ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 4 : Abhi. Kathāvatthu
   [17]  Puggalo  upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena rūpañca upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā . aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti .
Na hevaṃ vattabbe.
   {17.1}  Ājānāhi  niggahaṃ  hañci  puggalo  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  rūpañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  tena
vata  re  vattabbe  aññaṃ  rūpaṃ añño puggaloti yaṃ tattha vadesi
vattabbe  kho  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  rūpañca
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe aññaṃ rūpaṃ añño
Puggaloti micchā
   {17.2} no ce pana vattabbe aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti no
vata  re  vattabbe  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena rūpañca
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe  kho
puggalo   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   rūpañca   upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti
micchā .pe.
   [18]  Puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  vedanā  ca
upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  .pe.  saññā  ca  upalabbhati
.pe.  saṅkhārā  ca  upalabbhanti  .pe.  viññāṇañca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  .  āmantā  .  aññaṃ  viññāṇaṃ  añño
puggaloti. Na hevaṃ vattabbe.
   {18.1}  Ājānāhi  niggahaṃ  hañci  puggalo  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   viññāṇañca   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
tena  vata  re  vattabbe  aññaṃ  viññāṇaṃ  añño  puggaloti yaṃ
tattha  vadesi  vattabbe  kho  puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
viññāṇañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe
aññaṃ viññāṇaṃ añño puggaloti micchā
   {18.2}  no  ce  pana  vattabbe  aññaṃ  viññāṇaṃ añño
puggaloti no vata re vattabbe puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
viññāṇañca   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti   yaṃ   tattha
vadesi  vattabbe  kho  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
viññāṇañca upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
No ca vattabbe aññaṃ viññāṇaṃ añño puggaloti micchā .pe.
   [19]  Puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  cakkhāyatanañca
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  .pe.  sotāyatanañca upalabbhati .pe.
Ghānāyatanañca  upalabbhati  .pe.  jivhāyatanañca  upalabbhati  .pe.
Kāyāyatanañca  upalabbhati  .pe.  rūpāyatanañca  upalabbhati  .pe.
Saddāyatanañca  upalabbhati  .pe.  gandhāyatanañca  upalabbhati  .pe.
Rasāyatanañca  upalabbhati  .pe.  phoṭṭhabbāyatanañca  upalabbhati  .pe.
Manāyatanañca   upalabbhati   .pe.   dhammāyatanañca   upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [20]  Cakkhudhātu  ca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  .pe.
Sotadhātu  ca  upalabbhati  .pe.  ghānadhātu  ca  upalabbhati  .pe.
Jivhādhātu  ca  upalabbhati  .pe.  kāyadhātu  ca  upalabbhati .pe.
Rūpadhātu  ca  upalabbhati  .pe.  saddadhātu  ca  upalabbhati  .pe.
Gandhadhātu  ca  upalabbhati  .pe.  rasadhātu  ca  upalabbhati  .pe.
Phoṭṭhabbadhātu  ca  upalabbhati  .pe.  cakkhuviññāṇadhātu  ca upalabbhati
.pe.  sotaviññāṇadhātu  ca  upalabbhati  .pe.  ghānaviññāṇadhātu
ca  upalabbhati  .pe.  jivhāviññāṇadhātu  ca  upalabbhati  .pe.
Kāyaviññāṇadhātu  ca  upalabbhati  .pe.  manodhātu  ca  upalabbhati
.pe.  manoviññāṇadhātu  ca upalabbhati .pe. dhammadhātu ca upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [21]  Cakkhundriyañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  .pe.
Sotindriyañca  upalabbhati  .pe.  ghānindriyañca  upalabbhati  .pe.
Jivhindriyañca  upalabbhati  .pe.  kāyindriyañca  upalabbhati  .pe.
Manindriyañca  upalabbhati  .pe.  jīvitindriyañca  upalabbhati  .pe.
Itthindriyañca  upalabbhati  .pe.  purisindriyañca  upalabbhati  .pe.
Sukhindriyañca  upalabbhati  .pe.  dukkhindriyañca  upalabbhati  .pe.
Somanassindriyañca  upalabbhati  .pe.  domanassindriyañca  upalabbhati
.pe.  upekkhindriyañca  upalabbhati  .pe.  saddindriyañca  upalabbhati
.pe.  viriyindriyañca  upalabbhati  .pe.  satindriyañca  upalabbhati
.pe.  samādhindriyañca  upalabbhati  .pe.  paññindriyañca  upalabbhati
.pe.    anaññataññassāmītindriyañca    upalabbhati    .pe.
Aññindriyañca   upalabbhati  .pe.  aññātāvindriyañca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  .  āmantā  .  aññaṃ  aññātāvindriyaṃ
añño puggaloti. Na hevaṃ vattabbe.
   {21.1} Ājānāhi niggahaṃ hañci puggalo upalabbhati sacchikaṭṭha-
paramaṭṭhena   aññātāvindriyañca   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
tena  vata  re  vattabbe  aññaṃ aññātāvindriyaṃ añño puggaloti
yaṃ  tattha vadesi vattabbe kho puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
aññātāvindriyañca   upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   no   ca
vattabbe aññaṃ aññātāvindriyaṃ añño puggaloti micchā
   {21.2}  no  ce  pana  vattabbe  aññaṃ  aññātāvindriyaṃ
Añño  puggaloti  no  vata  re  vattabbe  puggalo  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   aññātāvindriyañca   upalabbhati   sacchikaṭṭha-
paramaṭṭhenāti  yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe kho puggalo upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  aññātāvindriyañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
no ca vattabbe aññaṃ aññātāvindriyaṃ añño puggaloti micchā .pe.
   [22] Puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Vuttaṃ  bhagavatā  atthi  puggalo  attahitāya  paṭipanno  1- rūpañca
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  .  āmantā . aññaṃ rūpaṃ añño
puggaloti. Na hevaṃ vattabbe.
   {22.1} Ājānāhi paṭikammaṃ hañci vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo
attahitāya  paṭipanno  rūpañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  tena
vata  re  vattabbe  aññaṃ  rūpaṃ añño puggaloti yaṃ tattha vadesi
vattabbe  kho  vuttaṃ  bhagavatā  atthi puggalo attahitāya paṭipanno
rūpañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca vattabbe aññaṃ rūpaṃ
añño puggaloti micchā
   {22.2} no ce pana vattabbe aññaṃ rūpaṃ añño puggaloti no
vata re vattabbe vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo attahitāya paṭipanno
rūpañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ  tattha vadesi vattabbe
kho  vuttaṃ  bhagavatā  atthi  puggalo  attahitāya  paṭipanno rūpañca
@Footnote: 1 abhi. pu. 127
Upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe aññaṃ rūpaṃ añño
puggaloti micchā .pe.
   {22.3} Puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . Āmantā.
Vuttaṃ  bhagavatā  atthi  puggalo  attahitāya  paṭipanno  vedanā ca
upalabbhati .pe. saññā ca upalabbhati .pe. saṅkhārā ca upalabbhanti
.pe.  viññāṇañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Aññaṃ viññāṇaṃ añño puggaloti. Na hevaṃ vattabbe.
   {22.4} Ājānāhi paṭikammaṃ hañci vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo
attahitāya  paṭipanno  viññāṇañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
tena vata re vattabbe aññaṃ viññāṇaṃ añño puggaloti yaṃ tattha vadesi
vattabbe  kho  vuttaṃ  bhagavatā  atthi puggalo attahitāya paṭipanno
viññāṇañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe aññaṃ
viññāṇaṃ añño puggaloti micchā
   {22.5} no ce pana vattabbe aññaṃ viññāṇaṃ añño puggaloti
no vata re vattabbe vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo attahitāya paṭipanno
viññāṇañca  upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti yaṃ tattha vadesi vattabbe
kho  vuttaṃ  bhagavatā  atthi puggalo attahitāya paṭipanno viññāṇañca
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  aññaṃ  viññāṇaṃ
añño puggaloti micchā .pe.
   [23] Puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Vuttaṃ  bhagavatā  atthi  puggalo  attahitāya  paṭipanno cakkhāyatanañca
Upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  .pe.  sotāyatanañca  upalabbhati
.pe. Dhammāyatanañca upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [24]  ..  Cakkhudhātu ca upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
Kāyadhātu ca upalabbhati .pe. rūpadhātu ca upalabbhati .pe. Phoṭṭhabbadhātu
ca  upalabbhati  .pe.  cakkhuviññāṇadhātu  ca  upalabbhati  .pe.
Manoviññāṇadhātu  ca  upalabbhati  .pe.  dhammadhātu  ca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
   [25]  ..  Cakkhundriyañca upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe.
Sotindriyañca  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena .pe. aññātāvindriyañca
upalabbhati   sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena   .pe.   puggalo   nūpalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  .  āmantā . vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo
attahitāya    paṭipanno    aññātāvindriyañca    upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  .  āmantā  .  aññaṃ  aññātāvindriyaṃ
añño puggaloti. Na hevaṃ vattabbe.
   {25.1}  Ājānāhi  paṭikammaṃ  hañci  vuttaṃ  bhagavatā  atthi
puggalo   attahitāya   paṭipanno  aññātāvindriyañca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  tena  vata  re vattabbe aññaṃ aññātāvindriyaṃ
añño puggaloti yaṃ tattha vadesi vattabbe kho vuttaṃ bhagavatā atthi
puggalo   attahitāya   paṭipanno  aññātāvindriyañca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  aññaṃ  aññātāvindriyaṃ
añño puggaloti micchā
   {25.2}  no  ce  pana  vattabbe  aññaṃ  aññātāvindriyaṃ
Añño puggaloti no vata re vattabbe vuttaṃ bhagavatā atthi puggalo
attahitāya    paṭipanno    aññātāvindriyañca    upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ  tattha vadesi vattabbe kho vuttaṃ bhagavatā
atthi  puggalo  attahitāya  paṭipanno  aññātāvindriyañca  upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  aññaṃ  aññātāvindriyaṃ
añño puggaloti micchā .pe.
           Suddhikasaṃsandanā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 12-19. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=37&item=17&items=9              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=37&item=17&items=9&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=37&item=17&items=9              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=37&item=17&items=9              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=17              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3098              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3098              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :