etarahi
paṭidhāveyyāmāti  vadesi . atthi pana 2- bho ānanda ekabhikkhupi
@Footnote: 1 Ma. Yu. atthi nu kho . 2 Yu. atthi pana vo bho.
Saṅghena sammato sambahulehi therehi bhikkhūhi ṭhapito ayaṃ no bhagavato
accayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti  yaṃ  tumhe etarahi paṭidhāveyyāthāti
iti  puṭṭho  samāno  natthi  kho  brāhmaṇa  ekabhikkhupi  saṅghena
sammato  sambahulehi  therehi  bhikkhūhi  ṭhapito  ayaṃ  no  bhagavato
accayena  paṭisaraṇaṃ  bhavissatīti  yaṃ  mayaṃ  etarahi  paṭidhāveyyāmāti
vadesi . atthi nu kho bho ānanda ekabhikkhupi yaṃ tumhe etarahi
sakkarotha  garukarotha  mānetha  pūjetha sakkatvā garukatvā upanissāya
viharathāti  iti  puṭṭho  samāno  atthi  kho  brāhmaṇa ekabhikkhupi
yaṃ  mayaṃ  etarahi  sakkaroma  garukaroma  mānema  pūjema sakkatvā
garukatvā  upanissāya viharāmāti vadesi . imassa 1- bho ānanda
bhāsitassa kathaṃ attho daṭṭhabboti.
   [113]  Atthi  kho brāhmaṇa tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  dasa  pasādanīyā  dhammā  akkhātā yasmiṃ
no  te 2- dhammā saṃvijjanti taṃ mayaṃ etarahi sakkaroma garukaroma
mānema  pūjema  sakkatvā garukatvā upanissāya viharāma katame dasa
idha  brāhmaṇa  bhikkhu  sīlavā  hoti  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati
ācāragocarasampanno  aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya
sikkhati sikkhāpadesu.
   {113.1} Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhammā
ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā  pariyosānakalyāṇā  sātthā  3-
sabyañjanā   kevalaparipuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ   abhivadanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. imassa pana bho . 2 Ma. Yu. ime . 3 Ma. Yu. sātthaṃ sabyañjanaṃ.
Tathārūpāssa  dhammā  bahussutā  honti  dhatā  1- vacasā paricitā
manasānupekkhitā diṭṭhiyā supaṭividdhā.
   {113.2}  Santuṭṭho  hoti  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārehi   .   catunnaṃ   jhānānaṃ   ābhicetasikānaṃ
diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ    nikāmalābhī    hoti    akicchalābhī
akasiralābhī  anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhoti  ekopi  hutvā
bahudhā  hoti  bahudhāpi  hutvā  eko  hoti  āvibhāvaṃ tirobhāvaṃ
tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ tiropabbataṃ asajjamāno 2- gacchati seyyathāpi
ākāse  paṭhaviyāpi  ummujjanimmujjaṃ  karoti  seyyathāpi  udake
udakepi  abhijjamāne gacchati seyyathāpi paṭhaviyaṃ ākāsepi pallaṅkena
kamati  seyyathāpi  pakkhī  sakuṇo  imepi  candimasuriye evaṃmahiddhike
evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parimasati 3- parimajjati yāva brahmalokāpi
kāyena vasaṃ vatteti . Dibbāya sotadhātuyā visuddhāya atikkantamānusikāya
ubho  sadde  suṇāti  dibbe  ca  mānuse  ca  ye  dūre
santike ca.
   {113.3}  Parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  cetasā  ceto  paricca
pajānāti  .  sarāgaṃ  vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajānāti vītarāgaṃ
vā  cittaṃ  vītarāgaṃ  cittanti  pajānāti  .  sadosaṃ  vā  cittaṃ
sadosaṃ  cittanti  pajānāti  vītadosaṃ  vā  cittaṃ  vītadosaṃ cittanti
pajānāti  .  samohaṃ  vā cittaṃ samohaṃ cittanti pajānāti vītamohaṃ
vā  cittaṃ  vītamohaṃ  cittanti  pajānāti  .  saṅkhittaṃ  vā cittaṃ
saṅkhittaṃ  cittanti  pajānāti  vikkhittaṃ vā cittaṃ vikkhittaṃ cittanti
@Footnote: 1 Ma. dhātā . 2 katthaci āsajjamānotipi pāṭho dissati .  3 katthaci parāmasatītipi
@pāṭho dissati.
Pajānāti  .  mahaggataṃ  vā  cittaṃ  mahaggataṃ  cittanti  pajānāti
amahaggataṃ  vā  cittaṃ  amahaggataṃ  cittanti  pajānāti  .  sauttaraṃ
vā  cittaṃ  sauttaraṃ  cittanti  pajānāti  anuttaraṃ  vā  cittaṃ
anuttaraṃ  cittanti  pajānāti  .  samāhitaṃ  vā  cittaṃ  samāhitaṃ
cittanti  pajānāti  asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  asamāhitaṃ  cittanti
pajānāti  .  vimuttaṃ  vā  cittaṃ  vimuttaṃ  cittanti  pajānāti
avimuttaṃ vā cittaṃ avimuttaṃ cittanti pajānāti.
   {113.4}  Anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekampi
jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi jātiyo pañcapi jātiyo
dasapi  jātiyo  vīsampi jātiyo tiṃsampi jātiyo cattāḷīsampi jātiyo
paññāsampi  jātiyo  jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi
anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto amutra udapādiṃ
tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti.
   {113.5} Iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
Dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passati cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
.pe.  yathākammūpage  satte  pajānāti . āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
Cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  viharati  .  ime  kho  brāhmaṇa  tena  bhagavatā
jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  dasa pasādanīyā dhammā
akkhātā  yasmiṃ  no  ime  dhammā  saṃvijjanti  taṃ  mayaṃ etarahi
sakkaroma  garukaroma  mānema  pūjema sakkatvā garukatvā upanissāya
viharāmāti.
   [114]  Evaṃ  vutte  vassakāro  brāhmaṇo magadhamahāmatto
upanandaṃ  senāpatiṃ  āmantesi  taṃ  kiṃ  maññasi  evaṃ  senāpati
yadime  bhonto  sakkātabbaṃ  sakkaronti  garukātabbaṃ  garukaronti
mānetabbaṃ  mānenti  pūjetabbaṃ pūjenti tagghime bhonto sakkātabbaṃ
sakkaronti  garukātabbaṃ  garukaronti  mānetabbaṃ  mānenti  pūjetabbaṃ
pūjenti  imañca  hi  te bhonto na sakkareyyuṃ na garukareyyuṃ na
māneyyuṃ na pūjeyyuṃ atha kiñcarahi te bhonto sakkareyyuṃ garukareyyuṃ
māneyyuṃ pūjeyyuṃ sakkatvā garukatvā [1]- upanissāya vihareyyunti.
   [115]  Atha  kho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  kahaṃ pana [2]- ānando etarahi
viharatīti  .  veḷuvane khvāhaṃ brāhmaṇa etarahi viharāmīti . kacci
pana  bho  ānanda  veḷuvanaṃ ramaṇīyañceva appasaddañca appanigghosañca
vijanavātaṃ   manussarāhaseyyakaṃ   paṭisallānasāruppanti   .  taggha
brāhmaṇa   veḷuvanaṃ   ramaṇīyañceva  appasaddañca  appanigghosañca
@Footnote: 1 Ma. etthantare mānetvā pūjetvāti dissati . 2 Ma. Yu. etthantare bhavanti
@dissati.
Vijanavātaṃ  manussarāhaseyyakaṃ  paṭisallānasāruppaṃ  yathātaṃ  tumhādisehi
rakkhikehi 1- gopakehīti.
   [116]  Taggha  bho ānanda veḷuvanaṃ ramaṇīyañceva appasaddañca
appanigghosañca   vijanavātaṃ   manussarāhaseyyakaṃ   paṭisallānasāruppaṃ
yathātaṃ  bhavantehi  jhāyīhi  jhānasīlehi  2-  jhāyino ceva bhavanto
jhānasīlino  ca  ekamidāhaṃ  bho  ānanda  samayaṃ so bhavaṃ gotamo
vesāliyaṃ  viharati  mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ  atha  khvāhaṃ  bho
ānanda  yena  mahāvanaṃ  kūṭāgārasālā  yena  so  bhavaṃ gotamo
tenupasaṅkamiṃ  tatra  ca  pana  so  bhavaṃ  gotamo  anekapariyāyena
jhānakathaṃ kathesi jhāyī ceva so bhavaṃ gotamo ahosi jhānasīlo 3- ca
sabbañca pana so bhavaṃ gotamo jhānaṃ vaṇṇesīti.
   [117]  Na  kho  brāhmaṇa so bhagavā sabbaṃ jhānaṃ vaṇṇesi
nāpi so bhagavā sabbaṃ jhānaṃ na vaṇṇesi na 4- kathaṃrūpañca brāhmaṇa
so  bhagavā  jhānaṃ  na  vaṇṇesi  .  idha  brāhmaṇa  ekacco
kāmarāgapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  kāmarāgaparetena  uppannassa
ca  kāmarāgassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  so kāmarāgaṃyeva
antaraṃ  karitvā  jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati  apajjhāyati .
Byāpādapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  byāpādaparetena  uppannassa
ca  byāpādassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  so byāpādaṃyeva
antaraṃ  karitvā  jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati  apajjhāyati .
@Footnote: 1 Ma. rakkhakehi. Yu. rakkhehi. 2 jhānasīlīhi. 3 jhānasīlī.
@4 Po. Ma. Yu. nasadado natthi.
Thīnamiddhapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  thīnamiddhaparetena  uppannassa
ca  thīnamiddhassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  so  thīnamiddhaṃyeva
antaraṃ  karitvā  jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati  apajjhāyati .
Uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena  cetasā  viharati  uddhaccakukkuccaparetena
uppannassa  ca  uddhaccakukkuccassa  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti
so  uddhaccakukkuccaṃyeva  antaraṃ  karitvā jhāyati pajjhāyati nijjhāyati
apajjhāyati  .  vicikicchāpariyuṭṭhitena cetasā viharati vicikicchāparetena
uppannāya   ca   vicikicchāya  nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti
so  vicikicchaṃyeva  antaraṃ  karitvā  jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati
apajjhāyati  .  na  evarūpaṃ  kho  brāhmaṇa  so  bhagavā  jhānaṃ
vaṇṇesi.
   {117.1}  Kathaṃrūpañca  brāhmaṇa so bhagavā jhānaṃ vaṇṇesi .
Idha  brāhmaṇa  bhikkhu  vivicceva  kāmehi vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ...
Catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  .  evarūpaṃ kho brāhmaṇa so
bhagavā jhānaṃ vaṇṇesīti.
   [118] Gārayhaṃ kira bho ānanda so bhavaṃ gotamo jhānaṃ garahi
pāsaṃsaṃ  pasaṃsi  handa  cadāni  mayaṃ  bho ānanda gacchāma bahukiccā
mayaṃ  bahukaraṇīyāti . yassadāni tvaṃ brāhmaṇa kālaṃ maññasīti . atha
Kho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto  āyasmato  ānandassa
bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [119]  Atha  kho gopakamoggallāno brāhmaṇo acirapakkante
vassakāre  brāhmaṇe  magadhamahāmatte āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca
yaṃ  no  mayaṃ  bhavantaṃ  ānandaṃ  apucchimhā taṃ no bhavaṃ ānando
na  byākāsīti  .  nanu  1- te brāhmaṇa avocumhā natthi kho
brāhmaṇa  ekabhikkhupi  tehi  dhammehi  sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ
samannāgato  yehi  dhammehi  samannāgato  so bhagavā ahosi arahaṃ
sammāsambuddho  so  hi  brāhmaṇa  bhagavā  anuppannassa  maggassa
uppādetā  asañjātassa  maggassa  sañjānetā anakkhātassa maggassa
akkhātā  maggaññū  maggavidū  maggakovido  maggānugā  ca  pana
etarahi sāvakā viharanti pacchā samannāgatāti.
       Gopakamoggallānasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Yu. apinu.
           Mahāpuṇṇamasuttaṃ
   [120]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātu pāsāde . tena kho pana samayena bhagavā
tadahuposathe  paṇṇarase  puṇṇāya  puṇṇamāya  rattiyā bhikkhusaṅghaparivuto
abbhokāse  nisinno  hoti  .  atha  kho  aññataro  bhikkhu
uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā yena bhagavā tenañjalimpaṇāmetvā
bhagavantaṃ  etadavoca  puccheyyāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  kiñcideva desaṃ
sace  me  bhagavā  okāsaṃ  karoti  pañhassa veyyākaraṇāyāti .
Tenahi tvaṃ bhikkhu sake āsane nisīditvā puccha yadākaṅkhasīti.
   [121]  Atha kho so bhikkhu sake āsane nisīditvā bhagavantaṃ
etadavoca  ime  nu  kho  bhante  pañcupādānakkhandhā  seyyathīdaṃ
rūpūpādānakkhandho    vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandhoti  .  ime  kho  bhikkhu
pañcupādānakkhandhā  seyyathīdaṃ  rūpūpādānakkhandho  vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho  saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandhoti .
Sādhu bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā
bhagavantaṃ  uttariṃ  pañhaṃ  pucchi  ime pana bhante pañcupādānakkhandhā
kiṃmūlakāti  .  ime  kho  bhikkhu pañcupādānakkhandhā chandamūlakāti .
Taññeva  nu  kho  bhante  upādānaṃ  te  pañcupādānakkhandhā
Udāhu   aññatra   pañcupādānakkhandhehi  upādānanti  .  na
kho  bhikkhu  taññeva  upādānaṃ  te  pañcupādānakkhandhā  nāpi
aññatra   pañcupādānakkhandhehi   upādānaṃ   yo  kho  bhikkhu
pañcupādānakkhandhesu chandarāgo taṃ tattha upādānanti.
   [122]  Siyā  pana  bhante  sā  1-  pañcupādānakkhandhesu
chandarāgavemattatāti . siyā bhikkhūti bhagavā avoca idha bhikkhu ekaccassa
evaṃ hoti evaṃrūpo siyaṃ anāgatamaddhānaṃ evaṃvedano siyaṃ anāgatamaddhānaṃ
evaṃsañño  siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ  evaṃsaṅkhāro  siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ
evaṃ  viññāṇo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti  evaṃ  kho  bhikkhu
siyā 2- pañcupādānakkhandhesu chandarāgavemattatāti.
   [123] Kittāvatā pana bhante khandhānaṃ khandhādhivacanaṃ hotīti .
Yaṅkiñci  bhikkhu  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā
vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike
vā ayaṃ rūpakkhandho yākāci vedanā ... Yākāci saññā ... Yekeci
saṅkhārā  ...  yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ
vā  bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ
dūre  santike  vā  ayaṃ  viññāṇakkhandho  ettāvatā  kho bhikkhu
khandhānaṃ khandhādhivacanaṃ hotīti.
   [124]  Ko  nu kho bhante hetu ko paccayo rūpakkhandhassa
paññāpanāya  ko  hetu  ko  paccayo vedanākkhandhassa paññāpanāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. sā iti na dissati . 2 Yu. siyāti natthi.
Ko   hetu   ko   paccayo   saññākkhandhassa   paññāpanāya
ko  hetu  ko  paccayo  saṅkhārakkhandhassa  paññāpanāya ko hetu
ko  paccayo  viññāṇakkhandhassa  paññāpanāyāti  .  cattāro  kho
bhikkhu  mahābhūtā  hetu  cattāro  mahābhūtā  paccayo  rūpakkhandhassa
paññāpanāya  phasso  hetu  phasso  paccayo  vedanākkhandhassa
paññāpanāya   phasso  hetu  phasso  paccayo  saññākkhandhassa
paññāpanāya  phasso  hetu  phasso  paccayo  saṅkhārakkhandhassa
paññāpanāya  nāmarūpaṃ  kho  bhikkhu  hetu  nāmarūpaṃ  paccayo
viññāṇakkhandhassa paññāpanāyāti.
   [125]  Kathaṃ  pana  bhante sakkāyadiṭṭhi hotīti . idha bhikkhu
assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido
ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ vedanaṃ attato
samanupassati vedanāvantaṃ vā attānaṃ attani vā vedanaṃ vedanāya vā
attānaṃ  saññaṃ  attato  samanupassati  saññāvantaṃ  vā  attānaṃ
attani  vā  saññaṃ  saññāya  vā  attānaṃ  saṅkhāre  attato
samanupassati saṅkhāravantaṃ vā attānaṃ attani vā saṅkhāre saṅkhāresu
vā  attānaṃ  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  evaṃ
Kho bhikkhu sakkāyadiṭṭhi hotīti.
   [126] Kathaṃ pana bhante sakkāyadiṭṭhi na hotīti . idha bhikkhu
sutavā  ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido ariyadhamme
suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī  sappurisadhammassa  kovido sappurisadhamme
suvinīto  na  rūpaṃ  attato samanupassati na rūpavantaṃ vā attānaṃ na
attani  vā  rūpaṃ  na  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  na vedanaṃ attato
samanupassati  na  vedanāvantaṃ  vā  attānaṃ  na attani vā vedanaṃ
na  vedanāya  vā  attānaṃ  na  saññaṃ  attato  samanupassati  na
saññāvantaṃ  vā  attānaṃ  na  attani  vā saññaṃ na saññāya vā
attānaṃ  na  saṅkhāre  attato  samanupassati  na  saṅkhāravantaṃ vā
attānaṃ  na  attani  vā saṅkhāre na saṅkhāresu vā attānaṃ na
viññāṇaṃ  attato  samanupassati  na  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  na
attani  vā  viññāṇaṃ  na  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  evaṃ  kho
bhikkhu sakkāyadiṭṭhi na hotīti.
   [127] Ko nu kho bhante rūpe assādo ko ādīnavo kiṃ
nissaraṇaṃ  ko  vedanāya  assādo  ko  ādīnavo  kiṃ  nissaraṇaṃ
ko  saññāya  assādo  ko ādīnavo kiṃ nissaraṇaṃ ko saṅkhāresu
assādo  ko  ādīnavo  kiṃ  nissaraṇaṃ  ko  viññāṇe  assādo
ko  ādīnavo  kiṃ  nissaraṇanti  .  yaṃ  kho  bhikkhu  rūpaṃ paṭicca
uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  rūpe  assādo  yaṃ  rūpaṃ aniccaṃ
Dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  ayaṃ  rūpe ādīnavo yo rūpe chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ  idaṃ  rūpe  nissaraṇaṃ  yañca  1-  bhikkhu  vedanaṃ
paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  vedanāya  assādo  yā
vedanā  aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammā  ayaṃ  vedanāya ādīnavo
yo  vedanāya  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  idaṃ  vedanāya
nissaraṇaṃ  yañca  bhikkhu  saññaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ
ayaṃ  saññāya  assādo  yā saññā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā
ayaṃ   saññāya   ādīnavo   yo   saññāya   chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ  idaṃ  saññāya  nissaraṇaṃ  yañca  bhikkhu  saṅkhāre
paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  saṅkhāresu  assādo ye
saṅkhārā  aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammā ayaṃ saṅkhāresu ādīnavo
yo  saṅkhāresu  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  idaṃ  saṅkhāresu
nissaraṇaṃ  yañca  bhikkhu  viññāṇaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ
ayaṃ  viññāṇe  assādo  yaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
ayaṃ   viññāṇe   ādīnavo   yo  viññāṇe  chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ idaṃ viññāṇe nissaraṇanti.
   [128] Kathaṃ pana bhante jānato kathaṃ passato imasmiñca saviññāṇake
kāye  bahiddhā  ca  sabbanimittesu  ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā
na  hontīti  .  yaṅkiñci  bhikkhu  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. yaṃ kho.
Vā  yaṃ  dūre  santike  vā  sabbaṃ  rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati
yākāci vedanā ... Yākāci saññā ... Yekeci saṅkhārā ... Yaṅkiñci
viññāṇaṃ   atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā
oḷārikaṃ  vā  sukhumaṃ  vā  hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike
vā  sabbaṃ  viññāṇaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati  evaṃ kho bhikkhu jānato
evaṃ  passato  imasmiñca  saviññāṇake  kāye  bahiddhā  ca
sabbanimittesu ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na hontīti.
   [129] Atha kho aññatarassa bhikkhuno evaṃ cetaso parivitakko
udapādi  iti  kira  bho  rūpaṃ  anattā  vedanā  anattā saññā
anattā   saṅkhārā  anattā  viññāṇaṃ  anattā  anattakatāni
kammāni kamattānaṃ 1- phusissantīti . atha kho bhagavā tassa bhikkhuno
cetasā  ceto  parivitakkamaññāya  bhikkhū  āmantesi  ṭhānaṃ  kho
panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ idhekacco moghapuriso aviddhā avijjāgato
taṇhādhipateyyena  cetasā  satthu  sāsanaṃ abhidhāvitabbaṃ 2- maññeyya
iti  kira  bho  rūpaṃ  anattā  vedanā  anattā  saññā anattā
saṅkhārā   anattā  viññāṇaṃ  anattā  anattakatāni  kammāni
kamattānaṃ  phusissantīti  paṭipucchāmi  3-  vinītā  kho  me  tumhe
@Footnote: 1 Po. katamattānaṃ. 2 Ma. Yu. atidhāvitabbaṃ. Po. adhidhāvitabbaṃ.
@3 Sī. paṭicca. Ma. paṭivinītā.
Bhikkhave  tatra  tatra  dhammesu  taṃ  kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ
vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā
taṃ  sukhaṃ  vāti . dukkhaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso
me  attāti  .  no  hetaṃ  bhante  . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave
vedanā  .pe.  saññā  ...  saṅkhārā ... viññāṇaṃ niccaṃ vā
aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ
bhante  .  tasmātiha  bhikkhave  yaṅkiñci  rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā
yaṃ dūre santike vā sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ . yākāci vedanā ...
Yākāci  saññā  ...  yekeci  saṅkhārā  ... yaṅkiñci viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā
sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ viññāṇaṃ
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako
rūpasmiṃpi  nibbindati  vedanāyapi  nibbindati  saññāyapi  nibbindati
saṅkhāresupi   nibbindati   viññāṇasmiṃpi   nibbindati   nibbindaṃ
Virajjati  virāgā  vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti  1-  .  imasmiñca  2- pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne
saṭṭhimattānaṃ bhikkhūnaṃ anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsūti.
         Mahāpuṇṇamasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Sī. abhinanduṃ iti dissati . 2 Po. Yu. imasmiṃ kho pana.
            Cūḷapuṇṇamasuttaṃ
   [130]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātu pāsāde . tena kho pana samayena bhagavā
tadahuposathe  paṇṇarase  puṇṇāya  puṇṇamāya  rattiyā bhikkhusaṅghaparivuto
abbhokāse nisinno hoti.
   [131] Atha kho bhagavā tuṇhībhūtaṃ 1- bhikkhusaṅghaṃ anuviloketvā
bhikkhū  āmantesi  jāneyya  nu  kho bhikkhave asappuriso asappurisaṃ
asappuriso  ayambhavanti  .  no  hetaṃ  bhante  . sādhu bhikkhave
aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ asappuriso asappurisaṃ jāneyya
asappuriso  ayambhavanti  jāneyya  pana  bhikkhave asappuriso sappurisaṃ
sappuriso  ayambhavanti  .  no  hetaṃ  bhante  .  sādhu bhikkhave
etampi 2- bhikkhave aṭṭhānaṃ anavakāso yaṃ asappuriso sappurisaṃ jāneyya
sappuriso ayambhavanti.
   [132]  Asappuriso  bhikkhave  asaddhammasamannāgato  hoti
asappurisabhattī  hoti  asappurisacintī  hoti  asappurisamantī  hoti
asappurisavāco  hoti  asappurisakammanto  hoti  asappurisadiṭṭhī  hoti
asappurisadānaṃ deti.
   [133] Kathañca bhikkhave asappuriso asaddhammasamannāgato hoti.
Idha  bhikkhave  asappuriso  asaddho  hoti ahiriko hoti anottappī
@Footnote: 1 Ma. Yu. tuṇhībhūtaṃ tuṇhībhūtaṃ . 2 Ma. Yu. etampi kho.
Hoti  appassuto  hoti  kusīto  hoti  muṭṭhassatī  hoti duppañño
hoti evaṃ kho bhikkhave asappuriso asaddhammasamannāgato hoti.
   [134]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso  asappurisabhattī hoti .
Idha  bhikkhave  asappurisassa ye te samaṇabrāhmaṇā asaddhā ahirikā
anottappino  appassutā  kusītā  muṭṭhassatino  duppaññā  tyassa
mittā  honti  te  sahāyā  evaṃ  kho  bhikkhave  asappuriso
asappurisabhattī hoti.
   [135]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso  asappurisacintī hoti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  attabyābādhāyapi ceteti parabyābādhāyapi
ceteti  ubhayabyābādhāyapi  ceteti  evaṃ  kho bhikkhave asappuriso
asappurisacintī hoti.
   [136]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso  asappurisamantī hoti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  attabyābādhāyapi manteti parabyābādhāyapi
manteti  ubhayabyābādhāyapi  manteti  evaṃ  kho bhikkhave asappuriso
asappurisamantī hoti.
   [137]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso asappurisavāco hoti .
Idha  bhikkhave asappuriso musāvādī hoti pisuṇavāco hoti pharusavāco
hoti  samphappalāpī  hoti  evaṃ  kho  bhikkhave  asappuriso
asappurisavāco hoti.
   [138]  Kathañca bhikkhave asappuriso asappurisakammanto hoti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  pāṇātipātī  hoti  adinnādāyī  hoti
kāmesumicchācārī hoti evaṃ kho bhikkhave asappuriso asappurisakammanto
hoti.
   [139] Kathañca bhikkhave asappuriso asappurisadiṭṭhī hoti . idha
bhikkhave  asappuriso  evaṃdiṭṭhiko 1- hoti natthi dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ
natthi  hutaṃ  natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipāko natthi ayaṃ
loko  natthi  paro  loko natthi mātā natthi pitā natthi sattā
opapātikā   natthi   loke   samaṇabrāhmaṇā   sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  evaṃ kho bhikkhave asappuriso asappurisadiṭṭhī
hoti.
   [140]  Kathañca  bhikkhave  asappuriso  asappurisadānaṃ deti .
Idha  bhikkhave  asappuriso  asakkaccaṃ  dānaṃ  deti  asahatthā dānaṃ
deti acittiṃ katvā dānaṃ deti apaviṭṭhaṃ dānaṃ deti anāgamanadiṭṭhiko
dānaṃ  deti  evaṃ  kho  bhikkhave  asappuriso  asappurisadānaṃ
deti.
   [141] Sa 2- kho so bhikkhave asappuriso evaṃ asaddhammasamannāgato
evaṃ  asappurisabhattī  evaṃ  asappurisacintī  evaṃ asappurisamantī evaṃ
asappurisavāco  evaṃ  asappurisakammanto  evaṃ  asappurisadiṭṭhī  evaṃ
asappurisadānaṃ  datvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā yā asappurisānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. evaṃdiṭṭhī . 2 Ma. sa khoti natthi.
Gati  tattha  uppajjati  . kā ca bhikkhave asappurisānaṃ gati nirayo
vā tiracchānayoni vā.
   [142] Jāneyya nu kho bhikkhave sappuriso sappurisaṃ sappuriso
ayambhavanti  .  evaṃ  bhante  . sādhu bhikkhave ṭhānametaṃ bhikkhave
vijjati  yaṃ  sappuriso  sappurisaṃ  jāneyya  sappuriso  ayambhavanti
jāneyya   pana   bhikkhave   sappuriso  asappurisaṃ  asappuriso
ayambhavanti . evaṃ bhante . sādhu bhikkhave etampi kho bhikkhave ṭhānaṃ
vijjati yaṃ sappuriso asappurisaṃ jāneyya asappuriso ayambhavanti.
   [143]   Sappuriso   bhikkhave  saddhammasamannāgato  hoti
sappurisabhattī   hoti   sappurisacintī  hoti  sappurisamantī  hoti
sappurisavāco  hoti  sappurisakammanto  hoti  sappurisadiṭṭhī  hoti
sappurisadānaṃ deti.
   [144]  Kathañca bhikkhave sappuriso saddhammasamannāgato hoti .
Idha  bhikkhave  sappuriso  saddho hoti hirimā hoti ottappī hoti
bahussuto  hoti  āraddhaviriyo  hoti  upaṭṭhitasatī  hoti  paññavā
hoti evaṃ kho bhikkhave sappuriso saddhammasamannāgato hoti.
   [145]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisabhattī hoti . idha
bhikkhave  sappurisassa  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  saddhā  hirimanto
ottappino  bahussutā  āraddhaviriyā  upaṭṭhitasatino  paññavanto
tyassa  mittā  honti  te  sahāyā evaṃ kho bhikkhave sappuriso
Sappurisabhattī hoti.
   [146]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisacintī hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  nevattabyābādhāya  ceteti  na  parabyābādhāya
ceteti  na  ubhayabyābādhāya  ceteti evaṃ kho bhikkhave sappuriso
sappurisacintī hoti.
   [147]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisamantī hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  nevattabyābādhāya  manteti  na  parabyābādhāya
manteti  na  ubhayabyābādhāya  manteti evaṃ kho bhikkhave sappuriso
sappurisamantī hoti.
   [148]  Kathañca bhikkhave sappuriso sappurisavāco hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  musāvādā  paṭivirato  hoti  pisuṇāya  vācāya
paṭivirato  hoti  pharusāya  vācāya  paṭivirato  hoti  samphappalāpā
paṭivirato hoti evaṃ kho bhikkhave sappuriso sappurisavāco hoti.
   [149]  Kathañca  bhikkhave  sappuriso sappurisakammanto hoti .
Idha  bhikkhave  sappuriso  pāṇātipātā paṭivirato hoti adinnādānā
paṭivirato hoti kāmesumicchācārā paṭivirato hoti evaṃ kho bhikkhave
sappuriso sappurisakammanto hoti.
   [150]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisadiṭṭhī hoti . idha
bhikkhave  sappuriso  evaṃ  diṭṭhiko  hoti  atthi dinnaṃ atthi yiṭṭhaṃ
atthi  hutaṃ  atthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ vipāko atthi ayaṃ
Loko  atthi  paro  loko atthi mātā atthi pitā atthi sattā
opapātikā   atthi   loke   samaṇabrāhmaṇā   sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  evaṃ  kho  bhikkhave sappuriso sappurisadiṭṭhī
hoti.
   [151]  Kathañca  bhikkhave sappuriso sappurisadānaṃ deti . idha
bhikkhave sappuriso sakkaccaṃ dānaṃ deti 1- cittiṃ katvā dānaṃ deti
parisuddhaṃ 2- dānaṃ deti āgamanadiṭṭhiko dānaṃ deti evaṃ kho bhikkhave
sappuriso sappurisadānaṃ deti.
   [152] Sa kho so bhikkhave sappuriso evaṃ saddhammasamannāgato
evaṃ sappurisabhattī evaṃ sappurisacintī evaṃ sappurisamantī evaṃ sappurisavāco
evaṃ  sappurisakammanto  evaṃ  sappurisadiṭṭhī  evaṃ  sappurisadānaṃ
datvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  yā  sappurisānaṃ  gati  tattha
uppajjati  kā  ca  bhikkhave  sappurisānaṃ  gati  devamahattatā  vā
manussamahattatā vāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Cūḷapuṇṇamasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
          Devadahavaggo paṭhamo.
            --------
@Footnote: 1 Po. Ma. sahatthā dānaṃ deti . 2 Ma. anupaviṭṭhaṃ.
            Tassuddānaṃ
         devadahapañcattayakinti
         nigantho aññaveyyākaraṇo
         kurugaṇakagopakaṃ puṇṇamayo
         devadahaggamo paṭhamo pavaro.
            --------
            Anupadavaggo
            ------
            anupadasuttaṃ
   [153]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [154]  Bhagavā  etadavoca  paṇḍito  bhikkhave  sārīputto
mahāpañño  bhikkhave  sārīputto  puthupañño  bhikkhave  sārīputto
hāsapañño  bhikkhave  sārīputto  javanapañño  bhikkhave  sārīputto
tikkhapañño  bhikkhave  sārīputto  nibbedhikapañño  bhikkhave sārīputto
sārīputto  bhikkhave  aḍḍhamāsaṃ  anupadadhammavipassanaṃ  vipassi . tatridaṃ
bhikkhave sārīputtassa anupadadhammavipassanāya hoti.
   [155] Idha bhikkhave sārīputto vivicceva kāmehi vivicca akusalehi
dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  .  ye  ca paṭhame jhāne dhammā vitakko ca vicāro ca
pīti  ca  sukhañca  cittekaggatā  ca phasso vedanā saññā cetanā
viññāṇaṃ 1- chando adhimokkho viriyaṃ sati upekkhā manasikāro tyassa
dhammā  anupadavavatthitā  honti  tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti
viditā  upaṭṭhahanti  viditā abbhatthaṃ gacchanti . so evaṃ pajānāti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. cittaṃ.
Evaṃ kirame dhammā ahutvā sambhonti hutvā pativentīti 1- . So
tesu   dhammesu  anupāyo  anapāyo  anissito  appaṭibaddho
vippamutto  visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā viharati . so atthi
uttariṃ nissaraṇanti pajānāti tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [156]  Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati . ye ca dutiye jhāne
dhammā  ajjhattaṃ  sampasādo  ca  pīti  ca sukhañca cittekaggatā ca
phasso  vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ chando adhimokkho viriyaṃ
sati  upekkhā  manasikāro  tyassa  dhammā  anupadavavatthitā  honti
tyassa  dhammā  viditā uppajjanti viditā upaṭṭhahanti viditā abbhatthaṃ
gacchanti  .  so  evaṃ  pajānāti  evaṃ  kirame dhammā ahutvā
sambhonti  hutvā  pativentīti  .  so  tesu  dhammesu  anupāyo
anapāyo  anissito  appaṭibaddho vippamutto visaṃyutto vimariyādikatena
cetasā  viharati  .  so  atthi  uttariṃ  nissaraṇanti pajānāti .
Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [157]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sārīputto pītiyā ca virāgā
upekkhako  ca  viharati  sato  ca  sampajāno  sukhañca  kāyena
paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti upekkhako satimā sukhavihārīti
tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  . ye ca tatiye jhāne dhammā
@Footnote: 1 Po. Yu. paṭivedentīti.
Upekkhā  ca  sukhañca  sati ca sampajaññañca cittekaggatā ca phasso
vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ  chando  adhimokkho  viriyaṃ sati
upekkhā  manasikāro  tyassa  dhammā  anupadavavatthitā honti tyassa
dhammā  viditā  uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ
gacchanti  .  so  evaṃ  pajānāti  evaṃ  kirame dhammā ahutvā
sambhonti hutvā pativentīti . so tesu dhammesu anupāyo anapāyo
anissito  appaṭibaddho  vippamutto  visaṃyutto vimariyādikatena cetasā
viharati  .  so atthi uttariṃ nissaraṇanti pajānāti . tabbahulīkārā
atthi tvevassa hoti.
   [158]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sārīputto sukhassa ca pahānā
dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati .
Ye  ca  catutthe  jhāne  dhammā  upekkhā  adukkhamasukhā vedanā
parisuddhattā  1-  cetaso  anābhogo satipārisuddhi cittekaggatā ca
phasso  vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ  chando  adhimokkho
viriyaṃ  sati  upekkhā  manasikāro  tyassa  dhammā  anupadavavatthitā
honti  tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti  viditā  upaṭṭhahanti
viditā  abbhatthaṃ  gacchanti  .  so  evaṃ  pajānāti evaṃ kirame
dhammā  ahutvā  sambhonti hutvā pativentīti . so tesu dhammesu
anupāyo  anapāyo  anissito  appaṭibaddho  vippamutto  visaṃyutto
@Footnote: 1 Po. pasiddhatā. Ma. passaddhattā.
Vimariyādikatena  cetasā  viharati  .  so  atthi uttariṃ nissaraṇanti
pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [159]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sārīputto sabbaso rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati . ye
ca   ākāsānañcāyatane   dhammā  ākāsānañcāyatanasaññā  ca
cittekaggatā  ca  phasso  vedanā  saññā cetanā viññāṇaṃ chando
adhimokkho  viriyaṃ  sati  upekkhā  manasikāro  tyassa  dhammā
anupadavavatthitā  honti  tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti  viditā
upaṭṭhahanti  viditā  abbhatthaṃ  gacchanti . so evaṃ pajānāti evaṃ
kirame  dhammā  ahutvā  sambhonti hutvā pativentīti . so tesu
dhammesu  anupāyo  anapāyo  anissito  appaṭibaddho  vippamutto
visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā  viharati  .  so  atthi uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [160] Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma  1-  anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati  .  ye  ca  viññāṇañcāyatane dhammā viññāṇañcāyatanasaññā
ca  cittekaggatā  ca  phasso  vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ
chando  adhimokkho  viriyaṃ  sati  upekkhā  manasikāro  tyassa
dhammā  anupadavavatthitā  honti  tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti
@Footnote: 1 Yu. samatikkamā.
Viditā  upaṭṭhahanti  viditā abbhatthaṃ gacchanti . so evaṃ pajānāti
evaṃ  kirame  dhammā  ahutvā sambhonti hutvā pativentīti . so
tesu  dhammesu  anupāyo anapāyo anissito appaṭibaddho vippamutto
visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā  viharati  .  so  atthi uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [161] Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma   natthi   kiñcīti   ākiñcaññāyatanaṃ   upasampajja
viharati  .  ye  ca  ākiñcaññāyatane dhammā ākiñcaññāyatanasaññā
ca  cittekaggatā  ca  phasso  vedanā  saññā  cetanā  viññāṇaṃ
chando  adhimokkho  viriyaṃ  sati  upekkhā manasikāro tyassa dhammā
anupadavavatthitā   honti   tyassa  dhammā  viditā  uppajjanti
viditā  upaṭṭhahanti  viditā abbhatthaṃ gacchanti . so evaṃ pajānāti
evaṃ  kirame  dhammā  ahutvā sambhonti hutvā pativentīti . so
tesu  dhammesu  anupāyo anapāyo anissito appaṭibaddho vippamutto
visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā  viharati  .  so  atthi uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi tvevassa hoti.
   [162] Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   upasampajja   viharati  .
So  tāya  samāpattiyā  sato  vuṭṭhāti . so tāya samāpattiyā
sato  vuṭṭhahitvā  ye dhammā atītā niruddhā vipariṇatā te dhamme
Samanupassati  evaṃ  kirame  dhammā  ahutvā  sambhonti  hutvā
pativentīti  .  so  tesu  dhammesu  anupāyo anapāyo anissito
appaṭibaddho  vippamutto  visaṃyutto vimariyādikatena cetasā viharati .
So  atthi  uttariṃ  nissaraṇanti  pajānāti  .  tabbahulīkārā atthi
tvevassa hoti.
   [163] Puna caparaṃ bhikkhave sārīputto sabbaso nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samatikkamma   saññāvedayitanirodhaṃ   upasampajja   viharati  .
Paññāyapassa  1-  disvā  āsavā  parikkhīṇā honti . so tāya
samāpattiyā sato vuṭṭhāti 2- . So tāya samāpattiyā sato vuṭṭhahitvā
ye  dhammā  atītā niruddhā vipariṇatā te dhamme samanupassati evaṃ
kirame  dhammā  ahutvā  sambhonti hutvā pativentīti . so tesu
dhammesu  anupāyo  anapāyo  anissito  appaṭibaddho  vippamutto
visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā viharati . so atthi 3- uttariṃ
nissaraṇanti pajānāti. Tabbahulīkārā atthi 4- tvevassa hoti.
   [164] Yaṃ kho taṃ bhikkhave sammā vadamāno vadeyya vasippatto
pāramippatto  ariyasmiṃ  sīlasmiṃ  vasippatto  pāramippatto  ariyasmiṃ
samādhismiṃ  vasippatto  pāramippatto  ariyāya  paññāya  vasippatto
pāramippatto  ariyāya  vimuttiyāti sārīputtameva taṃ sammā vadamāno
vadeyya  vasippatto  pāramippatto  ariyasmiṃ  sīlasmiṃ  vasippatto
pāramippatto  ariyasmiṃ  samādhismiṃ  vasippatto  pāramippatto ariyāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññāyacassa . 2 vuṭṭhahati . 3-4 Po. Ma. Yu. natthi.
Paññāya vasippatto pāramippatto ariyāya vimuttiyāti.
   [165] Yaṃ kho taṃ bhikkhave sammā vadamāno vadeyya bhagavato
putto  oraso  mukhato  jāto  dhammajo dhammanimmito dhammadāyādo
no  āmisadāyādoti  sārīputtameva  taṃ  sammā  vadamāno vadeyya
bhagavato  putto  oraso  mukhato  jāto  dhammajo  dhammanimmito
dhammadāyādo  no  āmisadāyādoti  .  sārīputto  bhikkhave
tathāgatena anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavattetīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Anupadasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
            -------
           Chavisodhanasuttaṃ 1-
   [166]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [167] Bhagavā etadavoca idha bhikkhave bhikkhu aññaṃ byākaroti
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāmīti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  bhāsitaṃ neva abhinanditabbaṃ
na  paṭikkositabbaṃ  .  anabhinanditvā  appaṭikkositvā  pañho
pucchitabbo  cattārome  āvuso  vohārā  tena bhagavatā jānatā
passatā  arahatā  sammāsambuddhena  sammadakkhātā  katame  cattāro
diṭṭhe  diṭṭhavāditā  sute  sutavāditā  mute  mutavāditā viññāte
viññātavāditā  ime kho āvuso cattāro vohārā tena bhagavatā
jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  sammadakkhātā  . kathaṃ
jānato  panāyasmato  kathaṃ  passato  imesu  catūsu  vohāresu
anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   [168]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya  diṭṭhe  kho
@Footnote: 1 Yu. chabbisodhanasuttanti dissati.
Ahaṃ  āvuso  anupāyo  anapāyo anissito appaṭibaddho vippamutto
visaṃyutto vimariyādikatena cetasā viharāmi sute kho ahaṃ āvuso ...
Mute  kho ahaṃ āvuso ... viññāte kho ahaṃ āvuso anupāyo
anapāyo  anissito  appaṭibaddho vippamutto visaṃyutto vimariyādikatena
cetasā viharāmi evaṃ kho me āvuso jānato evaṃ passato imesu
catūsu  vohāresu  anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimuttanti . tassa
bhikkhave  bhikkhuno  sādhūti bhāsitaṃ abhinanditabbaṃ anumoditabbaṃ . sādhūti
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uttariṃ  pañho pucchitabbo pañca
kho  ime  āvuso upādānakkhandhā tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  sammadakkhātā  katame  pañca  seyyathīdaṃ
rūpūpādānakkhandho    vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandho  ime  kho  āvuso
pañcupādānakkhandhā tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
sammadakkhātā  .  kathaṃ  jānato  panāyasmato  kathaṃ  passato
imesu pañcasupādānakkhandhesu anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   [169]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya  rūpaṃ  kho
ahaṃ āvuso abalaṃ virāgunaṃ 1- anassāsikanti 2- viditvā ye rūpe
upādāyupādānā 3- cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā tesaṃ khayā virāgā
@Footnote: 1 Yu. virāgaṃ . 2 itisaddo natthi . 3 Ma. Yu. upāyupādānā.
Nirodhā  cāgā  paṭinissaggā  vimuttaṃ me cittanti pajānāmi vedanaṃ
kho ahaṃ āvuso ... saññaṃ kho ahaṃ āvuso ... Saṅkhāre kho ahaṃ
āvuso ... viññāṇaṃ kho ahaṃ āvuso abalaṃ virāgunaṃ anassāsikanti
viditvā ye viññāṇe upādāyupādānā cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā
tesaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā paṭinissaggā vimuttaṃ me cittanti
pajānāmi  evaṃ  kho  me  āvuso jānato evaṃ passato imesu
pañcasupādānakkhandhesu  anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimuttanti .
Tassa  bhikkhave  bhikkhuno  sādhūti bhāsitaṃ abhinanditabbaṃ anumoditabbaṃ .
Sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uttariṃ pañho pucchitabbo
chayimāvuso  dhātuyo  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  sammadakkhātā  katamā  cha  paṭhavīdhātu  āpodhātu
tejodhātu vāyodhātu ākāsadhātu viññāṇadhātu imā kho āvuso cha
dhātuyo  tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena
sammadakkhātā  .  kathaṃ  jānato  panāyasmato  kathaṃ passato imāsu
chasu dhātūsu anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   [170]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya paṭhavīdhātuṃ kho
ahaṃ āvuso anattato upagacchiṃ na ca paṭhavīdhātunissitaṃ attānaṃ ye ca
paṭhavīdhātunissitā  upādāyupādānā  cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā
Tesaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā paṭinissaggā vimuttaṃ me cittanti
pajānāmi  āpodhātuṃ  kho  ahaṃ āvuso ... tejodhātuṃ kho ahaṃ
āvuso ... vāyodhātuṃ kho ahaṃ āvuso ... ākāsadhātuṃ kho ahaṃ
āvuso  ...  viññāṇadhātuṃ kho ahaṃ āvuso anattato upagacchiṃ na
ca   viññāṇadhātunissitaṃ  attānaṃ  ye  ca  viññāṇadhātunissitā
upādāyupādānā cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā tesaṃ khayā virāgā
nirodhā  cāgā  paṭinissaggā  vimuttaṃ  me cittanti pajānāmi evaṃ
kho me āvuso jānato evaṃ passato imāsu chasu dhātūsu anupādāya
āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   {170.1}  Tassa  bhikkhave bhikkhuno sādhūti bhāsitaṃ abhinanditabbaṃ
anumoditabbaṃ  .  sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uttariṃ
pañho  pucchitabbo  cha  kho  panimāni  āvuso  ajjhattikāni
bāhirāni  āyatanāni  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  sammadakkhātāni  katamāni  cha  cakkhu ceva rūpā ca
sotaṃ ca saddā ca ghānaṃ ca gandhā ca jivhā ca rasā ca kāyo ca
phoṭṭhabbā ca mano ca dhammā ca imāni kho āvuso cha ajjhattikāni
bāhirāni  āyatanāni  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  sammadakkhātāni  .  kathaṃ  jānato  panāyasmato
kathaṃ   passato   imesu   chasu  ajjhattikabāhiresu  āyatanesu
anupādāya āsavehi cittaṃ vimuttanti.
   [171]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
Ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya  cakkhusmiṃ
āvuso  rūpe  cakkhuviññāṇe  cakkhuviññāṇaviññātabbesu  dhammesu
yo chando yo rāgo yā nandi yā taṇhā ye upādāyupādānā
cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā tesaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā
paṭinissaggā  vimuttaṃ  me  cittanti  pajānāmi  sotasmiṃ  āvuso
sadde sotaviññāṇe ... ghānasmiṃ āvuso gandhe ghānaviññāṇe ...
Jivhāya āvuso rase jivhāviññāṇe ... kāyasmiṃ āvuso phoṭṭhabbe
kāyaviññāṇe   ...  manasmiṃ  āvuso  dhamme  manoviññāṇe
manoviññāṇaviññātabbesu  dhammesu  yo chando yo rāgo yā nandi
yā taṇhā ye [1]- upādāyupādānā cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā
tesaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā paṭinissaggā vimuttaṃ me cittanti
pajānāmi  evaṃ  kho  me  āvuso jānato evaṃ passato imesu
chasu  ajjhattikabāhiresu  āyatanesu  anupādāya  āsavehi  cittaṃ
vimuttanti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  sādhūti bhāsitaṃ abhinanditabbaṃ
anumoditabbaṃ  .  sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uttariṃ
pañho  pucchitabbo  kathaṃ  jānato  panāyasmato  kathaṃ  passato
imasmiñca   saviññāṇake   kāye  bahiddhā  ca  sabbanimittesu
ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā susamūhatāti.
   [172]  Khīṇāsavassa  bhikkhave  bhikkhuno  vusitavato katakaraṇīyassa
@Footnote: 1 Po. Ma. etthantare casaddo atthi.
Ohitabhārassa     anuppattasadatthassa     parikkhīṇabhavasaññojanassa
sammadaññāvimuttassa  ayamanudhammo  hoti  veyyākaraṇāya  pubbe  kho
ahaṃ  āvuso  āgāriyabhūto  samāno  aviddasu  ahosiṃ  tassa me
tathāgato  vā tathāgatasāvako vā dhammaṃ deseti tāhaṃ dhammaṃ sutvā
tathāgate saddhaṃ paṭilabhiṃ . so tena saddhāpaṭilābhena samannāgato iti
paṭisañcikkhiṃ  sambādho  gharāvāso  rajāpatho  abbhokāso  pabbajjā
nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ
saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā
kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyanti.
So kho ahaṃ āvuso aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya
mahantaṃ  vā  bhogakkhandhaṃ  pahāya  appaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya
mahantaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajiṃ.
   {172.1} So evaṃ pabbajito samāno bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno
pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā paṭivirato ahosiṃ nihitadaṇḍo nihitasattho
lajjī  dayāpanno  sabbapāṇabhūtahitānukampī  ahosiṃ 1- . adinnādānaṃ
pahāya  adinnādānā  paṭivirato  ahosiṃ  dinnādāyī  dinnapāṭikaṅkhī
athenena sucibhūtena attanā vihāsiṃ . abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārī
ahosiṃ  ārācārī  virato  methunā gāmadhammā . musāvādaṃ pahāya
musāvādā  paṭivirato  ahosiṃ  saccavādī saccasandho theto paccayiko
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihāsiṃ.
Avisaṃvādako  lokassa  .  pisuṇaṃ  vācaṃ  pahāya  pisuṇāya  vācāya
paṭivirato  ahosiṃ  ito  sutvā  na  amutra  akkhātā  imesaṃ
bhedāya  amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti
bhinnānaṃ  vā  sandhātā  sahitānaṃ  vā  anuppadātā  samaggārāmo
samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā ahosiṃ . pharusaṃ
vācaṃ  pahāya  pharusāya  vācāya  paṭivirato ahosiṃ yā sā vācā
nelā   kaṇṇasukhā  pemanīyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā
bahujanamanāpā  tathārūpiṃ  vācaṃ bhāsitā ahosiṃ . samphappalāpaṃ pahāya
samphappalāpā  paṭivirato  ahosiṃ  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī
dhammavādī vinayavādī nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā ahosiṃ kālena sāpadesaṃ
pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ.
   {172.2}  So  bījagāmabhūtagāmasamārambhā  paṭivirato  ahosiṃ
ekabhattiko   ahosiṃ  rattūparato  virato  1-  vikālabhojanā
naccagītavāditavisūkadassanā   paṭivirato   ahosiṃ   mālāgandhavilepana-
dhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā  paṭivirato  ahosiṃ  uccāsayana  mahāsayanā
paṭivirato   ahosiṃ   jātarūparajatapaṭiggahaṇā   paṭivirato   ahosiṃ
āmakadhaññapaṭiggahaṇā   paṭivirato   ahosiṃ   āmakamaṃsapaṭiggahaṇā
paṭivirato   ahosiṃ   itthīkumārikāpaṭiggahaṇā   paṭivirato  ahosiṃ
dāsīdāsapaṭiggahaṇā  paṭivirato  ahosiṃ  ajeḷakapaṭiggahaṇā  paṭivirato
ahosiṃ  kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā  paṭivirato  ahosiṃ  hatthigavāssavalava-
paṭiggahaṇā  paṭivirato  ahosiṃ  khettavatthupaṭiggahaṇā paṭivirato ahosiṃ
@Footnote: 1 Yu. paṭivirato.
Dūteyya  pahīṇagamanānuyogā  paṭivirato  ahosiṃ  kayavikkayā  paṭivirato
ahosiṃ  tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā  paṭivirato  ahosiṃ  ukkoṭanavañcananikati-
sāviyogā  paṭivirato ahosiṃ chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā
paṭivirato ahosiṃ.
   {172.3}  So  santuṭṭho  ahosiṃ  kāyaparihārikena  cīvarena
kucchiparihārikena  piṇḍapātena  [1]-  yena  yeneva  pakkamiṃ
samādāyeva  pakkamiṃ  .  seyyathāpi  nāma  pakkhī  sakuṇo  yena
yeneva  ḍeti  sapattabhārova  ḍeti  evameva  kho  ahaṃ āvuso
santuṭṭho   ahosiṃ   kāyaparihārikena  cīvarena  kucchiparihārikena
piṇḍapātena [2]- yena yeneva pakkamiṃ samādāyeva pakkamiṃ.
   [173]  So iminā ariyena sīlakkhandhena samannāgato ajjhattaṃ
anavajjasukhaṃ  paṭisaṃvedesiṃ . so cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī
ahosiṃ   nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ
viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā anvāssaveyyuṃ
tassa  saṃvarāya  paṭipajjiṃ rakkhiṃ cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjiṃ
sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya
na   nimittaggāhī   ahosiṃ   nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjiṃ  rakkhiṃ  manindriyaṃ
manindriye saṃvaraṃ āpajjiṃ.
@Footnote: 1-2 Ma. etthantare so iti dissati.
   [174] So iminā ariyena indriyasaṃvarena samannāgato ajjhattaṃ
abyāsekasukhaṃ paṭisaṃvedesiṃ . [1]- abhikkante paṭikkante sampajānakārī
ahosiṃ  ālokite  vilokite  sampajānakārī  ahosiṃ  sammiñjite
pasārite  sampajānakārī  ahosiṃ  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe sampajānakārī
ahosiṃ  asite  pīte  khāyite  sāyite  sampajānakārī  ahosiṃ
uccārapassāvakamme  sampajānakārī  ahosiṃ  gate  ṭhite  nisinne
sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārī ahosiṃ.
   [175] So iminā ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato iminā
ca  ariyena  indriyasaṃvarena  samannāgato  iminā  ca  ariyena
satisampajaññena  samannāgato  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajiṃ araññaṃ rukkhamūlaṃ
pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ palālapuñjaṃ .
So  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  nisīdiṃ  pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ
kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . so abhijjhaṃ loke pahāya
vigatābhijjhena cetasā vihāsiṃ abhijjhāya cittaṃ parisodhesiṃ byāpādapadosaṃ
pahāya    abyāpannacitto    vihāsiṃ    sabbapāṇabhūtahitānukampī
byāpādapadosā  cittaṃ  parisodhesiṃ  thīnamiddhaṃ  pahāya  vigatathīnamiddho
vihāsiṃ  ālokasaññī  sato  sampajāno  thīnamiddhā  cittaṃ parisodhesiṃ
uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato  vihāsiṃ  ajjhattaṃ  vūpasantacitto
uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodhesiṃ  vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho
vihāsiṃ akathaṃkathī kusalesu dhammesu vicikicchāya cittaṃ parisodhesiṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. so.
   [176] So [1]- pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese paññāya
dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ
avicāraṃ  samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ
jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ.
   [177] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ   ayaṃ   dukkhasamudayoti   yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ
āsavasamudayoti   yathābhūtaṃ   abbhaññāsiṃ   ayaṃ   āsavanirodhoti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ  .  tassa me evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi
cittaṃ  vimuccittha  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccittha  avijjāsavāpi  cittaṃ
vimuccittha  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  ahosiṃ  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti abbhaññāsiṃ . evaṃ
kho  me  āvuso  jānato  evaṃ  passato imasmiñca saviññāṇake
kāye  bahiddhā  ca  sabbanimittesu  ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā
@Footnote: 1 Po. Ma. ime.
Susamūhatāti 1- . tassa bhikkhave bhikkhuno sādhūti bhāsitaṃ abhinanditabbaṃ
anumoditabbaṃ  .  sādhūti  bhāsitaṃ  abhinanditvā anumoditvā evamassa
vacanīyo lābhā no āvuso suladdhaṃ no āvuso ye mayaṃ āyasmantaṃ
tādisaṃ sabrahmacāriṃ samanupassāmāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Chavisodhanasuttaṃ 2- niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           ----------
@Footnote: 1 Po. Ma. samūhatāti . 2 Ma. Yu. chabbisodhanasuttaṃ.
            Sappurisasuttaṃ
   [178]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  sappurisadhammañca  vo  bhikkhave  desessāmi
asappurisadhammañca  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti .
Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [179] Bhagavā etadavoca katamo ca bhikkhave asappurisadhammo.
Idha  bhikkhave  asappuriso  uccākulā  pabbajito hoti . so iti
paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  uccākulā  pabbajito  ime  panaññe
bhikkhū na uccākulā pabbajitāti. So tāya uccākulīnatāya attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti ayaṃ 1- bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  na  kho  uccākulīnatāya  lobhadhammā
vā  parikkhayaṃ  gacchanti  dosadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti mohadhammā
vā  parikkhayaṃ  gacchanti  no  cepi uccākulā pabbajito hoti so
ca  hoti  dhammānudhammapaṭipanno  sāmīcipaṭipanno  anudhammacārī  so
tattha pujjo so tattha pāsaṃsoti . so paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā
tāya  uccākulīnatāya nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti ayaṃ bhikkhave
sappurisadhammo.
@Footnote: 1 Yu. ayampi.
   [180] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso mahākulā pabbajito hoti
mahābhogakulā  pabbajito  hoti  uḷārabhogakulā  pabbajito  hoti .
So  iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  uḷārabhogakulā  pabbajito
ime  panaññe  na  uḷārabhogakulā  pabbajitāti  .  so  tāya
uḷārabhogatāya  attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave
asappurisadhammo  .  sappuriso  ca  kho  bhikkhave  iti paṭisañcikkhati
na kho uḷārabhogatāya lobhadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti dosadhammā vā
parikkhayaṃ  gacchanti  mohadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti  no  cepi
uḷārabhogakulā  pabbajito  hoti  so  ca hoti dhammānudhammapaṭipanno
sāmīcipaṭipanno anudhammacārī so tattha pujjo so tattha pāsaṃsoti .
So paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā tāya uḷārabhogatāya nevattānukkaṃseti
na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [181] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso ñāto hoti yasassī .
So  iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  ñāto yasassī ime panaññe
bhikkhū appañātā appesakkhāti . So tena ñātattena 1- attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  na  kho  ñātattena  lobhadhammā  vā
parikkhayaṃ  gacchanti  dosadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti  mohadhammā
vā  parikkhayaṃ gacchanti no cepi ñāto hoti yasassī so ca hoti
dhammānudhammapaṭipanno   sāmīcipaṭipanno   anudhammacārī  so  tattha
@Footnote: 1 Po. ñātena. Ma. ñattena.
Pujjo so tattha pāsaṃsoti . So 1- tena ñātattena nevattānukkaṃseti
na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [182] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso lābhī hoti cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  .  so  iti  paṭisañcikkhati
ahaṃ  khomhi  lābhī  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ
ime  panaññe  bhikkhū  na  lābhino cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānanti  .  so  tena  lābhena attānukkaṃseti paraṃ
vambheti ayampi bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho bhikkhave
iti  paṭisañcikkhati  na kho lābhena lobhadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti
dosadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti mohadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti
no  cepi  lābhī  hoti  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajja-
parikkhārānaṃ  so  ca  hoti  dhammānudhammapaṭipanno  sāmīcipaṭipanno
anudhammacārī so tattha pujjo so tattha pāsaṃsoti . so paṭipadaṃyeva
antaraṃ karitvā tena lābhena nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti ayampi
bhikkhave sappurisadhammo.
   [183] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso bahussuto hoti . so
iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  bahussuto  ime  panaññe  bhikkhū
na bahussutāti . so tena bāhusaccena attānukkaṃseti paraṃ vambheti
ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  . sappuriso ca kho bhikkhave iti
paṭisañcikkhati  na  kho  bāhusaccena  lobhadhammā  vā  parikkhayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. so paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā.
Gacchanti  dosadhammā  vā  parikkhayaṃ gacchanti mohadhammā vā parikkhayaṃ
gacchanti no cepi bahussuto hoti so ca hoti dhammānudhammapaṭipanno
sāmīcipaṭipanno   anudhammacārī   so   tattha   pujjo   so
tattha pāsaṃsoti . so paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā tena bāhusaccena
nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [184] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso vinayadharo hoti . so
iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  vinayadharo  ime  panaññe  bhikkhū
na vinayadharāti . so tena vinayadharattena attānukkaṃseti paraṃ vambheti
ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  . sappuriso ca kho bhikkhave iti
paṭisañcikkhati  na  kho vinayadharattena lobhadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti
dosadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti mohadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti
no cepi vinayadharo hoti so ca hoti dhammānudhammapaṭipanno sāmīcipaṭipanno
anudhammacārī  so  tattha  pujjo  so  tattha  pāsaṃsoti .
So  paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā tena vinayadharattena nevattānukkaṃseti
na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [185]  Puna  caparaṃ  bhikkhave asappuriso dhammakathiko hoti .
So  iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  dhammakathiko  ime  panaññe
bhikkhū  na  dhammakathikāti  . so tena dhammakathikattena attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca
kho  bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  na kho dhammakathikattena lobhadhammā
Vā  parikkhayaṃ  gacchanti  dosadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti mohadhammā
vā  parikkhayaṃ  gacchanti  no  cepi dhammakathiko hoti so ca hoti
dhammānudhammapaṭipanno   sāmīcipaṭipanno   anudhammacārī  so  tattha
pujjo  so  tattha  pāsaṃsoti  .  so paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā
tena  dhammakathikattena  nevattānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  ayampi
bhikkhave sappurisadhammo.
   [186] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso āraññako 1- hoti.
So  iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  āraññako  ime  panaññe
bhikkhū  na  āraññakāti  . so tena āraññakattena attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  na  kho  āraññakattena  lobhadhammā
vā  parikkhayaṃ  gacchanti  dosadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti mohadhammā
vā  parikkhayaṃ  gacchanti  no  cepi āraññako hoti so ca hoti
dhammānudhammapaṭipanno   sāmīcipaṭipanno   anudhammacārī  so  tattha
pujjo  so  tattha  pāsaṃsoti  .  so paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā
tena  āraññakattena  nevattānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  ayampi
bhikkhave sappurisadhammo.
   [187] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso paṃsukūliko hoti . so
iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  paṃsukūliko  ime  panaññe  bhikkhū
na  paṃsukūlikāti  .  so  tena  paṃsukūlikattena  attānukkaṃseti paraṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. āraññiko.
Vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca  kho
bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  na  kho  paṃsukūlikattena lobhadhammā vā
parikkhayaṃ  gacchanti  dosadhammā  vā parikkhayaṃ gacchanti mohadhammā vā
parikkhayaṃ gacchanti no cepi paṃsukūliko hoti so ca hoti dhammānudhammapaṭipanno
sāmīcipaṭipanno   anudhammacārī   so   tattha   pujjo   so
tattha pāsaṃsoti . so paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā tena paṃsukūlikattena
nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [188]  Puna  caparaṃ bhikkhave asappuriso piṇḍapātiko hoti .
So  ati  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  piṇḍapātiko  ime  panaññe
bhikkhū  na piṇḍapātikāti . so tena piṇḍapātikattena attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca
kho  bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  na  kho  piṇḍapātikattena
lobhadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti dosadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti
mohadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti  no  cepi  piṇḍapātiko hoti
so  ca  hoti  dhammānudhammapaṭipanno  sāmīcipaṭipanno  anudhammacārī
so  tattha  pujjo  so tattha pāsaṃsoti . so paṭipadaṃyeva antaraṃ
karitvā  tena  piṇḍapātikattena  nevattānukkaṃseti  na paraṃ vambheti
ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [189] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso rukkhamūliko hoti . So
iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  rukkhamūliko  ime  panaññe  bhikkhū
Na  rukkhamūlikāti  .  so  tena rukkhamūlikattena attānukkaṃseti paraṃ
vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca  kho
bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  na  kho rukkhamūlikattena lobhadhammā vā
parikkhayaṃ  gacchanti  dosadhammā  vā parikkhayaṃ gacchanti mohadhammā vā
parikkhayaṃ  gacchanti  no  cepi  rukkhamūliko  hoti  so  ca  hoti
dhammānudhammapaṭipanno sāmīcipaṭipanno anudhammacārī so tattha pujjo so
tattha pāsaṃsoti . so paṭipadaṃyeva antaraṃ karitvā tena rukkhamūlikattena
nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [190]  Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso sosāniko hoti ...
Abbhokāsiko hoti ... nesajjiko hoti ... Yathāsanthatiko hoti ...
Ekāsaniko  hoti . so iti paṭisañcikkhati ahaṃ khomhi ekāsaniko
ime  panaññe bhikkhū na ekāsanikāti . so tena ekāsanikattena
attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo .
Sappuriso  ca kho bhikkhave iti paṭisañcikkhati na kho ekāsanikattena
lobhadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti dosadhammā vā parikkhayaṃ gacchanti
mohadhammā  vā  parikkhayaṃ  gacchanti  no  cepi  ekāsaniko hoti
so  ca  hoti  dhammānudhammapaṭipanno  sāmīcipaṭipanno  anudhammacārī
so  tattha  pujjo  so tattha pāsaṃsoti . so paṭipadaṃyeva antaraṃ
karitvā  tena  ekāsanikattena  nevattānukkaṃseti  na paraṃ vambheti
ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [191] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  so  iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi
paṭhamajjhānasamāpattiyā  lābhī ime panaññe bhikkhū paṭhamajjhānasamāpattiyā
na  lābhinoti  .  so  tāya  paṭhamajjhānasamāpattiyā attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave  iti paṭisañcikkhati paṭhamajjhānasamāpattiyāpi kho agammayatā 1-
vuttā bhagavatā yena yena hi maññanti tato taṃ hoti aññathāti .
So  agammayataññeva  antaraṃ  karitvā  tāya  paṭhamajjhānasamāpattiyā
nevattānukkaṃseti na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [192]  Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ  dutiyaṃ jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  .  so iti paṭisañcikkhati ahaṃ khomhi catutthajjhānasamāpattiyā
lābhī  ime  panaññe  bhikkhū catutthajjhānasamāpattiyā na lābhinoti .
So   tāya   catutthajjhānasamāpattiyā   attānukkaṃseti   paraṃ
vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  .  sappuriso  ca
@Footnote: 1 Yu. atammayatāti dissati . Sī. akammayadā akammayatātī duvidhena dissati.
@Ma. atammayāti dissati.
Kho  bhikkhave  iti  paṭisañcikkhati  catutthajjhānasamāpattiyāpi  kho
agammayatā  vuttā  bhagavatā  yena  yena  hi  maññanti  tato taṃ
hoti  aññathāti  .  so  agammayataññeva  antaraṃ  karitvā  tāya
catutthajjhānasamāpattiyā   nevattānukkaṃseti   na   paraṃ  vambheti
ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [193]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  asappuriso  [1]- rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto ākāsoti ākāsānañcāyatanaṃ upasampajja viharati . so iti
paṭisañcikkhati   ahaṃ  khomhi  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā  lābhī
ime  panaññe  bhikkhū  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā na lābhinoti .
So  tāya  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā attānukkaṃseti paraṃ vambheti
ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  . sappuriso ca kho bhikkhave iti
paṭisañcikkhati   ākāsānañcāyatanasamāpattiyāpi   kho   agammayatā
vuttā bhagavatā yena yena hi maññanti tato taṃ hoti aññathāti. So
agammayataññeva  antaraṃ  karitvā  tāya  ākāsānañcāyatanasamāpattiyā
nevattānukkaṃseti   na   paraṃ   vambheti   ayampi   bhikkhave
sappurisadhammo.
   [194] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma  2-  anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati . so iti paṭisañcikkhati ahaṃ khomhi viññāṇañcāyatanasamāpattiyā
@Footnote: 1 Ma. etthantare sabbasoti dissati . 2 Yu. samatikkamā.
Lābhī   ime  panaññe  bhikkhū  viññāṇañcāyatanasamāpattiyā  na
lābhinoti  .  so  tāya  viññāṇañcāyatanasamāpattiyā attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave asappurisadhammo . sappuriso ca kho
bhikkhave   iti   paṭisañcikkhati  viññāṇañcāyatanasamāpattiyāpi  kho
agammayatā  vuttā  bhagavatā yena yena hi maññanti tato taṃ hoti
aññathāti  .  so  agammayataññeva  antaraṃ  karitvā  tāya
viññāṇañcāyatanasamāpattiyā    nevattānukkaṃseti    na    paraṃ
vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [195] Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma  natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati .
So  iti  paṭisañcikkhati  ahaṃ  khomhi  ākiñcaññāyatanasamāpattiyā
lābhī ime panaññe bhikkhū ākiñcaññāyatanasamāpattiyā na lābhinoti .
So  tāya  ākiñcaññāyatanasamāpattiyā  attānukkaṃseti  paraṃ vambheti
ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo  . sappuriso ca kho bhikkhave iti
paṭisañcikkhati   ākiñcaññāyatanasamāpattiyāpi   kho   agammayatā
vuttā bhagavatā yena yena hi maññanti tato taṃ hoti aññathāti .
So  agammayataññeva  antaraṃ  karitvā  tāya  ākiñcaññāyatana-
samāpattiyā  nevattānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  ayampi bhikkhave
sappurisadhammo.
   [196]  Puna caparaṃ bhikkhave asappuriso [1]- ākiñcaññāyatanaṃ
@Footnote: 1 etthantare sabbasoti dissati.
Samatikkamma  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  . so iti
paṭisañcikkhati   ahaṃ   khomhi   nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā
lābhī  ime  panaññe  bhikkhū  nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā  na
lābhinoti   .   so   tāya  nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā
attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti  ayampi  bhikkhave  asappurisadhammo .
Sappuriso  ca  kho bhikkhave iti paṭisañcikkhati nevasaññānāsaññāyatana-
samāpattiyāpi  kho  agammayatā  vuttā  bhagavatā  yena  yena hi
maññanti  tato  taṃ  hoti  aññathāti . so agammayataññeva antaraṃ
karitvā  tāya  nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā  nevattānukkaṃseti
na paraṃ vambheti ayampi bhikkhave sappurisadhammo.
   [197]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sappuriso sabbaso nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ   samatikkamma   saññāvedayitanirodhaṃ   upasampajja
viharati . paññāyapassa 1-  disvā āsavā parikkhīṇā 2- honti.
Ayaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  na  kiñci maññati na kuhiñci maññati na
kenaci maññatīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Sappurisasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. paññāyacassa . 2 Yu. parikkhayāpenti.
          Sevitabbāsevitabbasuttaṃ
   [198]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  sevitabbāsevitabbaṃ  vo  bhikkhave  dhammapariyāyaṃ
desessāmi  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ
bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [199] Bhagavā etadavoca kāyasamācāraṃpahaṃ 1- bhikkhave duvidhena
vadāmi    sevitabbampi   asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ
kāyasamācāraṃ  vacīsamācāraṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi sevitabbampi
asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ  vacīsamācāraṃ  manosamācāraṃpahaṃ
bhikkhave   duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  tañca
aññamaññaṃ  manosamācāraṃ  cittuppādaṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi
sevitabbampi   asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ   cittuppādaṃ
saññāpaṭilābhaṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi sevitabbampi asevitabbampi
tañca   aññamaññaṃ   saññāpaṭilābhaṃ   diṭṭhipaṭilābhaṃpahaṃ   bhikkhave
duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ
diṭṭhipaṭilābhaṃ   attabhāvapaṭilābhaṃpahaṃ   bhikkhave   duvidhena   vadāmi
sevitabbampi asevitabbampi tañca aññamaññaṃ attabhāvapaṭilābhanti.
@Footnote: 1 Ma. kāyasamācāraṃpāhaṃ.
   [200]  Evaṃ vutte āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca
imassa  kho  ahaṃ  bhante  bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa vitthārena
atthaṃ  avibhattassa  evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmi kāyasamācāraṃpahaṃ
bhikkhave   duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  tañca
aññamaññaṃ  kāyasamācāranti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  bhagavatā
kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  yathārūpaṃ  bhante kāyasamācāraṃ sevato
akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  evarūpo
kāyasamācāro na sevitabbo . yathārūpañca kho bhante kāyasamācāraṃ
sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti
evarūpo kāyasamācāro sevitabbo.
   [201]  Kathaṃrūpaṃ  bhante kāyasamācāraṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  idha  bhante ekacco
pāṇātipātī   hoti   luddo  lohitapāṇī  hatapahate  niviṭṭho
adayāpanno  pāṇabhūtesu  adinnādāyī  kho  pana hoti yantaṃ parassa
paravittūpakaraṇaṃ  gāmagataṃ  vā  araññagataṃ vā taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
ādātā  hoti  kāmesu  micchācārī  kho  pana  hoti  yā tā
māturakkhitā  piturakkhitā  mātāpiturakkhitā  bhāturakkhitā  bhaginirakkhitā
ñātirakkhitā [1]- sassāmikā saparidaṇḍā antamaso mālāguṇaparikkhittāpi
tathārūpāsu cārittaṃ āpajjitā hoti . evarūpaṃ bhante kāyasamācāraṃ
sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti.
@Footnote: 1 Ma. etthantare gottarakkhitā dhammarakkhitāti dissati.
   [202]  Kathaṃrūpaṃ  bhante kāyasamācāraṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  idha  bhante ekacco
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho   lajjī   dayāpanno   sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati
adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  hoti  yantaṃ  parassa
paravittūpakaraṇaṃ  gāmagataṃ  vā  araññagataṃ vā taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
na  ādātā  hoti kāmesu micchācāraṃ pahāya kāmesu micchācārā
paṭivirato  hoti  yā  tā  māturakkhitā piturakkhitā mātāpiturakkhitā
bhāturakkhitā   bhaginirakkhitā  ñātirakkhitā  sassāmikā  saparidaṇḍā
antamaso  mālāguṇaparikkhittāpi  tathārūpāsu  cārittaṃ  na  āpajjitā
hoti  .  evarūpaṃ  bhante  kāyasamācāraṃ  sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  . kāyasamācāraṃpahaṃ bhikkhave
duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ
kāyasamācāranti iti yantaṃ vuttaṃ bhagavatā idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [203]  Vacīsamācāraṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena vadāmi sevitabbampi
asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ  vacīsamācāranti  iti  kho  panetaṃ
vuttaṃ  bhagavatā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ . yathārūpaṃ bhante vacīsamācāraṃ
sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti
evarūpo  vacīsamācāro  na  sevitabbo  . yathārūpañca kho bhante
vacīsamācāraṃ  sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā
Abhivaḍḍhanti evarūpo vacīsamācāro sevitabbo.
   [204]  Kathaṃrūpaṃ  bhante  vacīsamācāraṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  idha  bhante ekacco
musāvādī  hoti  sabhaggato  1- vā parisaggato vā ñātimajjhaggato
vā  pūgamajjhaggato  vā  rājakulamajjhaggato  vā  abhinīto  sakkhiṃ
puṭṭho  ehambho  purisa  yaṃ  jānāsi  taṃ vadehīti . so ajānaṃ
vā  āha  jānāmīti  jānaṃ  vā  āha na jānāmīti apassaṃ vā
āha  passāmīti  passaṃ  vā  āha  na  passāmīti  iti attahetu
vā  parahetu  vā  āmisakiñcikkhahetu  vā  sampajānamusā  bhāsitā
hoti  pisuṇavāco  kho  pana  hoti  ito sutvā amutra akkhātā
imesaṃ  bhedāya  amutra vā sutvā imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya
iti samaggānaṃ vā bhedetā 2- bhinnānaṃ vā anuppadātā 3- vaggārāmo
vaggarato  vagganandī  vaggakaraṇiṃ  vācaṃ bhāsitā hoti pharusavāco kho
pana hoti yā sā vācā aṇḍakā 4- kakkasā [5]- kaṭukā parābhisajjanī
kodhasāmantā  asamādhisaṃvattanikā  tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti
samphappalāpī  kho  pana  hoti  akālavādī  abhūtavādī  anatthavādī
adhammavādī  avinayavādī  anidhānavatiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti akālena
anappadesaṃ  apariyantavatiṃ  anatthasañhitaṃ . evarūpaṃ bhante vacīsamācāraṃ
sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti.
   [205]  Kathaṃrūpaṃ  bhante  vacīsamācāraṃ sevato akusalā dhammā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabhāgato vā parisāgato vā . 2 Ma. Yu. bhettā . 3 Yu. anuppādātā.
@4 Ma. kaṇṭakā . 5 Po. Ma. etthantare pharusāti dissati.
Parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  idha  bhante ekacco
musāvādaṃ  pahāya  musāvādā  paṭivirato  hoti  sabhaggato  vā
parisaggato   vā   ñātimajjhaggato   vā  pūgamajjhaggato  vā
rājakulamajjhaggato  vā  abhinīto  sakkhiṃ  puṭṭho  ehambho purisa yaṃ
jānāsi  taṃ  vadehīti . so ajānaṃ vā āha na jānāmīti jānaṃ
vā  āha  jānāmīti  apassaṃ  vā  āha na passāmīti passaṃ vā
āha passāmīti iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu vā
na  sampajānamusā  bhāsitā  hoti  pisuṇaṃ  vācaṃ  pahāya  pisuṇāya
vācāya  paṭivirato  hoti  ito sutvā na amutra akkhātā imesaṃ
bhedāya  amutra  vā  sutvā  na  imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya
iti  bhinnānaṃ  vā sandhātā sahitānaṃ vā anuppadātā samaggārāmo
samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  pharusaṃ
vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti yā sā vācā nelā
kaṇṇasukhā  pemanīyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā
tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā
paṭivirato  hoti  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī vinayavādī
nidhānavatiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  kālena  sāpadesaṃ  pariyantavatiṃ
atthasañhitaṃ  .  evarūpaṃ bhante vacīsamācāraṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  vacīsamācāraṃpahaṃ bhikkhave
duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ
Vacīsamācāranti iti yantaṃ vuttaṃ bhagavatā idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [206]  Manosamācāraṃpahaṃ  bhikkhave duvidhena vadāmi sevitabbampi
asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ  manosamācāranti  iti  kho
panetaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ . yathārūpaṃ bhante
manosamācāraṃ  sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā dhammā
parihāyanti  evarūpo  manosamācāro  na  sevitabbo . yathārūpañca
kho  bhante  manosamācāraṃ  sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti
kusalā dhammā parihāyanti evarūpo manosamācāro na sevitabbo.
   [207]  Kathaṃrūpaṃ  bhante manosamācāraṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  idha  bhante ekacco
abhijjhālu  hoti  yantaṃ  parassa  paravittūpakaraṇaṃ  taṃ  abhijjhitā
hoti  aho  vata  yaṃ  parassa  taṃ  mama  assāti  byāpannacitto
kho  pana  hoti  paduṭṭhamanasaṅkappo  ime  sattā  haññantu  vā
bhijjantu  vā  ucchijjantu  vā vinassantu vā mā ahesuṃ vāti .
Evarūpaṃ  bhante  manosamācāraṃ  sevato  akusalā dhammā abhivaḍḍhanti
kusalā dhammā parihāyanti.
   [208]  Kathaṃrūpaṃ  bhante manosamācāraṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  idha  bhante ekacco
anabhijjhālu  hoti  yantaṃ  parassa  paravittūpakaraṇaṃ  taṃ  nābhijjhitā
hoti  aho  vata  yaṃ  parassa  taṃ  mama  assāti abyāpannacitto
Kho  pana hoti appaduṭṭhamanasaṅkappo ime sattā [1]- abyāpajjhā
anīghā  sukhī  attānaṃ  pariharantūti  . evarūpaṃ bhante manosamācāraṃ
sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā dhammā abhivaḍḍhanti .
Manosamācāraṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi sevitabbampi asevitabbampi
tañca  aññamaññaṃ  manosamācāranti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  bhagavatā
idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [209]  Cittuppādaṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi sevitabbampi
asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ  cittuppādanti  iti  kho  panetaṃ
vuttaṃ  bhagavatā  kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ . yathārūpaṃ bhante cittuppādaṃ
sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti
evarūpo  cittuppādo  na  sevitabbo  .  yathārūpañca kho bhante
cittuppādaṃ  sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā
abhivaḍḍhanti evarūpo cittuppādo sevitabbo.
   [210]  Kathaṃrūpaṃ  bhante  cittuppādaṃ  sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  idha  bhante ekacco
abhijjhālu  hoti  abhijjhāsahagatena  cetasā  viharati  byāpādavā
hoti   byāpādasahagatena   cetasā  viharati  vihesavā  hoti
vihesāsahagatena cetasā viharati . evarūpaṃ bhante cittuppādaṃ sevato
akusalā dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti.
   [211]  Kathaṃrūpaṃ  bhante  cittuppādaṃ  sevato akusalā dhammā
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare averāti dissati.
Parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  idha  bhante ekacco
anabhijjhālu  hoti  anabhijjhāsahagatena  cetasā  viharati  abyāpādavā
hoti  abyāpādasahagatena  cetasā  viharati  avihesavā  hoti
avihesāsahagatena  cetasā  viharati  .  evarūpaṃ  bhante cittuppādaṃ
sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā dhammā abhivaḍḍhanti .
Cittuppādaṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi
tañca  aññamaññaṃ  cittuppādanti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  bhagavatā
idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [212]  Saññāpaṭilābhaṃpahaṃ  bhikkhave duvidhena vadāmi sevitabbampi
asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ  saññāpaṭilābhanti  iti  kho
panetaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ . yathārūpaṃ bhante
saññāpaṭilābhaṃ  sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā dhammā
parihāyanti  evarūpo  saññāpaṭilābho  na  sevitabbo . yathārūpañca
kho  bhante  saññāpaṭilābhaṃ  sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti
kusalā dhammā abhivaḍḍhanti evarūpo saññāpaṭilābho sevitabbo.
   [213]  Kathaṃrūpaṃ  bhante saññāpaṭilābhaṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  idha  bhante ekacco
abhijjhālu  hoti  abhijjhāsahagatāya  saññāya  viharati  byāpādavā
hoti   byāpādasahagatāya   saññāya  viharati  vihesavā  hoti
vihesāsahagatāya  saññāya  viharati  .  evarūpaṃ bhante saññāpaṭilābhaṃ
Sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti.
   [214]  Kathaṃrūpaṃ  bhante saññāpaṭilābhaṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  idha  bhante ekacco
anabhijjhālu  hoti  anabhijjhāsahagatāya  saññāya  viharati  abyāpādavā
hoti  abyāpādasahagatāya  saññāya  viharati  avihesavā  hoti
avihesāsahagatāya  saññāya  viharati  . evarūpaṃ bhante saññāpaṭilābhaṃ
sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā dhammā abhivaḍḍhanti .
Saññāpaṭilābhaṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena  vadāmi sevitabbampi asevitabbampi
tañca  aññamaññaṃ  saññāpaṭilābhanti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  bhagavatā
idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [215]  Diṭṭhipaṭilābhaṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena vadāmi sevitabbampi
asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ  diṭṭhipaṭilābhanti  iti  kho  panetaṃ
vuttaṃ  bhagavatā  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  yathārūpaṃ  bhante
diṭṭhipaṭilābhaṃ  sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā
parihāyanti  evarūpo  diṭṭhipaṭilābho  na  sevitabbo  . yathārūpañca
kho  bhante  diṭṭhipaṭilābhaṃ sevato akusalā dhammā parihāyanti kusalā
dhammā abhivaḍḍhanti evarūpo diṭṭhipaṭilābho sevitabbo.
   [216]  Kathaṃrūpaṃ  bhante  diṭṭhipaṭilābhaṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  idha  bhante ekacco
evaṃdiṭṭhiko  hoti  natthi  dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ  natthi
Sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  natthi  ayaṃ  loko  natthi
paro  loko  natthi  mātā  natthi pitā natthi sattā opapātikā
natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye
imañca  lokaṃ  parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti .
Evarūpaṃ  bhante  diṭṭhipaṭilābhaṃ  sevato  akusalā  dhammā abhivaḍḍhanti
kusalā dhammā parihāyanti.
   [217]  Kathaṃrūpaṃ  bhante  diṭṭhipaṭilābhaṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  idha  bhante ekacco
evaṃdiṭṭhiko  hoti  atthi  dinnaṃ  atthi  yiṭṭhaṃ  atthi  hutaṃ  atthi
sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  atthi  ayaṃ  loko  atthi
paro  loko  atthi  mātā  atthi pitā atthi sattā opapātikā
atthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye
imañca  lokaṃ  parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedentīti .
Evarūpaṃ  bhante  diṭṭhipaṭilābhaṃ  sevato  akusalā  dhammā parihāyanti
kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  diṭṭhipaṭilābhaṃpahaṃ  bhikkhave  duvidhena
vadāmi    sevitabbampi   asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ
diṭṭhipaṭilābhanti iti yantaṃ vuttaṃ bhagavatā idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [218] Attabhāvapaṭilābhaṃpahaṃ bhikkhave duvidhena vadāmi sevitabbampi
asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ  attabhāvapaṭilābhanti  iti  kho
panetaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ . yathārūpaṃ bhante
Attabhāvapaṭilābhaṃ  sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā
dhammā  parihāyanti  evarūpo  attabhāvapaṭilābho  na  sevitabbo .
Yathārūpañca  kho  bhante  attabhāvapaṭilābhaṃ  sevato  akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpo  attabhāvapaṭilābho
sevitabbo.
   [219] Kathaṃrūpaṃ bhante attabhāvapaṭilābhaṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  sabyāpajjhaṃ  bhante
attabhāvapaṭilābhaṃ  abhinibbattassa  1-  yato apariniṭṭhitabhāvāya akusalā
dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti.
   [220] Kathaṃrūpaṃ bhante attabhāvapaṭilābhaṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  abyāpajjhaṃ  bhante
attabhāvapaṭilābhaṃ  abhinibbattassa  yato  pariniṭṭhitabhāvāya  akusalā
dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā abhivaḍḍhanti . attabhāvapaṭilābhaṃpahaṃ
bhikkhave   duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  tañca
aññamaññaṃ  attabhāvapaṭilābhanti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  idametaṃ
paṭicca vuttaṃ . imassa kho [2]- bhante bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena atthaṃ avibhattassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmīti.
   [221] Sādhu sādhu sārīputta sādhu [3]- tvaṃ sārīputta imassa
mayā  saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  evaṃ
vitthārena  atthaṃ  ājānāsi  .  kāyasamācāraṃpahaṃ bhikkhave duvidhena
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. abhinibbattayato. 2 Po. Ma. Yu. haṃ. 3 Ma. Yu. etthantare
@khosaddo atthi.
Vadāmi    sevitabbampi   asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ
kāyasamācāranti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  mayā  kiñcetaṃ  paṭicca
vuttaṃ  .  yathārūpaṃ  sārīputta kāyasamācāraṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  evarūpo  kāyasamācāro
na  sevitabbo  .  yathārūpañca kho sārīputta kāyasamācāraṃ sevato
akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpo
kāyasamācāro sevitabbo.
   [222] Kathaṃrūpaṃ sārīputta kāyasamācāraṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  . idha sārīputta ekacco
pāṇātipātī   hoti   luddo  lohitapāṇī  hatapahate  niviṭṭho
adayāpanno  pāṇabhūtesu  adinnādāyī  kho  pana  hoti  yantaṃ
parassa  paravittūpakaraṇaṃ  gāmagataṃ  vā  araññagataṃ  vā  taṃ  adinnaṃ
theyyasaṅkhātaṃ ādātā hoti kāmesu micchācārī kho pana hoti yā
tā   māturakkhitā   piturakkhitā   mātāpiturakkhitā  bhāturakkhitā
bhaginirakkhitā   ñātirakkhitā   sassāmikā   saparidaṇḍā  antamaso
mālāguṇaparikkhittāpi  tathārūpāsu  cārittaṃ  āpajjitā  hoti .
Evarūpaṃ  sārīputta  kāyasamācāraṃ sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti
kusalā dhammā parihāyanti.
   [223] Kathaṃrūpaṃ sārīputta kāyasamācāraṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  . idha sārīputta ekacco
Pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho   lajjī   dayāpanno   sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati
adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  hoti  yantaṃ  parassa
paravittūpakaraṇaṃ  gāmagataṃ  vā  araññagataṃ vā taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
na  ādātā  hoti kāmesu micchācāraṃ pahāya kāmesu micchācārā
paṭivirato  hoti  yā  tā  māturakkhitā piturakkhitā mātāpiturakkhitā
bhāturakkhitā   bhaginirakkhitā  ñātirakkhitā  sassāmikā  saparidaṇḍā
antamaso  mālāguṇaparikkhittāpi  tathārūpāsu  na  cārittaṃ  āpajjitā
hoti  .  evarūpaṃ  sārīputta kāyasamācāraṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  . kāyasamācāraṃpahaṃ bhikkhave
duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  tañca  aññamaññaṃ
kāyasamācāranti iti yantaṃ vuttaṃ mayā idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [224]  Vacīsamācāraṃpahaṃ bhikkhave ... manosamācāraṃpahaṃ bhikkhave
...  cittuppādaṃpahaṃ  bhikkhave  ...  saññāpaṭilābhaṃpahaṃ bhikkhave ...
Diṭṭhipaṭilābhaṃpahaṃ  bhikkhave  ...  attabhāvapaṭilābhaṃpahaṃ  bhikkhave duvidhena
vadāmi    sevitabbampi   asevitabbampi   tañca   aññamaññaṃ
attabhāvapaṭilābhanti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  mayā kiñcetaṃ paṭicca
vuttaṃ  .  yathārūpaṃ  sārīputta  attabhāvapaṭilābhaṃ  sevato  akusalā
dhammā   abhivaḍḍhanti   kusalā   dhammā  parihāyanti  evarūpo
attabhāvapaṭilābho  na  sevitabbo  .  yathārūpañca  kho  sārīputta
Attabhāvapaṭilābhaṃ  sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā
dhammā abhivaḍḍhanti evarūpo attabhāvapaṭilābho sevitabbo.
   [225]  Kathaṃrūpaṃ  sārīputta  attabhāvapaṭilābhaṃ  sevato akusalā
dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  .  sabyāpajjhaṃ
sārīputta  attabhāvapaṭilābhaṃ  abhinibbattassa  yato  apariniṭṭhitabhāvāya
akusalā dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti.
   [226]  Kathaṃrūpaṃ  sārīputta  attabhāvapaṭilābhaṃ  sevato akusalā
dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  abyāpajjhaṃ
sārīputta  attabhāvapaṭilābhaṃ  abhinibbattassa  yato  pariniṭṭhitabhāvāya
akusalā dhammā parihāyanti kusalā dhammā abhivaḍḍhanti. Attabhāvapaṭilābhaṃpahaṃ
bhikkhave   duvidhena   vadāmi   sevitabbampi   asevitabbampi
tañca  aññamaññaṃ  attabhāvapaṭilābhanti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  mayā
idametaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  imassa kho sārīputta mayā saṅkhittena
bhāsitassa [1]- vitthārena atthaṃ avibhattassa evaṃ vitthārena attho
daṭṭhabbo.
   [227]  Cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi
sevitabbampi   asevitabbampi   sotaviññeyyaṃ  saddaṃpahaṃ  sārīputta
duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi  ghānaviññeyyaṃ  gandhaṃpahaṃ
sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi asevitabbampi jivhāviññeyyaṃ
rasaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. etthantare evaṃsaddo atthi.
Kāyaviññeyyaṃ  phoṭṭhabbaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  manoviññeyyaṃ  dhammaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi
sevitabbampi asevitabbampi.
   [228]  Evaṃ vutte āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca
imassa  kho  bhante  bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ
avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ ājānāmi cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃpahaṃ
sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti  iti  kho
panetaṃ vuttaṃ bhagavatā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {228.1}  Yathārūpaṃ bhante cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ sevato akusalā
dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā parihāyanti evarūpaṃ cakkhuviññeyyaṃ
rūpaṃ na sevitabbaṃ . yathārūpañca kho bhante cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ sevato
akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpaṃ
cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃ  sevitabbaṃ  .  cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃpahaṃ  sārīputta
duvidhena  vadāmi sevitabbampi asevitabbampīti iti yantaṃ vuttaṃ bhagavatā
idametaṃ paṭicca vuttaṃ .pe. Evarūpo sotaviññeyyo saddo na sevitabbo
.pe.  evarūpo  sotaviññeyyo saddo sevitabbo .pe. evarūpo
ghānaviññeyyo  gandho na sevitabbo .pe. evarūpo ghānaviññeyyo
gandho sevitabbo .pe. evarūpo jivhāviññeyyo raso na sevitabbo
.pe.  evarūpo  jivhāviññeyyo  sevitabbo  .pe.  evarūpo
kāyaviññeyyo    phoṭṭhabbo    na   sevitabbo   .pe.
Evarūpo  kāyaviññeyyo  phoṭṭhabbo sevitabbo .pe. manoviññeyyaṃ
dhammaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampi
iti kho panetaṃ vuttaṃ bhagavatā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ. Yathārūpaṃ bhante
manoviññeyyaṃ  dhammaṃ  sevato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā
dhammā  parihāyanti evarūpo manoviññeyyo dhammo na sevitabbo .
Yathārūpañca  kho  bhante manoviññeyyaṃ dhammaṃ sevato akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpo  manoviññeyyo
dhammo  sevitabbo  .  manoviññeyyaṃ  dhammaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena
vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  bhagavatā
idametaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  imassa kho bhante bhagavatā saṅkhittena
bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ
ājānāmīti.
   [229] Sādhu sādhu sārīputta sādhu kho tvaṃ sārīputta imassa
mayā  saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  evaṃ
vitthārena  atthaṃ  ājānāsi  .  cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃpahaṃ  sārīputta
duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti iti kho panetaṃ vuttaṃ
mayā  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  yathārūpaṃ sārīputta cakkhuviññeyyaṃ
rūpaṃ  sevato  akusalā  dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti
evaṃ  cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃ na sevitabbaṃ . yathārūpañca kho sārīputta
cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃ  sevato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā
Dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpaṃ  cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃ  sevitabbaṃ .
Cakkhuviññeyyaṃ  rūpaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampīti  iti  yantaṃ vuttaṃ mayā idametaṃ paṭicca vuttaṃ .pe.
Evarūpo  sotaviññeyyo  saddo  na  sevitabbo  .pe. evarūpo
sotaviññeyyo  saddo  sevitabbo  .pe.  evarūpo ghānaviññeyyo
gandho  na  sevitabbo  .pe.  evarūpo  ghānaviññeyyo  gandho
sevitabbo  .pe.  evarūpo  jivhāviññeyyo  raso na sevitabbo
.pe.  evarūpo  jivhāviññeyyo raso sevitabbo .pe. evarūpo
kāyaviññeyyo  phoṭṭhabbo  na  sevitabbo  .pe.  evarūpo
kāyaviññeyyo  phoṭṭhabbo  sevitabbo  .pe. manoviññeyyaṃ dhammaṃpahaṃ
sārīputta duvidhena vadāmi sevitabbampi asevitabbampīti iti kho panetaṃ
vuttaṃ mayā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {229.1} Yathārūpaṃ sārīputta manoviññeyyaṃ dhammaṃ sevato akusalā
dhammā  abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti evarūpo manoviññeyyo
dhammo na sevitabbo . yathārūpañca kho sārīputta manoviññeyyaṃ dhammaṃ
sevato akusalā dhammā parihāyanti kusalā dhammā abhivaḍḍhanti evarūpo
manoviññeyyo  dhammo sevitabbo . manoviññeyyaṃ dhammaṃpahaṃ sārīputta
duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti iti yantaṃ vuttaṃ mayā
idametaṃ paṭicca vuttaṃ . imassa kho sārīputta mayā saṅkhittena bhāsitassa
evaṃ vitthārena attho daṭṭhabbo.
   [230]  Cīvaraṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  piṇḍapātaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  senāsanaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  gāmaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  nigamaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  nagaraṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  janapadaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampi  puggalaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi
asevitabbampīti.
   [231]  Evaṃ vutte āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca
imassa  kho  ahaṃ  bhante  bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa vitthārena
atthaṃ  avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ  ājānāmi  cīvaraṃpahaṃ
sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti  iti  kho
panetaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ . yathārūpaṃ bhante
cīvaraṃ  sevato  akusalā dhammā abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti
evarūpaṃ cīvaraṃ na sevitabbaṃ . yathārūpañca kho bhante cīvaraṃ sevato
akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpaṃ
cīvaraṃ  sevitabbaṃ  .  cīvaraṃpahaṃ sārīputta duvidhena vadāmi sevitabbampi
asevitabbampīti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  idametaṃ  paṭicca vuttaṃ
.pe.  evarūpo  piṇḍapāto  na  sevitabbo  .pe.  evarūpo
Piṇḍapāto  sevitabbo .pe. evarūpaṃ senāsanaṃ na sevitabbaṃ .pe.
Evarūpaṃ  senāsanaṃ  sevitabbaṃ .pe. evarūpo gāmo na sevitabbo
.pe.  evarūpo  gāmo  sevitabbo  .pe.  evarūpo nigamo na
sevitabbo  .pe.  evarūpo  nigamo  sevitabbo  .pe.  evarūpaṃ
nagaraṃ  na  sevitabbaṃ  .pe.  evarūpaṃ  nagaraṃ  sevitabbaṃ  .pe.
Evarūpo  janapado  na  sevitabbo  .pe.  evarūpo  janapado
sevitabbo  .pe.  puggalaṃpahaṃ  sārīputta duvidhena vadāmi sevitabbampi
asevitabbampīti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  kiñcetaṃ paṭicca
vuttaṃ  . yathārūpaṃ bhante puggalaṃ sevato akusalā dhammā abhivaḍḍhanti
kusalā  dhammā  parihāyanti  evarūpo  puggalo  na  sevitabbo .
Yathārūpañca  kho  bhante  puggalaṃ sevato akusalā dhammā parihāyanti
kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpo  puggalo  sevitabbo .
Puggalaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti
iti  yantaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  idametaṃ  paṭicca  vuttanti  . imassa
kho ahaṃ bhante 1- saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ avibhattassa
evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmīti.
   [232] Sādhu sādhu sārīputta sādhu kho tvaṃ sārīputta imassa
mayā  saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  evaṃ
vitthārena  atthaṃ  ājānāsi  . cīvaraṃpahaṃ sārīputta duvidhena vadāmi
sevitabbampi  asevitabbampīti  iti  kho  panetaṃ vuttaṃ mayā kiñcetaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhagavatā.
Paṭicca vuttaṃ.
   {232.1}  Yathārūpaṃ  sārīputta  cīvaraṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā dhammā parihāyanti evarūpaṃ cīvaraṃ na sevitabbaṃ .
Yathārūpañca  kho  sārīputta cīvaraṃ sevato akusalā dhammā parihāyanti
kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  evarūpaṃ  cīvaraṃ  sevitabbaṃ  . cīvaraṃpahaṃ
sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti  iti yantaṃ
vuttaṃ  mayā  idametaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .pe.  evarūpo piṇḍapāto
na sevitabbo .pe. evarūpo piṇḍapāto sevitabbo .pe. evarūpaṃ
senāsanaṃ  na  sevitabbaṃ  .pe. evarūpaṃ senāsanaṃ sevitabbaṃ .pe.
Evarūpo gāmo na sevitabbo .pe. Evarūpo gāmo sevitabbo .pe.
Evarūpo nigamo na sevitabbo .pe. Evarūpo nigamo sevitabbo .pe.
Evarūpo janapado na sevitabbo .pe. Evarūpo janapado sevitabbo .pe.
Puggalaṃpahaṃ  sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti
iti kho panetaṃ vuttaṃ mayā kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {232.2}  Yathārūpaṃ  sārīputta puggalaṃ sevato akusalā dhammā
abhivaḍḍhanti kusalā dhammā parihāyanti evarūpo puggalo na sevitabbo.
Yathārūpañca  kho sārīputta puggalaṃ sevato akusalā dhammā parihāyanti
kusalā  dhammā abhivaḍḍhanti evarūpo puggalo sevitabbo . puggalaṃpahaṃ
sārīputta  duvidhena  vadāmi  sevitabbampi  asevitabbampīti  iti yantaṃ
vuttaṃ  mayā  idametaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  imassa  kho  sārīputta
Mayā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena attho daṭṭhabbo.
   [233] Sabbepi ce sārīputta khattiyā imassa mayā saṅkhittena
bhāsitassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājāneyyuṃ sabbesānaṃpassa 1- khattiyānaṃ
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya . sabbepi ce sārīputta brāhmaṇā ...
Sabbepi  ce sārīputta vessā ... sabbepi ce sārīputta suddā
imassa mayā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājāneyyuṃ
sabbesānaṃpassa  suddānaṃ  dīgharattaṃ  hitāya sukhāya . sadevako cepi
sārīputta  loko  samārako  sabrahmako  sassamaṇabrāhmaṇī  pajā
sadevamanussā  imassa  mayā  saṅkhittena  bhāsitassa evaṃ vitthārena
atthaṃ  ājāneyya  sadevakassapassa  lokassa  samārakassa sabrahmakassa
sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya   sadevamanussāya   dīgharattaṃ  hitāya
sukhāyāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  sārīputto  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
       Sevitabbāsevitabbasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. sabbesānampissa.
            Bahudhātukasuttaṃ
   [234]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [235]  Bhagavā  etadavoca  yānikānici  bhikkhave  bhayāni
uppajjanti  sabbāni  tāni  bālato  uppajjanti  no  paṇḍitato
yekeci  upaddavā  uppajjanti  sabbe te bālato uppajjanti no
paṇḍitato  yekeci  upasaggā  uppajjanti  sabbe  te  bālato
uppajjanti  no  paṇḍitato  .  seyyathāpi bhikkhave naḷāgārā vā
tiṇāgārā vā aggi mutto kūṭāgārānipi ḍahati ullittāvalittāni 1-
phusitaggaḷāni  pihitavātapānāni  evameva  kho  bhikkhave  yānikānici
bhayāni  uppajjanti  sabbāni tāni bālato uppajjanti no paṇḍitato
yekeci  upaddavā  uppajjanti  sabbe te bālato uppajjanti no
paṇḍitato  yekeci  upasaggā  uppajjanti  sabbe  te  bālato
uppajjanti  no  paṇḍitato  .  iti  kho  bhikkhave  sappaṭibhayo
bālo   appaṭibhayo  paṇḍito  saupaddavo  bālo  anupaddavo
paṇḍito  saupasaggo  bālo  anupasaggo  paṇḍito  .  natthi
bhikkhave  paṇḍitato  bhayaṃ  natthi  paṇḍitato  upaddavo  natthi
paṇḍitato  upasaggo  .  tasmātiha  bhikkhave  paṇḍitā  bhavissāmāti
evañhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vātāni.
   [236]  Evaṃ  vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
kittāvatā nu kho bhante paṇḍito bhikkhu vīmaṃsakoti alaṃ vacanāyāti.
Yato  kho  ānanda  bhikkhu  dhātukusalo  ca hoti āyatanakusalo ca
hoti  paṭiccasamuppādakusalo  ca  hoti  ṭhānāṭhānakusalo  ca  hoti
ettāvatā kho ānanda paṇḍito bhikkhu vīmaṃsakoti alaṃ vacanāyāti.
   [237]  Kittāvatā  pana  bhante  dhātukusalo  bhikkhūti  alaṃ
vacanāyāti  .  aṭṭhārasa  kho  imā  ānanda  dhātuyo cakkhudhātu
rūpadhātu  cakkhuviññāṇadhātu  sotadhātu  saddadhātu  sotaviññāṇadhātu
ghānadhātu   gandhadhātu   ghānaviññāṇadhātu   jivhādhātu   rasadhātu
jivhāviññāṇadhātu  kāyadhātu  phoṭṭhabbadhātu  kāyaviññāṇadhātu manodhātu
dhammadhātu  manoviññāṇadhātu  imā  kho  ānanda  aṭṭhārasa dhātuyo
yato  jānāti  passati  ettāvatāpi  kho  ānanda  dhātukusalo
bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.
   [238]  Siyā pana bhante aññopi pariyāyo yathā dhātukusalo
bhikkhūti  alaṃ  vacanāyāti  . siyā ānanda chayimā ānanda dhātuyo
paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu vāyodhātu ākāsadhātu viññāṇadhātu
imā kho ānanda cha dhātuyo yato jānāti passati ettāvatāpi kho
ānanda dhātukusalo bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.
   [239]  Siyā pana bhante aññopi pariyāyo yathā dhātukusalo
bhikkhūti  alaṃ  vacanāyāti  . siyā ānanda chayimā ānanda dhātuyo
Sukhadhātu   dukkhadhātu  somanassadhātu  domanassadhātu  upekkhādhātu
avijjādhātu  imā  kho  ānanda cha dhātuyo yato jānāti passati
ettāvatāpi kho ānanda dhātukusalo bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.
   [240]  Siyā pana bhante aññopi pariyāyo yathā dhātukusalo
bhikkhūti  alaṃ  vacanāyāti  . siyā ānanda chayimā ānanda dhātuyo
kāmadhātu  nekkhammadhātu  byāpādadhātu  abyāpādadhātu  vihiṃsādhātu
avihiṃsādhātu  imā  kho  ānanda cha dhātuyo yato jānāti passati
ettāvatāpi kho ānanda dhātukusalo bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.
   [241]  Siyā pana bhante aññopi pariyāyo yathā dhātukusalo
bhikkhūti  alaṃ  vacanāyāti  .  siyā  ānanda tisso imā ānanda
dhātuyo  kāmadhātu  rūpadhātu  arūpadhātu  imā  kho ānanda tisso
dhātuyo  yato  pajānāti  passati  ettāvatāpi  kho  ānanda
dhātukusalo bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.
   [242]  Siyā pana bhante aññopi pariyāyo yathā dhātukusalo
bhikkhūti alaṃ vacanāyāti . siyā ānanda dve imā ānanda dhātuyo
saṅkhatādhātu 1- asaṅkhatādhātu imā kho ānanda dve dhātuyo yato
jānāti  passati  ettāvatāpi  kho ānanda dhātukusalo bhikkhūti alaṃ
vacanāyāti.
   [243]  Kittāvatā  pana  bhante  āyatanakusalo  bhikkhūti alaṃ
vacanāyāti  . cha kho panimāni ānanda ajjhattikabāhirāni āyatanāni
@Footnote: 1 Yu. saṅkhatā ca dhātu asaṅkhatā ca dhātu.
Cakkhu  ceva  rūpā  1- ca sotañca saddā ca ghānañca gandhā ca
jivhā  ca  rasā ca kāyo ca phoṭṭhabbā ca mano ca dhammā ca
imāni  kho  ānanda  cha  ajjhattikabāhirāni  āyatanāni  yato
jānāti  passati  ettāvatā kho pana ānanda āyatanakusalo bhikkhūti
alaṃ vacanāyāti.
   [244]  Kittāvatā  pana  bhante  paṭiccasamuppādakusalo bhikkhūti
alaṃ  vacanāyāti  .  idha  ānanda  bhikkhu  evaṃ  jānāti imasmiṃ
sati  idaṃ  hoti  imassuppādā  idaṃ  uppajjati  imasmiṃ  asati
idaṃ  na  hoti  imassa  nirodhā idaṃ nirujjhati yadidaṃ avijjāpaccayā
saṅkhārā   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ
nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā
vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti  avijjāya  tveva  asesavirāganirodhā
saṅkhāranirodho   saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā
nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā  saḷāyatananirodho  saḷāyatananirodhā
phassanirodho  phassanirodhā  vedanānirodho vedanānirodhā taṇhānirodho
taṇhānirodhā   upādānanirodho   upādānanirodhā   bhavanirodho
bhavanirodhā  jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā  nirujjhanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
@Footnote: 1 Yu. rūpañca.
Nirodho  hoti  ettāvatā  kho  ānanda  paṭiccasamuppādakusalo
bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.
   [245]  Kittāvatā  pana  bhante ṭhānāṭhānakusalo bhikkhūti alaṃ
vacanāyāti  .  idhānanda  bhikkhu  aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ
diṭṭhisampanno  puggalo  kiñci  saṅkhāraṃ  niccato  upagaccheyya netaṃ
ṭhānaṃ  vijjatīti pajānāti . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ puthujjano
kiñci  saṅkhāraṃ  niccato upagaccheyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti .
Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno  puggalo  kiñci saṅkhāraṃ
sukhato  upagaccheyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti . ṭhānañca kho
etaṃ  vijjati  yaṃ  puthujjano  kiñci  saṅkhāraṃ  sukhato  upagaccheyya
ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti . aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno
puggalo  kiñci  dhammaṃ  attato  upagaccheyya  netaṃ  ṭhānaṃ vijjatīti
pajānāti  .  ṭhānañca  kho etaṃ vijjati yaṃ puthujjano kiñci dhammaṃ
attato upagaccheyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {245.1} Aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo mātaraṃ
jīvitā voropeyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti . Ṭhānañca kho etaṃ
vijjati yaṃ puthujjano mātaraṃ jīvitā voropeyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno  puggalo  pitaraṃ  jīvitā
voropeyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti. Ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ
Puthujjano  pitaraṃ  jīvitā  voropeyya  .pe.  arahantaṃ  jīvitā
voropeyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {245.2}  Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ diṭṭhisampanno puggalo
duṭṭhacitto  tathāgatassa  lohitaṃ  uppādeyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti
pajānāti  .  ṭhānañca  kho  etaṃ vijjati yaṃ puthujjano duṭṭhacitto
tathāgatassa  lohitaṃ  uppādeyya  ṭhānametaṃ  vijjatīti  pajānāti .
Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno  puggalo saṅghaṃ bhindeyya
netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ puthujjano
saṅghaṃ bhindeyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti . aṭṭhānametaṃ anavakāso
yaṃ diṭṭhisampanno puggalo aññaṃ satthāraṃ uddiseyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti
pajānāti  . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ puthujjano aññaṃ satthāraṃ
uddiseyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {245.3}  Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ ekissā lokadhātuyā
dve  arahanto  sammāsambuddhā  apubbaṃ  acarimaṃ  uppajjeyyuṃ
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti  . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ
ekissā  lokadhātuyā  eko  arahaṃ  sammāsambuddho  uppajjeyya
ṭhānametaṃ  vijjatīti pajānāti . aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ ekissā
lokadhātuyā  dve  rājāno cakkavattino apubbaṃ acarimaṃ uppajjeyyuṃ
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti  . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ
ekissā  lokadhātuyā eko rājā cakkavatti uppajjeyya ṭhānametaṃ
vijjatīti pajānāti.
   {245.4}  Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  itthī  arahaṃ  assa
Sammāsambuddho  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti  .  ṭhānañca kho
etaṃ  vijjati  yaṃ  puriso  arahaṃ  assa  sammāsambuddho  ṭhānametaṃ
vijjatīti  pajānāti  .  aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  itthī rājā
assa  cakkavatti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti . ṭhānañca kho
etaṃ  vijjati  yaṃ  puriso rājā assa cakkavatti ṭhānametaṃ vijjatīti
pajānāti . aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ itthī sakkattaṃ kāreyya ...
Mārattaṃ  kāreyya  ...  brahmattaṃ  kāreyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti
pajānāti . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ puriso sakkattaṃ kāreyya 1- ...
Mārattaṃ kāreyya ... Brahmattaṃ kāreyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {245.5} Aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ kāyaduccaritassa iṭṭho kanto
manāpo  vipāko  nibbatteyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti pajānāti .
Ṭhānañca  kho  etaṃ  vijjati  yaṃ  kāyaduccaritassa  aniṭṭho akanto
amanāpo  vipāko  nibbatteyya  ṭhānametaṃ  vijjatīti  pajānāti .
Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  vacīduccaritassa  ... yaṃ manoduccaritassa
iṭṭho  kanto  manāpo  vipāko  nibbatteyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti
pajānāti  .  ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ vacīduccaritassa ... yaṃ
manoduccaritassa  aniṭṭho  akanto  amanāpo  vipāko  nibbatteyya
ṭhānametaṃ  vijjatīti  pajānāti  .  aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ
kāyasucaritassa  aniṭṭho  akanto  amanāpo  vipāko  nibbatteyya
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti  . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha kareyya.
Kāyasucaritassa  iṭṭho  kanto manāpo vipāko nibbatteyya ṭhānametaṃ
vijjatīti  pajānāti  . aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ vacīsucaritassa ...
Yaṃ  manosucaritassa  aniṭṭho  akanto  amanāpo vipāko nibbatteyya
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti  . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ
vacīsucaritassa  ...  yaṃ manosucaritassa iṭṭho kanto manāpo vipāko
nibbatteyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
   {245.6} Aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ kāyaduccaritasamaṅgī taṃnidānā
tappaccayā  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti  . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ
kāyaduccaritasamaṅgī  taṃnidānā  tappaccayā  kāyassa  bhedā parammaraṇā
apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya ṭhānametaṃ vijjatīti pajānāti.
Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ  vacīduccaritasamaṅgī  taṃnidānā  tappaccayā
kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya netaṃ ṭhānaṃ
vijjatīti pajānāti . ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ vacīduccaritasamaṅgī ...
Yaṃ  manoduccaritasamaṅgī  taṃnidānā  tappaccayā  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  ṭhānametaṃ
vijjatīti pajānāti.
   {245.7} Aṭṭhānametaṃ anavakāso yaṃ kāyasucaritasamaṅgī taṃnidānā
tappaccayā  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjeyya netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti pajānāti . ṭhānañca kho etaṃ vijjati
yaṃ  kāyasucaritasamaṅgī  taṃnidānā tappaccayā kāyassa bhedā parammaraṇā
Sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjeyya  ṭhānametaṃ  vijjatīti  pajānāti .
Aṭṭhānametaṃ  anavakāso  yaṃ vacīsucaritasamaṅgī ... yaṃ manosucaritasamaṅgī
taṃnidānā  tappaccayā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  pajānāti .
Ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ vacīsucaritasamaṅgī ... yaṃ manosucaritasamaṅgī
taṃnidānā  tappaccayā  kāyassa  bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjeyya  ṭhānametaṃ  vijjatīti  pajānāti  .  ettāvatā  kho
ānanda ṭhānāṭhānakusalo bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.
   [246]  Evaṃ  vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
acchariyaṃ bhante abbhūtaṃ bhante ko nāmāyaṃ bhante dhammapariyāyoti .
Tasmātiha  tvaṃ  ānanda  imaṃ dhammapariyāyaṃ bahudhātukotipi naṃ dhārehi
catuparivaṭṭotipi  naṃ  dhārehi dhammādāsotipi naṃ dhārehi amatadundubhītipi
naṃ dhārehi anuttaro saṅgāmavijayotipi naṃ dhārehīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Bahudhātukasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
            ---------
            Isigilisuttaṃ
   [247]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
isigilismiṃ pabbate . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti.
Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [248]  Bhagavā  etadavoca passatha no tumhe bhikkhave etaṃ
vebhāraṃ pabbatanti . evambhante . etassa kho bhikkhave vebhārassa
pabbatassa  aññāva  samaññā  ahosi  aññā  paññatti  .  passatha
no  tumhe  bhikkhave  etaṃ  paṇḍavaṃ  pabbatanti . evambhante .
Etassapi  kho  bhikkhave  paṇḍavassa  pabbatassa  aññāva  samaññā
ahosi  aññā  paññatti  .  passatha  no  tumhe  bhikkhave etaṃ
vepullaṃ pabbatanti . evambhante . etassapi kho bhikkhave vepullassa
pabbatassa  aññāva  samaññā  ahosi  aññā  paññatti  .  passatha
no  tumhe  bhikkhave  etaṃ  gijjhakūṭaṃ pabbatanti . evambhante .
Etassapi  kho  bhikkhave  gijjhakūṭassa  pabbatassa  aññāva  samaññā
ahosi  aññā  paññatti  .  passatha  no  tumhe  bhikkhave  imaṃ
isigiliṃ  pabbatanti  .  evambhante  .  imassa  kho pana bhikkhave
isigilissa pabbatassa esāva samaññā ahosi esā paññatti.
   [249]  Bhūtapubbaṃ  bhikkhave  pañca  paccekabuddhasatāni  imasmiṃ
isigilismiṃ  pabbate ciranivāsino ahesuṃ . te imaṃ pabbataṃ pavisantā
Dissanti  paviṭṭhā  na dissanti . tamenaṃ manussā disvā evamāhaṃsu
ayaṃ pabbato ime isī gilatīti isigili isigilītveva samaññā udapādi.
Ācikkhissāmi  bhikkhave  paccekabuddhānaṃ  nāmāni kittayissāmi bhikkhave
paccekabuddhānaṃ  nāmāni  desissāmi  bhikkhave paccekabuddhānaṃ nāmāni
taṃ suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . Evambhanteti jo te bhikkhū
bhagavato paccassosuṃ.
   [250] Bhagavā etadavoca ariṭṭho nāma bhikkhave paccekasambuddho 1-
imasmiṃ  isigilismiṃ  pabbate  ciranivāsī  ahosi  .  upariṭṭho
nāma  bhikkhave  paccekasambuddho  imasmiṃ isigilismiṃ pabbate ciranivāsī
ahosi  .  tagarasikhī nāma bhikkhave paccekasambuddho imasmiṃ isigilismiṃ
pabbate  ciranivāsī  ahosi . yasassī nāma bhikkhave paccekasambuddho
imasmiṃ  isigilismiṃ  pabbate  ciranivāsī  ahosi  .  sudassano nāma
bhikkhave  paccekasambuddho  imasmiṃ  isigilismiṃ  pabbate  ciranivāsī
ahosi  .  piyadassī nāma bhikkhave paccekasambuddho imasmiṃ isigilismiṃ
pabbate ciranivāsī ahosi . gandhāro nāma bhikkhave paccekasambuddho
imasmiṃ  isigilismiṃ  pabbate  ciranivāsī  ahosi  .  piṇḍolo nāma
bhikkhave  paccekasambuddho  imasmiṃ  isigilismiṃ  pabbate  ciranivāsī
ahosi  . upāsabho nāma bhikkhave paccekasambuddho imasmiṃ isigilismiṃ
pabbate  ciranivāsī  ahosi  . nitho nāma bhikkhave paccekasambuddho
imasmiṃ  isigilismiṃ  pabbate ciranivāsī ahosi . tatho nāma bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. sabbattha paccekabuddho.
Paccekasambuddho  imasmiṃ  isigilismiṃ  pabbate  ciranivāsī  ahosi .
Sutavā  nāma  bhikkhave  paccekasambuddho  imasmiṃ  isigilismiṃ pabbate
ciranivāsī  ahosi  .  bhāvitatto  nāma  bhikkhave  paccekasambuddho
imasmiṃ isigilismiṃ pabbate ciranivāsī ahosi.
   [251] Ye sattasārā anighā nirāsā
       paccekamevajjhagamuṃ subodhiṃ
       tesaṃ visallāna naruttamānaṃ
       nāmāni me kittayato suṇātha
       ariṭṭho upariṭṭho tagarasikhī yasassī
       sudassano piyadassī ca buddho 1-
       gandhāro piṇḍolo upāsabho ca
       nitho tatho sutavā bhāvitatto
       sumbho subho methulo 2- aṭṭhamo ca
       athassumegho anigho sudāṭho
       paccekabuddhā bhavanettikhīṇā
       hiṅgū ca hiṅgo ca mahānubhāvā
       dve jālino munino aṭṭhako ca
       atha kosallo 3- buddho atho subāhu
       upanemiso nemiso santacitto
       sacco tatho virajo paṇḍito ca
@Footnote: 1 Ma. susambuddho . 2 matulo . 3 Po. Yu. kosalo.
       Kāḷūpakāḷā vijito jito ca
       aṅgo ca paṅgo ca guticchito 1- ca
       passī jahi upadhiṃ dukkhamūlaṃ
       aparājito mārabalaṃ ajesi
       satthā pavattā sarabhaṅgo lomahaṃso
       uccaṅgamāyo asito anāsavo
       manomayo mānacchido ca bandhumā
       tadādhimutto vimalo ca ketumā
       ketumbarāgo ca mātaṅgo ariyo
       athaccuto accutagāmabyāmako
       sumaṅgalo dabbilo supatiṭṭhito
       asayho khemābhirato ca sorato
       durannayo saṅgho athopi ujjayo
       aparo muni sayho anomanikkamo 2-
       ānanda nando upanando dvādasa
       bhāradvājo antimadehadhārī
       bodhi mahānāmo athopi uttaro
       kesī sikhī sundaro bhāradvājo
@Footnote: 1 Yu. gutijjitoti dissati . 2 Yu. anomanikkhamo . 3 Yu. bhāradvājā.
       Tissūpatissā bhavabandhanacchidā
       upasīdarī 1- taṇhacchido ca sīdarī 1-
       buddho ahu maṅgalo vītarāgo
       usabhacchidā jāliniṃ dukkhamūlaṃ
       santaṃ padaṃ ajjhagamūpaṇīto
       uposatho sundaro saccanāmo
       jeto jayanto padumo uppalo ca
       padumuttaro rakkhito pabbato ca
       mānatthaddho sobhito vītarāgo
       kaṇho ca buddho suvimuttacitto
       ete ca aññe ca mahānubhāvā
       paccekabuddhā bhavanettikhīṇā
       te sabbasaṅgādhigate mahesī
        parinibbute vandatha appameyyeti.
         Isigilisuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. upasikhi. sikhari.
           Mahācattārīsakasuttaṃ
   [252]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  ariyaṃ  vo  bhikkhave  sammāsamādhiṃ  desissāmi
saupanisaṃ  saparikkhāraṃ  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti .
Evambhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [253]  Bhagavā  etadavoca  katamo  ca  bhikkhave  ariyo
sammāsamādhi   saupaniso   saparikkhāro   seyyathīdaṃ   sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo sammāsati yā kho bhikkhave imehi sattaṅgehi cittassa
ekaggatā parikkhatā ayaṃ vuccati bhikkhave ariyo sammāsamādhi saupaniso
itipi saparikkhāro itipīti 1-.
   [254]  Tatra bhikkhave sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti . kathañca
bhikkhave  sammādiṭṭhi  pubbaṅgamā  hoti  .  micchādiṭṭhiṃ micchādiṭṭhīti
pajānāti  sammādiṭṭhiṃ  sammādiṭṭhīti  pajānāti  .  sāssa  hoti
sammādiṭṭhi.
   [255]  Katamā  ca bhikkhave micchādiṭṭhi . natthi dinnaṃ natthi
yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ  natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko
@Footnote: 1 Ma. Yu. itipi.
Natthi ayaṃ loko natthi paro loko natthi mātā natthi pitā natthi
sattā  opapātikā  natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā pavedentīti ayaṃ bhikkhave micchādiṭṭhi.
   [256]  Katamā  ca  bhikkhave  sammādiṭṭhi  .  sammādiṭṭhiṃpahaṃ
bhikkhave  dvayaṃ  vadāmi  atthi  bhikkhave  sammādiṭṭhi  sāsavā
puññabhāgiyā  upadhivepakkā  atthi  bhikkhave  sammādiṭṭhi  ariyā
anāsavā lokuttarā maggaṅgā.
   [257]  Katamā  ca  bhikkhave sammādiṭṭhi sāsavā puññabhāgiyā
upadhivepakkā  .  atthi  dinnaṃ  atthi  yiṭṭhaṃ  atthi  hutaṃ  atthi
sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko atthi ayaṃ loko atthi paro
loko  atthi  mātā  atthi  pitā atthi sattā opapātikā atthi
loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā  sammāpaṭipannā  ye  imañca
lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  ayaṃ
bhikkhave sammādiṭṭhi sāsavā puññabhāgiyā upadhivepakkā.
   [258] Katamā ca bhikkhave sammādiṭṭhi ariyā anāsavā lokuttarā
maggaṅgā  .  yā  kho  bhikkhave  ariyacittassa  anāsavacittassa
ariyamaggasamaṅgino   ariyamaggaṃ   bhāvayato   paññā   paññindriyaṃ
paññāphalaṃ  dhammavicayasambojjhaṅgo  sammādiṭṭhi  maggaṅgaṃ  ayaṃ  bhikkhave
sammādiṭṭhi ariyā anāsavā lokuttarā maggaṅgā. So 1- micchādiṭṭhiyā
@Footnote: 1 Yu. yo.
Pahānāya  vāyamati  sammādiṭṭhiyā  upasampadāya  .  svāssa  hoti
sammāvāyāmo  .  so  sato  micchādiṭṭhiṃ pajahati sato sammādiṭṭhiṃ
upasampajja  viharati  .  sāssa  hoti sammāsati . itissime tayo
dhammā   sammādiṭṭhiṃ   anuparidhāvanti   anuparivattanti   seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi sammāvāyāmo sammāsati.
   [259]  Tatra bhikkhave sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti . kathañca
bhikkhave   sammādiṭṭhi   pubbaṅgamā   hoti  .  micchāsaṅkappaṃ
micchāsaṅkappoti   pajānāti   sammāsaṅkappaṃ   sammāsaṅkappoti
pajānāti. Sāssa hoti sammādiṭṭhi.
   [260]  Katamo  ca  bhikkhave micchāsaṅkappo . kāmasaṅkappo
byāpādasaṅkappo vihiṃsāsaṅkappo ayaṃ bhikkhave micchāsaṅkappo.
   [261]  Katamo ca bhikkhave sammāsaṅkappo . sammāsaṅkappaṃpahaṃ
bhikkhave  dvayaṃ  vadāmi  atthi  bhikkhave  sammāsaṅkappo  sāsavo
puññabhāgiyo   upadhivepakko   atthi   bhikkhave   sammāsaṅkappo
ariyo anāsavo lokuttaro maggaṅgo.
   [262] Katamo ca bhikkhave sammāsaṅkappo sāsavo puññabhāgiyo
upadhivepakko    .    nekkhammasaṅkappo   abyāpādasaṅkappo
avihiṃsāsaṅkappo   ayaṃ   bhikkhave   sammāsaṅkappo   sāsavo
puññabhāgiyo upadhivepakko.
   [263]  Katamo  ca  bhikkhave sammāsaṅkappo ariyo anāsavo
Lokuttaro maggaṅgo . yo kho bhikkhave ariyacittassa anāsavacittassa
ariyamaggasamaṅgino   ariyamaggaṃ   bhāvayato   takko   vitakko
saṅkappo  appanā  byappanā  cetaso abhiniropanā vacīsaṅkhāro 1-
ayaṃ bhikkhave sammāsaṅkappo ariyo anāsavo lokuttaro maggaṅgo .
So   micchāsaṅkappassa   pahānāya   vāyamati   sammāsaṅkappassa
upasampadāya  .  svāssa  hoti  sammāvāyāmo  .  so  sato
micchāsaṅkappaṃ  pajahati  sato  sammāsaṅkappaṃ  upasampajja  viharati .
Sāssa  hoti sammāsati . itissime 2- tayo dhammā sammāsaṅkappaṃ
anuparidhāvanti  anuparivattanti  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  sammāvāyāmo
sammāsati.
   [264]  Tatra bhikkhave sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti . kathañca
bhikkhave  sammādiṭṭhi  pubbaṅgamā  hoti  . micchāvācaṃ micchāvācāti
pajānāti  sammāvācaṃ  sammāvācāti  pajānāti  .  sāssa  hoti
sammādiṭṭhi.
   [265]  Katamā ca bhikkhave micchāvācā . musāvādo pisuṇā
vācā pharusā vācā samphappalāpo ayaṃ bhikkhave micchāvācā.
   [266] Katamā ca bhikkhave sammāvācā . Sammāvācaṃpahaṃ bhikkhave
dvayaṃ  vadāmi  atthi  bhikkhave  sammāvācā  sāsavā  puññabhāgiyā
upadhivepakkā  atthi bhikkhave sammāvācā ariyā anāsavā lokuttarā
maggaṅgā.
@Footnote: 1 Yu. vācāsaṅkhāro . 2 Ma. itiyime.
   [267]  Katamā  ca bhikkhave sammāvācā sāsavā puññabhāgiyā
upadhivepakkā  .  musāvādā  veramaṇī  pisuṇāya  vācāya  veramaṇī
pharusāya  vācāya  veramaṇī  samphappalāpā  veramaṇī  ayaṃ  bhikkhave
sammāvācā sāsavā puññabhāgiyā upadhivepakkā.
   [268] Katamā ca bhikkhave sammāvācā ariyā anāsavā lokuttarā
maggaṅgā  .  yā  kho  bhikkhave  ariyacittassa  anāsavacittassa
ariyamaggasamaṅgino ariyamaggaṃ bhāvayato catūhipi vacīduccaritehi ārati virati
paṭivirati veramaṇī ayaṃ bhikkhave sammāvācā ariyā anāsavā lokuttarā
maggaṅgā  .  so  micchāvācāya  pahānāya  vāyamati sammāvācāya
upasampadāya . svāssa hoti sammāvāyāmo . so sato micchāvācaṃ
pajahati  sato  sammāvācaṃ  upasampajja  viharati  .  sāssa  hoti
sammāsati  .  itissime  tayo  dhammā  sammāvācaṃ  anuparidhāvanti
anuparivattanti seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāvāyāmo sammāsati.
   [269]  Tatra bhikkhave sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti . kathañca
bhikkhave   sammādiṭṭhi   pubbaṅgamā   hoti  .  micchākammantaṃ
micchākammantoti   pajānāti   sammākammantaṃ   sammākammantoti
pajānāti. Sāssa hoti sammādiṭṭhi.
   [270]  Katamo  ca  bhikkhave micchākammanto . pāṇātipāto
adinnādānaṃ kāmesumicchācāro ayaṃ bhikkhave micchākammanto.
   [271]  Katamo ca bhikkhave sammākammanto . sammākammantaṃpahaṃ
Bhikkhave  dvayaṃ  vadāmi  atthi  bhikkhave  sammākammanto  sāsavo
puññabhāgiyo  upadhivepakko  atthi  bhikkhave  sammākammanto  ariyo
anāsavo lokuttaro maggaṅgo.
   [272]  Katamo  ca  bhikkhave  sammākammanto  sāsavo
puññabhāgiyo  upadhivepakko  .  atthi bhikkhave pāṇātipātā veramaṇī
adinnādānā  veramaṇī  kāmesumicchācārā  veramaṇī  ayaṃ  bhikkhave
sammākammanto sāsavo puññabhāgiyo upadhivepakko.
   [273]  Katamo  ca  bhikkhave sammākammanto ariyo anāsavo
lokuttaro maggaṅgo . yā kho bhikkhave ariyacittassa anāsavacittassa
ariyamaggasamaṅgino   ariyamaggaṃ   bhāvayato  tīhipi  kāyaduccaritehi
ārati  virati  paṭivirati  veramaṇī ayaṃ bhikkhave sammākammanto ariyo
anāsavo  lokuttaro  maggaṅgo  .  so micchākammantassa pahānāya
vāyamati   sammākammantassa   upasampadāya  .  svāssa  hoti
sammāvāyāmo  .  so  sato  micchākammantaṃ  pajahati  sato
sammākammantaṃ  upasampajja  viharati  .  sāssa  hoti  sammāsati .
Itissime  tayo  dhammā  sammākammantaṃ  anuparidhāvanti  anuparivattanti
seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi sammāvāyāmo sammāsati.
   [274]  Tatra bhikkhave sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti . kathañca
bhikkhave   sammādiṭṭhi   pubbaṅgamā   hoti   .  micchāājīvaṃ
micchāājīvoti  pajānāti  sammāājīvaṃ  sammāājīvoti  pajānāti .
Sāssa hoti sammādiṭṭhi.
   [275]  Katamo  ca  bhikkhave micchāājīvo . kuhanā lapanā
nemittakatā  nippesikatā  lābhena  lābhaṃ  nijigiṃsanatā  ayaṃ bhikkhave
micchāājīvo.
   [276]  Katamo  ca  bhikkhave sammāājīvo . sammāājīvaṃpahaṃ
bhikkhave  dvayaṃ  vadāmi  atthi  bhikkhave  sammāājīvo  puññabhāgiyo
upadhivepakko atthi bhikkhave sammāājīvo ariyo anāsavo lokuttaro
maggaṅgo.
   [277]  Katamo ca bhikkhave sammāājīvo sāsavo puññabhāgiyo
upadhivepakko  .  idha  bhikkhave  ariyasāvako  micchāājīvaṃ  pahāya
sammāājīvena  jīvikaṃ  kappeti  ayaṃ  bhikkhave sammāājīvo sāsavo
puññabhāgiyo upadhivepakko.
   [278] Katamo ca bhikkhave sammāājīvo ariyo anāsavo lokuttaro
maggaṅgo  .  yā  kho  bhikkhave  ariyacittassa  anāsavacittassa
ariyamaggasamaṅgino  ariyamaggaṃ  bhāvayato  micchāājīvā  ārati  virati
paṭivirati veramaṇī ayaṃ bhikkhave sammāājīvo ariyo anāsavo lokuttaro
maggaṅgo  .  so  micchāājīvassa pahānāya vāyamati sammāājīvassa
upasampadāya  .  svāssa  hoti  sammāvāyāmo  .  so  sato
micchāājīvaṃ  pajahati  sato sammāājīvaṃ upasampajja viharati . sāssa
hoti  sammāsati  .  itissime  tayo  dhammā  sammāājīvaṃ
Anuparidhāvanti  anuparivattanti  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  sammāvāyāmo
sammāsati.
   [279]  Tatra bhikkhave sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti . kathañca
bhikkhave  sammādiṭṭhi  pubbaṅgamā  hoti  .  sammādiṭṭhissa  bhikkhave
sammāsaṅkappo   pahoti   sammāsaṅkappassa  sammāvācā  pahoti
sammāvācassa    sammākammanto    pahoti    sammākammantassa
sammāājīvo   pahoti   sammāājīvassa  sammāvāyāmo  pahoti
sammāvāyāmassa  sammāsati  pahoti  sammāsatissa  sammāsamādhi pahoti
sammāsamādhissa   sammāñāṇaṃ  pahoti  sammāñāṇassa  sammāvimutti
pahoti  .  iti  kho  bhikkhave  aṭṭhaṅgasamannāgato  sekho [1]-
dasahaṅgasamannāgato arahā hoti. [2]-
   [280]  Tatra bhikkhave sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti . kathañca
bhikkhave  sammādiṭṭhi  pubbaṅgamā  hoti  .  sammādiṭṭhissa  bhikkhave
micchādiṭṭhi  nijjiṇṇā  hoti  .  ye ca micchādiṭṭhipaccayā aneke
pāpakā  akusalā  dhammā  sambhavanti  te  cassa  nijjiṇṇā honti
sammādiṭṭhipaccayā ca aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
Sammāsaṅkappassa  bhikkhave  micchāsaṅkappo  nijjiṇṇo  hoti  .pe.
Sammāvācassa bhikkhave micchāvācā nijjiṇṇā hoti ... Sammākammantassa
bhikkhave  micchākammanto  nijjiṇṇo  hoti  ...  sammāājīvassa
bhikkhave  micchāājīvo  nijjiṇṇo  hoti  ...  sammāvāyāmassa
@Footnote: 1 Yu. paṭipado . 2 Po. Ma. tatrapi sammāñāṇena aneke pāpakā akusalā dhammā
@vigatā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti.
Bhikkhave  micchāvāyāmo  nijjiṇṇo  hoti ... sammāsatissa bhikkhave
micchāsati  nijjiṇṇā  hoti ... sammāsamādhissa bhikkhave micchāsamādhi
nijjiṇṇo  hoti  ...  sammāñāṇassa  bhikkhave  micchāñāṇaṃ nijjiṇṇaṃ
hoti  ...  sammāvimuttassa bhikkhave micchāvimutti nijjiṇṇā hoti .
Ye ca micchāvimuttipaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti
te  cassa  nijjiṇṇā  honti  sammāvimuttipaccayā  ca  aneke
kusalā  dhammā  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti . iti kho bhikkhave vīsati
kusalapakkhā  vīsati  akusalapakkhā  .  mahācattārīsako  dhammapariyāyo
pavattito  appaṭivattiyo  samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā
mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasminti.
   [281] Yo hi koci bhikkhave samaṇo vā brāhmaṇo vā imaṃ
mahācattārīsakaṃ  dhammapariyāyaṃ  garahitabbaṃ  paṭikkositabbaṃ  maññeyya
tassa  diṭṭheva  dhamme  dasa  sahadhammikā vādānuvādā gārayhaṭṭhānaṃ
āgacchanti  .  sammādiṭṭhiñce  bhavaṃ  garahati  ye  ca  micchādiṭṭhī
samaṇabrāhmaṇā  te  bhoto  pujjā  te  bhoto  pāsaṃsā .
Sammāsaṅkappañce  bhavaṃ  garahati ye ca micchāsaṅkappā samaṇabrāhmaṇā
te  bhoto  pujjā  te  bhoto  pāsaṃsā . sammāvācañce bhavaṃ
garahati ... sammākammantañce bhavaṃ garahati ... sammāājīvañce bhavaṃ
garahati  ...  sammāvāyāmañce bhavaṃ garahati ... sammāsatiñce bhavaṃ
garahati  ...  sammāsamādhiñce bhavaṃ garahati ... sammāñāṇañce bhavaṃ
Garahati  ...  sammāvimuttiñce  bhavaṃ garahati ye [1]- micchāvimuttī
samaṇabrāhmaṇā te bhoto pujjā te bhoto pāsaṃsā . Yekeci 2-
bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  imaṃ  mahācattārīsakaṃ
dhammapariyāyaṃ  garahitabbaṃ  paṭikkositabbaṃ maññeyyuṃ tassa diṭṭheva dhamme
ime  dasa  sahadhammikā  vādānuvādā  gārayhaṭṭhānaṃ  āgacchanti .
Yepi  te bhikkhave ahesuṃ ukkalā 3- vassabhaññā 4- ahetuvādā
akiriyavādā  natthikavādā  tepi  mahācattārīsakaṃ  dhammapariyāyaṃ  na
garahitabbaṃ   na   paṭikkositabbaṃ  maññeyyuṃ  taṃ  kissa  hetu
nindābyārosaupārambhabhayāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahācattārīsakasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Yu. etthantare casaddo atthi . 2 Yu. yo hi koci. Po. Ma. yo
@koci. 3 Ma. Yu. okkalā .  4 Ma. vayabhiññā.
           Ānāpānasatisuttaṃ
   [282]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātu pāsāde sambahulehi abhiññātehi abhiññātehi
therehi  sāvakehi  saddhiṃ  āyasmatā ca sārīputtena āyasmatā ca
mahāmoggallānena  āyasmatā  ca  mahākassapena  āyasmatā  ca
mahākaccāyanena  āyasmatā  ca  mahākoṭṭhitena  āyasmatā  ca
mahākappinena  āyasmatā  ca  mahācundena  āyasmatā ca revatena
āyasmatā  ca  ānandena  aññehi  ca  abhiññātehi  abhiññātehi
therehi sāvakehi saddhiṃ. Tena kho pana samayena therā bhikkhū [1]- ovadanti
anusāsanti  .  appekacce  therā  bhikkhū  dasapi  bhikkhū ovadanti
anusāsanti  appekacce  therā  bhikkhū  vīsampi  bhikkhū  ovadanti
anusāsanti  appekacce  therā  bhikkhū  tiṃsampi  bhikkhū  ovadanti
anusāsanti  appekacce  therā  bhikkhū  cattāḷīsampi bhikkhū ovadanti
anusāsanti  .  te  ca  navā bhikkhū therehi bhikkhūhi ovadiyamānā
anusāsiyamānā oḷāraṃ pubbenāparaṃ visesaṃ pajānanti.
   [283]  Tena kho pana samayena bhagavā tadahuposathe paṇṇarase
pavāraṇāya   puṇṇāya   puṇṇamāya   rattiyā   bhikkhusaṅghaparivuto
abbhokāse nisinno hoti . atha kho bhagavā tuṇhībhūtaṃ 2- bhikkhusaṅghaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nave bhikkhū . 2 Yu. tuṇhībhūtaṃ tuṇhībhūtanti dissati.
Anuviloketvā  bhikkhū  āmantesi  āraddhosmi  bhikkhave  imāya
paṭipadāya  āraddhacittosmi  bhikkhave  imāya  paṭipadāya  tasmātiha
bhikkhave  bhiyyoso  mattāya  viriyaṃ  ārabhatha  appattassa  pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  idhevāhaṃ sāvatthiyaṃ
komudiṃ  cātumāsiniṃ  āgamessāmīti  . assosuṃ kho jānapadā bhikkhū
bhagavā  kira  tattheva  sāvatthiyaṃ komudiṃ cātumāsiniṃ āgamessatīti .
Te jānapadā bhikkhū sāvatthiyaṃ osaranti bhagavantaṃ dassanāya. Te ca [1]-
therā  bhikkhū bhiyyoso mattāya nave bhikkhū ovadanti anusāsanti .
Appekacce  therā  bhikkhū  dasapi  bhikkhū  ovadanti  anusāsanti
appekacce therā bhikkhū vīsampi bhikkhū ovadanti anusāsanti appekacce
therā  bhikkhū  tiṃsampi bhikkhū ovadanti anusāsanti appekacce therā
bhikkhū  cattāḷīsampi  bhikkhū  ovadanti  anusāsanti  . te ca navā
bhikkhū  therehi  bhikkhūhi  ovadiyamānā  anusāsiyamānā  oḷāraṃ 2-
pubbenāparaṃ visesaṃ pajānanti.
   [284]  Tena kho pana samayena bhagavā tadahuposathe paṇṇarase
komudiyā  cātumāsiniyā  puṇṇāya  puṇṇamāya rattiyā bhikkhusaṅghaparivuto
abbhokāse  nisinno  hoti  .  atha  kho  bhagavā  tuṇhībhūtaṃ
bhikkhusaṅghaṃ  anuviloketvā  bhikkhū  āmantesi  apalāpāyaṃ  bhikkhave
parisā  nippalāpāyaṃ  bhikkhave  parisā  suddhasāre 3- patiṭṭhitā .
Tathārūpo  ayaṃ  bhikkhave  bhikkhusaṅgho  tathārūpāyaṃ  bhikkhave  parisā
@Footnote: 1 Ma. etthantare khosaddo atthi . 2 Ma. Yu. uḷāraṃ.
@3 Ma. Yu. suddhāsāre.
Yathārūpā  parisā  āhuneyyā  1-  pāhuneyyā  dakkhiṇeyyā
añjalikaraṇīyā anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa . tathārūpo ayaṃ bhikkhave
bhikkhusaṅgho  tathārūpāyaṃ  bhikkhave  parisā  yathārūpāya  parisāya appaṃ
dinnaṃ  bahu  hoti  bahu  dinnaṃ  bahutaraṃ  . tathārūpo ayaṃ bhikkhave
bhikkhusaṅgho  tathārūpāyaṃ  bhikkhave  parisā  yathārūpā  parisā dullabhā
dassanāya  lokassa  . tathārūpo ayaṃ bhikkhave bhikkhusaṅgho tathārūpāyaṃ
bhikkhave  parisā  yathārūpaṃ  parisaṃ  alaṃ yojanagaṇanāni dassanāya gantuṃ
pūṭaṃsenāpi 2-.
   [285]  Santi  bhikkhave  bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe arahanto
khīṇāsavā  vusitavanto  katakaraṇīyā  ohitabhārā  anuppattasadatthā
parikkhīṇabhavasaññojanā   sammadaññā  vimuttā  evarūpāpi  bhikkhave
santi  bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe  .  santi  bhikkhave bhikkhū imasmiṃ
bhikkhusaṅghe   pañcannaṃ   orambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ  parikkhayā
opapātikā  tattha  parinibbāyino  anāvattidhammā  tasmā  lokā
evarūpāpi  bhikkhave santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe . santi bhikkhave
bhikkhū   imasmiṃ   bhikkhusaṅghe   tiṇṇaṃ   saññojanānaṃ  parikkhayā
rāgadosamohānaṃ  tanuttā sakadāgāmino sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā
dukkhassantaṃ  karissanti  evarūpāpi  bhikkhave  santi  bhikkhū  imasmiṃ
@Footnote: 1 Yu. āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyoti dissati.
@2 Ma. Yu. puṭosenāpīti dissati. Sī. puṭaṃsenāti iti dissati.
Bhikkhusaṅghe  .  santi  bhikkhave  bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe  tiṇṇaṃ
saññojanānaṃ   parikkhayā   sotāpannā   avinipātadhammā  niyatā
sambodhiparāyanā evarūpāpi bhikkhave santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe .
Santi  bhikkhave  bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe  catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ
bhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti  evarūpāpi  bhikkhave  santi  bhikkhū
imasmiṃ bhikkhusaṅghe.
   [286] Santi bhikkhave bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe catunnaṃ sammappadhānānaṃ
bhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti  ...  catunnaṃ  iddhipādānaṃ  ...
Pañcannaṃ indriyānaṃ ... pañcannaṃ balānaṃ ... Sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ ...
Ariyassa   aṭṭhaṅgikassa  maggassa  bhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti
evarūpāpi  bhikkhave santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe . santi bhikkhave
bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe  mettābhāvanānuyogamanuyuttā viharanti ...
Karuṇābhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti  ...  muditābhāvanānuyogamanuyuttā
viharanti ... upekkhābhāvanānuyogamanuyuttā viharanti ... Asubhabhāvanānu-
yogamanuyuttā   viharanti   ...  aniccasaññābhāvanānuyogamanuyuttā
viharanti evarūpāpi bhikkhave santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe.
   [287]   Santi   bhikkhave   bhikkhū  imasmiṃ  bhikkhusaṅghe
ānāpānasatibhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti  .  ānāpānasati bhikkhave
bhāvitā bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṃsā . ānāpānasati bhikkhave
bhāvitā bahulīkatā cattāro satipaṭṭhāne paripūrenti 1- . cattāro
@Footnote: 1 Po. Yu. paripūreti.
Satipaṭṭhānā  bhāvitā bahulīkatā satta bojjhaṅge paripūrenti . satta
bojjhaṅgā bhāvitā bahulīkatā vijjāvimuttiṃ paripūrenti.
   [288]  Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave ānāpānasati kathaṃ bahulīkatā
mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  . idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā
rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā  nisīdati  pallaṅkaṃ ābhujitvā
ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  .  so satova
assasati sato passasati.
   {288.1}  Dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ assasāmīti pajānāti dīghaṃ
vā  passasanto  dīghaṃ passasāmīti pajānāti . rassaṃ vā assasanto
rassaṃ  assasāmīti  pajānāti  rassaṃ vā passasanto rassaṃ passasāmīti
pajānāti  . sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmīti sikkhati sabbakāyapaṭisaṃvedī
passasissāmīti  sikkhati  . passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmīti sikkhati
passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhati.
   {288.2}  Pītipaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati  pītipaṭisaṃvedī
passasissāmīti  sikkhati  .  sukhapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati
sukhapaṭisaṃvedī   passasissāmīti   sikkhati   .  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī
assasissāmīti  sikkhati  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati .
Passambhayaṃ  cittasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ
passasissāmīti sikkhati.
   {288.3}  Cittapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati  cittapaṭisaṃvedī
passasissāmīti   sikkhati  .  abhippamodayaṃ  cittaṃ  assasissāmīti
sikkhati      abhippamodayaṃ     cittaṃ     passasissāmīti
Sikkhati  .  samādahaṃ  cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati  samādahaṃ  cittaṃ
passasissāmīti  sikkhati  .  vimocayaṃ  cittaṃ  assasissāmīti  sikkhati
vimocayaṃ cittaṃ passasissāmīti sikkhati.
   {288.4}  Aniccānupassī  assasissāmīti  sikkhati  aniccānupassī
passasissāmīti  sikkhati  .  virāgānupassī  assasissāmīti  sikkhati
virāgānupassī  passasissāmīti  sikkhati  .  nirodhānupassī assasissāmīti
sikkhati  nirodhānupassī  passasissāmīti  sikkhati  .  paṭinissaggānupassī
assasissāmīti  sikkhati  paṭinissaggānupassī  passasissāmīti  sikkhati .
Evaṃ  bhāvitā  kho bhikkhave ānāpānasati evaṃ bahulīkatā mahapphalā
hoti mahānisaṃsā.
   [289]  Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave ānāpānasati kathaṃ bahulīkatā
cattāro satipaṭṭhāne paripūrenti 1- . yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu
dīghaṃ  vā  assasanto  dīghaṃ  assasāmīti  pajānāti  dīghaṃ  vā
passasanto  dīghaṃ  passasāmīti  pajānāti  rassaṃ vā assasanto rassaṃ
assasāmīti  pajānāti  rassaṃ  vā  passasanto  rassaṃ  passasāmīti
pajānāti  sabbakāyapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati  sabbakāyapaṭisaṃvedī
passasissāmīti   sikkhati   passambhayaṃ   kāyasaṅkhāraṃ  assasissāmīti
sikkhati  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti  sikkhati  kāye
kāyānupassī  bhikkhave  tasmiṃ samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno
satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  . kāyesu kāyaññatarāhaṃ
bhikkhave etaṃ vadāmi yadidaṃ assāsapassāsaṃ 2- . tasmātiha bhikkhave
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. paripūreti . 2 Po. Ma. assāsapassāsā.
Kāye  kāyānupassī  tasmiṃ  samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno
satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
   {289.1} Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu pītipaṭisaṃvedī assasissāmīti
sikkhati  pītipaṭisaṃvedī  passasissāmīti sikkhati sukhapaṭisaṃvedī assasissāmīti
sikkhati  sukhapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī
assasissāmīti  sikkhati  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati
passambhayaṃ  cittasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ
passasissāmīti  sikkhati  vedanāsu  vedanānupassī bhikkhave tasmiṃ samaye
bhikkhu viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
Vedanāsu vedanāññatarāhaṃ bhikkhave etaṃ vadāmi yadidaṃ assāsapassāsānaṃ
sādhukaṃ  manasikāraṃ . tasmātiha bhikkhave vedanāsu vedanānupassī tasmiṃ
samaye  bhikkhu  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ.
   {289.2} Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu cittapaṭisaṃvedī assasissāmīti
sikkhati cittapaṭisaṃvedī passasissāmīti sikkhati abhippamodayaṃ cittaṃ assasissāmīti
sikkhati  abhippamodayaṃ  cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati  samādahaṃ  cittaṃ
assasissāmīti sikkhati samādahaṃ cittaṃ passasissāmīti sikkhati vimocayaṃ cittaṃ
assasissāmīti  sikkhati  vimocayaṃ  cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati citte
cittānupassī  bhikkhave  tassiṃ samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno
satimā  vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . nāhaṃ bhikkhave muṭṭhasatissa
Asampajānassa  ānāpānasatiṃ  vadāmi  .  tasmātiha  bhikkhave citte
cittānupassī  tasmiṃ  samaye  bhikkhu viharati ātāpī sampajāno satimā
vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
   {289.3} Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu aniccānupassī assasissāmīti
sikkhati aniccānupassī passasissāmīti sikkhati virāgānupassī assasissāmīti
sikkhati  virāgānupassī passasissāmīti sikkhati nirodhānupassī assasissāmīti
sikkhati   nirodhānupassī  passasissāmīti  sikkhati  paṭinissaggānupassī
assasissāmīti  sikkhati paṭinissaggānupassī passasissāmīti sikkhati dhammesu
dhammānupassī bhikkhave tasmiṃ samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  so yantaṃ abhijjhādomanassānaṃ
pahānaṃ [1]- paññāya disvā sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti . Tasmātiha
bhikkhave  dhammesu  dhammānupassī  tasmiṃ  samaye bhikkhu viharati ātāpī
sampajāno  satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . evaṃ bhāvitā
kho  bhikkhave  ānāpānasati  evaṃ  bahulīkatā cattāro satipaṭṭhāne
paripūrenti 2-.
   [290]  Kathaṃ  bhāvitā ca bhikkhave cattāro satipaṭṭhānā kathaṃ
bahulīkatā  satta  bojjhaṅge  paripūrenti  .  yasmiṃ samaye bhikkhave
bhikkhu  kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  upaṭṭhitassa  tasmiṃ  samaye  sati  hoti
appammuṭṭhā  3-  .  yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhuno upaṭṭhitā sati
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. etthantare tanti dissati . 2 Po. Ma. Yu. paripūreti.
@3 Ma. Yu. asammuṭṭhā.
Hoti  appammuṭṭhā  satisambojjhaṅgo  tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho
hoti  satisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu bhāveti satisambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.1}  So tathāsato viharanto taṃ dhammaṃ paññāya pavicinati
pavicarati 1- parivīmaṃsaṃ āpajjati . yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu tathāsato
viharanto  taṃ  dhammaṃ  paññāya  pavicinati  pavicarati parivīmaṃsaṃ āpajjati
dhammavicayasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti dhammavicaya-
sambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu bhāveti . dhammavicayasambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.2} Tassa taṃ dhammaṃ paññāya pavicinato pavicarato parivīmaṃsaṃ
āpajjato āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ . Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhuno
taṃ dhammaṃ paññāya pavicinato pavicarato parivīmaṃsaṃ āpajjato āraddhaṃ hoti
viriyaṃ asallīnaṃ viriyasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti
viriyasambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu  bhāveti  viriyasambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.3}  Āraddhaviriyassa  uppajjati  pīti nirāmisā . yasmiṃ
samaye bhikkhuno āraddhaviriyassa uppajjati pīti nirāmisā pītisambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti pītisambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu
bhāveti  pītisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  bhāvanāpāripūriṃ
gacchati.
   {290.4}  Pītimanassa  kāyopi passambhati cittampi passambhati .
@Footnote: 1 Ma. pavicayati.
Yasmiṃ  samaye  bhikkhave  bhikkhuno  pītimanassa  kāyopi  passambhati
cittampi  passambhati  passaddhisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno
āraddho  hoti  passaddhisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu  bhāveti
passaddhisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.5} Passaddhakāyassa sukhino cittaṃ samādhiyati. Yasmiṃ samaye bhikkhave
bhikkhuno  passaddhakāyassa  sukhino  cittaṃ  samādhiyati samādhisambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti samādhisambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu
bhāveti samādhisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.6} So tathāsamāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti. Yasmiṃ
samaye  bhikkhave  bhikkhu tathāsamāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti
upekkhāsambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho  hoti
upekkhāsambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti upekkhāsambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.7} Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu vedanāsu ... Citte ...
Dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  upaṭṭhitassa  tasmiṃ  samaye  sati  hoti
appammuṭṭhā  .  yasmiṃ  samaye  bhikkhave  bhikkhuno  upaṭṭhitā  sati
hoti   appammuṭṭhā  satisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno
āraddho  hoti  satisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu  bhāveti
satisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.8}  So tathāsato viharanto taṃ dhammaṃ paññāya pavicinati
pavicarati  parivīmaṃsaṃ āpajjati . yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu tathāsato
viharanto  taṃ  dhammaṃ  paññāya  pavicinati  pavicarati parivīmaṃsaṃ āpajjati
dhammavicayasambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho  hoti
dhammavicayasambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti dhammavicayasambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.9} Tassa taṃ dhammaṃ paññāya pavicinato pavicarato parivīmaṃsaṃ
āpajjato āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ . Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhuno
taṃ  dhammaṃ  paññāya  pavicinato pavicarato parivīmaṃsaṃ āpajjato āraddhaṃ
hoti viriyaṃ asallīnaṃ viriyasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho
hoti  viriyasambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti viriyasambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.10}  Āraddhaviriyassa  uppajjati pīti nirāmisā . yasmiṃ
samaye  bhikkhave  bhikkhuno  āraddhaviriyassa  uppajjati  pīti nirāmisā
pītisambojjhaṅgo  tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti pītisambojjhaṅgaṃ
tasmiṃ  samaye  bhikkhu  bhāveti pītisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno
bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.11}   Pītimanassa   kāyopi   passambhati   cittampi
passambhati  .  yasmiṃ  samaye  bhikkhave  bhikkhuno  pītimanassa kāyopi
passambhati    cittampi    passambhati    passaddhisambojjhaṅgo
tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho  hoti  passaddhisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ
Samaye  bhikkhu  bhāveti  passaddhisambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye bhikkhuno
bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.12}  Passaddhakāyassa  sukhino  cittaṃ samādhiyati . yasmiṃ
samaye  bhikkhave  bhikkhuno  passaddhakāyassa  sukhino  cittaṃ  samādhiyati
samādhisambojjhaṅgo   tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho  hoti
samādhisambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ  samaye  bhikkhu  bhāveti  samādhisambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
   {290.13} So tathāsamāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti.
Yasmiṃ samaye bhikkhave bhikkhu tathāsamāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti
upekkhāsambojjhaṅgo  tasmiṃ  samaye  bhikkhuno  āraddho  hoti
upekkhāsambojjhaṅgaṃ  tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti upekkhāsambojjhaṅgo
tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati. Evaṃ bhāvitā kho bhikkhave
cattāro satipaṭṭhānā evaṃ bahulīkatā satta bojjhaṅge 1- paripūrenti.
   [291] Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave satta bojjhaṅgā kathaṃ bahulīkatā
vijjāvimuttiṃ  paripūrenti  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  satisambojjhaṅgaṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ .
Dhammavicayasambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ...  viriyasambojjhaṅgaṃ  bhāveti ...
Pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti ... passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāveti ... samādhi
sambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ... upekkhāsambojjhaṅgaṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  bhāvitā kho
bhikkhave satta bojjhaṅgā evaṃ bahulīkatā vijjāvimuttiṃ paripūrentīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sambojjhaṅge.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Ānāpānasatisuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
           ----------
           Kāyagatāsatisuttaṃ
   [292]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  . atha kho sambahulānaṃ bhikkhūnaṃ
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkantānaṃ   upaṭṭhānasālāyaṃ   sannisinnānaṃ
sannipatitānaṃ  ayamantarākathā  udapādi  acchariyaṃ  āvuso  abbhūtaṃ
āvuso  yāvañcidaṃ  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhen  kāyagatā  sati  bhāvitā  bahulīkatā  mahapphalā
vuttā mahānisaṃsāti . ayañca kho 1- hidaṃ tesaṃ bhikkhūnaṃ antarākathā
vippakatā hoti.
   [293]  Atha  kho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito
yena  upaṭṭhānasālā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte āsane
nisīdi  .  nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi kāya nuttha bhikkhave
etarahi kathāya sannisinnā kā ca pana vo antarākathā vippakatāti.
Idha  bhante  amhākaṃ pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkantānaṃ upaṭṭhānasālāyaṃ
sannisinnānaṃ   sannipatitānaṃ   ayamantarākathā   udapādi  acchariyaṃ
āvuso  abbhūtaṃ  āvuso  yāvañcidaṃ tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  kāyagatā sati bhāvitā bahulīkatā mahapphalā
vuttā  mahānisaṃsāti  ayaṃ  no  bhante  antarākathā vippakatā atha
bhagavā anuppattoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo natthi.
   [294] Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave kāyagatā sati kathaṃ bahulīkatā
mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  . idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā
rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā  nisīdati  pallaṅkaṃ ābhujitvā
ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  .  so satova
assasati  sato  passasati  .  dīghaṃ  vā assasanto dīghaṃ assasāmīti
pajānāti  dīghaṃ  vā  passasanto  dīghaṃ  passasāmīti  pajānāti .
Rassaṃ  vā  assasanto  rassaṃ  assasāmīti  pajānāti  rassaṃ  vā
passasanto  rassaṃ  passasāmīti  pajānāti  .  sabbakāyapaṭisaṃvedī
assasissāmīti  sikkhati  sabbakāyapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati .
Passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ
passasissāmīti  sikkhati  .  tassa  evaṃ  appamattassa  ātāpino
pahitattassa  viharato  ye  gehasitā  sarasaṅkappā  te pahīyanti .
Tesaṃ pahānā ajjhattameva cittaṃ santiṭṭhati sannisīdati ekodibhoti 1-
samādhiyati evampi bhikkhave bhikkhu kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [295]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu gacchanto vā gacchāmīti
pajānāti  ṭhito  vā  ṭhitomhīti pajānāti nisinno vā nisinnomhīti
pajānāti  sayāno  vā  sayānomhīti  pajānāti  .  yathā  yathā
vā  panassa  kāyo  paṇihito  hoti  tathā tathā naṃ pajānāti .
Tassa  evaṃ  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  ye
gehasitā  sarasaṅkappā  te  pahīyanti . tesaṃ pahānā ajjhattameva
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekodi hoti.
Cittaṃ  santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati evampi bhikkhave
bhikkhu kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [296] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu abhikkante paṭikkante sampajānakārī
hoti  ālokite  vilokite  sampajānakārī  hoti  sammiñjite
pasārite  sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe  sampajānakārī
hoti  asite  pīte  khāyite  sāyite  sampajānakārī  hoti
uccārapassāvakamme  sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite  nisinne
sutte  jāgarite  bhāsite  tuṇhībhāve sampajānakārī hoti . tassa
evaṃ  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  ye gehasitā
sarasaṅkappā  te  pahīyanti  .  tesaṃ  pahānā  ajjhattameva cittaṃ
santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati  evampi bhikkhave bhikkhu
kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [297] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā
adho   kesamatthakā   tacapariyantaṃ   pūrannānappakārassa  asucino
paccavekkhati  atthi  imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco
maṃsaṃ  nahārū  aṭṭhī  aṭṭhimiñjaṃ  vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ  kilomakaṃ pihakaṃ
papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ
sedo  medo  assu  vasā  kheḷo siṅghāṇikā lasikā muttanti .
Seyyathāpi bhikkhave ubhatomukhā mūtolī 1- pūrā nānāvihitassa dhaññassa
seyyathīdaṃ  sālīnaṃ  vīhīnaṃ  muggānaṃ  māsānaṃ  tilānaṃ  taṇḍulānaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. putoḷī.
Tamenaṃ  cakkhumā  puriso  muñcitvā paccavekkheyya ime sālī ime
vīhī ime muggā ime māsā ime tilā ime taṇḍulāti evameva
kho  bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā adho kesamatthakā
tacapariyantaṃ  pūrannānappakārassa  asucino  paccavekkhati  atthi  imasmiṃ
kāye kesā lomā nakhā dantā taco maṃsaṃ nahārū aṭṭhī aṭṭhimiñjaṃ
vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ  kilomakaṃ  pihakaṃ  papphāsaṃ antaṃ antaguṇaṃ udariyaṃ
karīsaṃ  pittaṃ  semhaṃ  pubbo  lohitaṃ  sedo  medo  assu vasā
kheḷo  siṅghāṇikā  lasikā  muttanti  .  tassa  evaṃ appamattassa
ātāpino  pahitattassa  viharato  ye  gehasitā  sarasaṅkappā  te
pahīyanti  .  tesaṃ  pahānā  ajjhattameva  cittaṃ  santiṭṭhati
sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati  evampi  bhikkhave  bhikkhu kāyagataṃ
satiṃ bhāveti.
   [298]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  imameva kāyaṃ yathāṭhitaṃ
yathāpaṇihitaṃ  dhātuso  paccavekkhati  atthi  imasmiṃ  kāye  paṭhavīdhātu
āpodhātu  tejodhātu  vāyodhātūti  .  seyyathāpi bhikkhave dakkho
goghātako  vā  goghātakantevāsī vā gāviṃ vadhitvā cātummahāpathe
vilaso  1- paṭivibhajitvā nisinno assa evameva kho bhikkhave bhikkhu
imameva  kāyaṃ  yathāṭhitaṃ  yathāpaṇihitaṃ  dhātuso  paccavekkhati  atthi
imasmiṃ  kāye  paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu  vāyodhātūti .
Tassa  evaṃ  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  ye
@Footnote: 1 Po. Ma. bilaso vibhajitvā.
Gehasitā  sarasaṅkappā  te  pahīyanti . tesaṃ pahānā ajjhattameva
cittaṃ  santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati evampi bhikkhave
bhikkhu kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [299]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya chaḍḍitaṃ ekāhamataṃ vā dvīhamataṃ vā tīhamataṃ vā uddhumātakaṃ
vinīlakaṃ   vipubbakajātaṃ   .  so  imameva  kāyaṃ  upasaṃharati
ayampi  kho  kāyo  evaṃdhammo  evaṃbhāvī  evaṃanatītoti . tassa
evaṃ  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  ye gehasitā
sarasaṅkappā  te  pahīyanti  .  tesaṃ  pahānā  ajjhattameva cittaṃ
santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati  evampi  bhikkhave
bhikkhu kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [300]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya  chaḍḍitaṃ  kākehi  vā  khajjamānaṃ  gijjhehi vā khajjamānaṃ
kulalehi  vā  khajjamānaṃ  suvāṇehi  vā  khajjamānaṃ siṅgālehi vā
khajjamānaṃ  vividhehi  vā  pāṇakajātehi  khajjamānaṃ  . so imameva
kāyaṃ  upasaṃharati  ayampi  kho  kāyo  evaṃdhammo  evaṃbhāvī
evaṃanatītoti  .  tassa  evaṃ appamattassa .pe. evampi bhikkhave
bhikkhu kāyagataṃ satiṃ bhāveti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 1-207. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=1&items=865&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=14&item=1&items=865              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=1&items=865&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=1&items=865&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :