ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
             Cittuppadakandam
              padabhajaniyam
   [16]  Katame  dhamma  kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam
cittam  uppannam  hoti  somanassasahagatam  nanasampayuttam  ruparammanam
va saddarammanam va gandharammanam va rasarammanam va photthabbarammanam
va  dhammarammanam  va  yam  yam  va  panarabbha  tasmim  samaye
phasso  hoti vedana hoti sanna hoti cetana hoti cittam hoti
vitakko  hoti  vicaro hoti piti hoti sukham hoti cittassekaggata
hoti saddhindriyam hoti viriyindriyam hoti satindriyam hoti samadhindriyam
hoti  pannindriyam  hoti  manindriyam  hoti  somanassindriyam  hoti
jivitindriyam hoti sammaditthi hoti sammasankappo hoti sammavayamo
hoti  sammasati  hoti  sammasamadhi  hoti  saddhabalam  hoti
viriyabalam  hoti  satibalam  hoti  samadhibalam  hoti  pannabalam  hoti
hiribalam  hoti  ottappabalam  hoti  alobho  hoti  adoso  hoti
amoho  hoti  anabhijjha  hoti  abyapado  hoti  sammaditthi
hoti  hiri  hoti  ottappam hoti kayappassaddhi hoti cittappassaddhi
hoti  kayalahuta  hoti  cittalahuta  hoti  kayamuduta  hoti
cittamuduta  hoti  kayakammannata  hoti  cittakammannata  hoti
kayapagunnata  hoti  cittapagunnata  hoti  kayujukata  hoti
Cittujukata  hoti  sati  hoti  sampajannam  hoti  samatho  hoti
vipassana  hoti  paggaho  hoti  avikkhepo  hoti ye va pana
tasmim  samaye  annepi  atthi  paticcasamuppanna  arupino  dhamma
ime dhamma kusala.
   [17]  Katamo  tasmim  samaye phasso hoti yo tasmim samaye
phasso phusana samphusana samphusitattam ayam tasmim samaye phasso hoti.
   [18]  Katama  tasmim  samaye vedana hoti yam tasmim samaye
tajjamanovinnanadhatusamphassajam   cetasikam   satam   cetasikam  sukham
cetosamphassajam  satam  sukham  vedayitam  cetosamphassaja  sata sukha
vedana ayam tasmim samaye vedana hoti.
   [19]  Katama  tasmim  samaye sanna hoti ya tasmim samaye
tajjamanovinnanadhatusamphassaja      sanna      sanjanana
sanjanitattam ayam tasmim samaye sanna hoti.
   [20]  Katama  tasmim samaye cetana hoti ya tasmim samaye
tajjamanovinnanadhatusamphassaja  cetana  sancetana  sancetayitattam
ayam tasmim samaye cetana hoti.
   [21] Katamam tasmim samaye cittam hoti yam tasmim samaye cittam mano
manasam  hadayam  pandaram  mano  manayatanam  manindriyam  vinnanam
vinnanakkhandho tajja manovinnanadhatu idam tasmim samaye cittam hoti.
   [22]  Katamo  tasmim samaye vitakko hoti yo tasmim samaye
Takko  vitakko  sankappo  appana  byappana cetaso abhiniropana
sammasankappo ayam tasmim samaye vitakko hoti.
   [23] Katamo tasmim samaye vicaro hoti yo tasmim samaye caro
vicaro  anuvicaro  upavicaro  cittassa  anusandhanata anupekkhanata
ayam tasmim samaye vicaro hoti.
   [24]  Katama tasmim samaye piti hoti ya tasmim samaye piti
pamojjam  amodana  pamodana  haso  pahaso  vitti  odagyam
attamanata cittassa ayam tasmim samaye piti hoti.
   [25] Katamam tasmim samaye sukham hoti yam tasmim samaye cetasikam
satam cetasikam sukham cetosamphassajam satam sukham vedayitam cetosamphassaja
sata sukha vedana idam tasmim samaye sukham hoti.
   [26]  Katama  tasmim samaye cittassekaggata hoti ya tasmim
samaye  cittassa  thiti  santhiti  avatthiti  avisaharo  avikkhepo
avisahatamanasata  samatho  samadhindriyam  samadhibalam  sammasamadhi  ayam
tasmim samaye cittassekaggata hoti.
   [27]  Katamam tasmim samaye saddhindriyam hoti ya tasmim samaye
saddha  saddahana  okappana  abhippasado  saddha  saddhindriyam
saddhabalam idam tasmim samaye saddhindriyam hoti.
   [28]  Katamam tasmim samaye viriyindriyam hoti yo tasmim samaye
cetasiko  viriyarambho  nikkamo  parakkamo  uyyamo  vayamo
Ussaho  ussolhi  thamo  dhiti  asithilaparakkamata anikkhittacchandata
anikkhittadhurata dhurasampaggaho viriyam viriyindriyam viriyabalam sammavayamo
idam tasmim samaye viriyindriyam hoti.
   [29]  Katamam  tasmim samaye satindriyam hoti ya tasmim samaye
sati  anussati  patissati  sati  saranata  dharanata  apilapanata
asammusanata  sati  satindriyam  satibalam  sammasati  idam  tasmim samaye
satindriyam hoti.
   [30] Katamam tasmim samaye samadhindriyam hoti ya tasmim samaye
cittassa thiti santhiti avatthiti avisaharo avikkhepo avisahatamanasata
samatho   samadhindriyam   samadhibalam   sammasamadhi   idam  tasmim
samaye samadhindriyam hoti.
   [31]  Katamam tasmim samaye pannindriyam hoti ya tasmim samaye
panna  pajanana  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhana upalakkhana
paccupalakkhana   pandiccam  kosallam  nepunnam  vebhabya  cinta
upaparikkha  bhuri  medha  parinayika  vipassana  sampajannam  patodo
panna   pannindriyam   pannabalam   pannasattham   pannapasado
pannaaloko  pannaobhaso  pannapajjoto  pannaratanam  amoho
dhammavicayo sammaditthi idam tasmim samaye pannindriyam hoti.
   [32]  Katamam  tasmim  samaye manindriyam hoti yam tasmim samaye
cittam  mano  manasam  hadayam  pandaram  mano  manayatanam  manindriyam
Vinnanam  vinnanakkhandho  tajja  manovinnanadhatu  idam  tasmim
samaye manindriyam hoti.
   [33]  Katamam  tasmim  samaye  somanassindriyam  hoti yam tasmim
samaye  cetasikam  satam  cetasikam  sukham  cetosamphassajam  satam  sukham
vedayitam  cetosamphassaja  sata  sukha  vedana idam tasmim samaye
somanassindriyam hoti.
   [34]  Katamam tasmim samaye jivitindriyam hoti yo tesam arupinam
dhammanam  ayu  thiti yapana yapana iriyana vattana palana jivitam
jivitindriyam idam tasmim samaye jivitindriyam hoti.
   [35]  Katama  tasmim  samaye  sammaditthi  hoti  ya tasmim
samaye  panna  pajanana  vicayo  pavicayo  dhammavicayo  sallakkhana
upalakkhana  paccupalakkhana  pandiccam  kosallam  nepunnam  vebhabya
cinta  upaparikkha  bhuri  medha  parinayika  vipassana  sampajannam
patodo  panna  pannindriyam  pannabalam  pannasattham  pannapasado
pannaaloko   pannaobhaso   pannapajjoto   pannaratanam
amoho  dhammavicayo  sammaditthi  ayam  tasmim  samaye  sammaditthi
hoti.
   [36]  Katamo  tasmim  samaye sammasankappo hoti yo tasmim
samaye takko vitakko sankappo appana byappana cetaso abhiniropana
sammasankappo ayam tasmim samaye sammasankappo hoti.
   [37]  Katamo  tasmim  samaye sammavayamo hoti yo tasmim
samaye  cetasiko  viriyarambho nikkamo parakkamo uyyamo vayamo
ussaho  ussolhi  thamo  dhiti  asithilaparakkamata anikkhittacchandata
anikkhittadhurata dhurasampaggaho viriyam viriyindriyam viriyabalam sammavayamo
ayam tasmim samaye sammavayamo hoti.
   [38]  Katama tasmim samaye sammasati hoti ya tasmim samaye
sati  anussati  patissati  sati  saranata  dharanata  apilapanata
asammusanata  sati  satindriyam  satibalam  sammasati  ayam  tasmim samaye
sammasati hoti.
   [39]  Katamo  tasmim  samaye  sammasamadhi  hoti ya tasmim
samaye  cittassa  thiti  santhiti  avatthiti  avisaharo  avikkhepo
avisahatamanasata  samatho  samadhindriyam  samadhibalam  sammasamadhi  ayam
tasmim samaye sammasamadhi hoti.
   [40]  Katamam  tasmim samaye saddhabalam hoti ya tasmim samaye
saddha  saddahana  okappana  abhippasado  saddha  saddhindriyam
saddhabalam idam tasmim samaye saddhabalam hoti.
   [41]  Katamam  tasmim  samaye viriyabalam hoti yo tasmim samaye
cetasiko viriyarambho nikkamo parakkamo uyyamo vayamo ussaho
ussolhi thamo dhiti asithilaparakkamata anikkhittacchandata anikkhittadhurata
dhurasampaggaho   viriyam   viriyindriyam   viriyabalam   sammavayamo
Idam tasmim samaye viriyabalam hoti.
   [42]  Katamam  tasmim  samaye  satibalam hoti ya tasmim samaye
sati  anussati  patissati  sati  saranata  dharanata  apilapanata
asammusanata  sati  satindriyam  satibalam  sammasati  idam  tasmim samaye
satibalam hoti.
   [43]  Katamam  tasmim samaye samadhibalam hoti ya tasmim samaye
cittassa thiti santhiti avatthiti avisaharo avikkhepo avisahatamanasata
samatho   samadhindriyam   samadhibalam   sammasamadhi   idam  tasmim
samaye samadhibalam hoti.
   [44]  Katamam  tasmim samaye pannabalam hoti ya tasmim samaye
panna  pajanana  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhana upalakkhana
paccupalakkhana  pandiccam  kosallam nepunnam vebhabya cinta upaparikkha
bhuri  medha  parinayika  vipassana  sampajannam  patodo  panna
pannindriyam  pannabalam  pannasattham  pannapasado  pannaaloko
pannaobhaso  pannapajjoto  pannaratanam  amoho  dhammavicayo
sammaditthi idam tasmim samaye pannabalam hoti.
   [45]  Katamam  tasmim  samaye  hiribalam  hoti yam tasmim samaye
hiriyati  hiriyitabbena  hiriyati papakanam akusalanam dhammanam samapattiya
idam tasmim samaye hiribalam hoti.
   [46]  Katamam tasmim samaye ottappabalam hoti yam tasmim samaye
Ottappati  ottappitabbena  ottappati  papakanam akusalanam dhammanam
samapattiya idam tasmim samaye ottappabalam hoti.
   [47]  Katamo  tasmim samaye alobho hoti yo tasmim samaye
alobho  alubbhana  alubbhitattam  asarago asarajjana asarajjitattam
anabhijjha alobho kusalamulam ayam tasmim samaye alobho hoti.
   [48]  Katamo  tasmim samaye adoso hoti yo tasmim samaye
adoso  adusana  adusitattam  abyapado  abyapajjo  adoso
kusalamulam ayam tasmim samaye adoso hoti.
   [49]  Katamo  tasmim samaye amoho hoti ya tasmim samaye
panna  pajanana  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhana upalakkhana
paccupalakkhana  pandiccam  kosallam nepunnam vebhabya cinta upaparikkha
bhuri   medha   parinayika   vipassana   sampajannam   patodo
panna   pannindriyam   pannabalam   pannasattham   pannapasado
pannaaloko   pannaobhaso   pannapajjoto   pannaratanam
amoho  dhammavicayo  sammaditthi  amoho  kusalamulam  ayam  tasmim
samaye amoho hoti.
   [50]  Katama tasmim samaye anabhijjha hoti yo tasmim samaye
alobho  alubbhana  alubbhitattam  asarago asarajjana asarajjitattam
anabhijjha alobho kusalamulam ayam tasmim samaye anabhijjha hoti.
   [51] Katamo tasmim samaye abyapado hoti yo tasmim samaye
Adoso  adusana  adusitattam  abyapado  abyapajjo  adoso
kusalamulam ayam tasmim samaye abyapado hoti.
   [52] Katama tasmim samaye sammaditthi hoti ya tasmim samaye
panna  pajanana  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhana upalakkhana
paccupalakkhana   pandiccam  kosallam  nepunnam  vebhabya  cinta
upaparikkha  bhuri  medha  parinayika  vipassana  sampajannam  patodo
panna   pannindriyam   pannabalam   pannasattham   pannapasado
pannaaloko  pannaobhaso  pannapajjoto  pannaratanam  amoho
dhammavicayo sammaditthi ayam tasmim samaye sammaditthi hoti.
   [53]  Katama  tasmim  samaye  hiri  hoti  yam tasmim samaye
hiriyati  hiriyitabbena  hiriyati papakanam akusalanam dhammanam samapattiya
ayam tasmim samaye hiri hoti.
   [54]  Katamam  tasmim  samaye ottappam hoti yam tasmim samaye
ottappati  ottappitabbena  ottappati  papakanam akusalanam dhammanam
samapattiya idam tasmim samaye ottappam hoti.
   [55]  Katama  tasmim  samaye  kayappassaddhi hoti ya tasmim
samaye  vedanakkhandhassa  sannakkhandhassa  sankharakkhandhassa  passaddhi
patippassaddhi   passambhana  patippassambhana  patippassambhitattam  ayam
tasmim samaye kayappassaddhi hoti.
   [56]  Katama  tasmim  samaye  cittappassaddhi hoti ya tasmim
Samaye   vinnanakkhandhassa   passaddhi   patippassaddhi   passambhana
patippassambhana  patippassambhitattam  ayam  tasmim  samaye  cittappassaddhi
hoti.
   [57] Katama tasmim samaye kayalahuta hoti ya tasmim samaye
vedanakkhandhassa  sannakkhandhassa  sankharakkhandhassa lahuta lahuparinamata
adandhanata   avitthanata   ayam   tasmim   samaye   kayalahuta
hoti.
   [58] Katama tasmim samaye cittalahuta hoti ya tasmim samaye
vinnanakkhandhassa   lahuta  lahuparinamata  adandhanata  avitthanata
ayam tasmim samaye cittalahuta hoti.
   [59] Katama tasmim samaye kayamuduta hoti ya tasmim samaye
vedanakkhandhassa  sannakkhandhassa  sankharakkhandhassa  muduta  maddavata
akakkhalata akathinata ayam tasmim samaye kayamuduta hoti.
   [60] Katama tasmim samaye cittamuduta hoti ya tasmim samaye
vinnanakkhandhassa  muduta  maddavata  akakkhalata  akathinata  ayam
tasmim samaye cittamuduta hoti.
   [61]  Katama  tasmim  samaye kayakammannata hoti ya tasmim
samaye  vedanakkhandhassa  sannakkhandhassa  sankharakkhandhassa  kammannata
kammannattam  kammannabhavo  ayam  tasmim  samaye  kayakammannata
hoti.
   [62]  Katama  tasmim  samaye cittakammannata hoti ya tasmim
samaye   vinnanakkhandhassa  kammannata  kammannattam  kammannabhavo
ayam tasmim samaye cittakammannata hoti.
   [63]  Katama  tasmim  samaye kayapagunnata hoti ya tasmim
samaye  vedanakkhandhassa  sannakkhandhassa  sankharakkhandhassa  pagunata
pagunattam pagunabhavo ayam tasmim samaye kayapagunnata hoti.
   [64]  Katama  tasmim  samaye cittapagunnata hoti ya tasmim
samaye   vinnanakkhandhassa  pagunata  pagunattam  pagunabhavo  ayam
tasmim samaye cittapagunnata hoti.
   [65] Katama tasmim samaye kayujukata hoti ya tasmim samaye
vedanakkhandhassa  sannakkhandhassa  sankharakkhandhassa  ujuta  ujukata
ajimhata avankata akutilata ayam tasmim samaye kayujukata hoti.
   [66] Katama tasmim samaye cittujukata hoti ya tasmim samaye
vinnanakkhandhassa  ujuta  ujukata  ajimhata  avankata  akutilata
ayam tasmim samaye cittujukata hoti.
   [67]  Katama tasmim samaye sati hoti ya tasmim samaye sati
anussati  patissati  sati  saranata  dharanata apilapanata asammusanata
sati satindriyam satibalam sammasati ayam tasmim samaye sati hoti.
   [68]  Katamam  tasmim samaye sampajannam hoti ya tasmim samaye
panna  pajanana  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhana upalakkhana
Paccupalakkhana   pandiccam  kosallam  nepunnam  vebhabya  cinta
upaparikkha  bhuri  medha  parinayika  vipassana  sampajannam  patodo
panna   pannindriyam   pannabalam   pannasattham   pannapasado
pannaaloko   pannaobhaso   pannapajjoto   pannaratanam
amoho  dhammavicayo  sammaditthi  idam  tasmim  samaye  sampajannam
hoti.
   [69]  Katamo  tasmim  samaye samatho hoti ya tasmim samaye
cittassa thiti santhiti avatthiti avisaharo avikkhepo avisahatamanasata
samatho   samadhindriyam   samadhibalam   sammasamadhi   ayam  tasmim
samaye samatho hoti.
   [70]  Katama tasmim samaye vipassana hoti ya tasmim samaye
panna  pajanana  vicayo  pavicayo dhammavicayo sallakkhana upalakkhana
paccupalakkhana   pandiccam  kosallam  nepunnam  vebhabya  cinta
upaparikkha  bhuri  medha  parinayika  vipassana  sampajannam  patodo
panna   pannindriyam   pannabalam   pannasattham   pannapasado
pannaaloko   pannaobhaso   pannapajjoto   pannaratanam
amoho dhammavicayo sammaditthi ayam tasmim samaye vipassana hoti.
   [71]  Katamo tasmim samaye paggaho hoti yo tasmim samaye
cetasiko  viriyarambho  nikkamo  parakkamo  uyyamo  vayamo
ussaho  ussolhi  thamo  dhiti  asithilaparakkamata anikkhittacchandata
Anikkhittadhurata dhurasampaggaho viriyam viriyindriyam viriyabalam sammavayamo
ayam tasmim samaye paggaho hoti.
   [72] Katamo tasmim samaye avikkhepo hoti ya tasmim samaye
cittassa thiti santhiti avatthiti avisaharo avikkhepo avisahatamanasata
samatho   samadhindriyam   samadhibalam   sammasamadhi   ayam  tasmim
samaye avikkhepo hoti.
   [73] Ye va pana tasmim samaye annepi atthi paticcasamuppanna
arupino dhamma ime dhamma kusala.
           Padabhajaniyam nitthitam.
           Pathamabhanavaram.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 9-21. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=16&items=58&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=34&item=16&items=58&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=16&items=58&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=16&items=58&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=16              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=2490              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=2490              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :