ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso
           Navamo magandiyasuttaniddeso
   [321] Disvana tanham aratinca 1- ragam
           nahosi chando api methunasmim
           kimevidam muttakarisapunnam
           padapi nam samphusitum na icche.
   [322]  Disvana  tanham  aratinca  ragam nahosi chando api
methunasminti   tanhanca  aratinca  raganca  maradhitaro  disva
passitva  methunadhamme  chando va rago va pemam va nahositi
disvana tanham aratinca ragam nahosi chando api methunasmim.
   [323] Kimevidam muttakarisapunnam padapi nam samphusitum na iccheti
kimevidam  sariram  muttapunnam  karisapunnam  semhapunnam  rudhirapunnam  2-
atthisanghatam   nharusambandham  rudhiramamsavalepanam  cammavinaddham  3-
chaviya  paticchannam  chiddavachiddam  uggharim  4-  paggharim kimisanghanisevitam
nanakalimalaparipuram  padena  akkamitum na iccheyyam kuto pana samvaso
va  samagamo  vati  kimevidam  muttakarisapunnam  padapi nam samphusitum
na icche. [5]- Tenaha bhagava
           disvana tanham aratinca ragam
           nahosi chando api methunasmim
@Footnote: 1 Ma. raganca. 2 Ma. ruhirapununam. 3 cammavanaddhantipi patho.
@4 Ma. uggharantam paggharantam. 5 Po. Ma. Yu. anacchariyancetam manusso dibbe
@kame patthayanto manusake kame na iccheyya manusake va kame patthayanto
@dibbe kame na iccheyya yam tvam ubhopi na icchasi na sadiyasi na patthesi na pihesi
@nabhijappasi kim te dassanam katamaya tvam ditthiya samannagatoti pucchatiti.
           Kimevidam muttakarisapunnam
           padapi nam samphusitum na iccheti.
   [324] Etadisance ratanam na icchasi
           narim narindehi bahuhi patthitam
           ditthigatam silavatanujivitam 1-
           bhavupapattinca vadesi kidisam.
   [325] Idam vadamiti na tassa hoti (magandiyati bhagava)
           dhammesu niccheyya samuggahitam
           passanca ditthisu anuggahaya
           ajjhattasantim pacinam adassam.
   [326] Idam vadamiti na tassa hotiti idam vadamiti idam vadami
etam vadami ettakam vadami ettavata vadami idam ditthigatam vadami
sassato  lokoti  va  .pe.  neva hoti na na hoti tathagato
parammaranati  vati  .  na tassa hotiti na mayham hotiti 2- idam
vadamiti  na  tassa  hoti  .  magandiyati  bhagava  tam brahmanam
namena  alapati  .  bhagavati  garavadhivacanam  .pe.  sacchika
pannatti yadidam bhagavati magandiyati bhagava.
   [327]  Dhammesu  niccheyya samuggahitanti dhammesuti dvasatthiya
ditthigatesu  .  niccheyyati  nicchinitva  vinicchinitva  vicinitva
pavicinitva  tulayitva tirayitva vibhavayitva vibhutam katva odhiggaho
@Footnote: 1 Po. Ma. silavatam. 2 Po. Ma. na mayham hoti ettavata vadamiti na tassa hotiti ...
Vilaggaho  varaggaho  kotthasaggaho  uccayaggaho samuccayaggaho
idam saccam taccham tatham bhutam yathavam aviparitanti gahitam paramattham abhinivittham
ajjhositam adhimuttam natthi [1]- na samvijjati nupalabbhati pahinam samucchinnam
vupasantam  patippassaddham  abhabbuppattikam  nanaggina  daddhanti  dhammesu
niccheyya samuggahitam.
   [328] Passanca ditthisu anuggahayati ditthisu adinavam passanto
ditthiyo na ganhami na paramasami na abhinivisami athava na ganhitabba
na  paramasitabba  na  abhinivisitabbati  evampi  passanca  ditthisu
anuggahaya  .  athava  sassato  loko idameva saccam moghamannanti
ditthagatametam  ditthigahanam  ditthikantaro  ditthivisukayikam  ditthivipphanditam
ditthisannojanam  sadukkham  savighatam  saupayasam  saparilaham  na nibbidaya
na viragaya na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na
nibbanaya  samvattatiti  ditthisu adinavam passanto ditthiyo na ganhami
na  paramasami na abhinivisami athava na ganhitabba na paramasitabba
na abhinivisitabbati evampi passanca ditthisu anuggahaya.
   {328.1}  [2]- Asassato loko antava loko anantava
loko  tam  jivam  tam  sariram annam jivam annam sariram hoti tathagato
parammarana  na  hoti  tathagato  parammarana  hoti  ca  na  ca
hoti  tathagato  parammarana  neva  hoti  na  na hoti tathagato
parammarana  idameva  saccam  moghamannanti  ditthigatametam  ditthigahanam
@Footnote: 1 Ma. na santi . 2 Po. Ma. athava.
Ditthikantaro  ditthivisukayikam  ditthivipphanditam  ditthisannojanam  sadukkham
savighatam saupayasam saparilaham na nibbidaya na viragaya na nirodhaya
na  upasamaya  na  abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya samvattatiti
ditthisu  adinavam  passanto  ditthiyo  na  ganhami  na  paramasami
na  abhinivisami  athava  na  ganhitabba  na  paramasitabba  na
abhinivisitabbati  evampi  passanca  ditthisu  anuggahaya  .  athava
ima ditthiyo evamgahita evamparamattha evamgatika bhavanti 1- evam
abhisamparayati  ditthisu  adinavam  passanto  ditthiyo na ganhami na
paramasami  na  abhinivisami  athava  na ganhitabba na paramasitabba
na abhinivisitabbati evampi passanca ditthisu anuggahaya.
   {328.2} Athava ima ditthiyo nirayasamvattanika tiracchanayoni-
samvattanika  pittivisayasamvattanikati  ditthisu  adinavam passanto ditthiyo
na  ganhami  na  paramasami  nabhinivisami athava na ganhitabba na
paramasitabba  nabhinivisitabbati evampi passanca ditthisu anuggahaya .
Athava  ima  ditthiyo  anicca  sankhata paticcasamuppanna khayadhamma
vayadhamma viragadhamma nirodhadhammati ditthisu adinavam passanto ditthiyo
na  ganhami  na  paramasami  nabhinivisami athava na ganhitabba na
paramasitabba nabhinivisitabbati evampi passanca ditthisu anuggahaya.
   [329]  Ajjhattasantim  pacinam adassanti [2]- ajjhattam ragassa
santim  dosassa  santim  mohassa  santim  kodhassa  upanahassa
@Footnote: 1 Ma. bhavissanti. 2 Ma. ajjhattasantim. Yu. ajjhattam santim.
Makkhassa  palasassa  issaya  macchariyassa  mayaya  satheyyassa
thambhassa   sarambhassa  manassa  atimanassa  madassa  pamadassa
sabbakilesanam   sabbaduccaritanam   sabbadarathanam   sabbaparilahanam
sabbasantapanam  sabbakusalabhisankharanam  santim  [1]- vupasantim nibbutim
patippassaddhim [2]- . pacinanti pacinanto vicinanto pavicinanto tulayanto
tirayanto  vibhavayanto  vibhutam  karonto  sabbe sankhara aniccati
pacinanto  vicinanto pavicinanto tulayanto tirayanto vibhavayanto vibhutam
karonto  sabbe  sankhara dukkhati sabbe dhamma anattati .pe.
Yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  pacinanto  vicinanto
pavicinanto  tulayanto  tirayanto  vibhavayanto  vibhutam  karonto .
Adassanti  adassam  adakkhim  passim  3- pativijjhinti ajjhattasantim pacinam
adassam. Tenaha bhagava
           idam vadamiti na tassa hoti (magandiyati bhagava)
           dhammesu niccheyya samuggahitam
           passanca ditthisu anuggahaya
           ajjhattasantim pacinam adassanti.
   [330] Vinicchaya yani pakappitani (iti magandiyo)
           te ve muni brusi anuggahaya
           ajjhattasantiti yametamattham
           katham nu dhirehi paveditantam.
@Footnote: 1 Po. Ma. upasantim. 2 Po. Ma. santim. 3 Ma. apassim.
   [331]  Vinicchaya  yani  pakappitaniti  vinicchayani  vuccanti
dvasatthi  ditthigatani  [1]-  .  pakappitaniti  kappita abhisankhata
santhapitatipi  pakappita  .  athava anicca sankhata paticcasamuppanna
khayadhamma  vayadhamma  viragadhamma  nirodhadhamma  viparinamadhammatipi
pakappitati  vinicchaya  yani  pakappitani  . iti magandiyoti ititi
padasandhi  .pe.  padanupubbatametam  ititi  .  magandiyoti  tassa
brahmanassa namam sankha samanna [2]- voharoti iti magandiyo.
   [332] Te ve muni brusi anuggahaya ajjhattasantiti yametamatthanti
te  veti dvasatthi ditthigatani . muniti monam vuccati nanam .pe.
Sangajalamaticca  so muniti . anuggahayati ditthisu adinavam passanto
ditthiyo  na  ganhami  na  paramasami nabhinivisamiti pagganhasi 3-
ajjhattasantiti ca bhanasi . yametamatthanti yam paramatthanti te ve muni
brusi anuggahaya ajjhattasantiti yametamattham.
   [333]  Katham  nu  dhirehi  paveditantanti  kathannuti samsayapuccha
vimatipuccha  dvelhakapuccha  anekamsapuccha  evam  nu  kho  na  nu
kho  kinnu kho katham nu khoti katham nu . dhirehiti [4]- panditehi
pannavantehi   buddhimantehi   nanihi   vibhavihi  medhavihi  .
Paveditanti  veditam  paveditam  acikkhitam  desitam  pannapitam  patthapitam
vivaritam   vibhajitam   uttanikatam  pakasitanti  katham  nu  dhirehi
paveditantam. Tenaha bhagava
@Footnote: 1 Ma. Yu. ditthivinicchaya. 2 Ma. pannatti. 3 Ma. ca bhanasi. 4 Ma. dhirehi.
           Vinicchaya yani pakappitani (iti magandiyo)
           te ve muni brusi anuggahaya
           ajjhattasantiti yametamattham
           katham nu dhirehi paveditantanti.
   [334] Na ditthiya na sutiya na nanena (magandiyati bhagava)
           silabbatenapi na suddhimaha
           aditthiya assutiya anana
           asilata abbata nopi tena
           ete ca nissajja anuggahaya
           santo anissaya bhavam na jappe.
   [335]  Na ditthiya na sutiya na nanenati ditthenapi suddhim
visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim naha na kathesi na bhanasi
na  dipayasi  na  voharasi  .  sutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim
vimuttim parimuttim naha na kathesi na bhanasi na dipayasi na voharasi .
Ditthasutenapi  suddhim  visuddhim  parisuddhim  muttim vimuttim parimuttim naha
na kathesi na bhanasi na dipayasi na voharasi . nanenapi suddhim visuddhim
parisuddhim  muttim vimuttim parimuttim naha na kathesi na bhanasi na dipayasi
na voharasiti na ditthiya na sutiya na nanena . Magandiyati bhagava
tam  brahmanam  namena  alapati  .  bhagavati garavadhivacanam .pe.
Sacchika pannatti yadidam bhagavati magandiyati bhagava.
   [336]  Silabbatenapi  na  suddhimahati silenapi suddhim visuddhim
parisuddhim  muttim vimuttim parimuttim naha na kathesi na bhanasi na dipayasi
na voharasi . vattenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim
naha na kathesi na bhanasi na dipayasi na voharasi . Silabbatenapi suddhim
visuddhim  parisuddhim muttim vimuttim parimuttim naha na kathesi na bhanasi na
dipayasi na voharasiti silabbatenapi na suddhimaha.
   [337]  Aditthiya  assutiya  anana asilata abbata nopi
tenati  ditthipi  icchitabba  dasavatthuka  sammaditthi  atthi  dinnam
atthi  yittham  atthi  hutam  atthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipako
atthi ayam loko atthi paro loko atthi mata atthi pita atthi
satta  opapatika  atthi  loke  samanabrahmana  sammaggata
sammapatipanna  ye  imanca  lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna
sacchikatva  pavedentiti  .  savanampi icchitabbam parato ghoso suttam
geyyam veyyakaranam gatha udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam vedallam.
Nanampi  icchitabbam  kammassakatananam  saccanulomikananam  abhinnananam
samapattinanam  .  silampi  icchitabbam  patimokkhasamvaro  .  vattampi
icchitabbam  attha  dhutangani  arannikangam  pindapatikangam  pamsukulikangam
tecivarikangam   sapadanacarikangam   khalupacchabhattikangam   nesajjikangam
yathasanthatikangam  .  aditthiya  assutiya  anana  asilata abbata
Nopi  tenati  napi  sammaditthimattena  napi  savanamattena  napi
nanamattena  napi  silamattena  napi  vattamattena  ajjhattasantippatto
hoti  napi  vina  etehi  dhammehi  ajjhattasantim  papunati apica
sambhara  ime  dhamma  honti ajjhattasantim papunitum adhigantum phusitum
sacchikatunti  aditthiya  assutiya  anana  asilata  abbata
nopi tena.
   [338] Ete ca nissajja anuggahayati etehi 1- kanhapakkhikanam
dhammanam  samugghatato  pahanam  icchitabbam  .  tedhatukesu  kusalesu
dhammesu  atammayata  icchitabba  .  yato  kanhapakkhika  dhamma
samugghatappahanena  pahina  honti  ucchinnamula  talavatthukata
anabhavangata  ayatim anuppadadhamma tedhatukesu ca kusalesu dhammesu
atammayata  hoti  ettavatapi na ganhati na paramasati nabhinivisati
athava   na   ganhitabba  na  paramasitabba  nabhinivisitabbati
evampi ete ca nissajja anuggahaya . yato tanha ca ditthi ca
mano  ca  pahina  honti ucchinnamula talavatthukata anabhavangata
ayatim  anuppadadhamma  ettavatapi  na  ganhati  na  paramasati
nabhinivisatiti  evampi  ete  ca  nissajja  anuggahaya  .  yato
punnabhisankharo  ca  apunnabhisankharo  ca  anenjabhisankharo  ca
pahina  honti  ucchinnamula  talavatthukata  anabhavangata  ayatim
anuppadadhamma  ettavatapi  na  ganhati na paramasati nabhinivisatiti
@Footnote: 1 Ma. eteti.
Evampi ete ca nissajja anuggahaya.
   [339]  Santo  anissaya  bhavam na jappeti santoti ragassa
santatta  1-  santo  dosassa  santatta  1-  santo  mohassa
santatta  1-  santo  kodhassa  upanahassa  makkhassa  palasassa
issaya  macchariyassa  mayaya  satheyyassa  thambhassa  sarambhassa
manassa   atimanassa   madassa   pamadassa   sabbakilesanam
sabbaduccaritanam   sabbadarathanam   sabbaparilahanam   sabbasantapanam
sabbakusalabhisankharanam  santatta  samitatta  vupasamitatta vijjhatatta
nibbutatta  vigatatta  patippassaddhatta  santo  [2]-  vupasanto
nibbuto  patippassaddhoti  santo  .  anissayati  dve  nissaya
tanhanissayo  ca  ditthinissayo  ca .pe. ayam tanhanissayo .pe.
Ayam ditthinissayo.
   {339.1}  Tanhanissayam  pahaya  ditthinissayam  patinissajjitva
cakkhum anissaya sotam anissaya ghanam anissaya jivham anissaya kayam
anissaya manam anissaya rupe sadde gandhe rase photthabbe kulam ganam
avasam labham yasam pasamsam sukham civaram pindapatam senasanam gilanapaccaya-
bhesajjaparikkharam kamadhatum rupadhatum arupadhatum kamabhavam rupabhavam arupabhavam
sannabhavam   asannabhavam   nevasannanasannabhavam   ekavokarabhavam
catuvokarabhavam  pancavokarabhavam  atitam  anagatam paccuppannam ditthasutamuta-
vinnatabbe dhamme anissaya agganhitva aparamasitva anabhinivisitvati
@Footnote: 1 Ma. samitatta . 2 Po. Ma. upasanto.
Santo  anissaya  . bhavam na jappeti kamabhavam na jappeyya rupabhavam
na  jappeyya arupabhavam na jappeyya na pajappeyya na abhijappeyyati
santo anissaya bhavam na jappe. Tenaha bhagava
          na ditthiya na sutiya na nanena (magandiyati bhagava)
          silabbatenapi na suddhimaha
          aditthiya assutiya anana
          asilata abbata nopi tena
          ete ca nissaya anuggahaya
          santo anissaya bhavam na jappeti.
   [340] No ce kira ditthiya na sutiya na nanena (iti magandiyo)
          silabbatenapi na suddhimaha
          aditthiya assutiya anana
          asilata abbata nopi tena
          mannamaham momuhameva dhammam
          ditthiya eke paccenti suddhim.
   [341]  No  ce  kira  ditthiya  na sutiya na nanenati
ditthiyapi  suddhim  visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim naha
na  kathesi  na  bhanasi  na  dipayasi  na voharasi . sutenapi suddhim
visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  naha  na  kathesi  na
bhanasi  na  dipayasi  na  voharasi  .  ditthasutenapi  suddhim  visuddhim
Parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim  naha  na  kathesi  na bhanasi na
dipayasi  na  voharasi  .  nanenapi  suddhim  visuddhim  parisuddhim muttim
vimuttim  parimuttim  naha na kathesi na bhanasi na dipayasi na voharasiti
no  ce  kira ditthiya na sutiya na nanena . iti magandiyoti
ititi  padasandhi  .pe.  padanupubbatametam  ititi  .  magandiyoti
tassa brahmanassa namanti iti magandiyo.
   [342]  Silabbatenapi  na  suddhimahati silenapi suddhim visuddhim
parisuddhim  vattenapi  suddhim  visuddhim  parisuddhim  silabbatenapi  suddhim
visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim naha na kathesi na bhanasi
na dipayasi na voharasiti silabbatenapi na suddhimaha.
   [343]  Aditthiya  assutiya  anana asilata abbata nopi
tenati  ditthipi  icchitabbati  evam  bhanasi  savanampi  icchitabbanti
evam   bhanasi   nanampi  icchitabbanti  evam  bhanasi  silampi
icchitabbanti  evam  bhanasi  vattampi  icchitabbanti  evam  bhanasi
na sakkosi ekamsena anujanitum na 1- sakkosi ekamsena patikkhipitunti
aditthiya assutiya anana asilata abbata nopi tena.
   [344]  Mannamaham  momuhameva  dhammanti  momuhadhammo  ayam
tuyham  baladhammo  mulhadhammo  ananadhammo  amaravikkhepadhammoti
evam mannami evam janami evam ajanami [2]- evam pativijjhamiti
mannamaham momuhameva dhammam.
@Footnote: 1 Ma. napi.. 2 Ma. evam vijanami evam pativijanami.
   [345]  Ditthiya  eke  paccenti  suddhinti ditthiya eke
samanabrahmana  suddhim  visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim
paccenti  .  sassato  loko  idameva saccam moghamannanti ditthiya
eke  samanabrahmana  suddhim  visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim
parimuttim paccenti . asassato loko .pe. neva hoti na na hoti
tathagato  parammarana  idameva  saccam  moghamannanti  ditthiya eke
samanabrahmana  suddhim  visuddhim  parisuddhim  muttim  vimuttim  parimuttim
paccentiti ditthiya eke paccenti suddhim. Tenaha so brahmano
          no ce kira ditthiya na sutiya na nanena (iti magandiyo)
          silabbatenapi na suddhimaha
          aditthiya assutiya anana
          asilata abbata nopi tena
          mannamaham momuhameva dhammam
          ditthiya eke paccenti suddhinti.
   [346] Ditthisu 1- nissaya anupucchamano (magandiyati bhagava)
          samuggahitesu pamohamaga
          ito ca naddakkhi anumpi sannam
          tasma tuvam momuhato dahasi.
   [347]  Ditthisu  nissaya anupucchamanoti magandiyo brahmano
ditthim  nissaya  ditthim  pucchati  lagganam  nissaya  lagganam  pucchati
@Footnote: 1 Ma. ditthinca.
Bandhanam  nissaya  bandhanam  pucchati  palibodham  nissaya  palibodham
pucchati  .  anupucchamanoti  punappunam  pucchatiti  ditthisu  nissaya
anupucchamano  .  magandiyati  bhagava  tam  brahmanam  namena
alapati  .  bhagavati  garavadhivacanam  .pe.  sacchika  pannatti
yadidam bhagavati magandiyati bhagava.
   [348]  Samuggahitesu  pamohamagati  ya  ditthi taya gahita
paramattha  abhinivittha  ajjhosita  adhimutta  tayeva tvam ditthiya
mulhosi  pamulho  sammulho  moham  agatosi  pamoham  agatosi
sammoham agatosi andhakaram pakkhantositi samuggahitesu pamohamaga.
   [349] Ito ca naddakkhi anumpi sannanti ito ajjhattasantito
va  patipattito  1-  va  dhammadesanato  va yuttasannam va 2-
pattasannam  va  lakkhanasannam  va  karanasannam  va  thanasannam
va  na  patilabhasi  3-  kuto nananti evampi ito ca naddakkhi
anumpi  sannam  .  athava  aniccam  va  aniccasannanulomam  va
dukkham  va  dukkhasannanulomam  va  anattam  va  anattasannanulomam
va  sannuppadamattam  va  sannanimittam  va na patilabhasi 4- kuto
nananti evampi ito ca naddakkhi anumpi sannam.
   [350] Tasma tuvam momuhato dahasiti tasmati tasma tamkarana
tamhetu   tappaccaya   tamnidana   momuhadhammato   baladhammato
@Footnote: 1 Ma. patipadato. 2 Ma. yuttasannam ... thanasannanti imesu pathesu vasaddo
@natthi. 3-4 Ma. patilabhati.
Mulhadhammato  ananadhammato  amaravikkhepadhammato  dahasi  passasi
dakkhasi  olokesi  nijjhayasi  upaparikkhasiti  tasma  tuvam  momuhato
dahasi. Tenaha bhagava
          ditthisu nissaya anupucchamano (magandiyati bhagava)
          samuggahitesu pamohamaga
          ito ca naddakkhi anumpi sannam
          tasma tuvam momuhato dahasiti.
   [351] Samo visesi uda va nihino
          yo mannati so vivadetha tena
          tisu vidhasu avikampamano
          samo visesiti na tassa hoti.
   [352] Samo visesi uda va nihino yo mannati so vivadetha
tenati  sadisohamasmiti va seyyohamasmiti va hinohamasmiti 1- va
yo  mannati  so tena manena taya ditthiya tena va puggalena
kalaham kareyya bhandanam kareyya viggaham kareyya vivadam kareyya medhagam
kareyya na tvam imam dhammavinayam ajanasi aham imam dhammavinayam ajanami
kim  tvam  imam  dhammavinayam ajanissasi micchapatipanno tvamasi ahamasmi
sammapatipanno sahitamme asahitante pure vacaniyam paccha avaca paccha
vacaniyam  pure  avaca  adhicinnante viparavattam aropito te vado
@Footnote: 1 Po. Yu. nihino ...
Niggahitosi  1-  cara vadappamokkhaya nibbedhehi va sace pahositi
samo visesi uda va nihino yo mannati so vivadetha tena.
   [353]  Tisu  vidhasu  avikampamano  samo visesiti na tassa
hotiti  yasseta  tisso  vidha  pahina  samucchinna  vupasanta
patippassaddha   abhabbuppattika  nanaggina  daddha  so  tisu
vidhasu  na  kampati  na  vikampati  avikampamanassa  puggalassa
sadisohamasmiti  va seyyohamasmiti va hinohamasmiti va . na tassa
hotiti na mayham hotiti 2- tisu vidhasu avikampamano samo visesiti na
tassa hoti. Tenaha bhagava
          samo visesi uda va nihino
          yo mannati so vivadetha tena
          tisu vidhasu avikampamano
          samo visesiti na tassa hotiti.
   [354] Saccanti so brahmano kim vadeyya
          musati va so vivadetha kena
          yasmim samam visamam vapi natthi
          sa kena vadam patisannujeyya.
   [355]  Saccanti  so  brahmano kim vadeyyati brahmanoti
sattannam  dhammanam  bahitatta  brahmano  .pe.  anissito  tadi
pavuccate  sa  brahmati  saccanti so brahmano . kim vadeyyati
@Footnote: 1 Ma. Yu. niggahito tvamasi . 2. Ma. itisaddo natthi.
Sassato  loko  idameva  saccam  moghamannanti  brahmano  kim
vadeyya  kim  katheyya  kim  bhaneyya kim dipayeyya kim vohareyya .
Asassato  loko  .pe.  neva  hoti  na  na  hoti  tathagato
parammarana  idameva  saccam  moghamannanti  brahmano  kim  vadeyya
kim  katheyya  kim  bhaneyya  kim  dipayeyya kim vohareyyati saccanti
so brahmano kim vadeyya.
   [356]  Musati  va so vivadetha kenati brahmano mayhamva
saccam tuyham musati kena manena kaya ditthiya kena va puggalena
kalaham  kareyya  bhandanam  kareyya  viggaham  kareyya  vivadam kareyya
medhagam  kareyya na tvam imam dhammavinayam ajanasi .pe. nibbedhehi
va sace pahositi musati va so vivadetha kena.
   [357] Yasmim samam visamam vapi natthiti yasmim 1- arahante khinasave
sadisohamasmiti  mano  natthi  seyyohamasmiti  atimano  natthi
hinohamasmiti  omano  natthi  [2]-  na  samvijjati nupalabbhati pahinam
samucchinnam   vupasantam   patippassaddham   abhabbuppattikam   nanaggina
daddhanti yasmim samam visamam vapi natthi.
   [358] Sa kena vadam patisannujeyyati so kena manena kaya
ditthiya  kena  va puggalena vadam patisannujjeyya 3- patipphareyya
kalaham kareyya bhandanam kareyya viggaham kareyya vivadam kareyya medhagam
kareyya  na  tvam  imam dhammavinayam ajanasi .pe. nibbedhehi va
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. yasminti yasmim puggale ... 2 Po. Ma. na santi. 3. Ma.
@patinnojeyya.
Sace pahositi sa kena vadam patisannujeyya. Tenaha bhagava
          saccanti so brahmano kim vadeyya
          musati va so vivadetha kena
          yasmim samam visamam vapi natthi
          sa kena vadam patisannujeyyati.
   [359] Okampahaya aniketasari
          kame akubbam muni santhavani
          kamehi ritto apurekkharano
          katham na viggayha janena kayira.
   [360] Atha kho halindakani gahapati yenayasma mahakaccano
tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam  mahakaccanam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  ekamantam  nisinno  kho  halindakani  gahapati
ayasmantam  mahakaccanam  etadavoca  vuttamidam  bhante  kaccana
bhagavata atthakavaggike magandiyapanhe
          okampahaya aniketasari
          kame akubbam muni santhavani
          kamehi ritto apurekkharano
          katham na viggayha janena kayirati.
Imassa  nu  kho  bhante kaccana bhagavata sankhittena bhasitassa katham
attho  vittharena  datthabboti  .  rupadhatu kho gahapati vinnanassa
Oko  rupadhaturagavinibandhanca  pana  vinnanam  okasariti  vuccati
vedanadhatu  kho  gahapati  sannadhatu  kho  gahapati  sankharadhatu
kho  gahapati  vinnanassa  oko  sankharadhaturagavinibandhanca  pana
vinnanam okasariti vuccati evam kho gahapati okasari hoti.
   {360.1} Kathanca gahapati anokasari hoti . rupadhatuya kho
gahapati yo chando yo rago ya nandi ya tanha ye upayupadana
cetaso  adhitthanabhinivesanusaya  te tathagatassa pahina ucchinnamula
talavatthukata  anabhavangata  ayatim anuppadadhamma tasma tathagato
anokasariti  vuccati  .  vedanadhatuya  kho  gahapati sannadhatuya
kho  gahapati  sankharadhatuya  kho gahapati vinnanadhatuya kho gahapati
yo chando yo rago ya nandi ya tanha ye upayupadana cetaso
adhitthanabhinivesanusaya   te  tathagatassa  pahina  ucchinnamula
talavatthukata   anabhavangata   ayatim  anuppadadhamma  tasma
tathagato anokasariti vuccati evam kho gahapati anokasari hoti.
   {360.2}  Kathanca  gahapati  niketasari  hoti . rupanimitta-
niketasaravinibandham  kho  gahapati  niketasariti  vuccati . saddanimitta
gandhanimitta   rasanimitta  photthabbanimitta  dhammanimittaniketasaravinibandham
kho gahapati niketasariti vuccati evam kho gahapati niketasari hoti.
   {360.3}  Kathanca  gahapati  aniketasari hoti . rupanimitta-
niketasaravinibandha  kho  gahapati  tathagatassa  pahina  ucchinnamula
Talavatthukata   anabhavangata   ayatim  anuppadadhamma  tasma
tathagato  aniketasariti  vuccati  .  saddanimittagandhanimittarasanimitta-
photthabbanimittadhammanimittaniketasaravinibandha     kho     gahapati
tathagatassa   pahina  ucchinnamula  talavatthukata  anabhavangata
ayatim  anuppadadhamma  tasma  tathagato  aniketasariti  vuccati
evam kho gahapati aniketasari hoti.
   {360.4} Kathanca gahapati kame santhavajato hoti. Idha gahapati
ekacco [1]- gihihi samsattho viharati sahanandi sahasoki sukhitesu sukhito
dukkhitesu dukkhito uppannesu kiccakaraniyesu attana voyogam apajjati
evam kho gahapati kame santhavajato hoti.
   {360.5} Kathanca gahapati kame na santhavajato hoti . Idha
gahapati  [2]- bhikkhu gihihi asamsattho viharati na sahanandi na sahasoki
na  sukhitesu  sukhito  na dukkhitesu dukkhito uppannesu kiccakaraniyesu
na  attana  voyogam  apajjati  evam  kho  gahapati  kame  na
santhavajato hoti.
   {360.6} Kathanca gahapati kamehi aritto hoti . Idha gahapati
ekacco  kamesu  avitarago  3-  hoti  avitacchando avitapemo
avitapipaso  avitaparilaho  avitatanho  evam  kho  gahapati kamehi
aritto hoti.
   {360.7}  Kathanca  gahapati  kamehi  ritto  hoti . idha
gahapati  bhikkhu  kamesu  vitarago  hoti  vitacchando  vitapemo
vitapipaso  vitaparilaho  vitatanho  evam  kho  gahapati  kamehi
ritto  hoti  .  kathanca  gahapati  purekkharano  hoti .
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu. 2 Ma. ekacco. 3 Ma. avigata ... tanho ... vigata ... tanho.
Idha gahapati ekaccassa [1]- evam hoti evamrupo siyam anagatamaddhananti
tattha  nandim  samanvagameti  2-  evamvedano  siyam evamsanno siyam
evamsankharo  siyam  evamvinnano  siyam  anagatamaddhananti  tattha
nandim samanvagameti evam kho gahapati purekkharano hoti.
   {360.8} Kathanca gahapati apurekkharano hoti . idha gahapati
ekaccassa  bhikkhuno  na evam hoti evamrupo siyam anagatamaddhananti
tattha  nandim  na  samanvagameti  evamvedano  siyam  evamsanno siyam
evamsankharo  siyam  evamvinnano  siyam  anagatamaddhananti  tattha
nandim na samanvagameti evam kho gahapati apurekkharano hoti.
   {360.9} Kathanca gahapati katham viggayha janena katta hoti.
Idha gahapati ekacco evarupim katham katta hoti na tvam imam dhammavinayam
ajanasi .pe. nibbedhehi va sace pahositi evam kho gahapati katham
viggayha janena katta hoti.
   {360.10} Kathanca gahapati katham na viggayha janena katta hoti.
Idha gahapati [3]- bhikkhu na evarupim katham katta hoti na tvam imam dhammavinayam
ajanasi .pe. nibbedhehi va sace pahositi evam kho gahapati katham 4-
na viggayha janena katta hoti . iti kho gahapati yantam vuttam bhagavata
atthakavaggike magandiyapanhe
          okampahaya aniketasari
          kame akubbam muni santhavani
@Footnote: 1 Ma. bhikkhuno. 2 Po. Ma. samannaneti aparampi idisameva. 3 Ma. Yu.
@ekacco. 4 Ma. ayam patho natthi.
           Kamehi ritto apurekkharano
           katham na viggayha janena kayirati
imassa  kho  gahapati  bhagavata sankhittena bhasitassa evam vittharena
attho datthabbo 1-. Tenaha bhagava
           okampahaya aniketasari
           kame akubbam muni santhavani
           kamehi ritto apurekkharano
           katham na viggayha janena kayirati.
   [361] Yehi vivitto vicareyya loke
           na tani uggayha vadeyya nago
           elambujam kantakavarijam yatha
           jalena pankena ca nupalittam
           evam muni santivado 2- agiddho
           kame ca loke ca anupalitto.
   [362] Yehi vivitto vicareyya loketi yehiti [3]- ditthigatehi.
Vivittoti  kayaduccaritena  vitto  vivitto  pavivitto  vaciduccaritena
manoduccaritena  ragena  .pe.  sabbakusalabhisankharehi  vitto
vivitto pavivitto . vicareyyati careyya vihareyya iriyeyya vatteyya
paleyya  yapeyya yapeyya . loketi manussaloketi yehi vivitto
vicareyya loke.
@Footnote: 1 Ma. datthabboti. 2 Po. Ma. santivado. sabbattha idisameva. 3 Ma. Yu.
@yehi.
   [363]  Na  tani  uggayha  vadeyya nagoti nagoti agum
na karotiti nago. Na gacchatiti nago. Nagacchatiti nago.
   {363.1} Katham agum na karotiti nago. Agu vuccanti papaka
akusala  dhamma  sankilesika  ponobbhavika  sadara  dukkhavipaka
ayatim jatijaramaraniya.
           Agum na karotiti kinci loke (sabhiyati bhagava)
           sabbasamyoge visajja bandhanani
           sabbattha na sajjati vimutto
           nago tadi vuccate tathattati
evam agum na karotiti nago.
   {363.2} Katham na gacchatiti nago. Na chandagatim gacchati na dosagatim
gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati na ragavasena gacchati na
dosavasena  gacchati  na  mohavasena gacchati na manavasena gacchati na
ditthivasena  gacchati  na  uddhaccavasena  gacchati  na  vicikicchavasena
gacchati  na  anusayavasena  gacchati na vaggehi dhammehi yayati niyyati
vuyhati samhariyati evam na gacchatiti nago.
   {363.3} Katham nagacchatiti nago. Sotapattimaggena ye kilesa
pahina te kilese na puneti na pacceti na paccagacchati sakadagamimaggena
anagamimaggena  arahattamaggena  ye  kilesa  pahina te kilese
na puneti na pacceti na paccagacchati evam nagacchatiti nago.
   {363.4} Na tani uggayha vadeyya nagoti nago na tani ditthigatani
gahetva  uggahetva  ganhitva  paramasitva  abhinivisitva vadeyya
katheyya  bhaneyya  dipayeyya  vohareyya  sassato  loko asassato
loko .pe. neva hoti na na hoti tathagato parammarana idameva
saccam  moghamannanti  vadeyya katheyya bhaneyya dipayeyya vohareyyati
na tani uggayha vadeyya nago.
   [364]  Elambujam  kantakavarijam  yatha  jalena  pankena  ca
nupalittanti  elam  vuccati  udakam  . ambu vuccati udakam . ambujam
vuccati  padumam  .  kantako  vuccati  kharadando  .  vari  vuccati
udakam  .  varijam  vuccati  padumam varijam varisambhavam . jalam vuccati
udakam  .  panko vuccati kaddamo . yatha padumam varijam varisambhavam
jalena  ca pankena ca na limpati na samlimpati 1- nupalimpati alittam
asamlittam   anupalittanti  elambujam  kantakavarijam  yatha  jalena
pankena ca nupalittam.
   [365]  Evam  muni  santivado agiddho kame ca loke ca
anupalittoti  evanti  opammasampatipadana  .  muniti  monam vuccati
nanam  .pe.  sangajalamaticca  so  muni  . santivadoti santivado
muni  tanavado  lenavado  saranavado  abhayavado  accutavado
amatavado  nibbanavadoti  evam  muni  santivado  .  agiddhoti
gedho  vuccati  tanha  yo  rago  sarago  .pe.  abhijjha
@Footnote: 1 Po. Ma. na palimpati. sabbattha idisameva.
Lobho akusalamulam . yasseso 1- gedho pahino samucchinno vupasanto
patippassaddho  abhabbuppattiko  nanaggina  daddho  so  vuccati
agiddho . so rupe agiddho sadde gandhe rase photthabbe kule
gane  avase  labhe  yase  pasamsaya  sukhe  civare pindapate
senasane   gilanapaccayabhesajjaparikkhare  kamadhatuya  rupadhatuya
arupadhatuya  kamabhave  rupabhave  arupabhave  sannabhave  asannabhave
nevasannanasannabhave     ekavokarabhave     catuvokarabhave
pancavokarabhave   atite   anagate  paccuppanne  ditthasutamuta-
vinnatabbesu  dhammesu  agiddho  agadhito  amucchito  anajjhopanno
vitagedho 2- cattagedho vantagedho muttagedho pahinagedho patinissatthagedho
vitarago  3-  cattarago  vantarago  muttarago  pahinarago
patinissattharago   nicchato   nibbuto   sitibhuto   sukhapatisamvedi
brahmabhutena attana viharatiti evam muni santivado agiddho.
   {365.1} Kame ca loke ca anupalittoti kamati uddanato dve
kama vatthukama ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti vatthukama
.pe. ime vuccanti kilesakama . loketi apayaloke manussaloke
devaloke khandhaloke dhatuloke ayatanaloke . lepoti dve lepa
tanhalepo  ca  ditthilepo ca .pe. ayam tanhalepo .pe. ayam
ditthilepo  .  muni  tanhalepam  pahaya  ditthilepam  patinissajjitva
kame  ca  loke  ca  na  limpati na samlimpati nupalimpati alitto
@Footnote: 1 Po. Yu. yassa so. 2 Po. Ma. vigatagedho. 3 Ma. vigatarago.
Asamlitto  anupalitto  nikkhanto  nissattho  vippamutto  visannutto
vimariyadikatena  cetasa  viharatiti  evam  muni  santivado  agiddho
kame ca loke ca anupalitto. Tenaha bhagava
           yehi vivitto vicareyya loke
           na tani uggayha vadeyya nago
           elambujam kantakavarijam yatha
           jalena pankena ca nupalittam
           evam muni santivado agiddho
           kame ca loke ca anupalittoti.
   [366] Na vedagu ditthiya na mutiya
           sa manameti na hi tammayo so
           na kammuna nopi sutena neyyo
           anupanito sa nivesanesu.
   [367]  Na  vedagu  ditthiya na mutiya sa manametiti nati
patikkhepo  .  vedaguti  vedo  vuccati  catusu  maggesu  nanam
panna   pannindriyam   pannabalam   dhammavicayasambojjhango  vimamsa
vipassana  sammaditthi  .  tehi  vedehi jatijaramaranassa antagato
antappatto  kotigato  kotippatto  pariyantagato  pariyantappatto
vosanagato   vosanappatto  tanagato  tanappatto  lenagato
lenappatto   saranagato   saranappatto   abhayagato  abhayappatto
Accutagato   accutappatto  amatagato  amatappatto  nibbanagato
nibbanappatto  .  vedanam  va  antam gatoti vedagu . vedehi
va  antagatoti  vedagu  . sattannam va dhammanam viditatta vedagu
sakkayaditthi  vidita  hoti  vicikiccha vidita hoti silabbataparamaso
vidito hoti rago vidito hoti doso vidito hoti moho vidito hoti
mano  vidito  hoti  .  viditassa honti papaka akusala dhamma
sankilesika ponobbhavika sadara dukkhavipaka ayatim jatijaramaraniya.
           Vedani viceyya kevalani (sabhiyati bhagava)
           samananam yani patthi brahmananam
           sabbavedanasu vitarago
           sabbam vedamaticca vedagu soti.
   {367.1}  Na  ditthiyati tassa dvasatthi ditthigatani pahinani
samucchinnani    vupasantani   patippassaddhani   abhabbuppattikani
nanaggina daddhani so ditthiya na yayati na niyyati na vuyhati na
samhariyati napi tam ditthigatam sarato pacceti na paccagacchatiti na vedagu
ditthiya  . na mutiya sa manametiti mutarupena va paraghosena va
mahajanasammutiya  va  na  manam  eti  na  upeti  na upagacchati
na  ganhati  na  paramasati  nabhinivisatiti  na  vedagu  ditthiya na
mutiya  sa  manameti  .  na  hi  tammayo soti na tanhavasena
Ditthivasena  tammayo  hoti  tapparamo  tapparayano . yato tanha
ca ditthi ca mano ca 1- pahina honti ucchinnamula talavatthukata
anabhavangata  2-  ayatim  anuppadadhamma  ettavata na tammayo
hoti na tapparamo na tapparayanoti na hi tammayo so.
   [368]  Na  kammuna  nopi  sutena  neyyoti na kammunati
punnabhisankharena  va  apunnabhisankharena  va anenjabhisankharena
va na yayati na niyyati na vuyhati na samhariyatiti na kammuna. Nopi
sutena  neyyoti  sutasuddhiya  va  paraghosena va mahajanasammutiya
va na yayati na niyyati na vuyhati na samhariyatiti na kammuna nopi
sutena neyyo.
   [369]  Anupanito  sa nivesanesuti upayoti 3- dve upaya
tanhupayo  ca  ditthupayo  ca  .pe.  ayam  tanhupayo  .pe. ayam
ditthupayo  .  tassa  tanhupayo  pahino  ditthupayo  patinissattho
tanhupayassa  pahinatta  ditthupayassa  patinissatthatta  so  nivesanesu
anupanito  anupalitto  anupagato  anajjhosito  anadhimutto  nikkhanto
nissattho  vippamutto  visannutto  vimariyadikatena  cetasa  viharatiti
anupanito sa nivesanesu. Tenaha bhagava
           na vedagu ditthiya na mutiya
           sa manameti na hi tammayo so
           na kammuna nopi sutena neyyo
           anupanito sa nivesanesuti.
@Footnote: 1 Ma. cassa. 2 Ma. anabhavamkata. 3 Ma. upayati.
   [370] Sannavirattassa na santi gantha
           pannavimuttassa na santi moha
           sannanca ditthinca ye aggahesum
           te ghattayanta 1- vicaranti loke.
   [371]  Sannavirattassa  na  santi ganthati yo samathapubbangamam
ariyamaggam bhaveti tassa adito upadaya gantha vikkhambhita honti.
Arahattappatte  arahato gantha ca moha ca nivarana ca kamasanna
byapadasanna  vihimsasanna  ditthisanna  [2]-  pahina  honti
ucchinnamula  talavatthukata  anabhavangata  ayatim  anuppadadhammati
sannavirattassa na santi gantha.
   [372] Pannavimuttassa na santi mohati yo vipassanapubbangamam
ariyamaggam bhaveti tassa adito upadaya moha vikkhambhita honti.
Arahattappatte  arahato moha ca gantha ca nivarana ca kamasanna
byapadasanna   vihimsasanna   ditthisanna   pahina   honti
ucchinnamula  talavatthukata  anabhavangata  ayatim  anuppadadhammati
pannavimuttassa na santi moha.
   [373]  Sannanca  ditthinca  ye  aggahesum  te  ghattayanta
vicaranti  loketi  ye  sannam  ganhanti  kamasannam  byapadasannam
vihimsasannam  te  sannavasena  ghattenti  sanghattenti . rajanopi
rajuhi   vivadanti  khattiyapi  khattiyehi  vivadanti  brahmanapi
@Footnote: 1 Po. Ma. ghattamana. 2 Ma. Yu. sabbattha casaddo atthi.
Brahmanehi   vivadanti   gahapatipi  gahapatihi  vivadanti  matapi
puttena  vivadati  puttopi  matara  vivadati  pitapi puttena vivadati
puttopi  pitara  vivadati  bhatapi  bhatara  vivadati bhaginipi bhaginiya
vivadati  bhatapi  bhaginiya  vivadati  bhaginipi bhatara vivadati sahayopi
sahayena vivadati.
   {373.1}  Te  tattha  kalahaviggahavivadapanna  annamannam
panihipi  upakkamanti  ledduhipi  upakkamanti  dandehipi  upakkamanti
satthehipi  upakkamanti  .  te tattha maranampi nigacchanti maranamattampi
dukkham . Ye ditthim ganhanti sassato lokoti va .pe. Neva hoti na na hoti
tathagato  parammaranati  va  te  ditthivasena ghattenti sanghattenti
sattharato  sattharam  ghattenti  dhammakkhanato  dhammakkhanam  ghattenti
ganato  ganam  ghattenti  ditthiya  ditthim  ghattenti patipadaya patipadam
ghattenti maggato maggam ghattenti.
   {373.2} Athava te vivadanti kalaham karonti bhandanam karonti
viggaham karonti vivadam karonti medhagam karonti na tvam imam dhammavinayam
ajanasi .pe. nibbedhehi va sace pahositi . tesam abhisankhara
appahina  abhisankharanam  appahinatta  gatiya  ghattenti  niraye
ghattenti   tiracchanayoniya   ghattenti   pittivisaye  ghattenti
manussaloke  ghattenti  devaloke  ghattenti gatiya gatim upapattiya
upapattim  patisandhiya  patisandhim  bhavena  bhavam  samsarena  samsaram
Vattena  vattam  ghattenti  sanghattenti  ghattenta  caranti viharanti
iriyanti vattenti palenti yapenti yapenti . loketi apayaloke
manussaloke  devaloke khandhaloke dhatuloke ayatanaloketi sannanca
ditthinca ye aggahesum te ghattayanta vicaranti loke. Tenaha bhagava
         sannavirattassa na santi gantha
         pannavimuttassa na santi moha
         sannanca ditthinca ye aggahesum
         te ghattayanta vicaranti loketi.
       Navamo magandiyasuttaniddeso nitthito.
              ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 220-250. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=29&item=321&items=53&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=29&item=321&items=53&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=29&item=321&items=53&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=29&item=321&items=53&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=321              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=6967              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=6967              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :