ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [161] Adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca
veditabbo  attho  ca adhammañca viditvā dhammañca anatthañca viditvā
atthañca  yathā  dhammo  yathā attho tathā paṭipajjitabbanti idamavoca
bhagavā idaṃ vatvāna sugato uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   {161.1} Athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena
atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca bhikkhave
veditabbo  dhammo  ca  anattho ca veditabbo attho ca adhammañca
viditvā dhammañca anatthañca viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho
tathā paṭipajjitabbanti ko nu kho imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti
Athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi
   {161.2} ayaṃ kho āyasmā mahākaccāno satthu ceva saṃvaṇṇito
sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ pahoti āyasmā 1- mahākaccāno
imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ
avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajituṃ yannūna mayaṃ yenāyasmā mahākaccāno
tenupasaṅkameyyāma  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ
puccheyyāma  yathā no āyasmā mahākaccāno byākarissati tathā naṃ
dhāressāmāti atha kho te bhikkhū yenāyasmā mahākaccāno tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmatā  mahākaccānena  saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu ekamantaṃ nisinnā kho
te bhikkhū āyasmantaṃ mahākaccānaṃ etadavocuṃ
   {161.3} idaṃ kho no āvuso kaccāna bhagavā saṅkhittena uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ
paviṭṭho adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo
attho  ca  adhammañca  viditvā  dhammañca  anatthañca  viditvā
atthañca  yathā  dhammo  yathā  attho  tathā  paṭipajjitabbanti tesaṃ
no  āvuso  amhākaṃ  acirapakkantassa bhagavato etadahosi idaṃ kho
no  āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena atthaṃ
avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca bhikkhave veditabbo
dhammo  ca  anattho  ca  veditabbo  attho ca adhammañca viditvā
dhammañca  anatthañca  viditvā  atthañca  yathā  dhammo  yathā attho
@Footnote: 1 Ma. cāyasmā.
Tathā paṭipajjitabbanti ko nu kho imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti
   {161.4} tesaṃ no āvuso amhākaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā
mahākaccāno satthu ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ
pahoti  āyasmā mahākaccāno imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajituṃ yannūna
mayaṃ  yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkameyyāma  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etamatthaṃ  puccheyyāma yathā no āyasmā
mahākaccāno  byākarissati tathā naṃ dhāressāmāti vibhajatāyasmā 1-
mahākaccānoti seyyathāpi āvuso puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ
caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva mūlaṃ atikkamma
khandhaṃ  sākhāpalāse  sāraṃ  pariyesitabbaṃ  maññeyya  evaṃ sampadamidaṃ
āyasmantānaṃ satthari sammukhībhūte taṃ bhagavantaṃ atisitvā amhe etamatthaṃ
paṭipucchitabbaṃ maññatha 2- so hi āvuso bhagavā jānaṃ jānāti passaṃ
passati  cakkhubhūto  ñāṇabhūto  dhammabhūto  brahmabhūto  vattā pavattā
atthassa  ninnetā  amatassa  dātā  dhammasāmī tathāgato so ceva
panetassa kālo ahosi yaṃ tumhe bhagavantaṃyeva upasaṅkamitvā etamatthaṃ
puccheyyātha 3- yathā no 4- bhagavā byākareyya tathā naṃ dhāreyyāthāti
   {161.5} addhāvuso 5- kaccāna bhagavā jānaṃ jānāti passaṃ passati
cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto brahmabhūto vattā pavattā atthassa ninnetā
@Footnote: 1 Po. Ma. vibhajatu āyasmā. 2 Po. maññeyyātha. Yu. maññetha.
@3 Ma. paṭipuccheyyātha. 4 Ma. vo.. 5 Ma. addhā āvuso.
Amatassa dātā dhammasāmī tathāgato so ceva panetassa kālo ahosi
yaṃ  mayaṃ  bhagavantaṃyeva upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyāma yathā no
bhagavā  byākareyya  tathā naṃ dhāreyyāma apicāyasmā mahākaccāno
satthuceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca  viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti
āyasmā mahākaccāno imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa uddiṭṭhassa
vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena atthaṃ vibhajituṃ vibhajatāyasmā
mahākaccāno agarukatvāti 1-.
   {161.6} Tenahāvuso suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti.
Evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato mahākaccānassa paccassosuṃ .
Āyasmā  2- mahākaccāno etadavoca yaṃ kho no āvuso bhagavā
saṅkhittena  uddesaṃ  uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā
uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo
ca  anattho  ca  veditabbo  attho ca adhammañca viditvā dhammañca
anatthañca  viditvā  atthañca  yathā  dhammo  yathā  attho  tathā
paṭipajjitabbanti
   {161.7} katamo cāvuso adhammo katamo ca dhammo katamo ca
anattho  katamo  ca  attho  pāṇātipāto  āvuso  adhammo
pāṇātipātā   veramaṇī  dhammo  ye  ca  pāṇātipātapaccayā
aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ anattho pāṇātipātā
veramaṇīpaccayā  ca  aneke  kusalā  dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti
ayaṃ  attho  . adinnādānaṃ āvuso adhammo adinnādānā veramaṇī
dhammo  ye  ca adinnādānapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā
@Footnote: 1 Po. Ma. agaruṃ karitvāti. Yu. agarukaritvā. 2 athāyasumā.
Sambhavanti  ayaṃ  anattho  adinnādānā  veramaṇīpaccayā  ca aneke
kusalā  dhammā  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  ayaṃ  attho  . kāmesu
micchācāro āvuso adhammo kāmesu micchācārā veramaṇī dhammo ye ca
kāmesu  micchācārapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti
ayaṃ  anattho kāmesu micchācārā veramaṇīpaccayā ca aneke kusalā
dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho.
   {161.8} Musāvādo āvuso adhammo musāvādā veramaṇī dhammo
ye  ca  musāvādapaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti
ayaṃ  anattho  musāvādā  veramaṇīpaccayā ca aneke kusalā dhammā
bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho . pisuṇā vācā āvuso adhammo
pisuṇāya vācāya veramaṇī dhammo ye ca pisuṇā vācāpaccayā aneke
pāpakā  akusalā  dhammā  sambhavanti  ayaṃ anattho pisuṇāya vācāya
veramaṇīpaccayā  ca  aneke  kusalā  dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti
ayaṃ attho . pharusā vācā āvuso adhammo pharusāya vācāya veramaṇī
dhammo  ye  ca  pharusavācāpaccayā aneke pāpakā akusalā dhammā
sambhavanti ayaṃ anattho pharusāya vācāya veramaṇīpaccayā ca aneke kusalā
dhammā  bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho . samphappalāpo āvuso
adhammo  samphappalāpā  veramaṇī  dhammo  ye ca samphappalāpapaccayā
aneke pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ anattho samphappalāpā
veramaṇīpaccayā  ca  aneke  kusalā  dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti
Ayaṃ attho.
   {161.9}  Abhijjhā  āvuso  adhammo  anabhijjhā dhammo ye
ca  abhijjhāpaccayā  aneke  pāpakā akusalā dhammā sambhavanti ayaṃ
anattho  anabhijjhāpaccayā  ca  aneke kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ
gacchanti  ayaṃ  attho  .  byāpādo āvuso adhammo abyāpādo
dhammo  ye  ca  byāpādapaccayā  aneke pāpakā akusalā dhammā
sambhavanti  ayaṃ  anattho abyāpādapaccayā ca aneke kusalā dhammā
bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  ayaṃ attho . micchādiṭṭhi āvuso adhammo
sammādiṭṭhi dhammo ye ca micchādiṭṭhipaccayā aneke pāpakā akusalā
dhammā  sambhavanti  ayaṃ  anattho  sammādiṭṭhipaccayā  ca  aneke
kusalā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti ayaṃ attho.
   {161.10} Yaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca
bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammañca
viditvā dhammañca anatthañca viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho
tathā paṭipajjitabbanti imassapi 1- kho ahaṃ āvuso bhagavatā saṅkhittena
uddesassa uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhajitvā evaṃ vitthārena atthaṃ
ājānāmi ākaṅkhamānā capana tumhe āvuso bhagavantaṃyeva upasaṅkamitvā
etamatthaṃ puccheyyātha yathā no 2- bhagavā byākareyya tathā naṃ dhāreyyāthāti.
   {161.11} Evamāvusotikho te bhikkhū āyasmato mahākaccānassa bhāsitaṃ
abhinanditvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. imassa. 2 Ma. Yu. vo.
Bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  ekamantaṃ  nisinnā  kho
te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ yaṃ kho no bhante bhagavā saṅkhittena
uddesaṃ  uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā
vihāraṃ  paviṭṭho  adhammo ca bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho
ca  veditabbo  attho  ca  adhammañca  viditvā  dhammañca anatthañca
viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho tathā paṭipajjitabbanti
   {161.12}  tesaṃ no bhante amhākaṃ acirapakkantassa bhagavato
etadahosi idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho adhammo ca
bhikkhave veditabbo dhammo ca anattho ca veditabbo attho ca adhammañca
viditvā dhammañca anatthañca viditvā atthañca yathā dhammo yathā attho
tathā paṭipajjitabbanti ko nu kho imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti
   {161.13} tesaṃ no bhante amhākaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā
mahākaccāno satthu ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ
pahoti  āyasmā mahākaccāno imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajituṃ yannūna
mayaṃ yenāyasmā mahākaccāno tenupasaṅkameyyāma upasaṅkamitvā āyasmantaṃ
mahākaccānaṃ  etamatthaṃ puccheyyāma yathā no āyasmā mahākaccāno
byākarissati  tathā naṃ dhāressāmāti athakho mayaṃ bhante yenāyasmā
Mahākaccāno  tenupasaṅkamimhā  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ mahākaccānaṃ
etamatthaṃ  pucchimhā 1- tesaṃ no bhante āyasmatā mahākaccānena
imehi ākārehi imehi padehi imehi byañjanehi attho suvibhattoti.
   {161.14} Sādhu sādhu bhikkhave paṇḍito bhikkhave mahākaccāno
mahāpañño bhikkhave mahākaccāno maṃ cepi tumhe bhikkhave upasaṅkamitvā
etamatthaṃ puccheyyātha ahampicetaṃ evameva byākareyyaṃ yathātaṃ mahākaccānena
byākataṃ esoceva tassa 2- attho evañca naṃ dhāreyyāthāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 274-281. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=161&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=161&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=161&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=161&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=161              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :