ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
          Pasadakaradhammadipali
   [207]  Addhamidam  bhikkhave  labhanam  yadidam  arannakattam 2-
pindapatikattam    pamsukulikattam    tecivarikattam    dhammakathikattam
vinayadharakattam  bahusaccam  thavareyyam  akappasampada  parivarasampada
mahaparivarata  kulaputti  3-  vannapokkharata  kalyanavakkaranata
appicchata appabadhatati.
   [208]  Accharasanghatamattampi  ce  bhikkhave  bhikkhu  pathamam
jhanam  bhaveti  ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  arittajjhano viharati
satthusasanakaro   ovadapatikaro   amogham   ratthapindam   bhunjati
ko pana vado ye nam bahulikarontiti.
   [209] Accharasanghatamattampi ce bhikkhave bhikkhu dutiyam jhanam bhaveti
@Footnote: 1 Ma. jambudipapeyyalo nitthito. 2 Ma. arannikattam. 3 Ma. Yu. kolaputti.
...  Tatiyam jhanam bhaveti ... catuttham jhanam bhaveti ... mettam
cetovimuttim  bhaveti  ...  karunam cetovimuttim bhaveti ... muditam
cetovimuttim bhaveti ... upekkham cetovimuttim bhaveti ... kaye
kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam  ...  vedanasu vedananupassi viharati .pe. citte
cittanupassi  viharati  .pe.  dhammesu  dhammanupassi  viharati atapi
sampajano  satima vineyya loke abhijjhadomanassam ... anuppannanam
papakanam  akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam
arabhati cittam pagganhati padahati ... uppannanam papakanam akusalanam
dhammanam pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati
padahati  ...  anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya chandam janeti
vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati padahati ... uppannanam
kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya
paripuriya  chandam  janeti  vayamati  viriyam arabhati cittam pagganhati
padahati
   {209.1}  ...  chandasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam
bhaveti ... viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti ...
Cittasamadhipadhanasankharasamannagatam   iddhipadam   bhaveti   ...
Vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti ... saddhindriyam
bhaveti ... viriyindriyam bhaveti ... Satindriyam bhaveti ... Samadhindriyam
bhaveti ... Pannindriyam bhaveti ... Saddhabalam bhaveti ... Viriyabalam bhaveti ...
Satibalam  bhaveti  ...  samadhibalam  bhaveti ... pannabalam bhaveti
... satisambojjhangam bhaveti ... dhammavicayasambojjhangam bhaveti ...
Viriyasambojjhangam bhaveti ... pitisambojjhangam bhaveti ... passaddhi-
sambojjhangam bhaveti ... samadhisambojjhangam bhaveti ... Upekkha-
sambojjhangam  bhaveti  ... sammaditthim bhaveti ... sammasankappam
bhaveti  ... sammavacam bhaveti ... sammakammantam bhaveti ...
Sammaajivam bhaveti ... sammavayamam bhaveti ... Sammasatim bhaveti
... Sammasamadhim bhaveti ...
   [210]  Ajjhattam  rupasanni  bahiddha  rupani passati parittani
suvannadubbannani  tani  abhibhuyya  janami  passamiti  evam  sanni
hoti ...
   [211]  Ajjhattam rupasanni bahiddha rupani passati appamanani
suvannadubbannani  tani  abhibhuyya  janami  passamiti  evam  sanni
hoti ...
   [212]  Ajjhattam  arupasanni  bahiddha rupani passati parittani
suvannadubbannani  tani  abhibhuyya  janami  passamiti  evam  sanni
hoti ...
   [213]   Ajjhattam  arupasanni  bahiddha  rupani  passati
appamanani   suvannadubbannani   tani   abhibhuyya   janami
passamiti evam sanni hoti ...
   [214]  Ajjhattam  arupasanni  bahiddha  rupani  passati nilani
nilavannani  nilanidassanani  nilanibhasani  tani  abhibhuyya  janami
passamiti evam sanni hoti ...
   [215]  Ajjhattam  arupasanni  bahiddha  rupani  passati pitani
pitavannani  pitanidassanani  pitanibhasani  tani  abhibhuyya  janami
passamiti evam sanni hoti ...
   [216]  Ajjhattam  arupasanni bahiddha rupani passati lohitakani
lohitakavannani  lohitakanidassanani  lohitakanibhasani  tani  abhibhuyya
janami passamiti evam sanni hoti ...
   [217]  Ajjhattam  arupasanni bahiddha rupani passati odatani
odatavannani  odatanidassanani  odatanibhasani  tani  abhibhuyya
janami passamiti evam sanni hoti ... Rupi rupani passati ...
   [218]  Ajjhattam  arupasanni  bahiddha  rupani  passati  ...
Subhanteva adhimutto hoti ...
   [219]  Sabbaso rupasannanam samatikkama patighasannanam atthangama
nanattasannanam  amanasikara  ananto  akasoti  akasanancayatanam
upasampajja viharati ...
   [220]  Sabbaso  akasanancayatanam  samatikkamma  anantam
vinnananti vinnanancayatanam upasampajja viharati ...
   [221]  Sabbaso  vinnanancayatanam  samatikkamma  natthi  kinciti
Akincannayatanam upasampajja viharati ...
   [222]  Sabbaso  akincannayatanam  samatikkamma  nevasanna-
nasannayatanam upasampajja viharati ...
   [223]   Sabbaso   nevasannanasannayatanam   samatikkamma
sannavedayitanirodham upasampajja viharati ...
   [224]  Pathavikasinam  bhaveti  ...  apokasinam bhaveti ...
Tejokasinam  bhaveti ... vayokasinam bhaveti ... nilakasinam bhaveti
...  pitakasinam  bhaveti ... lohitakasinam bhaveti ... odatakasinam
bhaveti  ...  akasakasinam  bhaveti  ...  vinnanakasinam  bhaveti
...  asubhasannam  bhaveti  ...  maranasannam bhaveti ... ahare
patikkulasannam  bhaveti  ...  sabbaloke  anabhiratasannam bhaveti ...
Aniccasannam  bhaveti  ...  anicce dukkhasannam bhaveti ... dukkhe
anattasannam  bhaveti  ...  pahanasannam  bhaveti  ...  viragasannam
bhaveti  ...  nirodhasannam  bhaveti ... aniccasannam bhaveti ...
Anattasannam bhaveti ... maranasannam bhaveti ... Ahare patikkulasannam
bhaveti  ...  sabbaloke  anabhiratasannam  bhaveti  ... atthikasannam
bhaveti  ...  pulavakasannam  bhaveti  ...  vinilakasannam  bhaveti
... Vicchiddakasannam bhaveti ... Uddhumatakasannam bhaveti ...
   {224.1} Buddhanussatim bhaveti ... dhammanussatim bhaveti ...
Sanghanussatim bhaveti ... Silanussatim bhaveti ... Caganussatim bhaveti ...
Devatanussatim  bhaveti  ...  anapanasati  bhaveti ... maranasatim
bhaveti ... kayagatasatim bhaveti ... upasamanussatim bhaveti ...
Pathamajjhanasahagatam  saddhindriyam  bhaveti ... viriyindriyam bhaveti ...
Satindriyam bhaveti ... samadhindriyam bhaveti ... pannindriyam bhaveti
... saddhabalam bhaveti ... viriyabalam bhaveti ... satibalam bhaveti
... samadhibalam bhaveti ... Pannabalam bhaveti ... Dutiyajjhanasahagatam .pe.
Tatiyajjhanasahagatam  .pe.  catutthajjhanasahagatam  .pe.  mettasahagatam
.pe.  karunasahagatam  .pe.  muditasahagatam  .pe.  upekkhasahagatam
saddhindriyam  bhaveti  ...  viriyindriyam  bhaveti  ...  satindriyam
bhaveti  ...  samadhindriyam bhaveti ... pannindriyam bhaveti ...
Saddhabalam bhaveti ... viriyabalam bhaveti ... satibalam bhaveti ...
Samadhibalam  bhaveti  ...  pannabalam  bhaveti  ayam vuccati bhikkhave
bhikkhu  arittajjhano  viharati  satthusasanakaro  ovadapatikaro  amogham
ratthapindam bhunjati ko pana vado ye nam bahulikarontiti.
   [225] Yassa kassaci bhikkhave mahasamuddo cetasa phuto antogadha
tassa kunnadiyo yakaci samuddangama evameva kho 1- bhikkhave yassa kassaci
kayagatasati bhavita bahulikata antogadha tassa kusala dhamma yekeci
vijjabhagiyati.
   [226] Ekadhammo bhikkhave bhavito bahulikato mahato samvegaya
samvattati  mahato  atthaya  samvattati  mahato  yogakkhemaya  samvattati
@Footnote: 1 Ma. ayam saddo natthi.
Satisampajannaya    samvattati    nanadassanapatilabhaya    samvattati
ditthadhammasukhaviharaya     samvattati     vijjavimuttiphalasacchikiriyaya
samvattati  katamo ekadhammo kayagatasati ayam kho bhikkhave ekadhammo
bhavito  bahulikato mahato samvegaya samvattati mahato atthaya samvattati
mahato   yogakkhemaya   samvattati   satisampajannaya   samvattati
nanadassanapatilabhaya   samvattati   ditthadhammasukhaviharaya   samvattati
vijjavimuttiphalasacchikiriyaya samvattatiti.
   [227] Ekadhamme bhikkhave bhavite bahulikate kayopi passambhati
cittampi  passambhati  vitakkavicarapi  vupasammanti kevalapi vijjabhagiya
dhamma bhavanaparipurim gacchanti katamasmim ekadhamme kayagatasatiya 1-
imasmim  kho bhikkhave ekadhamme bhavite bahulikate kayopi passambhati
cittampi   passambhati   vitakkavicarapi   vupasammanti   kevalapi
vijjabhagiya dhamma bhavanaparipurim gacchantiti.
   [228] Ekadhamme bhikkhave bhavite bahulikate anuppanna ceva
akusala  dhamma  nuppajjanti  uppanna  ca akusala dhamma pahiyanti
katamasmim ekadhamme kayagatasatiya 2- imasmim kho bhikkhave ekadhamme
bhavite  bahulikate  anuppanna  ceva  akusala  dhamma  nuppajjanti
uppanna ca akusala dhamma pahiyantiti.
   [229] Ekadhamme bhikkhave bhavite bahulikate anuppanna ceva
kusala  dhamma  uppajjanti uppanna ca kusala dhamma bhiyyobhavaya
@Footnote: 1-2 Ma. kayagataya satiya. ito param idisameva.
Vepullaya  samvattati  katamasmim  ekadhamme  kayagatasatiya  imasmim
kho  bhikkhave  ekadhamme bhavite bahulikate anuppanna ceva kusala
dhamma  uppajjanti  uppanna  ca  kusala  dhamma  bhiyyobhavaya
vepullaya samvattantiti.
   [230]  Ekadhamma  bhikkhave bhavite bahulikate avijja pahiyati
vijja  uppajjati  asmimano  pahiyati  anusaya  samugghatam  gacchanti
sannojana  pahiyanti  katamasmim  ekadhamme  kayagatasatiya  imasmim
kho  bhikkhave  ekadhamme  bhavite bahulikate avijja pahiyati vijja
uppajjati   asmimano   pahiyati  anusaya  samugghatam  gacchanti
sannojana pahiyantiti.
   [231]  Ekadhammo bhikkhave bhavito bahulikato pannappabhedaya
samvattati  anupadaparinibbanaya samvattati katamo ekadhammo kayagatasati
ayam  kho  bhikkhave  ekadhammo  bhavito  bahulikato pannappabhedaya
samvattati anupadaparinibbanaya samvattatiti.
   [232] Ekadhamme bhikkhave bhavite bahulikate anekadhatupativedho
hoti  nanadhatupativedho  hoti  anekadhatupatisambhida  hoti katamasmim
ekadhamme  kayagatasatiya  imasmim  kho bhikkhave ekadhamme bhavite
bahulikate   anekadhatupativedho  hoti  nanadhatupativedho  hoti
anekadhatupatisambhida hotiti.
   [233] Ekadhammo bhikkhave bhavito bahulikato sotapattiphalasacchikiriyaya
Samvattati  sakadagamiphalasacchikiriyaya  samvattati  anagamiphalasacchikiriyaya
samvattati  arahattaphalasacchikiriyaya samvattati katamo ekadhammo kayagatasati
ayam kho bhikkhave ekadhammo bhavito bahulikato sotapattiphalasacchikiriyaya
samvattati  sakadagamiphalasacchikiriyaya  samvattati  anagamiphalasacchikiriyaya
samvattati arahattaphalasacchikiriyaya samvattatiti.
   [234]  Ekadhammo bhikkhave bhavito bahulikato pannapatilabhaya
samvattati   pannavuddhiya   samvattati   pannavepullaya   samvattati
mahapannataya   samvattati   puthupannataya   samvattati  vipulapannataya
samvattati  gambhirapannataya  samvattati  asamatthapannataya  1-  samvattati
bhuripannataya   samvattati   pannabahullaya  samvattati  sighapannataya
samvattati   lahupannataya   samvattati   hasapannataya   samvattati
javanapannataya  samvattati  tikkhapannataya  samvattati  nibbedhikapannataya
samvattati  katamo ekadhammo kayagatasati ayam kho bhikkhave ekadhammo
bhavito   bahulikato   pannapatilabhaya   samvattati  pannavuddhiya
samvattati   pannavepullaya   samvattati   mahapannataya   samvattati
puthupannataya   samvattati   vipulapannataya  samvattati  gambhirapannataya
samvattati  asamatthapannataya  2-  samvattati  bhuripannataya  samvattati
pannabahullaya   samvattati   sighapannataya  samvattati  lahupannataya
samvattati   hasapannataya   samvattati   javanapannataya   samvattati
tikkhapannataya samvattati nibbedhikapannataya samvattatiti.
@Footnote: 1-2 Ma. asamantapannataya. Yu. asamanuta ......
   [235]  Amatante bhikkhave na paribhunjanti ye kayagatasatim na
paribhunjanti  .  amatante  bhikkhave  paribhunjanti  ye  kayagatasatim
paribhunjantiti.
   [236]  Amatantesam  bhikkhave  aparibhuttam  yesam  kayagatasati
aparibhutta  .  amatantesam  bhikkhave  paribhuttam  yesam  kayagatasati
paribhuttati.
   [237] Amatantesam bhikkhave parihinam yesam kayagatasati parihina.
Amatantesam bhikkhave aparihinam yesam kayagatasati aparihinati.
   [238] Amatantesam bhikkhave viraddham yesam kayagatasati viraddha.
Amatantesam bhikkhave araddham yesam kayagatasati araddhati.
   [239] Amatante bhikkhave pamadimsu ye kayagatasatim pamadimsu.
Amatante bhikkhave na pamadimsu ye kayagatasatim na pamadimsuti.
   [240] Amatantesam bhikkhave pamuttham yesam kayagatasati pamuttha.
Amatantesam bhikkhave appamuttham yesam kayagatasati appamutthati.
   [241]  Amatantesam  bhikkhave  anasevitam  yesam  kayagatasati
anasevita  .  amatantesam  bhikkhave  asevitam  yesam kayagatasati
asevitati.
   [242]  Amatantesam  bhikkhave  abhavitam  yesam  kayagatasati
abhavita. Amatantesam bhikkhave bhavitam yesam kayagatasati bhavitati.
   [243]  Amatantesam  bhikkhave  abahulikatam  yesam  kayagatasati
Abahulikata  .  amatantesam  bhikkhave  bahulikatam  yesam  kayagatasati
bahulikatati.
   [244]  Amatantesam  bhikkhave  anabhinnatam  yesam  kayagatasati
anabhinnata  .  amatantesam  bhikkhave  abhinnatam  yesam kayagatasati
abhinnatati.
   [245]  Amatantesam  bhikkhave  aparinnatam  yesam  kayagatasati
aparinnata  .  amatantesam  bhikkhave  parinnatam  yesam kayagatasati
parinnatati.
   [246]  Amatantesam  bhikkhave  asacchikatam  yesam  kayagatasati
asacchikata  .  amatantesam  bhikkhave  sacchikatam  yesam  kayagatasati
sacchikatati. [1]- [2]-
          --------------
       Ekanipatassa suttasahassam samattam 3-.
@Footnote: 1 Ma. idamavo ca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti.
@2 Ma. amatavaggo. 3 Ma. ekakanipatapali nitthita.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 50-60. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=207&items=40&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=207&items=40&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=207&items=40&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=207&items=40&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=207              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=10418              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=10418              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :